B?n không th? di chuy?n ho?c đăng nh?p vào m?t h?p thư ngu?n l?c Exchange

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 278966 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khi b?n di chuy?n m?t h?p thư t? m?t Microsoft Exchange Server 5,5 máy tính v?i m?t máy tính Microsoft Exchange 2000 Server ho?c cho m?t Microsoft Máy tính Exchange Server 2003, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
L?i: M? đi?m đ?n h?p thư.
CN = DDD R1, OU = ngư?i nh?n, DC = c?n, DC = com:
Kho thông tin có th? không m?.
Các nhà cung c?p MAPI không thành công.
MAPI 1.0
ID không có: 8004011d-0289-00000000
Ngoài ra, sau s? ki?n ID thư có th? đư?c đăng trong Nh?t k? ?ng d?ng:
S? ki?n lo?i: thông tin
S? ki?n ngu?n: MSExchangeAdmin
S? ki?n th? lo?i: Di chuy?n h?p thư
T? ch?c s? ki?n ID: 1006
Ngày: 11/3/2000
Th?i gian: 04:24:53
Ngư?i dùng: N/A
Máy tính: ALIA
Mô t?:
B?t đ?u đ? di chuy?n h?p thư 'ddd r1'.
Ngu?n cơ s? d? li?u: /o = Microsoft/ou = AdminGroup/cn = c?u h?nh/cn = máy ch?/cn = SERVER1/cn = Microsoft Private MDB
Đi?m đ?n cơ s? d? li?u:
/ o = Microsoft/ou = AdminGroup/cn = c?u h?nh/cn = máy ch?/cn = SERVER2/cn = Microsoft Private MDB
Trao đ?i DN: /o = Microsoft/ou = AdminGroup/cn = ngư?i nh?n/cn = bí danh
S? ki?n lo?i: c?nh báo
S? ki?n ngu?n: MSExchangeIS
Th? lo?i s? ki?n: chung
T? ch?c s? ki?n ID: 9548
Ngày: 11/3/2000
Th?i gian: 04:24:54
Ngư?i dùng: N/A
Máy tính: ALIA
Mô t?:
Vô hi?u hóa ngư?i dùng /o = Microsoft/ou = AdminGroup/cn = ngư?i nh?n/cn = bí danh không có m?t tài kho?n chính SID. Xin vui l?ng s? d?ng Active Directory MMC đ? thi?t l?p m?t tài kho?n đang ho?t đ?ng như là tài kho?n chính c?a ngư?i dùng này.
Lo?i s? ki?n: l?i
S? ki?n ngu?n: C?a hàng h?p thư MSExchangeIS
Th? lo?i s? ki?n: Log ons
T? ch?c s? ki?n ID: 1022
Ngày: 11/3/2000
Th?i gian: 04:24:55
Ngư?i dùng: N/A
Máy tính: ALIA
Mô t?:
Đăng nh?p th?t b?i vào cơ s? d? li?u "đ?u tiên lưu tr? Group\Private thông tin Store (ALIA)" - Windows 2000 tài kho?n DOMAIN\administrator; h?p thư /o = Microsoft/ou = AdminGroup/cn = ngư?i nh?n/cn = bí danh. L?i:-2147221231
ID thông báo l?i 0x8004011d tài li?u tham kh?o MAPI_E_FAILONEPROVIDER. L?i s? ki?n ID 0x80040111 và-2147221231 tương ?ng đ? MAPI_E_LOGON_FAILED.

M?t chu?i tương t? như các l?i có th? đư?c hi?n th? khi b?n c? g?ng đăng nh?p vào m?t h?p thư Exchange 2000 máy tính ho?c m?t Exchange 2003 máy tính h?p thư.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra n?u b? vô hi?u hoá Active Directory thư m?c tài kho?n ngư?i s? d?ng d?ch v? k?t h?p v?i h?p thư không có m?t msExchMasterAccountSID thu?c tính.

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Các bư?c đư?c cung c?p trong ph?n này là dành cho vô hi?u hóa tài kho?n ngư?i dùng Active Directory có h?p thư Exchange 2000 ho?c H?p thư Exchange 2003. N?u b?n làm theo các bư?c sau khi b?n vô hi?u hóa các trương m?c, s? ki?n 9548 không đăng nh?p. N?u ch? có m?t s? nh? c?a h?p thư trưng bày v?n đ? này, b?n có th? t?o ra m?t msExchMasterAccountSID thu?c tính. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. Trong ho?t đ?ng thư m?c ngư?i dùng và máy vi tính-theo, trên cácXem tr?nh đơn, nh?p vào Tính năng nâng cao.
 2. Trong trao đ?i nâng cao thu?c tính c?a ngư?i dùng b? vô hi?u hoá đ?i tư?ng s? h?u h?p thư, nh?p vào H?p thư quy?n, và sau đó t?m ki?m danh sách các tài kho?n cho m?t trong đó có các Liên k?t bên ngoài tài kho?n cho phép.
 3. N?u không có trương m?c có quy?n này, c?p tài kho?n t? Liên k?t bên ngoài tài kho?n và truy c?p h?p thư đ?y đ? cho phép.

  Chú ý Tài kho?n t? có s?n trong t?t c? các mi?n Windows 2000 lên mi?n. T?t c? Chia s? tài kho?n t? đ?nh danh b?o m?t n?i ti?ng (SID) là gi?ng nhau trên t?t c? các tên mi?n. N?u tài kho?n t? không đ? đư?c li?t kê trong các Cấp phép h?p tho?i, b?n có th? thêm nó b?ng cách g? T?như tên tài kho?n.

  Ch? có m?t tài kho?n t?i m?t th?i đi?m có th? có các Liên k?t bên ngoài tài kho?n cho phép. N?u quy?n này hi?n đang thu?c s? h?u b?i m?t tài kho?n mà là không mong mu?n ho?c đó không ph?i là h?p l?, b?n ph?i lo?i b? các s? cho phép vào tài kho?n đó trư?c khi b?n áp d?ng các tài kho?n đ? t?.

  Sau khi b?n lo?i b? quy?n liên quan đ?n tài kho?n bên ngoài t? m?t tài kho?n, thoát kh?i t?t c? các h?p tho?i thu?c tính đ?i tư?ng ngư?i dùng khuy?t t?t. (Đ? làm đi?u này, Nh?p vào Ok, không H?y b?? m?i c?p.) B?n ph?i làm đi?u này b?i v? thay đ?i đ? đi?u kho?n đang không đư?c áp d?ng ngay l?p t?c, nhưng ch? sau khi b?n đ? r?i kh?i các đ?i tư?ng thu?c tính c?a ngư?i dùng. B?n s? b? ch?n t? vi?c thay đ?i ch? s? h?u c?a các Liên k?t tài kho?n bên ngoài quy?n cho đ?n khi b?n đ? đóng c?a và tái các thu?c tính c?a đ?i tư?ng.
 4. Đ?t l?i quy?n liên quan đ?n tài kho?n bên ngoài T?.
B?n có th? s? d?ng công c? LDAP, ch?ng h?n như các d?ch v? thư m?c đang ho?t đ?ng Giao di?n ch?nh s?a (ADSI)-theo, LDP ti?n ích ho?c Ldifde đ? xem các thu?c tính c?a đ?i tư?ng ngư?i s? d?ng đ? xác minh r?ng các msExchMasterAccountSID thu?c tính đ? đư?c t?o ra. V? c?a thư m?c sao chép và Exchange Server b? nh? cache làm m?i latencies, nó có th? m?t đ?n hai gi? sau khi b?n th?c hi?n thay đ?i trư?c khi h?p thư có th? đư?c di chuy?n.

Đ? thi?t l?p các msExchMasterAccountSID thu?c tính qu?n l? nhi?u tài kho?n ngư?i dùng b? vô hi?u hoá, b?n có th? s? d?ng các C?ng tác d? li?u các đ?i tư?ng cho giao di?n trao đ?i qu?n l? (CDOEXM) đ? s?a đ?i mô t? b?o m?t h?p thư. B?t đ?u v?i Microsoft Exchange 2000 Server Service Pack 2 (SP2), m?t giao di?n m?i đư?c làm s?n có t?i CDOEXM. Đi?u này giao di?n đư?c đ?t tên MailboxRights. Ti?p xúc này cho phép b?n ch?nh s?a h?p thư mô t? b?o m?t l?p tr?nh.

Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? k?ch b?n thay đ?i s? lư?ng l?n các msExchMasterAccountSid thu?c tính, b?m vào sau bài vi?t s? đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322890Làm th? nào đ? liên k?t m?t tài kho?n bên ngoài v?i m?t h?p thư Exchange 2000 hi?n có
Đ?i v?i phương pháp b? sung cho phép b?n thi?t l?p các msExchMasterAccountSid thu?c tính qu?n l? nhi?u tài kho?n ngư?i dùng b? vô hi?u hoá, liên h? v?i Microsoft D?ch v? h? tr? s?n ph?m. Cho bi?t thêm thông tin v? s? h? tr? tùy ch?n đó có s?n t? Microsoft, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/Default.aspx?SCID=FH;EN-US;CNTACTMS
Đ? xác đ?nh bao nhiêu b? vô hi?u hóa tài kho?n ngư?i dùng không có các msExchMasterAccountSid thu?c tính, b?n có th? t?o ra m?t LDIF đ?nh d?ng t?p tin xu?t kh?u. Đ? làm Đi?u này, h?y ch?y l?nh Ldifde.exe sau:
ldifde -f file.txt -d "dc = Tên mi?n, dc = com" -l không có g? - r "(& (objectcategory=person)(objectclass=user)(msexchuseraccountcontrol=2) (! ()msexchmasteraccountsid=*))) "
Danh sách sau đây mô t? các tham s? Ldifde:
 • -f: Chuy?n đ?i này ch? ra t?p đích xu?t kh?u.
 • -d: Chuy?n đ?i này ch? ra r?ng các tên mi?n Microsoft Windows t? mà đ? xu?t kh?u các đ?i tư?ng ngư?i s? d?ng. Ví d?, n?u ngư?i dùng thư m?c ho?t đ?ng và Máy tính qu?n l? giao di?n đi?u khi?n tên mi?n danh sách các tên mi?n nhưCorp.Company.com, nó s? tr? thành "dc = corp, dc = công ty, dc = com".
 • -l: Chuy?n đ?i này, n?u nó đư?c s? d?ng, h?n ch? đ?u ra vào t?p tin xu?t kh?u ch? thu?c tính li?t kê b?i vi?c chuy?n đ?i. Trong trư?ng h?p này, không t?n t?i thu?c tính không có g? đư?c s? d?ng v? th? tên đ?i tư?ng duy nh?t, không thu?c tính, đư?c t?o ra.
 • -r: Chuy?n đ?i này ch? ra các b? l?c t?m ki?m LDAP b?ng cách s? d?ng các cú pháp truy v?n LDAP tiêu chu?n. B?n c?ng có th? s? d?ng chu?i t?m ki?m này v?i Ldp.exe và các công c? LDAP khác. Trong trư?ng h?p này, t?m ki?m cho t?t c? các đ?i tư?ng ngư?i dùng tàn t?t (msExchMasterAccountControl giá tr? c?a 2) và r?ng không có m?t msExchMasterAccountSID thu?c tính.
Văn b?n sau đây là m?t ví d? v? t?p đ?u ra:
dn: CN=AAA R1,OU=Recipients,DC=domain,DC=com
changetype: add
 
dn: CN=AAA R2,OU=Recipients,DC=domain,DC=com
changetype: add

. . . . .
				
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách s? d?ng Ldifde trong ho?t đ?ng thư m?c, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
237677B?ng cách s? d?ng LDIFDE nh?p kh?u và xu?t kh?u các đ?i tư?ng thư m?c đ? ho?t đ?ng Thư mục
Chú ý Chúng tôi không khuyên b?n s? d?ng LDIFDE d?ng l?nh ti?n ích ho?c công c? ADSIEDIT đ? t?o ra, đ? s?a đ?i ho?c xóa các msExchMasterAccountSid thu?c tính.

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
903158Một hotfix là có s?n đ? s?a đ?i cách Exchange Server 2003 x? l? m?t vô hi?u hóa tài kho?n ngư?i dùng Active Directory đư?c k?t h?p v?i m?t cu?c trao đ?i Máy ch? 2003 h?p thư

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thu?c tính

ID c?a bài: 278966 - L?n xem xét sau cùng: 22 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
T? khóa: 
kbbug kberrmsg kbpending kbmt KB278966 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:278966

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com