Windows SMBv2 kliento kompiuteris pakimba kai kompiuteris yra labai apkrautas

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2792026 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Po?ymiai

Tarkime, kad turite serverio prane?im? blokavimo kalba 2 (SMBv2) protokolo ?galinti kliento kompiuteryje, kuriame veikia Windows Vista Service Pack 2 (SP2), Windows Server 2008 SP2, Windows 7 Service Pack 1 (SP1) arba Windows Server 2008 R2 SP1. Kliento programos kompiuteris yra labai apkrautas. Tokiu atveju kliento kompiuteris pakimba kartais.

Prie?astis

?i problema atsiranda d?l ras?s b?kl?, kuri atsiranda, kai kliento programos kompiuteris yra labai apkrautas.

Sprendimas

?ios kar?tosios pataisos taip pat galima rasti Microsoft naujinim? katalogo.

Kar?tosios pataisos informacija

Palaikom? naujausi? patais? yra i? Microsoft. Ta?iau ?ios kar?tosios pataisos skirtos tik ?iame straipsnyje apra?yt? problem?. Taikomos ?ios kar?tosios pataisos tik sistemoms, kuriose kyla ?iame straipsnyje apra?oma problema. ?ios kar?tosios pataisos gali b?ti papildomai i?bandomos. Tod?l, jei jums yra ne ?i problema, rekomenduojame palaukti kito programin?s ?rangos naujinimo, kuriame bus ?ios kar?tosios pataisos.

Jeigu pataisymas prieinamas atsisiuntimui, ten yra "Galimas kar?t?j? patais? atsisiuntimas" skyri? ?io ?ini? baz?s straipsnio vir?uje. Jei ?iame skyriuje neparodomas, susisiekite su Microsoft klient? aptarnavimas ir ?sigykite ?ias kar?t?sias pataisas.

Pastaba. Jeigu atsiranda papildom? problem? arba jei sprendimas, jums gali tekti sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?. Palaikymo bus taikoma papildoma parama klausimus ir klausimus, kurie neatitinka apra?omo ?iame. ?od?i? s?ra?? Microsoft vartotoj? aptarnavimo ir palaikymo telefon? numeriai arba sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?, apsilankykite ?ioje "Microsoft" svetain?je:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Pastaba. "Galimas kar?t?j? patais? atsisiuntimas" formoje rodomi su kalbomis, kurios kar?t?sias pataisas. Jei j?s nematote savo kalba, tai tod?l kar?tosios pataisos n?ra tos kalbos.

B?tinosios s?lygos

Norint pritaikyti ?i? kar?t?j? patais?, kompiuteryje turi veikti Windows Vista Service Pack 2 (SP2), Windows Server 2008 SP2, Windows 7 Service Pack 1 (SP1) arba Windows Server 2008 R2 SP1.

Nor?dami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip gauti Windows Server 2008 pakeitim? paket?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
968849 Kaip ?sigyti naujausi? pakeitim? paketas, skirtas Windows Server 2008
Nor?dami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip gauti Windows Vista pakeitim? paket?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
935791 Kaip ?sigyti naujausi? Windows Vista pakeitim? paket?
Nor?dami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip gauti Windows 7 "arba" Windows Server 2008 R2 pakeitim? paket?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
976932Informacija apie Service Pack 1 Windows 7 ir Windows Server 2008 R2

Registro informacija

Norint pritaikyti ?i? kar?t?j? patais?, j?s neturite daryti bet kokius pakeitimus ? registr?.

Sistemos paleidimas i? naujo

Pritaikius ?i? kar?t?j? patais?, turite paleisti i? naujo kompiuterio.

Kar?t?j? patais? pakeitimo informacija

?ios kar?tosios pataisos nepakei?ia anks?iau i?leista kar?toji pataisa.

Failo informacija

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Bendroji ?i? kar?t?j? patais? versija ?diegia failus, kuri? atributai nurodyti toliau pateiktose lentel?se. ?i? fail? data ir laikas pateikti pagal universal?j? laik? (UTC). ?i? fail? data ir laikas j?s? vietiniame kompiuteryje yra rodomi vietiniu laiku pagal vasaros / ?iemos laik? (DST). Be to, data ir laikas gali keistis, kai atliekate tam tikrus veiksmus su failais.
Windows Vista ir Windows Server 2008 failo informacija ir pastabos
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Svarbu. Windows Vista patais? ir Windows Server 2008 kar?tosios pataisos pateikiamos tuose pa?iuose paketuose. Ta?iau tik "Windows Vista" yra ?ra?ytas kar?t?j? patais? u?klausos puslapyje. Nor?dami pateikti u?klaus? d?l kar?t?j? patais? paketo, viena arba abi operacin?ms sistemoms, pasirinkite pataisym?, pateikt? skiltyje "Windows Vista" puslapis. Straipsni? skyriuje ?Taikoma? visada pasitikrinkite, kokiai konkre?iai operacinei sistemai taikoma kar?toji pataisa.
 • Failai, kurie konkre?iam produktui, SR_Level (RTM, SPn), ir paslaug? ?aka (LDR, GDR) gali b?ti identifikuojami patikrinus fail? versijos numerius kaip parodyta ?ioje lentel?je.
  Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
  VersijaProduktasSR_LevelPaslaug? ?aka
  6.0.600 2. 23XXXWindows Vista ir Windows Server 2008SP2LDR
 • 1 Pakeitim? paketas yra integruotas ? leidimo versijos Windows Server 2008. Tod?l RTM gairi? failai skirti tik ? Windows Vista. RTM gairi? failai yra per 6.0.0000.xxxxxx versijos numeris.
 • MANIFEST (.manifest) ir MUM failai (.mum), kurie ?diegti kiekvienoje aplinkoje yra atskirai skyriuje "papildom? fail? informacija Windows Server 2008 ir Windows Vista". MAMA failus ir MANIFEST ir susieti saugos katalog? (.cat) failai yra itin svarb?s palaikant atnaujinto komponento b?sen?. Saugos katalog? failai, kuri? atributai nei?vardintos, pasira?ytos Microsoft skaitmeniniu para?u.
Visoms palaikomoms x 86 pagrindo "Windows Server 2008 ir Windows Vista" versijoms
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
MRxSmb.sys6.0.6002.23233107,00802-Oct-201301:20x86
Visoms palaikomoms x 64 "Windows Server 2008 ir Windows Vista" versijoms
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
MRxSmb.sys6.0.6002.23233136,19202-Oct-201301:48x64
Visoms palaikomoms IA-64 pagrindo versijos Windows Server 2008
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
MRxSmb.sys6.0.6002.23233323,07202-Oct-201300:55IA-64
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Windows 7 ir Windows Server 2008 R2 fail? informacinius prane?imus
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Svarbu. Windows 7 patais? ir Windows Server 2008 R2 kar?tosios pataisos pateikiamos tuose pa?iuose paketuose. Ta?iau kar?t?j? patais? u?klausos puslapyje i?vardyti abiems operacin?ms sistemoms. Nor?dami pateikti u?klaus? d?l kar?t?j? patais? paketo, viena arba abi operacin?ms sistemoms, pasirinkite pataisym?, pateikt? skiltyje "Windows 7/Windows Server 2008 R2" puslapyje. Straipsni? skyriuje ?Taikoma? visada pasitikrinkite, kokiai konkre?iai operacinei sistemai taikoma kar?toji pataisa.
 • Failai, kurie konkre?iam produktui, SR_Level (RTM, SPn), ir paslaug? ?aka (LDR, GDR) gali b?ti identifikuojami patikrinus fail? versijos numerius kaip nurodyta ?ioje lentel?je:
  Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
  VersijaProduktasGair?sPaslaug? ?aka
  6.1.760 1.18xxxWindows 7 ir Windows Server 2008 R2SP1VDR
  6.1.760 1.21xxxWindows 7 ir Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • GDR paslaug? ?akos turi tik tas pataisas, kurios yra pla?iai adresas paplitusioms kritin?ms problemoms. LDR paslaug? ?akos turi kar?t?j? patais? be i?platint? patais?.
 • MANIFEST (.manifest) ir MUM failai (.mum), kurie ?diegti kiekvienoje aplinkoje yra atskirai skyriuje "papildom? fail? informacija Windows 7 ir Windows Server 2008 R2". MUM ir MANIFEST ir susieti saugos katalog? (.cat) failai yra itin svarb?s palaikant atnaujinto komponento b?sen?. Saugos katalog? failai, kuri? atributai nei?vardintos, pasira?ytos Microsoft skaitmeniniu para?u.
Visoms palaikomoms x 86 "Windows 7" versijoms
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
MRxSmb.sys6.1.7601.18027123,90412-Dec-201209:24x86
MRxSmb.sys6.1.7601.22191124,41612-Dec-201209:23x86
Visoms palaikomoms x 64 pagrindo versijos Windows 7 ir Windows Server 2008 R2
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
MRxSmb.sys6.1.7601.18027158,20812-Dec-201209:46x64
MRxSmb.sys6.1.7601.22191158,72012-Dec-201209:42x64
Visoms palaikomoms IA-64 pagrindo versijos Windows Server 2008 R2
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
MRxSmb.sys6.1.7601.18027368,12812-Dec-201208:57IA-64
MRxSmb.sys6.1.7601.22191368,64012-Dec-201208:58IA-64
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Problemos sprendimas

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, i?junkite SMBv2 protokolo kliento kompiuteryje. Nor?dami gauti informacijos apie tai, kaip tai padaryti, eikite ? skilt? "Daugiau informacijos".

B?sena

?Microsoft? patvirtino, kad tai yra ?Microsoft? produkt?, i?vardyt? skyriuje ?Taikoma?, problema.

Daugiau informacijos

Nor?dami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip ?jungti ir i?jungti SMB protokol?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
2696547 Kaip ?jungti ir i?jungti SMBv1, SMBv2 ir SMBv3 Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows 8 ir Windows Server 2012

Nor?dami gauti daugiau informacijos apie programin?s ?rangos naujinimo terminij?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
824684Standartin?s terminologijos, vartojamos Microsoft programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti apib?dinimas

Papildoma fail? informacija

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed

Papildoma fail? informacija Windows Vista ir Windows Server 2008

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Papildomi failai visoms palaikomoms x 86 pagrindo "Windows Vista ir Windows Server 2008" versijoms
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo ypatyb?sVert?
Failo vardasX86_797b21dadeda860fce0322f718304b2b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23233_none_d77bc06b51167b81.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis698
Data (UTC)02-Oct-2013
Laiko (UTC)05:48
PlatformaNegalioja
Failo vardasRodomas komponentas X86_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23233_none_81e3fdd267771226.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis8,844
Data (UTC)02-Oct-2013
Laiko (UTC)03:41
PlatformaNegalioja
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Papildomi failai visoms palaikomoms x 64 "Windows Vista ir Windows Server 2008" versijoms
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo ypatyb?sVert?
Failo vardasAmd64_c3a573dad77457414b0c3b538fcf8a86_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23233_none_9527ea320e6086ba.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis702
Data (UTC)02-Oct-2013
Laiko (UTC)05:48
PlatformaNegalioja
Failo vardasAmd64_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23233_none_de0299561fd4835c.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis9,112
Data (UTC)02-Oct-2013
Laiko (UTC)04:22
PlatformaNegalioja
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Papildomi failai visoms palaikomoms IA-64 pagrindo versijos Windows Server 2008
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo ypatyb?sVert?
Failo vardasIa64_36709a61868cf1bd1350b266336273dd_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23233_none_8480e0889ee55550.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis700
Data (UTC)02-Oct-2013
Laiko (UTC)05:48
PlatformaNegalioja
Failo vardasIa64_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23233_none_81e5a1c867751b22.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis9,103
Data (UTC)02-Oct-2013
Laiko (UTC)03:23
PlatformaNegalioja
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Papildoma fail? informacija Windows 7 ir Windows Server 2008 R2

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Papildomi failai visoms palaikomoms x 86 "Windows 7" versijoms
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo ypatyb?sVert?
Failo vardasX86_cc77f301f79121accc3ec9cec50dd3f5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18027_none_ed5967fea89e2fc6.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis698
Data (UTC)13-Dec-2012
Laiko (UTC)04:44
PlatformaNegalioja
Failo vardasX86_cf240b7e7d7d9952b26bcc462ced9d49_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22191_none_d49162f24c23913d.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis698
Data (UTC)13-Dec-2012
Laiko (UTC)04:44
PlatformaNegalioja
Failo vardasRodomas komponentas X86_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18027_none_8190e7ccaf651802.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis4,757
Data (UTC)12-Dec-2012
Laiko (UTC)13:40
PlatformaNegalioja
Failo vardasRodomas komponentas X86_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22191_none_81c8d367c8c0e359.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis4,757
Data (UTC)12-Dec-2012
Laiko (UTC)12:07
PlatformaNegalioja
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Papildomi failai visoms palaikomoms x 64 pagrindo versijos Windows 7 ir Windows Server 2008 R2
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo ypatyb?sVert?
Failo vardasAmd64_6ba3c1c20126b727ed9eb7f317c7b696_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18027_none_864c9b8dd1de0082.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis702
Data (UTC)13-Dec-2012
Laiko (UTC)04:45
PlatformaNegalioja
Failo vardasAmd64_c6d6155390af5804a41189e074e6a7cc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22191_none_7d3d6708d6c82608.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis702
Data (UTC)13-Dec-2012
Laiko (UTC)04:45
PlatformaNegalioja
Failo vardasAmd64_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18027_none_ddaf835067c28938.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis4,761
Data (UTC)12-Dec-2012
Laiko (UTC)13:23
PlatformaNegalioja
Failo vardasAmd64_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22191_none_dde76eeb811e548f.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis4,761
Data (UTC)12-Dec-2012
Laiko (UTC)13:07
PlatformaNegalioja
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Papildomi failai visoms palaikomoms IA-64 pagrindo versijos Windows Server 2008 R2
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo ypatyb?sVert?
Failo vardasIa64_95741b0b7eb7a136e500e2bca9c19ae1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18027_none_871cde1a5718ef5c.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis700
Data (UTC)13-Dec-2012
Laiko (UTC)04:44
PlatformaNegalioja
Failo vardasIa64_c29ce9d428615fb4e4e706efb6386441_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22191_none_02f21f87281db0b2.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis700
Data (UTC)13-Dec-2012
Laiko (UTC)04:44
PlatformaNegalioja
Failo vardasIa64_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18027_none_81928bc2af6320fe.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis4,759
Data (UTC)12-Dec-2012
Laiko (UTC)12:51
PlatformaNegalioja
Failo vardasIa64_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22191_none_81ca775dc8beec55.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis4,759
Data (UTC)12-Dec-2012
Laiko (UTC)12:42
PlatformaNegalioja
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Savyb?s

Straipsnio ID: 2792026 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. lapkri?io 14 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, naudojant su:
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 R2 Foundation
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows 7 Service Pack 1, naudojant su:
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Home Basic
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Starter
  • Windows 7 Ultimate
 • 2 pakeitim? paketas operacinei sistemai ?Windows Vista?, naudojant su:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Business 64-bit edition
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Server 2008 Service Pack 2, naudojant su:
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 Foundation
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
  • Windows Web Server 2008
Rakta?od?iai: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2792026 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2792026

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com