H? th?ng văn ph?ng 2007 tích l?y C?p Nh?t cho tháng mư?i hai 2012

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2789670 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Cumulative update C?p Nh?t gói cho tháng mư?i hai 2012 ch?a các hotfix m?i nh?t cho h? th?ng Microsoft Office 2007 và các văn ph?ng 2007 máy ch?.

Chúng tôi khuyên r?ng b?n ki?m tra b?n s?a l?i trư?c khi b?n tri?n khai chúng trong m?t môi trư?ng s?n xu?t. B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các b?n s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i các gói ph?n m?m C?p Nh?t trư?c đó. Chúng tôi khuyên b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix mà b?n c?n.

Gi?i pháp

Làm th? nào đ? có đư?c gói cumulative update C?p Nh?t tháng 12 năm 2012

M?t t?p h?p các h? tr? cumulative update C?p Nh?t gói bây gi? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, m?i gói là nh?m kh?c ph?c ch? là các ?ng d?ng đư?c li?t kê trong bài vi?t này. Các gói ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p các v?n đ? c? th?. N?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i b?t k? nh?ng v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n ch? đ?i cho gói c?p nh?t ti?p theo có ch?a hotfix trong nh?ng tích l?y C?p Nh?t gói.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho m?t gói C?p Nh?t tích l?y c? th?. Đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support

Gói đư?c bao g?m trong b?n C?p Nh?t tích l?y c?a tháng mư?i hai 2012

M?t liên k?t đ?n m?t bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft th?o lu?n v? m?i hotfix s? đư?c phát hành như bài vi?t tr? thành có s?n. Đ? có đư?c m?t hotfix c? th?, xin vui l?ng liên h? v?i h? tr? và yêu c?u các hotfix b?ng cách tham kh?o s? bài vi?t cơ s? ki?n th?c.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các v?n đ? h? th?ng Office 2007 đư?c c? đ?nh trong b?n C?p Nh?t tích l?y này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c.

2007 Văn ph?ng h? th?ng khách hàng C?p Nh?t

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên gói hotfixS? bài vi?t trong cơ s? ki?n th?cS?n ph?m
Ime32-ja-jp.msp, Ime64-ja-jp.msp
2598167Mô t? c?a gói hotfix Input Method Editor 2007 (Ime32-ja-jp.msp, Ime64-ja-jp.msp): ngày 11 tháng 9 năm 2011
Input Method Editor 2007
Exppdf-x-none.msp
2596775 Mô t? năm 2007 văn ph?ng h? th?ng hotfix gói (Exppdf-x-none.msp): Tháng mư?i hai 11, 2011
H? th?ng văn ph?ng 2007
Outlook.MSP
2596845 Mô t? gói b?n vá nóng Outlook 2007 (Outlook-x-none.msp): Tháng mư?i hai 11, 2011
Outlook 2007
Project.MSP
2596808 Mô t? c?a gói hotfix d? án 2007 (d? án-x-none.msp): Tháng mư?i hai 11, 2011
D? án 2007
T?-x-none.msp
2596621 Mô t? c?a gói hotfix Word 2007 (Word-x-none.msp): Tháng mư?i hai 11, 2011
Word 2007
Wordconv-x-none.msp
2598172 Mô t? c?a gói hotfix Word 2007 (Wordconv-x-none.msp): Tháng mư?i hai 11, 2011
Word 2007

Văn ph?ng 2007 máy ch? rollup C?p Nh?t cho Windows b?n ghi d?ch v? D?ch thu?t SharePoint (WSS) máy ch?

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên gói hotfixS? bài vi?t trong cơ s? ki?n th?cS?n ph?m
MOSS gói server
2760570 Mô t? v? SharePoint Server 2007 máy ch? hotfix gói tích l?y (RÊU-gói server): ngày 11 tháng 9 năm 2011
SharePoint Server 2007
WSS gói server
2760571 Mô t? Windows SharePoint Services 3.0 cumulative update C?p Nh?t máy ch? hotfix gói (WSS máy ch?-gói): ngày 11 tháng 9 năm 2011
Windows SharePoint Services 3.0

C?p nh?t các máy ch? cá nhân văn ph?ng 2007

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên gói hotfixS? bài vi?t trong cơ s? ki?n th?cS?n ph?m
pjsrvapp-x-none.msp, pjsrvwfe-x-none.msp
2598228 Mô t? c?a gói hotfix Office d? án Server 2007 (pjsrvapp-x-none.msp, pjsrvwfe-x-none.msp): Tháng mư?i hai 11, 2011
Văn ph?ng d? án Server 2007
STS-x-none.msp
2596613 Mô t? c?a gói hotfix Windows SharePoint Services 3.0 (Sts-x-none.msp): Tháng mư?i hai 11, 2011
Windows SharePoint Services 3.0
Pjsrvapp-x-none.msp  
 
2596757 Mô t? c?a gói hotfix d? án Server 2007 (Pjsrvapp-x-none.msp): December11, 2012
D? án Server 2007

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đi?u ki?n tiên quy?t đư?c li?t kê trong bài KB cho gói riêng.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2789670 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Mười Hai 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft Office Basic 2007
  • Microsoft Office Outlook 2007
  • Microsoft Office Project 2007 Service Pack 3
  • Microsoft Office Standard 2007
  • Microsoft Office Enterprise 2007
  • Microsoft Office SharePoint Server 2007
  • Microsoft Office Project Server 2007
  • Microsoft Office Home and Student 2007
T? khóa: 
kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2789670 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2789670

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com