Mô t? c?a gói hotfix Outlook 2010 (Outlook-x-none.msp): tháng 4 9 tháng 8 năm 2013

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2791026 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? các v?n đ? đư?c c? đ?nh trong gói hotfix Microsoft Outlook 2010 là ngày ngày 9 tháng 8 năm 2013.

GI?I THI?U

V?n đ? gói hotfix này s?a ch?a

 • Sau khi b?n t?o m?t m?c tin thư thoại m?i trong h?p thư đ?n trong Outlook 2010, m?c tin thư thoại m?i không đư?c ch?n.
 • Khi b?n ch?y các Phát hành t?i GAL Các ch?c năng trong Outlook 2010 và sau đó g?i thư đư?c m? hoá, ngư?i nh?n không th? m? thư đư?c m? hóa.

Thông tin thêm

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

B?n ph?i có Microsoft Office 2010 Service Pack 1 (SP1) đư?c cài đ?t chuyên bi?t đ? áp d?ng gói hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2510690 Danh sách t?t c? các gói Office 2010 SP1

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

ki?m nh?p thông tin

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i s? ki?m nh?p. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? b? sung, sao lưu s? ki?m nh?p trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? ki?m nh?p n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p trong Windows
Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t các gói hotfix, h?y làm theo các bư?c sau đ? cho phép các hotfix:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m ch?y, g? regedit trong các m? h?p, và sau đó nh?p vào OK.
 2. Xác đ?nh v? trí và ch?n registry subkey sau đây:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\office\14.0\outlook\security\
 3. Trên các ch?nh s?a tr?nh đơn, đi?m đ?n m?i, và sau đó b?m Giá tr? DWORD.
 4. Lo?i DoNotPublishToSMimeCert, và sau đó nh?n Enter.
 5. Trong ngăn chi ti?t , b?m chu?t ph?i vào DoNotPublishToSMimeCert, và sau đó b?m s?a đ?i.
 6. Trong các d? li?u giá tr? h?p, g? m?t giá tr? nonzero, và sau đó nh?p vào OK.
 7. Thoát kh?i Registry Editor.

Chi tieát taäp tin

Gói hotfix này có th? ch?a t?t c? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. Gói hotfix này ch?a ch? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? gi?i quy?t v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

Phiên b?n toàn c?u c?a gói hotfix này s? d?ng m?t gói ph?n m?m Microsoft Windows Installer đ? cài đ?t chuyên bi?t gói b?n vá nóng. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC) trong b?ng sau. Khi b?n xem chi tieát taäp tin, ngày b? chuy?n thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng th?i gian khu v?c th? tab trong ngaøy giôø m?c trong Panel điều khiển.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed

Phiên b?n x 86
T?i thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Outlook2010-kb2791026-fullfile-x 86-glb.exe14.0.6137.500016,119,8247 Tháng 3 135:18
Thông tin t?p tin .msp Microsoft Windows Installer
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Outlook-x-none.mspKhông áp d?ng17,978,8806 Tháng 3 1319:37
Thông tin t?p tin Outlook-x-none.msp
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Cnfnot32.exe14.0.6136.5000152,65612-Tháng hai-132:52
Contab32.dll14.0.6136.5000135,76818-Feb-1311:37
Dlgsetp.dll14.0.6136.500088,16812-Tháng hai-132:52
Emsmdb32.dll14.0.6136.50001,713,82418-Feb-1311:37
Envelope.dll14.0.6136.5000155,76812-Tháng hai-132:52
Exsec32.dll14.0.6136.5000331,82418-Feb-1311:37
Impmail.dll14.0.6136.5000135,77612-Tháng hai-132:52
Mapiph.dll14.0.6136.5000277,13612-Tháng hai-132:52
Mimedir.dll14.0.6136.5000358,99212-Tháng hai-132:52
Mspst32.dll14.0.6136.50001,228,95218-Feb-1311:37
Olmapi32.dll14.0.6136.50003,266,14418-Feb-1311:37
Omsmain.dll14.0.6136.5000725,60018-Feb-1314:08
Omsxp32.dll14.0.6136.5000234,09618-Feb-1314:08
Outlmime.dll14.0.6136.5000523,89612-Tháng hai-132:52
Outlook.exe14.0.6136.500015,781,95218-Feb-1311:37
Outlph.dll14.0.6125.5000330,38420-Tháng b?y-1220:38
Outlvbs.dll14.0.6136.500056,42412-Tháng hai-132:52
Pstprx32.dll14.0.6136.5000309,84812-Tháng hai-132:52
Recall.dll14.0.6122.500045,16016-Tháng 5-1222:36
RM.dll14.0.6136.500078,93612-Tháng hai-132:52
Rtfhtml.dll14.0.6122.5000423,52816-Tháng 5-1222:36
Scanpst.exe14.0.6136.500040,08012-Tháng hai-132:52
Scnpst32.dll14.0.6136.5000337,56812-Tháng hai-132:52
Scnpst64.dll14.0.6136.5000348,32812-Tháng hai-132:52
x 64 Phiên b?n
T?i thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Outlook2010-kb2791026-fullfile-x 64-glb.exe14.0.6137.500018,854,4967 Tháng 3 135:18
Thông tin t?p tin .msp Microsoft Windows Installer
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Outlook-x-none.mspKhông áp d?ng20,622,3366 Tháng 3 1319:36
Outlook-x-none.msp t?p tin thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Cnfnot32.exe_000414.0.6136.5000226,88012-Tháng hai-133:02
Contab32.dll14.0.6136.5000179,28818-Feb-1311:37
Dlgsetp.dll14.0.6136.5000118,35212-Tháng hai-133:02
Emsmdb32.dll_000514.0.6136.50002,230,94418-Feb-1311:37
Envelope.dll14.0.6136.5000220,26412-Tháng hai-133:02
Exsec32.dll_000114.0.6136.5000473,64818-Feb-1311:37
Impmail.dll14.0.6136.5000186,95212-Tháng hai-133:02
Mapiph.dll14.0.6136.5000423,04012-Tháng hai-133:02
Mimedir.dll14.0.6136.5000543,80812-Tháng hai-133:02
Mspst32.dll_000414.0.6136.50001,623,19218-Feb-1311:37
Olmapi32.dll14.0.6136.50004,546,65618-Feb-1311:37
Omsmain.dll14.0.6136.50001,098,33618-Feb-1314:08
Omsxp32.dll14.0.6136.5000363,63218-Feb-1314:08
Outlmime.dll14.0.6136.5000719,97612-Tháng hai-133:02
Outlook.exe14.0.6136.500024,036,92818-Feb-1311:37
Outlph.dll14.0.6125.5000378,00020-Tháng b?y-1220:38
Outlvbs.dll_000114.0.6136.500072,27212-Tháng hai-133:02
Pstprx32.dll14.0.6136.5000428,61612-Tháng hai-133:02
Recall.dll14.0.6122.500057,44816-Tháng 5-1222:34
RM.dll14.0.6136.5000100,42412-Tháng hai-133:02
Rtfhtml.dll14.0.6122.5000549,48016-Tháng 5-1222:34
Scanpst.exe_000214.0.6136.500047,74412-Tháng hai-133:02
Scnpst32.dll14.0.6106.5000450,47212-Jun-112:44
Scnpst64.dll14.0.6106.5000448,43212-Jun-112:44
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2791026 - L?n xem xét sau cùng: 04 Tháng Chín 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Outlook 2010
T? khóa: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixserver kbhotfixrollup kbautohotfix kbhotfixallversions kbmt KB2791026 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2791026

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com