Kh? năng tương h?p v? sau C?p Nh?t có s?n cho các web site và phương ti?n truy?n thông nâng c?p kinh nghi?m cho Windows 8 và Windows Server 2012

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2791342 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

B?n C?p Nh?t kh? năng tương h?p v? sau cho các web site và các phương ti?n truy?n thông nâng c?p kinh nghi?m đang có s?n. B?n c?p nh?t này c?i thi?n web site và phương ti?n truy?n thông nâng c?p kinh nghi?m khi b?n nâng c?p lên phiên b?n m?i nh?t c?a Windows 8. Ngoài ra, b?n c?p nh?t này cung c?p t?nh tr?ng kh? năng tương h?p v? sau m?i nh?t c?a ?ng d?ng, thi?t b? và các tr?nh đi?u khi?n đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính c?a b?n. B?n C?p Nh?t tương h?p v? sau này ngày tháng ba năm 2013.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? nh?ng c?i ti?n, tham kh?o các "Nh?ng thay đ?i trong hành vi nâng c?p khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t"ph?n.

Thông tin thêm

C?p nh?t thông tin

Làm th? nào đ? có đư?c các b?n c?p nh?t này

B?n C?p Nh?t tương h?p v? sau này đư?c cung c?p khi b?n nâng c?p lên phiên b?n phát hành c?a Windows 8 ho?c Windows Server 2012.

Nâng c?p hành đ?ng

B?n C?p Nh?t tương h?p v? sau này có th? gây ra m?t vài hành đ?ng khi b?n nâng c?p lên phiên b?n phát hành c?a Windows 8 ho?c Windows Server 2012. Sau đây là các hành đ?ng ph? bi?n nh?t mà có th? đư?c kích ho?t:
 • Nâng c?p kh?i

  Đ?t m?t kh?i nâng c?p ?ng d?ng mà có th? gây ra vi?c nâng c?p đ? Windows 8 th?t b?i. Windows 8 đ?t m?t kh?i nâng c?p trên m?t ?ng d?ng bên th? ba ch? khi các nhà s?n xu?t đư?c thông báo. Ngư?i dùng ph?i g? cài đ?t chuyên bi?t ?ng d?ng đ? ti?p t?c nâng c?p.
 • Kh?i c?ng

  Đ?t m?t kh?i c?ng trên m?t ?ng d?ng không tương h?p v? sau khi b?n nâng c?p lên Windows 8. Khi m?t kh?i c?ng đư?c đ?t trên m?t ?ng d?ng không tương h?p v? sau, b?n không th? ch?y các ?ng d?ng sau khi b?n nâng c?p. Windows 8 đ?t m?t kh?i c?ng trên m?t ?ng d?ng bên th? ba ch? khi các nhà s?n xu?t đư?c thông báo. C?i thi?n kinh nghi?m ngư?i dùng b?ng cách c?nh báo ngư?i dùng và cung c?p thêm thông tin URL v? s?n ph?m.
 • Kh?i m?m

  Đ?t m?t kh?i m?m trên m?t ?ng d?ng khi b?n nâng c?p lên Windows 8. M?t kh?i m?m thông báo cho b?n khi m?t ch?c năng chính c?a m?t ?ng d?ng có th? không làm vi?c ho?c có th? gây ra s? m?t ?n đ?nh ?ng d?ng. C?i thi?n kinh nghi?m ngư?i dùng b?ng cách c?nh báo ngư?i dùng và cung c?p thêm thông tin URL v? s?n ph?m.
 • Tr?nh đi?u khi?n kh?i

  Ch?n m?t tr?nh đi?u khi?n s?n có trên máy tính c?a b?n khi b?n nâng c?p lên Windows 8. N?u đi?u này x?y ra, m?t tr?nh đi?u khi?n Windows 8 đư?c cài đ?t chuyên bi?t.
 • Kh?i nâng c?p có th? cài đ?t chuyên bi?t l?i

  Ngăn ch?n vi?c nâng c?p lên Windows 8. Đ? ti?p t?c nâng c?p, b?n ph?i g? cài đ?t chuyên bi?t ?ng d?ng ho?c tr?nh đi?u khi?n. Có sau khi Windows 8 đư?c cài đ?t chuyên bi?t, ?ng d?ng ho?c tr?nh đi?u khi?n th? ho?t đ?ng m?t cách chính xác khi ?ng d?ng ho?c tr?nh đi?u khi?n đư?c cài đ?t chuyên bi?t l?i.
 • cài đ?t chuyên bi?t l?i sau khi nâng c?p

  Cho phép quá tr?nh nâng c?p lên phiên b?n phát hành c?a Windows 8 đ? hoàn t?t thành công. Tuy nhiên, b?n có th? cài l?i ?ng d?ng ho?c tr?nh đi?u khi?n sau khi n?óng cß?Ñp.

Nh?ng thay đ?i trong hành vi nâng c?p khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t

?ng d?ng ho?c thi?t b? có th? tr?i nghi?m m?t s? thay đ?i trong hành vi sau khi cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t tương h?p v? sau này.

B?ng sau li?t kê các ?ng d?ng và thi?t b? có th? đư?c t? đ?ng di chuy?n khi b?n C?p Nh?t. B?ng này c?ng mô t? các hành vi c?a các ?ng d?ng và các thi?t b? sau khi cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t tương h?p v? sau này.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên ?ng d?ngPhiên b?nHành vi sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t?nh hư?ng đ?n thi?t l?p phương ti?n truy?n thông??nh hư?ng đ?n các thi?t l?p web site?
An ninh Dr.Web Space Pro7.xC?i thi?n kinh nghi?m ngư?i dùng b?ng cách c?nh báo ngư?i dùng, và cung c?p m?t URL cho bi?t thêm thông tin v? s?n ph?m.Không
B? qu?n lí ghép n?i TelenorNhi?u phiên b?n (E367, E1752, MF110)C?i thi?n kinh nghi?m ngư?i dùng b?ng cách c?nh báo ngư?i dùng, và cung c?p m?t URL cho bi?t thêm thông tin v? s?n ph?m.Không
An ninh Dr.Web Space Pro7.xB?n ph?i g? cài đ?t chuyên bi?t ?ng d?ng này đ? ti?p t?c nâng c?p. Cung c?p m?t URL cho bi?t thêm thông tin v? kh? năng tương h?p v? sau c?a s?n ph?m.
Sandboxie3.73.xB?n ph?i g? cài đ?t chuyên bi?t ?ng d?ng này đ? ti?p t?c nâng c?p. Cung c?p m?t URL cho bi?t thêm thông tin v? kh? năng tương h?p v? sau c?a s?n ph?m.
Dell Inspiron N5110A03-A10B?n ph?i C?p Nh?t BIOS h? th?ng đ? ti?p t?c nâng c?p. Cung c?p m?t URL cho bi?t thêm thông tin v? kh? năng tương h?p v? sau c?a s?n ph?m.
Các s?n ph?m bên th? ba mà bài vi?t này th?o lu?n đư?c s?n xu?t b?i công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, v? hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a nh?ng s?n ph?m này.

C?p nh?t thông tin thay th?

B?n c?p nh?t này thay th? C?p Nh?t sau đây:
2793216 C?p Nh?t kh? năng tương h?p v? sau cho các web site và các phương ti?n truy?n thông nâng c?p kinh nghi?m có s?n cho Windows 8 và Windows Server 2012
2774223 C?p Nh?t kh? năng tương h?p v? sau cho các web site và các phương ti?n truy?n thông nâng c?p kinh nghi?m có s?n cho Windows 8 và Windows Server 2012

Chi tieát taäp tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Phiên b?n toàn c?u c?a b?n c?p nh?t này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian có th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows 8 và Windows Server 2012 t?p tin thông tin ghi chú
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.2.920 0,16 XXXWindows 8 và Windows Server 2012RTMĐÔNG Đ?C
  6.2.920 0.20 XXXWindows 8 và Windows Server 2012RTMLDR
 • Chi nhánh b?n ghi d?ch v? GDR ch?a ch? là nh?ng b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i đ?n đ?a ch? các v?n đ? quan tr?ng, ph? bi?n r?ng r?i. Chi nhánh b?n ghi d?ch v? LDR ch?a hotfix ngoài s?a ch?a phát hành r?ng r?i.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 8
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Drvmain.sdbkhông áp d?ng233,44821-Jan-201309:52không áp d?ng
Sysmain32.sdbkhông áp d?ng1,430,30821-Jan-201309:52không áp d?ng
Sysmain64.sdbkhông áp d?ng240,73621-Jan-201309:52không áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 8 và Windows Server 2012
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Drvmain.sdbkhông áp d?ng233,16622-Jan-201307:45không áp d?ng
Sysmain32.sdbkhông áp d?ng1,430,30822-Jan-201307:45không áp d?ng
Sysmain64.sdbkhông áp d?ng240,73622-Jan-201307:45không áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2791342 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Ba 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows Server 2012 Standard
T? khóa: 
kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced atdownload kbmt KB2791342 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2791342

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com