Thông báo l?i khi b?n c? g?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t SQL Server PowerPivot cho SharePoint thi?t l?p vai tr? trong SQL Server 2012: "SharePoint Server 2010 is not installed on này computer"

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2792097 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Thông tin trong bài vi?t này áp d?ng cho các h?nh ?nh ISO sau đây đ? t?i v? mà hi?n đang có s?n trên các web site Microsoft Developer Network (MSDN) và Microsoft TechNet:
  • Microsoft SQL Server 2012 Standard Edition v?i Service Pack 1 (x 86 và x 64)-DVD (T?t c? ngôn ng?)
  • SQL Server 2012 Phiên b?n phát tri?n v?i Service Pack 1 (x 86 và x 64)-DVD (T?t c? ngôn ng?)
  • SQL Server 2012 Phiên b?n doanh nghi?p v?i Service Pack 1 (x 86 và x 64)-DVD (T?t c? ngôn ng?)
  • SQL Server 2012 Enterprise Core Edition v?i Service Pack 1 (x 86 và x 64)-DVD (T?t c? ngôn ng?)
  • SQL Server 2012 Web Edition v?i Service Pack 1 (x 86 và x 64)-DVD (T?t c? ngôn ng?)
  • SQL Server 2012 nghi?p v? thông minh Edition v?i Service Pack 1 (x 86 và x 64)-DVD (T?t c? ngôn ng?)
H?nh ?nh ISO đ? l?n đ?u tiên làm s?n có ngày 8 tháng 12 năm 2011, và đ? đư?c làm m?i vào ngày 27 tháng 12 năm 2011. Các v?n đ? đư?c th?o lu?n trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft này ?nh hư?ng đ?n h?nh ?nh ISO mà đ? có s?n trên c? hai ngày.

Lưu ? ISO h?nh ?nh đ?u tiên đ? có s?n trên ngày 8 tháng 12 năm 2011. H? đ? làm m?i vào ngày 27 tháng 9 năm 2011, đ? gi?i quy?t m?t v?n đ? mà trong đó Service Pack 1 đ? không hoàn toàn đư?c. C? hai b?n phát hành h?nh ?nh ch?a các v?n đ? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? v?n đ? ban đ?u, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c:
2783963 SQL Server 2012 v?i SP1 Slipstream ISO h?nh ?nh không cài đ?t chuyên bi?t SP1
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Khi b?n c? g?ng cài đ?t chuyên bi?t m?t th? hi?n c?a Microsoft SQL Server PowerPivot cho vai tr? cài đ?t chuyên bi?t SharePoint trong SQL Server 2012 trên m?t máy tính d?a vào x 64, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:

SharePoint Server 2010 không đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính này. Xin vui l?ng cài đ?t chuyên bi?t SharePoint trư?c khi b?n cài đ?t chuyên bi?t PowerPivot cho SharePoint.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2792103Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2792104


Lưu ? Không ai trong s? các SQL Server 2012 Service Pack 1 slipstream và ISO gói mà có s?n trên Microsoft Download Center b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này.


Cách gi?i quy?t khác

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:

Phương pháp 1: T?i v? ?nh slipstream cài đ?t chuyên bi?t t? Microsoft Download Center

T?i v? và cài đ?t chuyên bi?t m?t c?a nh?ng ?nh cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2012 Service Pack 1 slipstream t? các Trung tâm t?i xu?ng Microsoft.

Lưu ? M?t khóa s?n ph?m là b?t bu?c đ?i v?i các cài đ?t chuyên bi?t.

Phương pháp 2: Ch? đ?i làm m?i h?nh ?nh


Ch? đ?i cho h?nh ?nh SQL Server 2012 SP1 ISO làm m?i. Bài vi?t này s? đư?c c?p nh?t sau khi nh?ng h?nh ?nh làm m?i có s?n đ? t?i v?.


Thu?c tính

ID c?a bài: 2792097 - L?n xem xét sau cùng: 07 Tháng Mười Hai 2012 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft SQL Server 2012 Service Pack 1
T? khóa: 
kbprb kbtshoot kbsurveynew kbmt KB2792097 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2792097

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com