SMB 2.0 khách hàng redirector đóng băng trong Windows Vista SP2 và Windows Server 2008 SP2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2792795 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Gi? s? r?ng b?n ch?y m?t ?ng d?ng trên Windows Vista Service Pack 2 (SP2) ho?c Windows Server 2008 SP2 trên máy tính đ? truy c?p vào m?t m?ng chia s?. Ngoài ra, gi? s? r?ng các ?ng d?ng truy c?p chia s? m?ng b?ng cách s? d?ng máy ch? tin thư thoại ch?n 2.0 (giao th?c SMB 2.0) khách hàng redirector. Trong t?nh hu?ng này, máy tính đóng băng.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra v? c?a m?t v?n đ? trong c?a s? MID trên máy tính khách SMB gây ra redirector đ? đóng băng.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" Hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y Windows Vista SP2 ho?c Windows Server 2008 SP2.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows Vista, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
935791Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? Windows Vista m?i nh?t
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows Server 2008, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
968849Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho Windows Server 2008

ki?m nh?p thông tin

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian có th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows Vista và Windows Server 2008 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows Vista và Windows Server 2008 hotfixes đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, ch? "Windows Vista" đư?c li?t kê trên trang yêu c?u Hotfix. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows Vista" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mSR_LevelChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.0.600 2,23XXXWindows Vista và Windows Server 2008SP2LDR
 • Các t?p tin (b?n kê.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 và Windows Vista". MUM t?p tin, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), đ?u vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? bang ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2008 và Windows Vista
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Mrxsmb20.sys6.0.6002.2300680,89621 Tháng 12 năm 201201:14x 86
Mrxsmb.sys6.0.6002.23006106,49621 Tháng 12 năm 201201:14x 86
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 và Windows Vista
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Mrxsmb20.sys6.0.6002.23006108,03221 Tháng 12 năm 201201:49x 64
Mrxsmb.sys6.0.6002.23006135,68021 Tháng 12 năm 201201:49x 64
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Mrxsmb20.sys6.0.6002.23006266,75221 Tháng 12 năm 201200:52IA-64
Mrxsmb.sys6.0.6002.23006322,56021 Tháng 12 năm 201200:52IA-64
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Cách gi?i quy?t khác

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, vô hi?u hoá SMB 2.0 trên máy tính c?a khách hàng. Đ? th?c hi?n vi?c này, g? sau hai l?nh trong command prompt và sau đó nh?n ENTER:
SC config lanmanworkstation ph? thu?c = mrxsmb10-bowser-nsi
SC config mrxsmb20 B?t đ?u = tàn t?t


Lưu ?
có m?t không gian sau d?u ki?m hi?u (=).

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm thông tin v? các tính năng m?ng m?i trong Windows Server 2008 và Windows Vista, ch?ng h?n như SMB 2.0, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
Thông tin chung v? tính năng m?i m?ng trong Windows Server 2008 và Windows Vista
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? kích ho?t/vô hi?u hóa giao th?c SMB, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2696547 Làm th? nào đ? kích ho?t và vô hi?u hoá SMBv1, SMBv2, và SMBv3 trong Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows 8 và Windows Server 2012
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin t?p b? sung

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Vista và Windows Server 2008

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinX86_ad2ae3279eb7af1316474271808bdfd1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23006_none_3a781f852c29798e.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin698
Ngày (UTC)21 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)06:56
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_c7aab6083d6439008b4287308b183c94_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23006_none_8908826da2b9379f.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin701
Ngày (UTC)21 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)06:56
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23006_none_8d50f30ea00481dd.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin6,960
Ngày (UTC)21 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)03:09
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23006_none_82076aa8675c100a.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin8,844
Ngày (UTC)21 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)03:06
N?n t?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_9cc2bbe63edd14b77f1454725f8dc932_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23006_none_ea121c9c304a3ef6.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin705
Ngày (UTC)21 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)06:56
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_c441830c8c94e7750ec4f1e7351759de_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23006_none_11b6f941bc6ed33e.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin702
Ngày (UTC)21 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)06:56
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23006_none_e96f8e925861f313.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin6,972
Ngày (UTC)21 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)04:04
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23006_none_de26062c1fb98140.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin9,112
Ngày (UTC)21 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)03:59
N?n t?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinIa64_b6e0fefcd04aabf34dfcc785d171a790_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23006_none_5c80ea0d819e4dea.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin703
Ngày (UTC)21 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)06:56
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_ffbfce0c896cb45c240d13057c7c5f04_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23006_none_e4cf06b59032979f.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin700
Ngày (UTC)21 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)06:56
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23006_none_8d529704a0028ad9.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin6.966 ngư?i
Ngày (UTC)21 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)02:30
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23006_none_82090e9e675a1906.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin9,103
Ngày (UTC)21 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)02:27
N?n t?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thu?c tính

ID c?a bài: 2792795 - L?n xem xét sau cùng: 13 Tháng Hai 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows Vista Service Pack 2
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Server 2008 Service Pack 2
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server Foundation 2008 Windows Server Foundation
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Web Server 2008
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2792795 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2792795

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com