Raksta ID: 278835 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Kopsavilkums

?aj? rakst? izkl?st?ts, k? izdz?st s?kfailus no sava datora. Varat izlemt, lai vad?t? pal?dz?ba jums dz?st cookie failus no datora vai cookie failus var manu?li izdz?st no datora. "K? autom?tiski dz?st s?kfailus programm? Internet Explorer sist?m? Windows XP" sada?a satur instrukcijas par to, k? lai vad?t? pal?dz?ba, veikt ??s darb?bas.

Piez?me. Ja v?laties dz?st s?kfailus, katram lietot?jam dator?, kad esat pieteicies sist?m? k? katram lietot?jam, ir j?atk?rto piem?rotus pas?kumus.

?aj? pant? ir paredz?ts gan ies?c?jiem, gan vid?j? l?me?a datora lietot?jiem.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par s?kfailiem, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?ze rakstu:
260971 Apraksts par s?kfailiem

Papildindorm?cija

K? eksport?t vai saglab?t s?kfailus, pirms tos izdz??at

S?kfailus var satur?t inform?ciju par piel?gotu t?mek?a lapa, vai_ar ? taj? ir iek?auta t?mek?a vietnei, pieteik?an?s inform?ciju. Pirms s?kfailu dz??ana, iesp?jams, v?l?sities eksport?t, vai saglab?t tos. Izmantot Internet Explorer import??anas/eksport??anas vedni, lai eksport?tu s?kfailus. Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? izmantot import??anas/eksport??anas vedni, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?ze rakstu:
221523 Apraksts par import??anas/eksport??anas ved?a nor?d?jumus, kas ir iek?auts programm? Internet Explorer 5.0 vai jaun?ka versija

Video: K? izdz?st s?kfailus programm? Internet Explorer 9

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets video1
UUID =c84a4909-074f-4828-998b-31be50e0aba9 VideoUrl =http://www.Microsoft.com/en-us/Showcase/details.aspx?UUID=c84a4909-074f-4828-998b-31be50e0aba9
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets video2

K? izdz?st s?kfailus programm? Internet Explorer 8

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
 1. Izejiet no programmas Internet Explorer 8, un p?c tam no visas instances, WindowsExplorer.
 2. Veiciet vienu no t?l?k nor?d?taj?m darb?b?m.
  • Windows Vista vai Windows 7, noklik??iniet uz S?kt<b00> </b00>
   Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
   poga S?kt
   , ierakstiet inetcpl.S?kt mekl??anu adreses lodzi?? un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
   Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
   Screenshot par ?o soli.
  • Sist?m? Windows XP noklik??iniet uz S?kt, noklik??iniet uz palaist, ierakstiet inetcpl.atv?rts adreses lodzi?? un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
   Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
   Screenshot par ?o soli.


   Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
   Screen shot ?o soli
 3. Noklik??iniet uz cilnes Visp?r?gi , dz?st zem p?rl?ko?anas v?sturi dialoglodzi?? Interneta rekviz?ti .
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Screen shot ?o soli
 4. dialoglodzi?? Dz?st p?rl?ko?anas v?sturi noklik??iniet, lai not?r?tu visas izv?les r?ti?as, iz?emot izv?les r?ti?a S?kfaili un p?c tam noklik??iniet uz izdz?st.
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Screen shot ?o soli
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

K? izdz?st s?kfailus programm? Internet Explorer 7

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
 1. Izejiet no programmas Internet Explorer 7 un p?c tam iziet visas instances, WindowsExplorer.
 2. Veiciet vienu no t?l?k nor?d?taj?m darb?b?m.
  • Sist?m? Windows Vista noklik??iniet uz S?kt<b00> </b00>
   Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
   poga S?kt
   , ierakstiet inetcpl.S?kt mekl??anu adreses lodzi?? un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
   Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
   Screen shot ?o soli
  • Sist?m? Windows XP noklik??iniet uz S?kt, noklik??iniet uz palaist, ierakstiet inetcpl.atv?rts adreses lodzi?? un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
   Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
   Screen shot ?o soli


   Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
   Screen shot ?o soli
 3. Noklik??iniet uz cilnes Visp?r?gi , dz?st zem p?rl?ko?anas v?sturi dialoglodzi?? Interneta rekviz?ti .
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Screen shot ?o soli
 4. dialoglodzi?? Dz?st p?rl?ko?anas v?sturi noklik??iniet uz Dz?st s?kfailus.
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Screen shot ?o soli
 5. dialoglodzi?? Dz?st s?kfailus , noklik??iniet uz J?.
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Screen shot ?o soli
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

K? izdz?st s?kfailus programm? Internet Explorer 6

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
 1. Izejiet no programmas Internet Explorer 6, un p?c tam no visas instances, WindowsExplorer.
 2. Noklik??iniet uz S?kt, izpild?t, ierakstiet inetcpl., un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Screen shot ?o soli


  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Screen shot ?o soli
 3. Noklik??iniet uz cilnes Visp?r?gi , dz?st s?kfailus ,Interneta pagaidu failusdialoglodzi?? Interneta rekviz?ti sada??.
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Screen shot ?o soli
 4. dialoglodzi?? Failu dz??ana atz?m?jiet izv?les r?ti?a Dz?st visu bezsaistes saturu un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Screen shot ?o soli
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

L?dz?gas probl?mas un risin?jumi

Lai ieg?tu papildinform?ciju par s?kfailiem, noklik??iniet uz ?iem rakstu numuriem un lasiet Microsoft zin??anu b?ze rakstus:
283185 K? p?rvald?t s?kfailus programm? Internet Explorer 6
224304 Katras sesijas s?kfaili netiek iz?emts, l?dz br?dim, kad aizverat p?rl?kprogrammu
Lai ieg?tu papildinform?ciju par s?kfailiem, noklik??iniet uz ?iem rakstu numuriem un lasiet Microsoft zin??anu b?ze rakstus:
154360 Inform?ciju par dro??bas br?din?juma zi?ojumu par s?kfailus programm? Internet Explorer un Outlook Express
223799 Apraksts par notur?giem un katras sesijas s?kfailus programm? Internet Explorer
Ja ?os Microsoft zin??anu b?ze raksti nepal?dz nov?rst probl?mu vai ja nov?rojat simptomus, kas at??iras no tiem, kas ?aj? rakst? ir izkl?st?ts, mekl?jiet papildinform?ciju Microsoft zin??anu b?z?. Lai mekl?tu Microsoft zin??anu b?z?, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://support.microsoft.com
P?c tam ievadiet tekstu k??das zi?ojumu sa?emat, vai probl?mas aprakstu ievadiet lauk? Mekl?t atbalstu (KB) .

Rekviz?ti

Raksta ID: 278835 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2013. gada 18. novembris - P?rskat??ana: 14.0
Attiecas uz:
 • Windows Internet Explorer 9
Atsl?gv?rdi: 
kbresolve kbexpertisebeginner kbceip kbhowto kbenv kbfaq kbcip kbvideocontent kbmt KB278835 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 278835

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com