"Nevar atrast nor?d?to web dotaj? URL" k??das zi?ojums, m??inot izveidot SharePoint Online vietn? kalend?ru p?rkl?jumu

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2792889 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.

Nav p?rliecin?ts, ka k?da Office 365 atbr?vot j?s izmantojat? Dodieties uz ??diem Microsoft vietnes:
Es lietoju Office 365 p?c jaunin??anas pakalpojums
Izv?rst visu | Sak?aut visu

PROBL?MA

M??inot izveidot kalend?ra p?rkl?jums Microsoft SharePoint Online vietn?, tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
Nevar atrast nor?d?to web dotaj? URL.
Piez?me. ??d? gad?jum? abus kalend?rus, atrodas atsevi???s viet?u kolekcij?s.

PAPILDINFORM?CIJA

?? probl?ma rodas p?c tam, kad j?s sa?emat jaun?kaj? SharePoint Online pakalpojumu. Nesen dro??bas uzlabojumi tika veikti ar pakalpojumu, kas padara ?? funkcionalit?te nav pieejama.

V?l arvien ir nepiecie?ama pal?dz?ba? Dodieties uz Office 365 Kopiena t?mek?a vietni.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2792889 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sestdiena, 2013. gada 9. marts - P?rskat??ana: 4.0
Attiecas uz:
  • Microsoft Office 365 for enterprises (pre-upgrade)
  • Microsoft Office 365 for education  (pre-upgrade)
  • Microsoft Office SharePoint Online
Atsl?gv?rdi: 
o365 o365a o365e o365062011 pre-upgrade o365m kbmt KB2792889 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2792889

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com