"No?emt" dom?na saite nav pieejama vai "Nevar no?emt s?kotn?jo dom?na" k??da, m??inot izveidot dom?na no?em?ana no Office 365

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2787317 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.

Nav p?rliecin?ts, ka k?da Office 365 atbr?vot j?s izmantojat? Dodieties uz ??diem Microsoft vietnes:
Es lietoju Office 365 p?c jaunin??anas pakalpojums
Izv?rst visu | Sak?aut visu

PROBL?MA

M??inot no?emt dom?nu no Microsoft Office 365, rodas k?da no ??m paz?m?m:
 • Vienuma No?emt saite nav pieejama.
 • M??inot no?emt dom?nu, izmantojot programmu Windows PowerShell, tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
  No?emt MsolDomain: J?s nevarat no?emt s?kotn?jo dom?na izveidota programm? Office 365.
  Line: 1 char: 18
  + MsolDomain no?em?ana<> <DomainName></DomainName>
  + CategoryInfo: OperationStopped: (:) [No?emt MsolDomain], MicrosoftOnlineException
  + FullyQualifiedErrorId: Microsoft.Online.Administration.Automation.InitialDomainDeletionException,Microsoft.Online.Administration.Automation.RemoveDomain

IEMESLS

?? probl?ma rodas, ja dom?ns ir Microsoft Online mar?rut??anas dom?ns. Microsoft Online mar?rut??anas dom?ns ir dom?n?, kas jums ir izsniegusi Office 365 (piem?ram, contoso.onmicrosoft.com). ?im dom?nam nevar dz?st. T?p?c saite No?emt nav pieejama.

PAPILDINFORM?CIJA

Pla??ku inform?ciju skatiet ?aj? Microsoft zin??anu b?ze rakst? (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?):
2284755 Tiek par?d?ts k??das zi?ojums, m??inot no?emt dom?nu no Office 365
V?l arvien ir nepiecie?ama pal?dz?ba? Dodieties uz Office 365 Kopiena t?mek?a vietni.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2787317 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2013. gada 25. oktobris - P?rskat??ana: 10.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Office 365 for enterprises (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for education  (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for small businesses  (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365
Atsl?gv?rdi: 
o365 o365022013 after upgrade o365062011 pre-upgrade o365e o365p o365a o365m kbmt KB2787317 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2787317

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com