Mô t? gói tích l?y cho Lync 2010: Tháng ba năm 2013

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2791382 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? các v?n đ? Microsoft Lync 2010 đ? đư?c vá trong cumulative update là ngày tháng ba năm 2013.
Bài vi?t này bao g?m các thông tin sau v? cumulative update:
 • Các v?n đ? c?p nh?t tích l?y s?a ch?a.
 • Đi?u ki?n tiên quy?t cho vi?c áp d?ng b?n C?p Nh?t tích l?y
 • Cho dù b?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng tích l?y C?p Nh?t
 • Cho dù b?n C?p Nh?t tích l?y đư?c thay th? b?i b?t k? C?p Nh?t tích l?y khác
 • Cho dù b?n ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i vào s? đăng k?
 • Các t?p tin C?p Nh?t tích lu? có ch?a

Gi?i thi?u

V?n đ? c?p nh?t này s?a ch?a

Này C?p Nh?t tích l?y s?a ch?a các v?n đ? đ? đư?c di?n t? trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft (KB) sau đây:
 • 2796741 M?t ngư?i s? d?ng b?t ng? đăng nh?p đ? Lync 2010 như các ngư?i dùng khác mà không có m?t d?u nh?c cho thông tin đăng nh?p sau khi m?t C?p Nh?t tích l?y cho Lync 2010 ngày tháng hai 2012 ho?c sau đó cài đ?t
 • 2796749 IM c?a s? m? ra b?t ng? khi b?n s? d?ng IME đ? t?m ki?m trong Lync 2010
 • 2796750 Danh sách liên l?c Lync 2010 không hi?n th? trong th? t? ch? cái sau khi tên c?a s? liên l?c đư?c thay đ?i trong thư m?c danh b? trong Outlook
 • 2796753 M?t b?n C?p Nh?t có s?n cho phép b?n đ? tham d? cu?c h?p b?ng cách s? d?ng Lync 2010 khi xác th?c ?y quy?n đư?c yêu c?u
 • 2796757 Thông báo l?i khi b?n c? g?ng đ? g?i m?t email cho m?t s? liên l?c trong Lync 2010 trên m?t máy tính mà không có cài đ?t Outlook
 • 2796742 M?t b?n C?p Nh?t cho phép ngư?i tham gia đ? tham gia cu?c h?p âm thanh qua đi?n tho?i ho?c đi?n tho?i khi cu?c h?p đư?c t? ch?c b?i m?t ngư?i s? d?ng âm thanh/video-Khuy?t t?t trong Lync 2010
 • 2796743 Chuy?n cu?c g?i không ph?i là thành công khi b?n s? d?ng giao di?n ngư?i dùng đàn áp trong m?t ?ng d?ng Microsoft Lync 2010 SDK
 • 2796746 B?n không th? s? d?ng Lync 2010 đ? tham d? cu?c h?p tr?c tuy?n Lync đư?c t?o ra b?i m?t ngư?i dùng trong m?t t? ch?c không liên k?t
 • 2793014 Thông báo l?i khi b?n c? g?ng tham gia m?t cu?c h?p tr?c tuy?n Lync đư?c t?o ra b?i m?t ngư?i dùng trong m?t t? ch?c không liên k?t trong Lync 2010
B?n C?p Nh?t tích l?y này c?ng s?a ch?a các v?n đ? trư?c đây đư?c li?t kê trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau:
 • 2737155 Mô t? gói tích l?y cho Lync 2010: tháng 10 năm 2012
 • 2726382 MS12-066: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Microsoft Lync 2010: 9 tháng 10 năm 2011
 • 2701664 Mô t? gói tích l?y cho Lync 2010: tháng 6 năm 2012
 • 2670326 Mô t? gói tích l?y cho Lync 2010: tháng 2 2012
 • 2514982 Mô t? gói tích l?y cho Lync 2010: tháng 11 năm 2011
 • 2571543 Mô t? gói tích l?y cho Lync 2010: tháng 7 năm 2011
 • 2551268 Mô t? gói tích l?y cho Lync 2010: tháng 5 năm 2011
 • Các tích l?y C?p Nh?t gói cho Lync 2010 đ? đư?c phát hành vào tháng 4 năm 2011:
  • Các hotfix đư?c phát hành vào tháng 4 năm 2010:
   2540951 Mô t? gói tích l?y cho Lync 2010: tháng 4 năm 2011
  • B?n C?p Nh?t tích l?y đư?c phát hành vào ngày 4, 2011:
   2496325 Mô t? gói tích l?y cho Lync 2010: tháng 4 năm 2011
 • 2467763 Mô t? gói tích l?y cho Lync 2010: tháng 1 năm 2011

Thông tin thêm

Microsoft t?i v? Trung tâm

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? gói Lync.msp x 86 bây gi?.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? gói Lync.msp x 64 bây gi?.
Ngày phát hành: Tháng ba năm 2013

Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét tranh virus. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Không có không có đi?u ki?n tiên quy?t đ? cài đ?t gói c?p nh?t này.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính n?u ?ng d?ng nh?t đ?nh mà ph? thu?c vào Microsoft Lync 2010 đang ch?y khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t này. Ví d?, b?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính n?u Microsoft Office Outlook đang ch?y khi b?n cài đ?t b?n C?p Nh?t.

Thông tin thay th? b?n C?p Nh?t

B?n C?p Nh?t tích l?y này thay th? C?p Nh?t tích l?y sau đây:
2737155 Mô t? gói tích l?y cho Lync 2010: tháng 10 năm 2012

Đăng k? thông tin

Đ? s? d?ng m?t trong các b?n C?p Nh?t trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i vào s? đăng k?.

Chi tieát taäp tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
B?n c?p nh?t này có th? ch?a t?t c? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. B?n c?p nh?t này ch?a ch? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? s?a ch?a các v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

Sau khi C?p Nh?t đư?c cài đ?t, các phiên b?n toàn c?u c?a b?n c?p nh?t này có thu?c tính t?p, ho?c phiên b?n m?i hơn c?a các thu?c tính t?p, đư?c li?t kê trong b?ng sau:
Cho Lync 2010 x 86-edtion:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Appshapi.dll4.0.7577.43781,140,29614-Tháng hai-1320:14x 86
Appshcom.dll4.0.7577.4378282,18414-Tháng hai-1320:14x 86
Appshvw.dll4.0.7577.43781,896,50414-Tháng hai-1320:14x 86
Autohelper4.0.7577.25338,67230-Mar-1116:45Không áp d?ng
Communicatorexe4.0.7577.437812,106,30414-Tháng hai-1320:16x 86
Crecplayerresexe4.0.7577.4087599,32024-Mar-1210:42x 86
File_cures.dll4.0.7577.4378402,48014-Tháng hai-1320:14x 86
File_meetingjoinaxoc4.0.7577.437851,78414-Tháng hai-1320:14Không áp d?ng
File_npmeetingjoinpluginoc.dll4.0.7577.437831,82414-Tháng hai-1320:14x 86
File_ucaddin.dll4.0.7577.4356905,31228 Tháng chín 1211:39x 86
Ocpptview.dll4.0.7577.41032,072,14411-Tháng 6-1211:59x 86
Ogl.dll4.0.7577.40981,706,56816-Tháng 5-127:01x 86
Playback_annotationcontrols_dll4.0.7577.4087340,84024-Mar-1210:42x 86
Playback_annotationtextmerge_dll4.0.7577.4087172,84024-Mar-1210:42x 86
Playback_coreplaybackengine_dll4.0.7577.40871,358,63224-Mar-1210:40x 86
Playback_logging_dll4.0.7577.4087167,76824-Mar-1210:42x 86
Playback_oc3playbackapplication_dll4.0.7577.4087163,63224-Mar-1210:42x 86
Playback_uc_ui_utilities_dll4.0.7577.4087166,23224-Mar-1210:42x 86
Rtmpltfm_dll4.0.7577.43786,417,46414-Tháng hai-1320:14x 86
Saext.dll4.0.7577.253319,75230-Mar-1116:43x 86
Sqmapidll6.0.6000.16386141,0649-Tháng hai-1119:28x 86
Uccp_dll4.0.7577.43565,955,68028 Tháng chín 1211:44x 86
Ucdll4.0.7577.437813,321,79214-Tháng hai-1320:34x 86
Ucmapiexe4.0.7577.4087647,44024-Mar-1210:42x 86
Xceedzip.dll6.5.10316.0634,56016-Tháng 5-122:39x 86
Cho Lync 2010 x 64-edtion:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Appshapi.dll4.0.7577.43781,140,29614-Tháng hai-1320:14x 86
Appshcom.dll4.0.7577.4378282,18414-Tháng hai-1320:14x 86
Appshvw.dll4.0.7577.43781,896,50414-Tháng hai-1320:14x 86
Autohelper4.0.7577.25338,67230-Mar-1116:45Không áp d?ng
Communicatorexe4.0.7577.437812,106,30414-Tháng hai-1320:16x 86
Crecplayerresexe4.0.7577.4087599,32024-Mar-1210:42x 86
File_cures.dll4.0.7577.4378402,48014-Tháng hai-1320:14x 86
File_meetingjoinaxoc4.0.7577.437851,78414-Tháng hai-1320:14Không áp d?ng
File_meetingjoinaxoc644.0.7577.4378293,96014-Tháng hai-1321:38Không áp d?ng
File_npmeetingjoinpluginoc.dll4.0.7577.437831,82414-Tháng hai-1320:14x 86
File_ucaddin.dll4.0.7577.4356905,31228 Tháng chín 1211:39x 86
File_x64_ucaddin.dll4.0.7577.43561,505,88828 Tháng chín 1213:13x 64
Ocpptview.dll4.0.7577.41032,072,14411-Tháng 6-1211:59x 86
Ogl.dll4.0.7577.40981,706,56816-Tháng 5-127:01x 86
Playback_annotationcontrols_dll4.0.7577.4087340,84024-Mar-1210:42x 86
Playback_annotationtextmerge_dll4.0.7577.4087172,84024-Mar-1210:42x 86
Playback_coreplaybackengine_dll4.0.7577.40871,358,63224-Mar-1210:40x 86
Playback_logging_dll4.0.7577.4087167,76824-Mar-1210:42x 86
Playback_oc3playbackapplication_dll4.0.7577.4087163,63224-Mar-1210:42x 86
Playback_uc_ui_utilities_dll4.0.7577.4087166,23224-Mar-1210:42x 86
Rtmpltfm_dll4.0.7577.43786,417,46414-Tháng hai-1320:14x 86
Saext.dll4.0.7577.253319,75230-Mar-1116:43x 86
Sqmapidll6.0.6000.16386141,0649-Tháng hai-1119:28x 86
Uccp_dll4.0.7577.43565,955,68028 Tháng chín 1211:44x 86
Ucdll4.0.7577.437813,321,79214-Tháng hai-1320:34x 86
Ucmapi64exe4.0.7577.40872,448,65624-Mar-1211:23x 64
Ucmapiexe4.0.7577.4087647,44024-Mar-1210:42x 86
Xceedzip.dll6.5.10316.0634,56016-Tháng 5-122:39x 86
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2791382 - L?n xem xét sau cùng: 03 Tháng Chín 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Lync 2010
T? khóa: 
kbfix atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2791382 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2791382

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com