Thông báo l?i: Thao tác này b? h?y do h?n ch? có hi?u l?c trên máy tính này

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 278839 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp k?t thúc h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khi b?n đăng nh?p vào và c? g?ng đ? ch?y m?t chương tr?nh, b?n có th? nh?n đư?c thông báo sau:
Thao tác này b? h?y do h?n ch? có hi?u l?c trên máy tính này. Xin vui l?ng liên h? v?i ngư?i qu?n tr? h? th?ng c?a b?n.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra n?u có m?t đ?i tư?ng Group Policy (GPO) mà h?n ch? nh?ng g? các chương tr?nh b?n có th? ch?y. Chương tr?nh có th? b? h?n ch? n?u m?t trong nh?ng chính sách sau đây trong chính sách nhóm đơn v? t? ch?c tên mi?n ho?c m?t máy tính đ?a phương nhóm chính sách đ? đư?c áp d?ng:
  • Không ch?y các ?ng d?ng Windows đ? ch? đ?nh.
  • Ch?y ch? các ?ng d?ng Windows đư?c phép.

GI?I PHÁP

N?u b?n c?n đ? ch?y m?t chương tr?nh b? h?n ch?, liên h? v?i ngư?i qu?n tr? h? th?ng đ? s?a đ?i GPO.

T?NH TR?NG

Hành vi này là do thi?t k?.

THÔNG TIN THÊM

N?u b?n là ngư?i qu?n tr?, b?n có th? xác minh các chính sách đư?c kích ho?t. Đ? làm đi?u này, b?m C?u h?nh ngư?i dùng, b?m Hành chính Templates, và sau đó nh?p vào Các vấn đề.

Thu?c tính

ID c?a bài: 278839 - L?n xem xét sau cùng: 22 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kbgpo kbprb kbmt KB278839 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:278839

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com