Kh?c ph?c: "Máy ch? không t?m th?y (11001)" báo l?i khi m?t web site SSL đư?c truy c?p b?ng cách s? d?ng m?t máy ch? Forefront TMG 2010 h? lưu có HTTPS ki?m tra đư?c kích ho?t

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2790765 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
  • M?t máy ch? đư?c th?c hi?n như m?t ? phía hệ ph?c v? giám qu?n, hệ phục vụ ủy quyền trong m?t môi trư?ng Microsoft Forefront Threat Management Gateway (TMG) 2010.
  • Microsoft Forefront Threat Management Gateway (TMG) 2010 gói b?n ghi d?ch v? 2 đư?c áp d?ng cho các máy ch? c?a TMG.
  • Đ? phân gi?i DNS bên ngoài không đư?c c?u h?nh trên máy ch? c?a TMG.
  • HTTPS ki?m tra đư?c kích ho?t trên máy ch? c?a TMG.
Trong trư?ng h?p này, khi các máy ch? c?a TMG đư?c s? d?ng đ? truy c?p vào m?t web site SSL, m?t thông báo l?i "Máy ch? không t?m th?y (11001)" đư?c t?o ra.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra v? c?a m?t s? thay đ?i ki?m tra HTTPS ngo?i l? logic đ? đư?c th?c hi?n trong Forefront TMG 2010 Service Pack 2.

Gi?i pháp

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài đ?t chuyên bi?t các gói hotfix đư?c mô t? trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau:
2735208 Rollup 3 cho Forefront Threat Management Gateway (TMG) 2010 gói b?n ghi d?ch v? 2

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? nh?ng thay đ?i Ngo?i l? logic đ? ki?m tra HTTPS, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? đi đ?n các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2619991 Kh?c ph?c: M?t ?ng d?ng s? d?ng c?ng 443 đ? k?t n?i v?i m?t Máy ch? Web t? xa không c?n ho?t đ?ng sau khi HTTPSi đư?c kích ho?t trong m?t môi trư?ng Forefront Threat Management Gateway 2010
Ngo?i l? m?i logic th?c hi?n m?t đ? phân gi?i tên DNS c?a m?c tiêu tên mi?n đ?y đ? đi?u ki?n (FQDN) đ? xác đ?nh cho dù đó là m?t ph?n c?a danh sách ngo?i l? c?a đi?m đ?n. N?u tra c?u DNS là không thành công, đi?u này gây ra các yêu c?u đ? không thành công và t?o ra các thông báo l?i "Máy ch? không t?m th?y (11001)".

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2790765 - L?n xem xét sau cùng: 10 Tháng Giêng 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft Forefront Threat Management Gateway 2010 Service Pack 2, khi đư?c dùng v?i:
    • Microsoft Forefront Threat Management Gateway 2010 Enterprise
    • Microsoft Forefront Threat Management Gateway 2010 Standard
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbbug kbsurveynew kbmt KB2790765 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2790765

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com