Office 2010 cumulative update for tháng 12 năm 2012

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2789671 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Cumulative update C?p Nh?t gói cho tháng mư?i hai 2012 ch?a đ?t hotfix cho Microsoft Office 2010 và các máy ch? Microsoft Office 2010.

Chúng tôi khuyên r?ng b?n ki?m tra b?n s?a l?i trư?c khi b?n tri?n khai chúng trong m?t môi trư?ng s?n xu?t. B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các b?n s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i các gói ph?n m?m C?p Nh?t trư?c đó. Chúng tôi khuyên b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix mà b?n c?n.

Gi?i pháp

Làm th? nào đ? có đư?c gói cumulative update C?p Nh?t tháng 12 năm 2012

M?t t?p h?p các h? tr? cumulative update C?p Nh?t gói bây gi? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, m?i gói là nh?m kh?c ph?c ch? là các ?ng d?ng đư?c li?t kê trong bài vi?t này. Các gói ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p các v?n đ? c? th?. N?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i b?t k? nh?ng v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n ch? đ?i cho gói c?p nh?t ti?p theo có ch?a hotfix trong nh?ng tích l?y C?p Nh?t gói.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho m?t gói C?p Nh?t tích l?y c? th?. Đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support

Gói đư?c bao g?m trong b?n C?p Nh?t tích l?y c?a tháng mư?i hai 2012

M?t liên k?t đ?n m?t bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft th?o lu?n v? m?i hotfix s? đư?c phát hành như bài vi?t tr? thành có s?n. Đ? có đư?c m?t hotfix c? th?, xin vui l?ng liên h? v?i h? tr? và yêu c?u các hotfix b?ng cách tham kh?o s? bài vi?t cơ s? ki?n th?c.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các v?n đ? văn ph?ng 2010 đư?c c? đ?nh trong b?n C?p Nh?t tích l?y này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c.

Office 2010 khách hàng C?p Nh?t

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên gói hotfixS? bài vi?t trong cơ s? ki?n th?cS?n ph?m
Ace-x-none.msp
2589372 Mô t? c?a gói hotfix Access 2010 (Ace-x-none.msp): Tháng mư?i hai 11, 2011
Truy c?p 2010
Stslist-x-none.msp
2589349 Mô t? c?a gói hotfix Access 2010 (Stslist-x-none.msp): Tháng mư?i hai 11, 2011
Truy c?p 2010
Truy c?p-x-none.msp
2553296 Mô t? c?a gói hotfix Access 2010 (truy c?p-x-none.msp): Tháng mư?i hai 11, 2011
Truy c?p 2010
Bi?u đ?-x-none.msp
2589316 Mô t? c?a gói hotfix Excel 2010 (bi?u đ?-x-none.msp): Tháng mư?i hai 11, 2011
Excel 2010
Excel-x-none.msp
2553436 Mô t? c?a gói hotfix Excel 2010 (Excel-x-none.msp): Tháng mư?i hai 11, 2011
Excel 2010
Excel-x-none.msp; Bi?u đ?-x-none.msp
2726914 Mô t? c?a gói hotfix Excel 2010 (Excel-x-none.msp; Graph-x-none.msp): ngày 11 tháng 9 năm 2011
Excel 2010
Oartconv-x-none.msp, Oart-x-none.msp
2726883Mô t? c?a Office 2010 hotfix gói (Oartconv-x-none.msp, Oart-x-none.msp): Tháng mư?i hai 11, 2011
Văn ph?ng 2010
GFX-x-none.msp
2553333Mô t? c?a Office 2010 hotfix gói (Gfx-x-none.msp): Tháng mư?i hai 11, 2011
Văn ph?ng 2010
Mso-x-none.msp
2553474 Mô t? c?a Office 2010 hotfix gói (Mso-x-none.msp): Tháng mư?i hai 11, 2011
Văn ph?ng 2010
Outlook-x-none
2553391 Mô t? c?a gói ph?n m?m hotfix Outlook 2010 (Outlook-x-none): ngày 11 tháng 9 năm 2011
Outlook 2010
oart-x-none
2553282 Mô t? PowerPoint 2010 hotfix gói (oart-x-none): ngày 11 tháng 9 năm 2011
PowerPoint 2010
D? án-x-none.msp
2553188 Mô t? d? án 2010 hotfix gói (d? án-x-none.msp): Tháng mư?i hai 11, 2011
D? án 2010
T?-x-none.msp
2589388 Mô t? c?a Word 2010 hotfix gói (t?-x-none.msp): Tháng mư?i hai 11, 2011
Word 2010

B?n C?p Nh?t Rollup cho SharePoint Foundation 2010, SharePoint Server 2010 và d? án Server 2010

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên gói hotfixS? bài vi?t trong cơ s? ki?n th?cS?n ph?m
Gói n?n t?ng SharePoint server
2596957 Mô t? c?a gói cumulative update SharePoint Foundation 2010 (máy ch? SharePoint Foundation tr?n gói): ngày 11 tháng 9 năm 2011
SharePoint Foundation 2010
D? án gói server
2596956 Mô t? d? án Server 2010 cumulative update C?p Nh?t gói (d? án-gói server): ngày 22 tháng 9 năm 2011
D? án Server 2010
Gói SharePoint server
2596955 Mô t? c?a gói cumulative update SharePoint Server 2010
SharePoint Server 2010

C?p nh?t các máy ch? cá nhân

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên gói hotfixS? bài vi?t trong cơ s? ki?n th?cS?n ph?m
Wacwfe-x-none.msp, Xlwacwfe-x-none.msp
2726912 Mô t? c?a gói hotfix Office Web Apps (Wacwfe-x-none.msp, Xlwacwfe-x-none.msp): Tháng mư?i hai 11, 2011
Office Web Apps
Pjsrvwfe-x-none.msp
2553504 Mô t? d? án Server 2010 hotfix gói (Pjsrvwfe-x-none.msp): Tháng mư?i hai 11, 2011
D? án Server 2010
Pjsrvwfe-x-none.msp
2553268 Mô t? d? án Server 2010 hotfix gói (Pjsrvwfe-x-none.msp): Tháng mư?i hai 11, 2011
D? án Server 2010
WSS-x-none.msp
2589331 Mô t? c?a gói hotfix SharePoint Foundation 2010 (Wss-x-none.msp): Tháng mư?i hai 11, 2011
SharePoint Foundation 2010
Wasrv-x-none.msp
2589324 Mô t? c?a gói hotfix SharePoint Foundation 2010 (Wasrv-x-none.msp): Tháng mư?i hai 11, 2011
SharePoint Foundation 2010
WSS-x-none.msp
2553254 Mô t? c?a gói hotfix SharePoint Foundation 2010 (Wss-x-none.msp): Tháng mư?i hai 11, 2011
SharePoint Foundation 2010
Wdsrv-x-none.msp, Xlsrvwfe-x-none.msp
2726923 Mô t? c?a gói hotfix SharePoint Server 2010 (Wdsrv-x-none.msp, Xlsrvwfe-x-none.msp): Tháng mư?i hai 11, 2011
SharePoint Server 2010
Coreserver-x-none.msp
2553159 Mô t? c?a gói hotfix SharePoint Server 2010 (Coreserver-x-none.msp): Tháng mư?i hai 22 tháng 9 năm 2011
SharePoint Server 2010
SPD-x-none
2553486 Mô t? SharePoint Server 2010 hotfix gói (spd-x không): ngày 11 tháng 9 năm 2011
SharePoint Server 2010
psmaloc-x-none.msp
2553136 Mô t? v? các b?n ghi d?ch v? PerformancePoint cho SharePoint Server 2010 hotfix gói (Ppsmamui-en-us.msp, Ppsmawfe-x-none.msp): Tháng mư?i hai 11, 2011
PerformancePoint b?n ghi d?ch v? cho SharePoint Server 2010

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đi?u ki?n tiên quy?t đư?c li?t kê trong bài KB cho gói riêng.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2789671 - L?n xem xét sau cùng: 06 Tháng Giêng 2013 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
  • Microsoft Office Home and Business 2010
  • Microsoft Office Home and Student 2010
  • Microsoft Office Professional 2010
  • Microsoft Office Professional Plus 2010
  • Microsoft Office Standard 2010
  • Microsoft Office Starter 2010
  • Microsoft Project Server 2010
  • Microsoft SharePoint Foundation 2010
  • Microsoft SharePoint Server 2010 Service Pack 1
T? khóa: 
kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2789671 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2789671

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com