Mô t? c?a các bài phát bi?u công nh?n và ch? vi?t tay phương công nh?n Pháp trong Word 2002

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 278927 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Microsoft Word 2002 bao g?m hai phương pháp m?i c?a đ?u vào: nh?n d?ng ti?ng nói và nh?n d?ng vi?t tay.

Bài phát bi?u tính năng nh?n d?ng cho phép b?n theo ngh?a đen có th? nói chuy?n v?i máy tính c?a b?n thông qua m?t Micro. V?i yêu c?u h? th?ng thích h?p, b?n có th? dictate văn b?n vào Word, ho?c v?i m?t nh?p chu?t ho?c thu?t ng? nói, b?n có th? chuy?n đ?i ch? đ? đ?u vào đ? Gi?ng nói l?nh, do đó b?n có th? ki?m soát Word mà không có cách nh?n vào các Menu.

Tính năng nh?n d?ng ch? vi?t tay cho phép b?n đ?u vào c?a b?n ch? vi?t tay, ho?c b?ng cách ki?m soát m?t con chu?t ho?c b?ng cách s? d?ng m?t b?n v? bên th? ba viên thu?c, ch?ng h?n như nh?ng ngư?i t?o b?i Wacom ho?c Calcomp. Đ?u vào này có th? t? đ?ng chuy?n đ?i thành văn b?n đánh máy, ho?c nó có th? c?n l?i như m?t đ?i tư?ng m?c"" trong ch? vi?t tay c?a riêng b?n. Tính năng nh?n d?ng ch? vi?t tay c?ng h? tr? m?t v? ch?c năng, do đó b?n có th? bao g?m các tay v? phác th?o trong Microsoft c?a b?n Tài li?u Word.

Các tính năng m?i s? d?ng công c? SAPI 5 đ? b?t and turn off và l?nh tho?i ch? đ? và ch? đ? đ?c vi?t. Các ch? đ? này đư?c đi?u khi?n v?i các Ngôn ng? thanh.


CÁC CH? Đ?

THÔNG TIN THÊM

V? thanh ngôn ng?

Các Ngôn ng? Bar là m?t nâng c?p h? th?ng đư?c cài đ?t v?i Microsoft Office XP. Các Ngôn ng? thanh cho bi?t thêm các thi?t b? đ?u vào thay th? ngư?i dùng và tính năng truy c?p và đi?u khi?n trong m?t v? trí trung tâm.

Các Ngôn ng? thanh s? xu?t hi?n ? góc trên bên ph?i c?a màn h?nh trong Microsoft Các chương tr?nh Office. Các Ngôn ng? thanh c?a tính năng đư?c xác đ?nh b?i nh?ng l?a ch?n đ? đư?c cài đ?t. Các đi?u khi?n cơ b?n đư?c truy c?p t? các Ngôn ng? thanh đang bàn phím ngôn ng?, ch?nh s?a, micro, ch? vi?t tay, và đ?u vào phương pháp biên t?p viên.

B?n có th? di chuy?n các Ngôn ng? thanh trên con đư?ng cách t?m th?i ?n nó. B?n c?ng có th? đóng các Ngôn ng? qu?y bar, v? v?y mà nó không c?n xu?t hi?n. N?u b?n đóng các Ngôn ng? thanh, b?n không th? s? d?ng các tính năng trên các Ngôn ng? thanh.

LƯU ?: B?n không th? đóng các Ngôn ng? thanh n?u b?n đ? cài đ?t m?t Input Method Editor (IME).

Làm th? nào đ? lo?i b? thanh ngôn ng?

Các Ngôn ng? thanh không ph?i là m?t ph?n c?a bài phát bi?u công nh?n ho?c nh?n d?ng vi?t tay; nó là m?t Các vấn đề Ki?m soát Panel nâng c?p. Do c?a đi?u này, sau khi các Ngôn ng? thanh đư?c cài đ?t, b?n không th? lo?i b? nó b?ng cách s? d?ng thi?t l?p, m?c dù b?n có th? đóng nó ho?c gi?m thi?u nó.

Làm th? nào đ? đóng thanh ngôn ng?

Nh?p chu?t ph?i vào các Ngôn ng? qu?y bar, và sau đó b?m Đóng thanh ngôn ng?. Nh?p vào Ok N?u b?n nh?n đư?c thông báo sau:
B?n đ? ch?n đ? đóng thanh ngôn ng?.

Đ? hi?n th? ngôn ng? thanh sau đó, ch?n "hi?n thanh ngôn ng? trên bàn làm vi?c" trong h?p tho?i thi?t đ?t thanh ngôn ng?, mà là trong văn b?n đ?u vào thi?t đ?t b?ng đi?u khi?n.
LƯU ?: Đúng tên c?a bi?u tư?ng Control Panel là D?ch v? văn b?n.

Làm th? nào đ? hi?n th? thanh ngôn ng? l?i

Đ? hi?n th? các Ngôn ng? qu?y bar, th?c hi?n theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, và sau đó nh?p vào B?ng đi?u khi?n. (N?u b?n đang s? d?ng Microsoft Windows XP, b?m B?t đ?u và sau đó nh?p vào B?ng đi?u khi?n.)
 2. B?m đúp Trong khu v?c và ch?n ngôn ng?.
 3. B?m vào các Ngôn ng? tab, và sau đó b?m Thông tin chi ti?t,
 4. Trong h?p tho?i nh?c, nh?p vào Thanh ngôn ng? dư?i S? thích o dan adran, và sau đó ch?n các Hi?n thanh ngôn ng? trên các máy tính đ? bàn h?p ki?m.V? yêu c?u h? th?ng cho vi?c s? d?ng nh?n d?ng ti?ng nói

Th?i gian đáp ?ng s? công nh?n ph? thu?c vào t?c đ? CPU máy tính c?a b?n và b? nh? h? th?ng có s?n. B?n có th? mong đ?i ph?n ?ng t?t trên m?t megahertz 400 (MHz) Pentium II máy tính v?i 128 megabyte (MB) ho?c m?t s? truy c?p ng?u nhiên b? nh? (RAM). M?t máy tính ch?m hơn ho?c ít b? nh? k?t qu? trong ph?n ?ng ch?m hơn l?n.

Nh?ng yêu c?u t?i thi?u cho chính t? là:
 • M?t 400 MHz Pentium ho?c máy tính nhanh hơn
 • 128 MB ho?c nhi?u RAM
 • Microsoft Windows 98 tr? lên, ho?c Microsoft Windows NT 4.0 ho?c m?i hơn
 • Microsoft Internet Explorer 5 ho?c m?i hơn
 • M?t micro ch?t lư?ng cao đóng-nói chuy?n (tai nghe) v?i tăng giá đi?u ch?nh h? tr?
LƯU ?: N?u b?n đang cài đ?t nh?n d?ng ti?ng nói trên Microsoft Windows 98 ho?c Microsoft Windows Millennium Edition (Me), chương tr?nh cài đ?t s? ki?m tra cho các t?i thi?u cài đ?t b? nh? ch?. Tuy nhiên, n?u b?n đang cài đ?t vào Microsoft Windows NT 4.0, Microsoft Windows 2000 ho?c Microsoft Windows XP, các thi?t l?p chương tr?nh ki?m tra cho c? hai b? nh? RAM t?i thi?u cài đ?t c?ng như t?i thi?u t?c đ? x? l?.
V? cài đ?t và c?u h?nh nh?n d?ng ti?ng nói

Tính năng nh?n d?ng ti?ng nói là có s?n trong gi?n th? Trung Qu?c, ti?ng Anh (M?) và ti?ng Nh?t phiên b?n ngôn ng? c?a Microsoft Văn ph?ng.

Sau khi b?n cài đ?t nh?n d?ng ti?ng nói, b?n có th? làm tăng ti?ng nói đ? chính xác nh?n d?ng b?ng cách tham gia m?t vài phút đ? đào t?o máy tính nh?n ra làm th? nào b?n nói chuy?n. Đ? th?c hi?n vi?c đào t?o, b?n đ?c aloud m?t đào t?o chu?n b? s?n sàng văn b?n.

Làm th? nào đ? cài đ?t nh?n d?ng ti?ng nói

Đ? cài đ?t nh?n d?ng ti?ng nói, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, và sau đó nh?p vào B?ng đi?u khi?n. (N?u b?n đang s? d?ng Windows XP, b?m B?t đ?u và sau đó nh?p vào B?ng đi?u khi?n.)
 2. B?m đúp Thêm/lo?i b? chương tr?nh.
 3. Th?c hi?n m?t trong các cách sau:
  • Trong Windows 98, Windows Millennium Edition (Me), ho?c Windows NT 4.0, b?m Microsoft Office XP trên các Cài đ?t/g? cài đ?t tab, và sau đó b?m Thêm/lo?i b?.

   - hay -
  • Trong Windows XP và Windows 2000, nh?p vào Thay đ?i ho?c lo?i b? chương tr?nh. Trong danh sách chương tr?nh đ? cài đ?t, nh?p vào Microsoft Office XP, và sau đó nh?p vào Thay đổi.
 4. Nh?p vào Thêm ho?c lo?i b? tính năng, và sau đó Nh?p vào Ti?p theo.
 5. Trong các Tính năng cài đ?t danh sách, nh?n vào đây đ? m? r?ng Văn ph?ng chia s? tính năng.
 6. Nh?n vào đây đ? m? r?ng Thay th? ngư?i s? d?ng đ?u vào.
 7. B?m vào các Bài phát bi?u bi?u tư?ng, và sau đó b?m Ch?y t?t c? t? máy tính c?a tôi ngày tr?nh đơn phím t?t.
 8. Nh?p vào Cập nhật đ? cài đ?t các thành ph?n bài phát bi?u.

Làm th? nào đ? b?t và nh?n d?ng ti?ng nói

Sau khi b?n cài đ?t nh?n d?ng ti?ng nói, thu?t s? Micrô ch?y. Thu?t s? này b?t đ?u ho?c khi b?n kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n cài đ?t nh?n d?ng ti?ng nói, ho?c khi b?n nh?p vào Bài phát bi?u l?n đ?u tiên (trên các Công cụ tr?nh đơn).

LƯU ?: B?n c?ng có th? truy c?p thu?t s? Micrô t? m?i Bài phát bi?u bi?u tư?ng trong Control Panel. (Click vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, và sau đó nh?p vào B?ng đi?u khi?n. N?u b?n đang s? d?ng Windows XP, nh?p vào B?t đ?u và sau đó nh?p vào B?ng đi?u khi?n.)

Sau khi hoàn t?t các bư?c đ? thi?t l?p c?a b?n Micro, nh?n d?ng ti?ng nói v? m?t k? thu?t đư?c cài đ?t. Ti?p theo, b?n ph?i hoàn t?t vi?c đào t?o ti?ng nói (t?i thi?u là hai khóa h?c đư?c khuy?n khích). B?n sau đó nên s?n sàng đ? b?t đ?u s? d?ng nh?n d?ng ti?ng nói đ? thay đ?i cách mà b?n tương tác v?i máy tính c?a b?n.

Đ? b?t nh?n d?ng ti?ng nói, b?m Micro trên các Ngôn ng? qu?y bar, và sau đó b?m vào m?t trong hai Đ?c vi?t ho?c L?nh tho?i.

Làm th? nào đ? lo?i b? nh?n d?ng ti?ng nói

Đ? lo?i b? nh?n d?ng ti?ng nói, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, và sau đó nh?p vào B?ng đi?u khi?n. (N?u b?n đang s? d?ng Windows XP, b?m B?t đ?u và sau đó nh?p vào B?ng đi?u khi?n.)
 2. B?m đúp Thêm/lo?i b? chương tr?nh.
 3. Th?c hi?n m?t trong các cách sau:
  • Trong Windows 98, Windows Millennium Edition (Me), ho?c Windows NT 4.0, nh?n vào đây đ? ch?n Microsoft Office XP trên các Cài đ?t/g? cài đ?t tab, và sau đó b?m Thêm/lo?i b?.

   - hay -
  • Trong Windows XP ho?c Windows 2000, nh?n vào đây đ? ch?n Thay đ?i ho?c lo?i b? chương tr?nh. Trong danh sách chương tr?nh đ? cài đ?t, nh?p vào Microsoft Office XP, và sau đó nh?p vào Thay đổi.
 4. Nh?p vào Thêm ho?c lo?i b? tính năng, và sau đó Nh?p vào Ti?p theo.
 5. Trong các Tính năng cài đ?t danh sách, nh?n vào đây đ? m? r?ng Văn ph?ng chia s? tính năng.
 6. Nh?n vào đây đ? m? r?ng Thay th? ngư?i s? d?ng đ?u vào.
 7. B?m vào các Bài phát bi?u bi?u tư?ng, và sau đó b?m Không có s?n trên tr?nh đơn phím t?t.
 8. Nh?p vào Cập nhật đ? lo?i b? các thành ph?n bài phát bi?u.
QUAN TR?NG: Khi b?n lo?i b? nh?n d?ng ti?ng nói, b?n không th? lo?i b? các Ngôn ng? thanh. Đ? bi?t thêm thông tin v? các Ngôn ng? thanh, h?y xem các About the Language Barph?n c?a bài vi?t này.

Đ? bi?t thêm thông tin v? cài đ?t và c?u h?nh nh?n d?ng ti?ng nói, nh?p vào Tr? giúp Microsoft Word trên các Trợ giúp tr?nh đơn, lo?i cài đ?t bài phát bi?u trong văn ph?ng Tr? l? ho?c thu?t s? tr? l?i, và sau đó b?m Tìm kiếm đ? xem các ch? đ? tr? l?i.
V? cài đ?t và c?u h?nh nh?n d?ng ch? vi?t

Tính năng nh?n d?ng ch? vi?t tay có s?n trong các Đơn gi?n hóa ngôn ng? Trung Qu?c, Trung Qu?c truy?n th?ng, ti?ng Anh, ti?ng Nh?t và ti?ng Tri?u tiên các phiên b?n c?a Microsoft Office.

B?n s? d?ng nh?n d?ng vi?t tay đ? nh?p văn b?n vào b?t k? chương tr?nh văn ph?ng b?ng cách vi?t thay v? c?a đánh máy.

B?n có th? vi?t b?ng cách s? d?ng m?t thi?t b? nh?p d?ng ch? vi?t tay (ch?ng h?n như m?t viên thu?c đ? h?a đư?c s? d?ng v?i 3-D v? các chương tr?nh ho?c máy tính tr? giúp so?n th?o [CAD] ph?n m?m, ho?c m?t viên thu?c-PC) ho?c b?n có th? vi?t b?ng cách s? d?ng chu?t.

T? nhiên c?a b?n ch? vi?t tay đư?c chuy?n đ?i sang k? t? đánh máy và là đư?c chèn vào n?i tuy?n v?i b?t k? hi?n có văn b?n, ? kích thư?c tương t? như các văn b?n hi?n hành. Trong Microsoft Word và Microsoft Outlook, b?n c?ng có th? ch?n tùy ch?n đ? l?i văn b?n trong vi?t tay h?nh th?c.

Đ? chuy?n đ?i ghi chú vi?t tay đư?c ch?p trong m?t c?m tay thi?t b? vào Microsoft Word, làm theo các hư?ng d?n đư?c bao g?m trong c?a b?n thi?t b? c?m tay.

Làm th? nào đ? cài đ?t nh?n d?ng ch? vi?t

Đ? cài đ?t nh?n d?ng ch? vi?t, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, và sau đó nh?p vào B?ng đi?u khi?n. (N?u b?n đang s? d?ng Windows XP, b?m B?t đ?u và sau đó nh?p vào B?ng đi?u khi?n.)
 2. B?m đúp Thêm/lo?i b? chương tr?nh.
 3. Th?c hi?n m?t trong các cách sau:
  • Trong Windows 98, Windows Millennium Edition (Me), ho?c Windows NT 4.0, b?m Microsoft Office XP trên các Cài đ?t/g? cài đ?t tab, và sau đó b?m Thêm/lo?i b?.

   - hay -
  • Trong Windows XP ho?c Windows 2000, nh?p vào Thay đ?i ho?c lo?i b? chương tr?nh. Trong danh sách chương tr?nh đ? cài đ?t, nh?p vào Microsoft Office XP, và sau đó nh?p vào Thay đổi.
 4. Nh?p vào Thêm ho?c lo?i b? tính năng, và sau đó Nh?p vào Ti?p theo.
 5. Trong các Tính năng cài đ?t danh sách, nh?n vào đây đ? m? r?ng Văn ph?ng chia s? tính năng.
 6. Nh?n vào đây đ? m? r?ng Thay th? ngư?i s? d?ng đ?u vào.
 7. B?m vào các Ch? vi?t tay bi?u tư?ng, và sau đó b?m Ch?y t?t c? t? máy tính c?a tôi ngày tr?nh đơn phím t?t.
 8. Nh?p vào Cập nhật đ? cài đ?t các thành ph?n ch? vi?t tay.

Làm th? nào đ? b?t và nh?n d?ng vi?t tay

Trên các Ngôn ng? qu?y bar, nh?p vào Ch? vi?t tay và sau đó ch?n đ?u vào mà b?n thích. Ví d?, b?n có th? ch?n t? các sau ch? vi?t tay công nh?n caùch nhaäp:
 • N?u b?n nh?p vào Vi?t Pad, m?t lót đ?u vào h?p xu?t hi?n, trong đó b?n có th? rút ra.

  - hay -
 • N?u b?n nh?p vào Vi?t b?t c? nơi nào, b?n có th? vi?t b?t c? nơi nào trên màn h?nh c?a b?n. Văn b?n c?a b?n s? công nh?n và đư?c đ?t t?i đi?m chèn.

  - hay -
 • N?u b?n nh?p vào V? Pad, m?t tr?nh so?n th?o k? h?a đ?u vào s? xu?t hi?n, trong đó b?n có th? chèn tay v? h?nh ?nh vào tài li?u c?a b?n.

Làm th? nào đ? lo?i b? nh?n d?ng ch? vi?t

Đ? lo?i b? nh?n d?ng ch? vi?t, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, và sau đó nh?p vào B?ng đi?u khi?n. (N?u b?n đang s? d?ng Windows XP, b?m B?t đ?u và sau đó nh?p vào B?ng đi?u khi?n.)
 2. B?m đúp Thêm/lo?i b? chương tr?nh.
 3. Th?c hi?n m?t trong các cách sau:
  • Trong Windows 98, Windows Millennium Edition (Me), ho?c Windows NT 4.0, b?m Microsoft Office XP trên các Cài đ?t/g? cài đ?t tab, và sau đó b?m Thêm/lo?i b?.

   - hay -
  • Trong Windows XP ho?c Windows 2000, nh?p vào Thay đ?i ho?c lo?i b? chương tr?nh. Trong danh sách chương tr?nh đ? cài đ?t, nh?p vào Microsoft Office XP, và sau đó nh?p vào Thay đổi.
 4. Nh?p vào Thêm ho?c lo?i b? tính năng, và sau đó Nh?p vào Ti?p theo.
 5. Trong các Tính năng cài đ?t danh sách, nh?n vào đây đ? m? r?ng Văn ph?ng chia s? tính năng.
 6. Nh?n vào đây đ? m? r?ng Thay th? ngư?i s? d?ng đ?u vào.
 7. B?m vào các Ch? vi?t tay bi?u tư?ng, và sau đó b?m Không có s?n trên tr?nh đơn phím t?t.
 8. Nh?p vào Cập nhật đ? lo?i b? các thành ph?n ch? vi?t tay.
QUAN TR?NG: Khi b?n lo?i b? nh?n d?ng ch? vi?t, b?n không th? lo?i b? các Ngôn ng? thanh. Đ? bi?t thêm thông tin v? các Ngôn ng? thanh, h?y xem các About the Language Barph?n c?a bài vi?t này.

Cho thông tin b? sung, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Microsoft Knowledge Base:
283160Nh?n d?ng ch? vi?t câu h?i thư?ng g?p
Đ? bi?t thêm thông tin v? cài đ?t và s? d?ng nh?n d?ng vi?t tay, b?m Tr? giúp Microsoft Word trên các Trợ giúp tr?nh đơn, lo?i ch? vi?t tay trong văn ph?ng Tr? l? ho?c thu?t s? tr? l?i, và sau đó b?m Tìm kiếm đ? xem các ch? đ? tr? l?i.

Thu?c tính

ID c?a bài: 278927 - L?n xem xét sau cùng: 22 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
T? khóa: 
kbspeech kbhandwriting kbhowto kbmt KB278927 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:278927

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com