Làm th? nào Windows xác đ?nh tr?nh đi?u khi?n thi?t b? thích h?p nh?t đ? cài đ?t trong lúc thi?t l?p

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 279112 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? quá tr?nh đư?c s? d?ng đ? ch?n tr?nh đi?u khi?n thi?t b? thích h?p nh?t cho m?t trong khi thi?t l?p.

Khi b?n ch?y thi?t l?p Windows, b?n có th? có nhi?u hơn m?t b? đi?u khi?n thi?t b? ho?c t?p inf làm vi?c v?i m?t thi?t b? c? th?. C? hai Thi?t l?p và c?m và ch?y t?m cách gi?i quy?t các xung đ?t b?ng cách ch?n các tr?nh đi?u khi?n thi?t b? đó là k?t qu? phù h?p nh?t cho thi?t b? đang cài đ?t.

LƯU ?: Bài vi?t này ch? mô t? quá tr?nh đư?c s? d?ng cho các thi?t b? đang đư?c cài đ?t trong giao di?n ngư?i dùng đ? h?a (GUI) giai đo?n c?a thi?t l?p ho?c sau khi cài đ?t hoàn t?t. B? đi?u khi?n lưu tr? phát hi?n và đi?u khi?n thi?t b? l?a ch?n tr?nh đó đư?c th?c hi?n trong các Văn b?n ch? đ? ph?n c?a thi?t l?p theo m?t quy tr?nh khác nhau.

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? quá tr?nh phát hi?n lưu tr? kh?i lư?ng đi?u khi?n, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
220845Thêm bên th? ba ho?c C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n trong lúc thi?t l?p Windows

Plug chơi và c? g?ng đ? xác đ?nh v? trí m?t tương thích đi?u khi?n thi?t b? b?ng cách so sánh các gi?y t? ch?ng c?m và ch?y (ID) c?a các ph?n c?ng (quay b?i ph?n v?ng thi?t b? ho?c h? th?ng BIOS lúc đó thi?t b? có đư?c li?t kê) v?i b?t k? ID c?m và ch?y phù h?p đư?c đ?t t?i T?p INF.

C?m và ch?y có th? t?m ki?m t?t c? các t?p inf cho các đi?u khi?n thi?t b? thích h?p nh?t đ? cài đ?t cho thi?t b? c? th?. C?m và ch?y không ng?ng t?m ki?m c?a nó trên k?t qu? đ?u tiên mà c?m và ch?y t?m. C?m và Chơi ti?p t?c t?m ki?m t?t c? các t?p inf đư?c li?t kê trong đư?ng d?n t?m ki?m c?a c?m là ch?y, như đư?c đ?nh ngh?a trong các m?c nh?p registry sau đây:
HKEY-LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion
DevicePath:Reg_Expand_SZ:%Systemroot%\Inf

LƯU ?: Theo m?c đ?nh, v? trí đăng k? trư?c ch? có đi?u này đ?a đơn nh?p c?nh, tuy nhiên, thêm đư?ng d?n có th? đư?c n?i v?i c?m t? này khi b?n th?c hi?n m?t cài đ?t không giám sát và các OemPnpDriversPath = tham s? đư?c s? d?ng trong t?p tr? l?i không c?n giám sát.

Thi?t l?p xây d?ng m?t danh sách các tr?nh đi?u khi?n thi?t b? tương thích có m?t tr?n đ?u trong m?t Inf. t?p tin và gán m?t "c?p" cho m?i m?t trong đó đ? đư?c đ?t. Hàm có th? ph?m vi t? "0" đ? "0xFFFF" v?i 0 là k?t qu? t?t nh?t phù h?p và 0xFFFF t?i t? nh?t có th? phù h?p v?i. Tr?nh đi?u khi?n thi?t b? v?i c?p b?c th?p nh?t là xem xét k?t qu? t?t nh?t phù h?p và là tr?nh đi?u khi?n thi?t b? cài đ?t.

B?ng x?p h?ng tr?nh đi?u khi?n thi?t b? có các d?y sau:
 • 0x0 đ? 0xfff: thi?t b? ph?n c?ng ID k?t h?p v?i m?t ID ph?n c?ng đư?c li?t kê trong t?p inf.
 • 0x1000 đ? 0x1fff: thi?t b? ph?n c?ng ID k?t h?p m?t trong nh?ng ID tương thích trong t?p inf.
 • 0x2000 đ? 0x2fff: m?t trong các thi?t b? tương thích ID k?t h?p v?i ph?n c?ng ID trong t?p inf.
 • 0x3000 đ? 0x3fff: m?t trong các thi?t b? tương thích ID k?t h?p v?i ID tương thích trong t?p inf.
 • 0xFFFF: tr?n đ?u trư?ng h?p t?i t? nh?t.
Trong Windows XP và Windows Server 2003, có thêm thi?t b? đi?u khi?n x?p h?ng ph?m vi:
 • 0x8000 đ? 0x8FFF: Untrusted ID ph?n c?ng tr?n đ?u
 • 0x9000 đ? 0x9FFF: Untrusted tương thích ID tr?n đ?u
M?t s? t?p inf có th? trong ph?m vi không đáng tin c?y n?u h? là không ph?i thư đ? k? ho?c n?u các mô h?nh ph?n tên không ch?a Windows Trang trí đ?c trưng cho NT (thi?t b? có th? đư?c cài đ?t trên Windows NT, Windows 95, ho?c Windows 98, nhưng thi?t b? không có m?c c? th? cho các h? đi?u hành).

N?u thi?t l?p s? xác đ?nh r?ng m?t tr?nh đi?u khi?n thi?t b? là Untrusted, thi?t l?p th? thay đ?i c?p b?c tr?nh đi?u khi?n thi?t b? thành các ngay trư?c ph?m vi thích h?p.
C?p b?c tr?nh đi?u khi?n thi?t b? trong kho?ng 0x0 đ? 0xfff đư?c g?i là "Ph?n c?ng ID tương ?ng v?i" b?i v? h? phù h?p v?i ph?n c?ng ID cho ph?n c?ng c?a b?n. Đây c?p b?c c?ng đư?c coi là các tr?n đ?u phù h?p nh?t và b?t k? b?c khác đang đư?c li?t kê như là "tương thích" b?i v? có ít nh?t m?t ID tương thích trong xây d?ng đánh giá tr?nh đi?u khi?n thi?t b?. Chương tr?nh cài đ?t l?p và co-installers có th? c?ng ?nh hư?ng đ?n các l?a ch?n tr?nh đi?u khi?n thi?t b? b?i flagging tr?nh đi?u khi?n thi?t b? như "không h?p l?" N?u tr?nh cài đ?t s? xác đ?nh r?ng tr?nh đi?u khi?n thi?t b? không th? h? tr? các thi?t b?, ho?c n?u tr?nh cài đ?t thay đ?i th? h?ng c?a m?t tr?nh đi?u khi?n thi?t b?.

Tuy nhiên, n?u hai tr?nh đi?u khi?n thi?t b? có c?p b?c th?p nh?t tương t?, thi?t l?p s? d?ng thi?t b? tr?nh đi?u khi?n v?i ngày g?n đây nh?t. N?u m?t trong các tr?nh đi?u khi?n thi?t b? đư?c k? và tr?nh đi?u khi?n thi?t b? khác d?u, ngày tháng tr?nh đi?u khi?n thi?t b? chưa đư?c k? đư?c gán m?t giá tr? c?a 0xFFFFFFFF, và tr?nh đi?u khi?n thi?t b? đ? k? đư?c ch?n và cài đ?t.

Có th? cung c?p m?t OEM cung c?p thi?t b? tr?nh đi?u khi?n, nhưng nó có th? không đư?c ch?n và s? d?ng. M?c dù m?t nhà s?n xu?t có cung c?p m?t tr?nh đi?u khi?n C?p Nh?t thi?t b?, nó có th? đ? ch? đư?c vi?t như m?t tr?nh đi?u khi?n thi?t b? tương thích có th? cung c?p cho nó m?t s? x?p h?ng cao hơn mà k?t qu? trong m?t tr?n đ?u t?i t? hơn. Thi?t l?p không xem xét li?u tr?nh đi?u khi?n thi?t b? cung c?p OEM đư?c k? đi?n t? khi thi?t l?p ch?n m?t phù h?p v?i tr?nh đi?u khi?n thi?t b?. N?u các d?u đi?u khi?n thi?t b? có m?t c?p th?p hơn và là m?t k?t h?p t?t hơn so v?i b?t k? khác trong h?p đi?u khi?n thi?t b?, tr?nh đi?u khi?n thi?t b? đó có th? đư?c ch?n và cài đ?t b?i thi?t l?p.

Khi b?n ch?y thi?t l?p, n?u m?t tr?n đ?u không đư?c t?m th?y trong b?t k? t?p tin Inf., thi?t b? cài đ?t đư?c ho?n và thi?t b? có th? tr? thành m?t thi?t b? không r? trong thi?t b? Qu?n l?. N?u m?t thi?t b? m?i đư?c gi?i thi?u (không ph?i trong lúc thi?t l?p) và m?t tr?n đ?u không ph?i là loài này có ? b?t k? Inf. t?p trên máy tính, b?n có th? nh?n đư?c m?t "New Hardware Found" d?u nh?c và b?n có th? đư?c yêu c?u cung c?p m?t tr?nh đi?u khi?n thi?t b?.

Ví d?, b?n có m?t máy tính có m?t PCI v? v?i m?t Plug and Play ID mà s? đư?c hi?n th? trong hai t?p tin khác nhau Inf., Nv3_disp.inf và Nv4_disp.inf. Không ph?i c?a tr?nh đi?u khi?n thi?t b? t?p tin là thư k? v? v?y c? hai đi?n tho?i ngày tháng tr?nh đi?u khi?n đư?c gán m?t giá tr? c?a 0xFFFFFFFF. Trong ví d? này, nh?ng t?p tin này n?m trong các thư m?c sau D:\Drivers\Video1 và D:\Drivers\Video2.

Devicepath hi?n t?i = trong registry có các %SystemRoot%\Inf;%SystemDrive%\Drivers\Video1;%SystemDrive%\Drivers\Video2 m?c.

LƯU ?: M?c % Systemroot % là D:\Winnt và % Systemdrive % là D:

C? hai cài đ?t và c?m và ch?y t?m ki?m t?t c? các t?p inf đư?c t?m th?y ? đây ngay trư?c đư?ng d?n và ghi b?t k? tr?n đ?u đư?c t?m th?y. N?u thi?t l?p ho?c c?m và Plug t?m thêm r?ng m?t tr?n đ?u, k?t qu? phù h?p nh?t đư?c s? d?ng.

Sau đây trích t? các t?p tin Setupapi.log chi ti?t quá tr?nh trư?c. Ví d? này, các ch? đ? ghi s? cho thi?t l?p đ? đư?c đ?t trong Verbose ch? đ? b?ng cách s? d?ng bài vi?t sau đây:
243996 Làm th? nào đ? kích ho?t tính năng Verbose đăng nh?p Thi?t l?p ch? đ? Windows 2000 GUI

N?u thi?t l?p ch?y b?nh thư?ng, b?n không quan sát này nhi?u chi ti?t trong các t?p tin Setupapi.log.

Khi m?t thi?t b? truy v?n, nó tr? v? m?t danh sách các ph?n c?ng ID và tương thích ID. Không ph?i t?t c? các thi?t b? tr? l?i nhi?u ID, nhưng trong h?u h?t trư?ng h?p, h? làm. Trong ví d? này, m?t th? ?nh tr? v? các ID sau đây:
Searching for hardware IDs:
Pci\Ven_10de&dev_0028&subsys_5a001092&rev_11,
Pci\Ven_10de&dev_0028&subsys_5a001092,
Pci\Ven_10de&dev_0028&cc_030000,
Pci\Ven_10de&dev_0028&cc_0300
Searching for compatible IDs:
Pci\Ven_10de&dev_0028&rev_11,
Pci\Ven_10de&dev_0028,
Pci\Ven_10de&cc_030000,
Pci\Ven_10de&cc_0300,
Pci\Ven_10de,pci\cc_030000,
Pci\Cc_0300
Enumerating files D:\Winnt\Inf\*.inf
@ 07:11:59.191 : Opened PNF of "D:\Winnt\Inf\1394.inf".
@ 07:11:59.191 : Opened PNF of "D:\Winnt\Inf\accessor.inf".
@ 07:11:59.191 : Opened PNF of "D:\Winnt\Inf\acpi.inf".
@ 07:11:59.191 : Opened PNF of "D:\Winnt\Inf\adm_mult.inf".
@ 07:11:59.191 : Opened PNF of "D:\Winnt\Inf\adm_port.inf".
@ 07:11:59.207 : Opened PNF of "D:\Winnt\Inf\agtinst.inf".
.
.
.
Enumerating files D:\Drivers\Video1\*.inf
@ 07:12:00.660 : Opened PNF of "D:\Drivers\Video1\NV4_DISP.inf".
@ 07:12:00.660 : The file (D:\Drivers\Video1\NV4_DISP.inf) is not digitally
 signed, ignoring driver date.
@ 07:12:00.660 :Found Pci\VEN_10DE&DEV_0028 in 
D:\Drivers\Video1\NV4_DISP.inf; Device: NVIDIA RIVA TNT2; Driver: NVIDIA 
RIVA TNT2; Provider: NVIDIA; Mfg: NVIDIA; Section: nv4
@ 07:12:00.660 : Decorated section name: nv4
Enumerating files D:\Drivers\Video2\*.inf
@ 07:12:00.660 : Opened PNF of "D:\Drivers\Video2\NV3_DISP.inf".
@ 07:12:00.675 : The file (D:\Drivers\Video2\NV3_DISP.inf) is not digitally
 signed, ignoring driver date.
@ 07:12:00.675 : Found PCI\VEN_10DE&DEV_0028 in
 D:\Drivers\Video2\NV3_DISP.inf; Device: NVIDIA RIVA TNT2; Driver: NVIDIA
 RIVA TNT2; Provider: NVIDIA; Mfg: NVIDIA; Section: nv4
@ 07:12:00.675 : Decorated section name: nv4
@ 07:12:01.706 : Device install function: DIF_SELECTBESTCOMPATDRV.
@ 07:12:01.706 : Executing class installer.
@ 07:12:01.894 : Completed class installer.
@ 07:12:01.894 : Executing default installer.
@ 07:12:01.894 : Selected driver installs from section nv4 in D:\Drivers\Video1\Nv4_disp.inf.
@ 07:12:01.894 : Changed class GUID of device to {4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}.
@ 07:12:01.894 : Set selected driver.
@ 07:12:01.894 : Selected best compatible driver.
@ 07:12:01.894 : Completed default installer.
@ 07:12:06.565 : Device install function: DIF_ALLOW_INSTALL.
@ 07:12:06.565 : Executing class installer.
@ 07:12:06.565 : Completed class installer.
@ 07:12:06.581 : Device install function: DIF_INSTALLDEVICEFILES.
@ 07:12:06.581 : Executing class installer.
@ 07:12:06.581 : Completed class installer.
@ 07:12:06.581 : Executing default installer.
				
Trong ví d? ra, ch?n và thi?t l?p cài đ?t thi?t b? tr?nh đi?u khi?n b?ng cách s? d?ng các t?p tin D:\Drivers\Video1\Nv4_disp.inf v? thi?t l?p t?m th?y đó tr?nh đi?u khi?n thi?t b? đư?c k?t qu? phù h?p nh?t.

Đ? d? dàng xác đ?nh v? trí các thi?t b? đ? cài đ?t và t?p inf đ? đư?c s? d?ng đ? cài đ?t các thi?t b?, m? t?p tin %Systemroot%\Setupapi.log trong c?a s? Notepad và t?m ki?m cho DIF_SelectBestCompatDrv cho c?m và ch?y cài đ?t thi?t b? hay DIF_SelectDevice cho các thi?t b? đ? đư?c cài đ?t b?ng tay.

Thu?c tính

ID c?a bài: 279112 - L?n xem xét sau cùng: 22 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
T? khóa: 
kbenv kbinfo kbsetup kbmt KB279112 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:279112

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com