Nh?ng ?nh hư?ng c?a thi?t l?p chính sách h? th?ng t?p tin trên m?t ? đ?a ho?c thư m?c nhân r?ng d?ch v? nhân b?n t?p

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 279156 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Bài vi?t này mô t? m?t s? trong nh?ng ?nh hư?ng x?y ra khi b?n thi?t l?p m?t chính sách h? th?ng t?p tin trên m?t ? đ?a ho?c thư m?c đ? đư?c nhân r?ng d?ch v? nhân b?n t?p (FRS). Danh sách sau đây mô t? m?t s? ?nh hư?ng:
 • S? phiên b?n c?a các chính sách liên t?c tăng. Trong t?nh hu?ng c?c đ?, s? phiên b?n có th? hi?n th? hàng trăm ho?c th?m chí hàng ngàn thay đ?i.
 • FRS nhân r?ng n?i dung đư?c nhân r?ng quá m?c v?i không có thay đ?i r? ràng đ? chính sách nhóm hay t?p tin mà đang đư?c nhân r?ng. Trong trư?ng h?p c?a h? th?ng kh?i lư?ng (SYSVOL), m?t s? lư?ng quá nhi?u c?a synchronizations đ?y đ? c?a chính sách n?i dung x?y ra không có l? do r? ràng.
 • S? lư?ng các t?p tin trong thư m?c dàn liên t?c tăng lên, và sau đó đ? khi l?ch tr?nh nhân r?ng m? và quá tr?nh nhân r?ng có th? x?y ra.
 • S? lư?ng các t?p tin trong thư m?c dàn liên t?c tăng, nhưng không bao gi? đ? n?u thay đ?i đ?i v?i các đ?i tác h? ngu?n không th? đư?c nhân r?ng ho?c v? c?a các v?n đ? k?t n?i m?ng ho?c các v?n đ? khác.
 • M?ng lư?i giao thông gi?a các đ?i tác nhân r?ng tiêu th? quá nhi?u m?ng băng thông và FRS đư?c ch?n như là ngu?n g?c.

THÔNG TIN THÊM

FRS là m?t công c? sao chép đa lu?ng, multi-master s? thay th? các d?ch v? LMRepl trong Microsoft Windows NT Phiên b?n 3.x và 4.0. B? ki?m soát mi?n Windows 2000 d?a trên và các máy ch? s? d?ng FRS đ? nhân r?ng chính sách h? th?ng, k?ch b?n đăng nh?p cho d?a trên Windows 2000 và máy tính khách downlevel cư trú t?i SYSVOL.

FRS c?ng có th? sao chép n?i dung gi?a Windows 2000 d?a trên các máy ch? lưu tr? cùng ch?u l?i h? th?ng t?p phân ph?i (DFS) g?c ho?c b?n sao nút con. FRS sao chép các t?p tin v? c?a phiên b?n thay đ?i ho?c thay đ?i quy?n trên t?p và c?p replicated.

Chính sách nhóm bao g?m m?t tùy ch?n đ? áp d?ng quy?n cho c?p cho ngư?i dùng và nhóm đư?c ch?n b?i các qu?n tr? viên. Đ? xác đ?nh v? trí cài đ?t này, b?m C?u h?nh máy tính, b?m Thi?t đ?t Windows, b?m Thi?t đ?t b?o m?t, và sau đó b?m vào các H? th?ng t?p tin ph?n c?a cây chính sách. Thi?t đ?t này cung c?p m?t phương pháp thu?n ti?n đ? áp d?ng m?t b? đ?ng ph?c c?p phép cho m?t nhóm máy tính.

Khi b?n xác đ?nh m?t chính sách h? th?ng t?p tin trên SYSVOL ho?c trên FRS nhân r?ng DFS thư m?c m?t cách r? ràng ho?c ng?m trên bao g?m thư m?c g?c c?a ph? huynh c?p ? đ?a (nơi c?p phép đư?c th?a k? đư?c chuy?n sang), FRS sao chép t?t c? các file trong b?n sao thi?t l?p đ? t?t c? thành viên c?a b? b?n sao.

B? ki?m soát mi?n Windows 2000 d?a trên áp d?ng chính sách khi h? đư?c kh?i đ?ng l?i, trong b?n C?p Nh?t chính sách, và sau đó t?i các kho?ng thư?ng xuyên. Chính sách này đư?c c?p nh?t m?i năm phút. N?u không có thay đ?i đang ch? x? l?, các chính sách không đư?c áp d?ng. Chính sách đư?c thi hành m?i 16 gi? b?t k? cho dù đ? có m?t s? thay đ?i chính sách hay không. Khách hàng d?a trên Windows 2000 áp d?ng chính sách m?i gi? m?t đ?n hai (90 phút, cho hay m?t 30 phút). Qu?n tr? viên và chương tr?nh t?o ra nh?ng thay đ?i, ch?ng h?n như nh?ng ngư?i th?c hi?n b?i m?t khách hàng d?a trên Microsoft h? th?ng qu?n l? máy ch? ch?y trên m?t b? đi?u khi?n tên mi?n d?a trên Windows 2000 có th? t?o ra thêm thông tin C?p Nh?t chính sách.

Nhi?u máy tính trong m?t b?n sao t?p áp d?ng m?t chính sách h? th?ng t?p tin, k?t h?p v?i b?n C?p Nh?t thư?ng xuyên hơn chính sách, có th? s?n xu?t thay đ?i hơn nhân r?ng b?i FRS.

Đ? tránh nh?ng tri?u ch?ng trư?c, qu?n tr? viên ph?i áp d?ng m?t chính sách h? th?ng t?p tin đ? nhân r?ng FRS thư m?c, đ?c bi?t là cho nh?ng ngư?i n?m trên b? đi?u khi?n vùng, và đ?i v?i các FRS b?n sao t?p có ch?a m?t s? l?n các t?p tin ho?c thành viên b?n sao.

Đ? xác đ?nh n?u có quá nhi?u FRS nhân r?ng lưu lư?ng truy c?p trong môi trư?ng c?a b?n, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây đ? tr? l?i nh?ng câu h?i sau đây:
 • Ai: Tên mi?n controller(s) có ngu?n g?c t? nh?ng thay đ?i
 • Khi: Nh?ng g? th?i gian, kho?ng th?i gian và t?n s? đang thay đ?i di?n ra đ? t?p tin
 • T?i sao: Lo?i thay đ?i đư?c đang đư?c áp d?ng cho k?t qu? c?a h? sao chép các t?p tin

Phương pháp 1: T?m ki?m các b?n ghi g? l?i FRS cho nhân r?ng quá nhi?u

 1. Trong Windows NT, m?t d?u nh?c l?nh, g?:
  CD/d % systemroot % \debug
 2. T? thư m?c %SystemRoot%\Debug, m?t d?u nh?c l?nh, g?:
  FINDSTR/i "contentcmd:" ntfrs_00??.đăng nh?p
  LƯU ?: Thi?t l?p chi?u r?ng c?a kích thư?c c?a s? command prompt đ? b?t c? đi?u g? là c?n thi?t đ? ch?a đ?u ra. B?t đ?u v?i k? t? kho?ng 110.

  Các "ContentCmd:" chu?i hi?n th? l? do FRS sao nhân b?n t?p. (Vi?c b? sung các ":" nhân v?t là r?t quan tr?ng cho ContentCmd: chu?i.)
 3. Ki?m tra ra "findstr" cho chu?i có ch?a "B?o m?t" hay "Đóng b?o m?t". "B?o m?t" có ngh?a là các t?p tin đ? đư?c nhân r?ng v? c?a m?t s? thay đ?i trong quy?n và "Đóng b?o m?t" có ngh?a là c? thân thi?t đ? đư?c thi?t l?p trong h? sơ t?p chí h? th?ng t?p NTFS. Theo m?t s? đi?u ki?n, FRS x? l? m?t h? sơ t?p chí trư?c khi nó có m?c v?i g?n c? đư?c đ?t. Đ?u ra sau đây là m?t ví d? v? đ?u ra c?a các FINDSTR l?nh hi?n th? trong nư?c và ngoài nư?c r?ng như đang đư?c kh?i xư?ng b?i v? c?a thay đ?i quy?n:
  d:\>findstr /i "contentcmd:" ntfrs_00??.log
  
  ---------- D:\Winnt\Debug\NTFRS_0001.log
  <ChgOrdUpdateIDTableRecord:   1292: 8138: S4: 10:27:58> ContentCmd: 00000800, Flags [Security ]
  <ChgOrdUpdateIDTableRecord:   1292: 8138: S4: 10:27:58> ContentCmd: 00000800, Flags [Security ]
  <ChgOrdAccept:         1376:  943: S4: 10:27:58> ContentCmd: 80000800, Flags [Close Security ]
  <ChgOrdDispatch:        1376: 6439: S4: 10:27:58> ContentCmd: 80000800, Flags [Close Security ]
  <ChgOrdAccept:         1376:  943: S4: 10:27:58> ContentCmd: 80000800, Flags [Close Security ]
  <ChgOrdDispatch:        1376: 6439: S4: 10:27:59> ContentCmd: 80000800, Flags [Close Security ]
  <ChgOrdAccept:         1376:  943: S4: 10:27:59> ContentCmd: 80000800, Flags [Close Security ]
  <ChgOrdDispatch:        1376: 6439: S4: 10:27:59> ContentCmd: 80000800, Flags [Close Security ]
  <ChgOrdAccept:         1376:  943: S4: 10:27:59> ContentCmd: 80000800, Flags [Close Security ]
  <ChgOrdUpdateIDTableRecord:   1292: 8138: S4: 10:27:59> ContentCmd: 00000800, Flags [Security ]
  <ChgOrdUpdateIDTableRecord:   1292: 8138: S4: 10:27:59> ContentCmd: 00000800, Flags [Security ]
  <ChgOrdUpdateIDTableRecord:   1292: 8138: S4: 10:27:59> ContentCmd: 00000800, Flags [Security ]
  <ChgOrdAccept:         1376:  943: S4: 10:27:59> ContentCmd: 80000800, Flags [Close Security ]
  Đ? tăng đ? b?n đăng nh?p cho FRS, tăng s? lư?ng các thông đi?p ghi lưu cho 20.000 (b?n không ph?i nh?p d?u ph?y trong các m?c nh?p registry) và s? lư?ng các t?p tin log gi?a 20 và 50.Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  221111 Mô t? FRS m?c trong Registry
 4. Xác đ?nh v? trí chính sách nhóm đư?c lưu tr? chính sách h? th?ng t?p tin. S? d?ng chính sách nhóm-theo đ? lo?i b? chính sách h? th?ng t?p tin t? chính sách ch? nhà c?a m?nh. Ki?m tra s? tích t? c?a t?p trong c?p dàn cho b?t k? thay đ?i. N?u chính sách nhóm b?n mu?n không th? đư?c v? trí, h?y xem xét vô hi?u hóa thi?t đ?t chính sách nhóm t?t c?, ngo?i tr? cho tên mi?n m?c đ?nh và chính sách b? đi?u khi?n tên mi?n m?c đ?nh. Sau khi b?n vô hi?u hoá t?t c? các thi?t đ?t chính sách nhóm, t?m ki?m các t?p tin h? th?ng đ?nh ngh?a chính sách cho các đơn v? t? ch?c b? đi?u khi?n tên mi?n và cha m? c?a nó.
 5. Lưu ? r?ng s?n lư?ng t? các b?n ghi g? l?i đư?c mô t? trong bư?c 3 là gi?ng h?t nhau bên trái "vân tay" b?i các chương tr?nh ch?ng vi-rút mà th?c hi?n virus quét ch?ng l?i n?i dung FRS nhân r?ng.Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  284947 V?n đ? ch?ng vi-rút có th? s?a đ?i tr?nh mô t? b?o m?t gây ra quá nhi?u làm b?n sao FRS Data after SYSVOL DFS

Cách 2: Xu?t kh?u đăng nh?p FRS ra bên ngoài v?i NTFRSUTL.EXE

B?ng trong cơ s? d? li?u máy bay ph?n l?c đư?c duy tr? b?i FRS ghi n? thay đ?i đơn đ?t hàng đư?c g?i đ?n, ho?c nh?n đư?c t? các đ?i tác nhân r?ng. Đăng trong nư?c theo d?i thay đ?i nh?n đư?c t? các đ?i tác ? thư?ng ngu?n trong khi h? sơ đăng nh?p ra bên ngoài thay đ?i t?p tin cho các đ?i tác h? ngu?n. Chi ti?t trong các Nh?t k? đi ra là thư?ng h?u h?t thú v? theo d?i nhân r?ng quá nhi?u v?n đ? v? v?y h?y xem xét k? ho?ch hành đ?ng sau đây:
 1. Cài đ?t NTFRSUTL.EXE t? Windows 2000 Resource Kit.
 2. Ch?y "ntfrsutl outlog" và ?ng d?n đ?u ra vào m?t t?p tin.

  Trên m?t máy tính b? nghi ng? c?a nhân r?ng quá nhi?u ho?c v?i m?t backlog l?n trong đăng nh?p ra bên ngoài, ?ng đ?u ra c?a các b?n ghi ra bên ngoài v?i NTFRSUTL.EXE
  NTFRSUTL OUTLOG [COMPUTERNAME] > OUTLOG.TXT
 3. T?m ki?m OUTLOG.TXT cho chu?i "contentcmd".
  FINDSTR/i "contentcmd:" ntfrs_00??.đăng nh?p
 4. Ki?m tra ra findstr.

  Ki?m tra ra "findstr" cho chu?i có ch?a "B?o m?t" hay "Đóng b?o m?t". "B?o m?t" có ngh?a là các t?p tin đ? đư?c nhân r?ng v? c?a m?t s? thay đ?i trong quy?n. "Đóng b?o m?t" có ngh?a là c? thân thi?t đ? đư?c thi?t l?p trong các NTFS n?p h? sơ h? th?ng t?p chí. Theo m?t s? đi?u ki?n, FRS x? l? m?t h? sơ t?p chí trư?c khi nó có m?c v?i g?n c? đư?c đ?t. Đ?u ra sau đây là m?t ví d? v? nhân r?ng ra bên ngoài đang đư?c kh?i xư?ng b?i v? c?a thay đ?i quy?n:
  ContentCmd          : 00008800 Flags [Info Security ]
  ContentCmd          : 00008800 Flags [Info Security ]
  ContentCmd          : 00008800 Flags [Info Security ]
  ContentCmd          : 00008800 Flags [Info Security ]
  ContentCmd          : 00008800 Flags [Info Security ]
  ContentCmd          : 00008800 Flags [Info Security ]
  N?u ph?n l?n l? do thay đ?i là "B?o m?t", cái nh?n cho chính sách h? th?ng t?p tin ho?c ch?ng vi-rút quét như mô t? trong m?c 4 và m?c 5 phương pháp 1.

Phương pháp 3: T?m ki?m Gpttmpl.inf cho chính sách h? th?ng t?p tin

 1. Trong Windows 2000, m?t d?u nh?c l?nh, s? d?ng các t?m l?nh đ? t?m t?t c? các Gpttmpl.inf t?p tin trong cây SYSVOL cho chu?i "[b?o m?t t?p tin]". Ví d?, g? l?nh sau đây:
  cho /f "delims =" %a ? ('dir / b/s ? đ?a\đư?ng d?n\gpttmpl.inf') làm @ t?m "[b?o m?t t?p tin]" "% m?t"
  LƯU ?: Công c? Find.exe n?m trong thư m?c %SystemRoot%\System32 trong Windows 2000.
 2. Ki?m tra đ?u ra t? các t?m l?nh đ? đ?nh v? t?p tin Gpttmpl.inf có ch?a chu?i "T?p tin an ninh". Xác đ?nh v? trí [B?o m?t t?p tin] ph?n c?a ngu?n (t?p tin Gpttmpl.inf) cho các ch? cái ? đ?a, các bi?n môi trư?ng, ho?c thư m?c có ch?a n?i dung FRS nhân r?ng. Các bi?n môi trư?ng, ch?ng h?n như System_drive, có th? c?n thi?t n?u SYSVOL ho?c DFS nhân r?ng ? đ?a đư?c đ?t trên ? đ?a h? th?ng. Các d? li?u sau đây là m?t ví d? v? m?t chính sách h? th?ng t?p:
  [File Security]
  "<SystemDrive>",2,"D:AR(A;OICI;FA;;;BA)(A;OICI;0x1200a9;;;AU)(A;OICI;FA;;;BO)(A;OICIIO;FA;;;CO)(A;OICI;FA;;;DA)(A;OICI;FA;;;SY)"
 3. S? d?ng chính sách nhóm-theo đ? lo?i b? chính sách h? th?ng t?p tin t? máy ch? lưu tr? chính sách nhóm. Ki?m tra s? tích t? c?a t?p trong c?p dàn cho b?t k? thay đ?i.

Thu?c tính

ID c?a bài: 279156 - L?n xem xét sau cùng: 22 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
T? khóa: 
kbproductlink kbprb kbmt KB279156 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:279156

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com