L?ch s? cu?c tr? chuy?n, th? liên h?, Free/Busy và Out of Office thông tin có s?n khi Lync không k?t n?i v?i Exchange

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2787614 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

V?N Đ?

Khi b?n c? g?ng kí nh?p vào Microsoft Lync Online b?ng cách s? d?ng Microsoft Lync 2010 ho?c Microsoft Lync 2013 trên m?t máy tính đang ch?y Microsoft Outlook, b?n có th? g?p các v?n đ? sau:

  L?ch s? H?i tho?i
  • L?ch s? cu?c tr? chuy?n không ph?i là lưu vào Outlook.
  • Cu?c tr? chuy?n l?ch s? tab là s?n ph?m nào trong Lync 2013.

  th? liên h? văn ph?ng
  • th? liên h? Hi?n th? thông tin không chính xác ho?c không có g? c?.
  • Có là không có s?n ho?c Free/Busy thông tin trong th? liên h?.
  • B?n không th? m? hay xem th? liên h?.

  Thông báo
  • Thông báo V?ng m?t không hi?n th?.
  • B?n không nh?n đư?c thông báo thư thoại.
  • B?n không nh?n đư?c thông báo cu?c tr? chuy?n m?t.

Trong khách hàng Lync, mayreceive m?t trong các thông báo l?i sau đây:
 • Lync không th? k?t n?i v?i máy ch? Exchange. Lync s? c? g?ng th? l?i k?t n?i. L?ch s?, thư thoại và tính năng liên quan đ?n Outlook s? không s?n dùng.
 • Không th? k?t n?i v?i Các b?n ghi Dịch vụ Web Truy c?p Microsoft Exchange đ? l?y l?ch và Out of Office thông tin.
 • Lync là trong quá tr?nh xác đ?nh v? trí c?a Các b?n ghi Dịch vụ Web Truy c?p Microsoft Exchange. Quá tr?nh này có th? m?t vài phút.
 • Lync đang g?p v?n đ? k?t n?i v?i Exchange server. Lync s? c? g?ng s?a ch?a k?t n?i cho đ?n khi nó hoàn toàn ph?c h?i. L?ch s?, thư thoại, và các tính năng liên quan đ?n Outlook có th? là l?i th?i ho?c không s?n dùng cho đ?n khi k?t n?i đư?c ph?c h?i.

GI?I PHÁP

Các gi?i pháp cho ngư?i s? d?ng tr?c tuy?n Lync

B?n đang s? d?ng các khách hàng C?p Nh?t m?i nh?t Lync?

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
H?y ch?c ch?n r?ng b?n đang s? d?ng khách hàng Lync C?p Nh?t m?i nh?t. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y vào web site Microsoft sau đây:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Là Outlook ch?y và c?u h?nh đ? s? d?ng h? sơ chính xác?

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Đ? có tr?i nghi?m t?t nh?t, thêm tài kho?n email Exchange v?i Outlook và sau đó đ?t nó làm h? sơ thư m?c đ?nh. Thông thư?ng, trao đ?i địa chỉ email và Lync kí nh?p đ?a ch? c?a b?n s? là như nhau, nhưng trong m?t s? trư?ng h?p, h? có th? khác nhau. Đ? đư?c giúp đ? c?u h?nh h? sơ Outlook c?a b?n ho?c liên h? v?i qu?n tr? viên c?a b?n vào bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau:
2436962"Đ? có m?t v?n đ? k?t n?i v?i Microsoft Office Outlook" l?i khi b?n kí nh?p vào Lync Online
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Lync phát hi?n các máy ch? Exchange chính xác?

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
 1. nhấn và giữ Ctrl, b?m chu?t ph?i vào bi?u tư?ng Lync trong khu v?c thông báo, và sau đó nh?p vào Thông tin c?u h?nh. tra c?u các thi?t l?p Exchange Web Services(EWS) t?i EWS URL bên ngoài.
 2. S? d?ng giá tr? mà b?n t?m th?y trong các thi?t l?p EWS bên ngoài URL , và sau đó thay đ?i nó đ? nó k?t thúc v?i Exchange.asmx. Ví d?:
  1. M?c đ?nh EWS bên ngoài URL: https://mail.outlook.com/EWS/Exchange.asmx/WSSecurity
  2. Thay đ?i EWS bên ngoài URL: https://mail.outlook.com/EWS/Exchange.asmx
 3. Thay đ?i đ?a ch? EWS bên ngoài URLvào tr?nh duy?t. N?u b?n đư?c nh?c, nh?p thông tin kí nh?p h?p thư Exchange c?a b?n. B?n nên xem tài li?u EWS XML Hi?n th? trong trình duyệt Web như minh ho? trong h?nh ?nh sau đây. Đi?u này cho th?y r?ng EWS có th? đư?c truy c?p và r?ng b?n không nên g?p b?t k? v?n đ?. N?u trang không hi?n th?, ho?c n?u b?n đang b? t? ch?i truy c?p, liên h? v?i nhóm h? tr? c?a b?n.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  ?nh ch?p màn h?nh c?a các tài li?u EWS XML

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

B?n đang đi vào các ch?ng ch? đúng đ? k?t n?i v?i Exchange?

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
N?u địa chỉ email trao đ?i và thông Lync Online kí nh?p đ?a ch? là như nhau, và b?n thư?ng không có b?t k? v?n đ?, b?n không nên đư?c nh?c cho thông tin kí nh?p b? sung sau khi b?n kí nh?p vào Lync. Tuy nhiên, n?u Lync s? nh?c b?n cho thông tin kí nh?p b? sung đ? k?t n?i v?i Exchange, h?y ch?c ch?n r?ng b?n s? d?ng các thông tin kí nh?p đ? k?t n?i đ? Exchangeinstead thông tin kí nh?p c?a b?n đ? kí nh?p vào Lync Online.

N?u thông tin kí nh?p c?a b?n không đư?c ch?p nh?n, và b?n liên t?c đư?c nh?c cho thông tin kí nh?p, h?y xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c followingMicrosoft:
2298541B?n đang liên t?c đư?c nh?c cho trao đ?i thông tin kí nh?p sau khi b?n kí nh?p vào Lync
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Outlook có th? k?t n?i v?i các b?n ghi d?ch v? mi?n phí/b?n trong EWS?

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
 1. M? m?t d?u ki?m nh?c l?nh. Đ? làm đi?u này, b?m vào B?t đ?u, b?m ch?y, lo?i CMD, và sau đó nh?n Enter.
 2. Đi đ?n thư m?c cài đ?t Outlook:
  • Microsoft văn ph?ng 2013: C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\office15
  • Microsoft Office 2010: C:\Program Files\Microsoft Office\Office14
  • Microsoft Office 2007: C:\Program Files\Microsoft Office\Office12
 3. G? l?nh sau, và sau đó nh?n Enter.
  outlook.exe /cleanfreebusy
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Th?i gian h? th?ng c?a b?n là chính xác?

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
N?u th?i gian trên máy tính c?a b?n khác v?i th?i gian trên máy ch? mà b?n đang c? g?ng đăng nh?p vào, n? l?c c?a b?n đ? đăng nh?p có th? th?t b?i. Thi?t l?p th?i gian c?a máy tính c?a b?n như là g?n v?i th?i gian đ?a phương chính xác nh?t có th?.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed


Gi?i pháp cho qu?n tr? viên tr?c tuy?n Lync trong Office 365

H?p thư c?a ngư?i dùng đư?c đ?t ? đâu?

Nhi?u ngư?i trong s? các yêu c?u tri?n khai cho h?i nh?p trao đ?i và Lync ph? thu?c vào nơi h?p thư c?a ngư?i dùng có v? trí.

Các bài vi?t sau bao g?m yêu c?u tri?n khai. Chúng bao g?m c?u h?nh DNS, c?u h?nh Exchange Server và c?u h?nh máy ch? Lync.

Ngư?i dùng n?m trong m?t t? ch?c Exchange Server t?i ch?, ho?c là h? trong Office 365 Exchange Online?
 • N?u h?p thư c?a ngư?i dùng đư?c đ?t trong Exchange Online, h?y xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c sau:
  2614242Làm th? nào đ? tích h?p Exchange Server 2013 v?i Lync Server 2013, Lync Online ho?c tri?n khai k?t h?p Lync Server 2013
 • N?u h?p thư c?a ngư?i dùng homed trên m?t máy ch? Exchange t?i ch?, h?y xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau:
  2614614Làm th? nào đ? tích h?p Exchange Online v?i Lync Online, Lync Server 2013, ho?c tri?n khai k?t h?p Lync Server 2013

THÊM THÔNG TIN

Nh?ng v?n đ? này x?y ra khi Lync không th? xác đ?nh đ?a ch? email c?a ngư?i dùng, không th? xác đ?nh v? trí c?a ngư?i dùng Exchange server, ho?c không th? k?t n?i v?i máy ch? Exchange c?a ngư?i dùng.

Khi khách hàng Lync c? g?ng khám phá máy ch? Exchange c?a ngư?i dùng Lync Online, khách hàng Lync tham chi?u thu?c tính ????(AD) WindowsEmailAddress(ho?c các thu?c tính thư). Lync sau đó c? g?ng đ? k?t n?i v?i Exchange server thông qua quá tr?nh t? đ?ng phát hi?n b?ng cách s? d?ng h?u t? mi?n trong đ?a ch? email trong các thu?c tínhWindowsEmailAddress qu?ng cáo. N?u ngư?i dùng Lync tr?c tuy?n không có h?p thư Exchange Online, ho?c n?u các thu?c tính c?n thi?t không đư?c đ?ng b? hóa t? ch?, đ?i Ngo?i tích h?p v?i Lync th?t b?i.

Sau khi Lync xác đ?nh nơi nó nên xem xét cho Exchange server, nó s? d?ng t? đ?ng phát hi?n đ? t?m máy ch? h?p thư c?a ngư?i dùng và k?t n?i v?i nó. N?u d?ch v? t? đ?ng phát hi?n trên b?t c? máy ch? Exchange, h?p thư c?a ngư?i dùng cư trú là không s?n dùng, s? tích h?p gi?a đ?i Ngo?i t? và Lync không thành công.

Ngay sau khi Lync có máy ch? h?p thư chính xác đ? k?t n?i v?i, nó s? c? g?ng xác th?c b?ng cách s? d?ng thông tin đăng nh?p ngư?i dùng Lync tr?c tuy?n đ?u tiên. N?u nh?ng thông tin đăng nh?p th?t b?i, Lync s? nh?c cho thông tin đăng nh?p sau khi b?n đăng nh?p. N?u thông tin đăng nh?p sai đư?c nh?p, ho?c ngư?i dùng nh?p h?y b?, h?i nh?p gi?a đ?i Ngo?i t? và Lync không thành công.

V?n c?n tr? giúp? Chuy?n đ?n các Văn ph?ng 365 c?ng đ?ng .

Thu?c tính

ID c?a bài: 2787614 - L?n xem xét sau cùng: 26 Tháng Sáu 2014 - Xem xét l?i: 10.0
Áp d?ng
 • Microsoft Lync Online
T? khóa: 
o365 o365e o365p o365a o365022013 o365m kbgraphxlink kbgraphic kbmt KB2787614 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2787614

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com