"Dom?ns ir saist?jusi apak?dom?nos" vai "Nevar no?emt dom?nu, kas ir apak?dom?nu" k??da, m??inot izveidot dom?na no?em?ana no Office 365

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2787792 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.

Nav p?rliecin?ts, ka k?da Office 365 atbr?vot j?s izmantojat? Dodieties uz ??diem Microsoft vietnes:
Es lietoju Office 365 p?c jaunin??anas pakalpojums
Izv?rst visu | Sak?aut visu

PROBL?MA

Ja j?s m??in?t no?emt dom?nu no Microsoft Office 365, rodas viens vai abi no ?iem simptomiem:
 • M??inot no?emt dom?na caur Office 365 port?ls, tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
  Dom?ns ir saist?jusi apak?dom?nu.
 • M??inot no?emt dom?nu, izmantojot programmu Windows PowerShell, tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
  No?emt MsolDomain: J?s nevarat no?emt dom?nu, kas ir apak?dom?nu. Vispirms j?izdz?? apak?dom?nos pirms varat no?emt ?o dom?nu.
  Line: 1 char: 18
  + MsolDomain no?em?ana< -domainname=""><DomainName></DomainName>
  + CategoryInfo: OperationStopped: (:) [No?emt MsolDomain], MicrosoftOnlineException
  + FullyQualifiedErrorId: Microsoft.Online.Administration.Automation.DomainHasChildDomainException,Microsoft.Online.Administration.Automation.RemoveDomain
?? probl?ma rodas, ja dom?na ir saist?jusi apak?dom?nu.

???DUMS

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, no?emiet visas apak?dom?nu, kas ietver dom?na, ka j?s m??in?t izdz?st.

Piem?ram, iedom?jieties ??du situ?ciju:
 • Jums ir divas jomas: www.contoso.com un contoso.com.
 • V?laties no?emt contoso.com dom?ns.
?aj? scen?rij?, jums j?no?em http://www.contoso.com apak?dom?nu, lai no?emtu contoso.com dom?ns.

PAPILDINFORM?CIJA

Lai ieg?tu vair?k inform?cijas, skatiet ?aj? Microsoft zin??anu b?ze rakst?:
2284755 Tiek par?d?ts k??das zi?ojums, m??inot no?emt dom?nu no Office 365
V?l arvien ir nepiecie?ama pal?dz?ba? Dodieties uz Office 365 Kopiena t?mek?a vietni.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2787792 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2013. gada 25. oktobris - P?rskat??ana: 7.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Office 365 for enterprises (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for small businesses  (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for education  (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365
Atsl?gv?rdi: 
o365 o365022013 o365062011 o365e o365p o365a o365m pre-upgrade after upgrade kbmt KB2787792 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2787792

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com