Kaip prisijungti prie terminal? tarnyb? konsol?s seanso ir nustatyti paralelinius seansus ?Windows Server 2003? platformoje

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 278845 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

SANTRAUKA

?iame straipsnyje paai?kinta, kaip naudojant ?Windows Server 2003? terminal? tarnybas prisijungti prie konsol?s seanso ir nustatyti paralelinius seansus.

DAUGIAU INFORMACIJOS

?Windows Server 2003? platformoje naudojant terminal? tarnybas galima prisijungti prie konsol?s seanso (seansas 0) ir tuo pat metu atidaryti paralelin? seans? (jei jungiat?s i? kito, ne konsol?s seanso). Naudodami ?i? papildom? funkcij? galite nuotoliniu b?du prisijungti prie ?Windows Server 2003? platformoje esan?io serverio, kuriame paleista terminal? tarnyba, ir prisijungti prie seanso 0 taip, lyg i? tikr?j? s?d?tum?te prie ?io kompiuterio konsol?s. Be to, ?? seans? galima paleisti lygiagre?iai, kad nuotolinis ir vietinis vartotojai gal?t? dirbti viename seanse.

Prisijungimas prie konsol?s seanso

Jungiantis prie ?Windows Server 2003? platformoje esan?io konsol?s seanso prie jo neturi b?ti prisijung?s n? vienas kitas vartotojas. Net jeigu prie konsol?s n?ra prisijung?s kitas vartotojas, j?s prijungiamas prie sistemos taip, lyg fizi?kai s?d?tum?te prie ?ios konsol?s.

Nor?dami prisijungti i? nuotolinio kompiuterio ?Windows Server 2003? platformos atidarykite komand? eilut? ir ?veskite ?i? komand?:
mstsc -v:servername /F -console
kur mstsc yra nuotolinio darbalaukio ry?io vykdomasis failas, -v nurodo prisijungimo server?, /F nurodo viso ekrano re?im?, o -console ? nurodymas jungtis prie konsol?s seanso.

?ia komanda atidaromas nuotolinio darbalaukio ry?io seansas ir, kai ??jimas patvirtinamas, j?s prijungiamas prie konsol?s seanso, vykdomo serveryje su ?Windows Server 2003? platforma. Jei tuo metu prie prisijungimo kompiuterio konsol?s seanse dirba vartotojas, jums bus parodytas toks klaidos prane?imas:
Vartotojas sritis\vartotojo vardas prisijung?s prie ?io kompiuterio lokaliai. Vartotojas neatlieka joki? veiksm? skai?ius minu?i?. Darbalaukis neu?rakintas. Jei t?site, ?io vartotojo seansas bus nutrauktas ir visi nei?saugoti duomenys dings. Ar norite t?sti?
Tada esamo konsol?s seanso vartotojas atjungiamas ir j?s gaunate prane?im?, kad ?iuo metu kompiuteris yra u?rakintas ir j? atrakinti gali tik administratorius.

Pastaba: Jei konsol?s seanso ir terminal? tarnybos vartotojas yra tas pats asmuo, prisijungti galima be joki? sunkum?.

Lygiagretaus konsol?s seanso atidarymas

Nor?dami atidaryti lygiagret? konsol?s seans?, pirmiausiai i? kito kompiuterio u?megzkite nuotolinio darbalaukio ry?? su ?Windows Server 2003? platformos serveriu. Pagal numatyt?j? parinkt? visose ?Windows Server 2003? platformos versijose ?diegta ?Windows Server 2003? jungimosi prie nuotolinio darbalaukio? paslaug? programa. J?s galite naudoti j? arba ?Mstsc? komandin?s eilut?s paslaug? program?, apra?yt? skyriuje ?Kaip prisisijunti prie konsol?s seanso, bet praleisti -console perjungim?. Atidar? ?? seans? atsidarykite komand? eilut?s lang? ir ?veskite ?i? komand?, kad b?t? atidarytas lygiagretus konsol?s seansas:
shadow 0
?ved? ir i?siunt? ?i? komand? gausite tok? prane?im?:
Kol rengiamas nuotolinis valdymas, j?s? seansas gali atrodyti u??aldytas. Pra?om palaukti...
Serverio konsol?s seanso vartotojas gauna tok? prane?im?:
srities\vartotojo vardas pra?o leidimo valdyti j?s? seans? nuotoliniu b?du.
Ar priimate pra?ym??
Jei serveryje esantis konsol?s seanso vartotojas paspaus TAIP, j?s automati?kai b?site prijungtas prie nuotoliniame ?Windows Server 2003? platformos serveryje esan?io konsol?s seanso. Jei prie serverio konsol?s esantis vartotojas paspaus NE arba neatsakys, nuotolinio kompiuterio komand? eilut?je jums bus parodytas toks klaidos prane?imas:
Nuotolinio valdymo nustatyti nepavyko. Klaidos kodas 7044
Klaida [7044]:pra?ymas nuotoliniu b?du valdyti kit? seans? nepatenkintas.
Nor?dami atjungti lygiagret? seans? i? nuotolin?s konsol?s, paspauskite CTRL + * (skai?i? klaviat?roje) ir b?site gr??intas (a-) ? pradin? seans?, kur? nustat?te ?Windows Server 2003? platformos serveryje.

Jei esate prisijung? prie serverio konsol?s, kurioje paleista terminal? tarnyba, ir bandote lygiagre?iai prisijungti prie kito kompiuterio konsol?s vartotojo seanso, jums parodomas toks klaidos prane?imas:
Kol rengiamas nuotolinis valdymas, j?s? seansas gali atrodyti u??aldytas. Pra?om palaukti...
Nuotolinio valdymo nustatyti nepavyko. Klaidos kodas 7050.
Klaida [7050]:pageidaujamo seanso negalima valdyti nuotoliniu b?du.
Taip gali b?ti d?l to, kad seansas atjungtas arba prie jo neprisijung?s n? vienas vartotojas. Be to, j?s negalite nuotoliniu b?du valdyti seanso i? sistemos konsol?s ir nuotoliniu b?du valdyti savo esamo seanso.
Jeigu serveris su ?Windows Server 2003? platforma nesukonfig?ruotas, kad gal?t? leisti valdyti nuotoliniu b?du, jums parodomas toks klaidos prane?imas:
Nuotolinio valdymo nustatyti nepavyko. Klaidos kodas 7051
Klaida [7051]: Pageidaujamas seansas nesukonfig?ruotas, kad gal?t? leisti valdyti nuotoliniu b?du.
Nor?dami sukonfig?ruoti ?Windows Server 2003? platformos server? taip, kad jis leist? valdyti nuotoliniu b?du, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Atidarykite prid?tin? grup?s strategijos ?rank? (failas ?Gpedit.msc?).
  2. Kair?je srityje, po ?aka Kompiuterio konfig?ravimas i?pl?skite Administravimo ?ablon? ?ak?.
  3. I?pl?skite ?Windows? komponent? ?ak?.
  4. Spustel?kite Terminal? tarnyb? aplank?.
  5. De?in?je srityje dukart spustel?kite Nustato nuotolinio terminal? tarnybos vartotoj? seans? valdymo taisykles.
  6. Skirtuke Parametras spustel?kite Suaktyvinta.
  7. Laukelyje Parametrai spustel?kite Visos teis?s, turint vartotojo leidim?ir paspauskite Gerai.

Savyb?s

Straipsnio ID: 278845 - Paskutin? per?i?ra: 2007 m. gruod?io 20 d. - Per?i?ra: 5.3
TAIKOMA
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
Rakta?od?iai: 
kbinfo KB278845

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com