Làm th? nào đ? k?t n?i và bóng bàn đi?u khi?n K? h?p v?i d?ch v? đ?u cu?i Windows Server 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 278845 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách s? d?ng Windows Server 2003 D?ch v? thi?t b? đ?u cu?i đ? k?t n?i và bóng m?t phiên giao di?n đi?u khi?n.

THÔNG TIN THÊM

Trong Windows Server 2003, khi b?n s? d?ng d?ch v? đ?u cu?i, b?n có th? k?t n?i v?i giao di?n đi?u khi?n phiên (phiên 0), và cùng lúc đó, m? m?t bóng phiên đ? nó (mi?n là b?n k?t n?i t? m?t phiên khác hơn các giao di?n đi?u khi?n). V?i tính năng b? sung, b?n có th? đăng nh?p vào m?t máy ch? Windows 2003-d?a máy ch? đang ch?y d?ch v? đ?u cu?i t? xa và tương tác v?i phiên giao d?ch 0 n?u như b?n đang ng?i t?i bàn đi?u khi?n v?t l? c?a máy tính. Đi?u này Phiên làm vi?c c?ng có th? shadowed đ? ngư?i s? d?ng t? xa và ngư?i dùng c?c b? và các v?t l? giao di?n đi?u khi?n có th? xem và tương tác v?i cùng m?t phiên.

Làm th? nào đ? k?t n?i v?i phiên giao di?n đi?u khi?n

Khi b?n k?t n?i v?i phiên giao di?n đi?u khi?n c?a Windows Server 2003 d?a trên máy ch?, không có ngư?i dùng khác có th? đ? đăng nh?p vào đ? bàn đi?u khi?n Phiên làm vi?c. Ngay c? khi không có ai đư?c đăng nh?p vào đ? bàn đi?u khi?n, b?n đăng nh?p c?ng gi?ng như N?u b?n đang ng?i t?i bàn đi?u khi?n v?t l?.

Đ? k?t n?i t? các máy tính t? xa d?a trên Windows Server 2003, m? m?t d?u nh?c l?nh, và sau đó g? l?nh sau:
mstsc-v:ServerName / F-giao di?n đi?u khi?n
nơi mstsc là máy tính đ? bàn t? xa k?t n?i t?p tin th?c thi, -v ch? ra m?t máy ch? đ? k?t n?i t?i, /F ch? ra ch? đ? toàn màn h?nh, và -giao di?n đi?u khi?n là các ch? d?n đ? k?t n?i v?i phiên giao di?n đi?u khi?n.

Khi b?n s? d?ng l?nh này, b?n m? phiên làm vi?c t? xa máy tính đ? bàn, và khi các đăng nh?p xác th?c, b?n đang k?t n?i v?i phiên giao di?n đi?u khi?n là ch?y trên máy ch? d?a trên Windows Server 2003. N?u m?t ngư?i s? d?ng hi?n đang làm vi?c giao di?n đi?u khi?n phiên t?i máy tính, b?n nh?n đư?c l?i sau tin nh?n:
Ngư?i dùng tên mi?n\tên ngư?i dùng đư?c đăng nh?p t?i đ?a phương vào t?i máy tính này. Ngư?i s? d?ng đ? đư?c idled cho s? phút. Máy tính đ? bàn là m? khóa. N?u b?n ti?p t?c, phiên làm vi?c c?a ngư?i dùng này s? k?t thúc và m?i d? li?u chưa lưu s? b? m?t. Làm b?n có mu?n ti?p t?c?
Ngư?i s? d?ng giao di?n đi?u khi?n phiên hi?n th?i là sau đó đăng xu?t, và b?n nh?n đư?c m?t thông báo nói r?ng máy tính là hi?n t?i đang b? khóa và ch? có ngư?i qu?n tr? có th? m? khóa nó.

Chú ý: N?u ngư?i s? d?ng giao di?n đi?u khi?n phiên giao d?ch và phiên d?ch v? đ?u cu?i ngư?i dùng c?ng như nhau, b?n có th? k?t n?i mà không có b?t k? v?n đ?.

Làm th? nào đ? bóng phiên giao di?n đi?u khi?n

Bóng bàn đi?u khi?n K? h?p, l?n đ?u tiên m? m?t máy tính đ? bàn t? xa k?t n?i t?i h? ph?c v? Windows Server 2003-d?a t? máy tính khác. B?i m?c đ?nh, Windows Server 2003 Remote Desktop Connection ti?n ích đ? đư?c cài đ?t trong t?t c? các phiên b?n c?a Windows Server 2003. B?n có th? s? d?ng này ho?c Mstsc Ti?n ích d?ng l?nh đư?c mô t? trong "làm th? nào đ? Connect to the Console K? h?p th?"ph?n, nhưng b? qua nh?ng -giao di?n đi?u khi?n chuy?n đ?i. Sau khi b?n m? phiên giao d?ch này, b?t đ?u m?t d?u nh?c l?nh phiên giao d?ch và lo?i h?nh sau đây l?nh đ? b?t đ?u phiên h?p bóng đ? các giao di?n đi?u khi?n:
bóng 0
Sau khi b?n nh?p và g?i l?nh này, b?n nh?n đư?c dư?i đây tin nh?n:
Phiên c?a b?n có th? xu?t hi?n đông l?nh trong khi các phê duy?t đi?u khi?n t? xa đang đư?c thương lư?ng. H?y ch?...
Trong các bàn đi?u khi?n K? h?p th? trên máy ch?, b?n nh?n đư?c thông báo sau:
tên mi?n\tên ngư?i dùngđang yêu c?u đ? ki?m soát phiên làm vi?c t? xa.
B?n có ch?p nh?n các yêu c?u?
N?u ngư?i dùng giao di?n đi?u khi?n trên máy ch? phiên nh?p chu?t , b?n t? đ?ng k?t n?i đ?n bàn đi?u khi?n phiên ngày t? xa Windows Server 2003 d?a trên máy ch?. N?u ngư?i dùng trên h? ph?c v? Nh?p chu?t bàn đi?u khi?n Không ho?c nào không đáp ?ng, b?n nh?n đư?c các thông báo l?i sau t?i d?u nh?c l?nh trên máy tính t? xa:
Đi?u khi?n t? xa không thành công. M? l?i 7044
L?i [7044]: Yêu c?u đ? ki?m soát m?t phiên làm vi?c t? xa đ? b? t? ch?i.
Đ? ng?t k?t n?i phiên bóng t?i t? phía t? xa, nh?n CTRL + * (trên các bàn phím s?), và b?n đang quay tr? l?i phiên b?n g?c mà b?n đư?c thi?t l?p cho máy ch? d?a trên Windows Server 2003.

N?u b?n đang đăng nh?p vào giao di?n đi?u khi?n c?a máy ch? đang ch?y d?ch v? đ?u cu?i, n?u b?n c? g?ng bóng phiên làm vi?c c?a ngư?i dùng khác t? giao di?n đi?u khi?n c?a máy tính, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Phiên c?a b?n có th? xu?t hi?n đông l?nh trong khi phê duy?t đi?u khi?n t? xa đang đư?c thương lư?ng. Vui l?ng Đ?i...
Đi?u khi?n t? xa không thành công. M? l?i 7050.
L?i [7050]: các Phiên làm vi?c đ? yêu c?u không th? đư?c đi?u khi?n t? xa.
Đi?u này có th? là do các Phiên b? ng?t k?t n?i ho?c không có m?t ngư?i s? d?ng đăng nh?p. Ngoài ra, b?n có th? không ki?m soát m?t phiên làm vi?c t? xa t? bàn đi?u khi?n h? th?ng và b?n không th? t? xa ki?m soát phiên làm vi?c hi?n t?i c?a riêng b?n.
N?u Windows Server 2003 d?a trên h? ph?c v? không đư?c c?u h?nh đ? cho phép đi?u khi?n t? xa, b?n nh?n đư?c dư?i đây thông báo l?i:
Đi?u khi?n t? xa không thành công. M? l?i 7051
L?i [7051]: Các phiên h?p đư?c yêu c?u không đư?c c?u h?nh đ? cho phép Remote Ki?m soát.
Đ? c?u h?nh máy ch? d?a trên Windows Server 2003 cho phép đi?u khi?n t? xa, làm theo các bư?c sau:
  1. M? chính sách nhóm-theo (Gpedit.msc).
  2. Trong ngăn bên trái, theo các Máy tính Cấu hình chi nhánh, m? r?ng các Quản trị Khuôn mẫu chi nhánh.
  3. M? r?ng các C?u ph?n c?a Windowschi nhánh.
  4. B?m vào các D?ch v? thi?t b? đ?u cu?ithư m?c.
  5. Trong ngăn bên ph?i, b?m đúp vào B? quy t?c cho các đi?u khi?n t? xa c?a phiên h?p ngư?i s? d?ng d?ch v? đ?u cu?i.
  6. Trên các Thi?t l?p tab, b?m vàoĐược kích hoạt.
  7. Trong các Tuỳ chọn h?p, b?m vào Đ?y đ? Ki?m soát v?i s? cho phép ngư?i s? d?ng', và sau đó nh?p vào Ok.

Thu?c tính

ID c?a bài: 278845 - L?n xem xét sau cùng: 11 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB278845 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:278845

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com