Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2010, máy ch? c?u ph?n Web: Tháng ba năm 2013

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2793338 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? các v?n đ? đư?c c? đ?nh trong gói C?p Nh?t cho Microsoft Lync Server 2010, máy ch? c?u ph?n Web ngày tháng ba năm 2013.
Bài vi?t này bao g?m các thông tin sau đây v? update C?p Nh?t gói:
 • Nh?ng v?n đ? mà các gói ph?n m?m C?p Nh?t s?a ch?a.
 • Đi?u ki?n tiên quy?t cho vi?c áp d?ng các gói C?p Nh?t
 • Cho dù b?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng gói C?p Nh?t
 • Cho dù update C?p Nh?t gói đư?c thay th? b?i b?t k? gói C?p Nh?t khác
 • Cho dù b?n ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i vào s? ki?m nh?p
 • Các t?p tin có ch?a các gói C?p Nh?t

Gi?i thi?u

V?n đ? này gói C?p Nh?t s?a ch?a

B?n c?p nh?t này c?i thi?n đ? tin c?y, ?n đ?nh và hi?u su?t c?a Lync Server 2010, máy ch? c?u ph?n Web. B?n c?p nh?t này c?ng bao g?m các b?n C?p Nh?t đư?c mô t? trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau:
 • 2737902 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2010, máy ch? c?u ph?n Web: tháng 10 năm 2012
 • 2710559 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2010, máy ch? c?u ph?n Web: tháng 6 năm 2012
 • 2670534 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2010, máy ch? c?u ph?n Web: tháng 2 2012
 • 2514979 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2010, máy ch? c?u ph?n Web: tháng 11 năm 2011
 • 2571547 Mô t? gói C?p Nh?t cho Lync Server 2010, máy ch? c?u ph?n Web: tháng 7 năm 2011
 • 2500441 Mô t? gói C?p Nh?t cho Lync Server 2010, máy ch? c?u ph?n Web: tháng 4 năm 2011
 • 2449497 Mô t? gói C?p Nh?t cho Lync Server 2010, máy ch? c?u ph?n Web: tháng 1 năm 2011

Gi?i pháp

C?p nh?t thông tin gói

Trung tâm t?i xu?ng Microsoft

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i xu?ng gói c?p nh?t bây gi?.
Ngày phát hành: Tháng ba năm 2013

Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i v? Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét tranh virus. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Không có không có đi?u ki?n tiên quy?t đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này.

C?p nh?t thông tin thay th?

B?n c?p nh?t này thay th? C?p Nh?t sau đây:
2737902 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2010, máy ch? c?u ph?n Web: tháng 10 năm 2012

ki?m nh?p thông tin

Đ? s? d?ng m?t trong nh?ng gói C?p Nh?t trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

C?p nh?t thông tin cài đ?t chuyên bi?t gói

Đ? cài đ?t chuyên bi?t gói c?p nh?t này, cài đ?t chuyên bi?t các gói WebComponents.msp trên máy tính đang ch?y n?n t?ng sau đây:
 • Lync Server 2010 - Standard Edition
 • Lync Server 2010 - phiên b?n doanh nghi?p - phía trư?c-End

Lo?i b? thông tin

Đ? lo?i b? các gói c?p nh?t này, s? d?ng các tính năng Add or Remove Programs trong Panel điều khiển.

Khi b?n g? b? cài đ?t chuyên bi?t các b?n C?p Nh?t tích l?y này, đưa đ?a compact ngu?n ho?c cung c?p đư?ng d?n nơi tệp nguồn có th? đư?c t?m th?y n?u b?n b? nh?c đ? làm đi?u này.

Sau khi b?n g? b? cài đ?t chuyên bi?t các gói c?p nh?t này, Internet Information Services (IIS) có th? ng?ng ch?y. V?n đ? này x?y ra v? nh?ng thay đ?i sau đây đư?c áp d?ng cho các t?p tin ApplicationHost.config khi b?n g? cài đ?t chuyên bi?t gói c?p nh?t này.

Lưu ? Các t?p tin ApplicationHost.config đư?c đ?t trong m?c tin thư thoại sau:
%Windir%\System32\inetsrv\config\
 1. M?c trùng l?p đư?c t?o ra trong hai ph?n sau khi <location path="Lync Server Internal Web Site" overridemode="Allow">và <location path="Lync Server External Web Site" overridemode="Allow">th?.

  Sau khi các m?c trùng l?p đư?c t?o ra, hai ph?n gi?ng như sau:</location></location>
  <location path="Lync Server Internal Web Site" overridemode="Allow">
  <system.webServer>
  <security>
  <authentication>
  <windowsAuthentication></windowsAuthentication>
  <windowsAuthentication></windowsAuthentication>
  </authentication>
  <authentication></authentication>
  </security>
  <security></security>
  </system.webServer>
  <system.webServer></system.webServer>
  </location>
  <location path="Lync Server External Web Site" overridemode="Allow">
  <system.webServer>
  <security>
  <authentication>
  <windowsAuthentication></windowsAuthentication>
  <windowsAuthentication></windowsAuthentication>
  </authentication>
  <authentication></authentication>
  </security>
  <security></security>
  </system.webServer>
  <system.webServer></system.webServer>
  </location>
 2. Các m?c sau đây đư?c t?o ra trư?c khi các t? khóa vào các t?p tin:
  • <location path="Lync Server Internal Web Site" overridemode="Allow"></location>
  • <location path="Lync Server External Web Site" overridemode="Allow"></location>
Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Lo?i b? các m?c trùng l?p trong các ph?n hai sau khi <location path="Lync Server Internal Web Site" overridemode="Allow">và <location path="Lync Server External Web Site" overridemode="Allow">th?. Sau khi b?n lo?i b? các m?c, hai ph?n gi?ng như sau:</location> </location>
  <location path="Lync Server Internal Web Site" overridemode="Allow">
  <system.webServer>
  <security>
  <authentication>
  <windowsAuthentication></windowsAuthentication>
  </authentication>
  </security>
  </system.webServer>
  </location>
  <location path="Lync Server External Web Site" overridemode="Allow">
  <system.webServer>
  <security>
  <authentication>
  <windowsAuthentication></windowsAuthentication>
  </authentication>
  </security>
  </system.webServer>
  </location>
 2. Xóa các m?c sau đây vào t?p tin ApplicationHost.config:
  • <location path="Lync Server Internal Web Site" overridemode="Allow"></location>
  • <location path="Lync Server External Web Site" overridemode="Allow"></location>
 3. Lưu t?p tin ApplicationHost.config, và sau đó kh?i đ?ng l?i IIS.

Chi tieát taäp tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Gói c?p nh?t này không th? ch?a t?t c? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. Gói c?p nh?t này ch?a ch? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? gi?i quy?t các v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

Phiên b?n toàn c?u c?a gói c?p nh?t này s? d?ng m?t gói ph?n m?m Microsoft Windows Installer đ? cài đ?t chuyên bi?t các gói ph?n m?m C?p Nh?t. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC) trong b?ng sau. Khi b?n xem chi tieát taäp tin, ngày b? chuy?n thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các múi thời gian tab trong ngaøy giôø m?c trong Panel điều khiển.

Sau khi C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t, các phiên b?n toàn c?u c?a b?n c?p nh?t này có thu?c tính t?p, ho?c m?t phiên b?n sau này c?a các thu?c tính t?p, đư?c li?t kê trong b?ng sau:

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Ext_error.aspx.ar_sa.resxkhông áp d?ng6,60518-Feb-1310:09không áp d?ng
Ext_error.aspx.bg_bg.resxkhông áp d?ng6,75518-Feb-1310:09không áp d?ng
Ext_error.aspx.ca_es.resxkhông áp d?ng6,61818-Feb-1310:09không áp d?ng
Ext_error.aspx.cs_cz.resxkhông áp d?ng6.55018-Feb-1310:09không áp d?ng
Ext_error.aspx.da_dk.resxkhông áp d?ng6,51418-Feb-1310:09không áp d?ng
Ext_error.aspx.de_de.resxkhông áp d?ng6,64218-Feb-1310:09không áp d?ng
Ext_error.aspx.el_gr.resxkhông áp d?ng6,81318-Feb-1310:09không áp d?ng
Ext_error.aspx.es_es.resxkhông áp d?ng6,63718-Feb-1310:09không áp d?ng
Ext_error.aspx.et_ee.resxkhông áp d?ng6,59818-Feb-1310:09không áp d?ng
Ext_error.aspx.fi_fi.resxkhông áp d?ng6,53418-Feb-1310:09không áp d?ng
Ext_error.aspx.fr_FR.resxkhông áp d?ng6,60818-Feb-1310:09không áp d?ng
Ext_error.aspx.he_il.resxkhông áp d?ng6,60318-Feb-1310:09không áp d?ng
Ext_error.aspx.hi_in.resxkhông áp d?ng6,93418-Feb-1310:09không áp d?ng
Ext_error.aspx.hr_hr.resxkhông áp d?ng6,56518-Feb-1310:09không áp d?ng
Ext_error.aspx.hu_hu.resxkhông áp d?ng6,59118-Feb-1310:09không áp d?ng
Ext_error.aspx.it_IT.resxkhông áp d?ng6,53618-Feb-1310:09không áp d?ng
Ext_error.aspx.ja_jp.resxkhông áp d?ng6,62318-Feb-1310:09không áp d?ng
Ext_error.aspx.kk_kz.resxkhông áp d?ng6,75418-Feb-1310:09không áp d?ng
Ext_error.aspx.ko_kr.resxkhông áp d?ng6,56318-Feb-1310:09không áp d?ng
Ext_error.aspx.lt_lt.resxkhông áp d?ng6,58418-Feb-1310:09không áp d?ng
Ext_error.aspx.lv_lv.resxkhông áp d?ng6.572 ngư?i18-Feb-1310:09không áp d?ng
Ext_error.aspx.nb_no.resxkhông áp d?ng6,52718-Feb-1310:09không áp d?ng
Ext_error.aspx.nl_nl.resxkhông áp d?ng6.56218-Feb-1310:09không áp d?ng
Ext_error.aspx.pl_pl.resxkhông áp d?ng6,61218-Feb-1310:09không áp d?ng
Ext_error.aspx.pt_br.resxkhông áp d?ng6,58718-Feb-1310:09không áp d?ng
Ext_error.aspx.pt_pt.resxkhông áp d?ng6,57018-Feb-1310:09không áp d?ng
Ext_error.aspx.ro_ro.resxkhông áp d?ng6,57718-Feb-1310:09không áp d?ng
Ext_error.aspx.ru_ru.resxkhông áp d?ng6,76918-Feb-1310:09không áp d?ng
Ext_error.aspx.sk_sk.resxkhông áp d?ng6,56618-Feb-1310:09không áp d?ng
Ext_error.aspx.sl_si.resxkhông áp d?ng6,57718-Feb-1310:09không áp d?ng
Ext_error.aspx.sr_latn_cs.resxkhông áp d?ng6,54418-Feb-1310:09không áp d?ng
Ext_error.aspx.sv_se.resxkhông áp d?ng6,54118-Feb-1310:09không áp d?ng
Ext_error.aspx.th_th.resxkhông áp d?ng6,95718-Feb-1310:09không áp d?ng
Ext_error.aspx.tr_tr.resxkhông áp d?ng6,53518-Feb-1310:09không áp d?ng
Ext_error.aspx.uk_ua.resxkhông áp d?ng6,80518-Feb-1310:09không áp d?ng
Ext_error.aspx.zh_CN.resxkhông áp d?ng6,50118-Feb-1310:09không áp d?ng
Ext_error.aspx.zh_tw.resxkhông áp d?ng6,49218-Feb-1310:09không áp d?ng
Ext_rgsclients.ar_sa.resxkhông áp d?ng6,32818-Feb-1310:09không áp d?ng
Ext_rgsclients.bg_bg.resxkhông áp d?ng6,32818-Feb-1310:09không áp d?ng
Ext_rgsclients.ca_es.resxkhông áp d?ng6,32818-Feb-1310:09không áp d?ng
Ext_rgsclients.cs_cz.resxkhông áp d?ng6,32818-Feb-1310:09không áp d?ng
Ext_rgsclients.da_dk.resxkhông áp d?ng6,32818-Feb-1310:09không áp d?ng
Ext_rgsclients.de_de.resxkhông áp d?ng6,32818-Feb-1310:09không áp d?ng
Ext_rgsclients.el_gr.resxkhông áp d?ng6,32818-Feb-1310:09không áp d?ng
Ext_rgsclients.es_es.resxkhông áp d?ng6,32818-Feb-1310:09không áp d?ng
Ext_rgsclients.et_ee.resxkhông áp d?ng6,32818-Feb-1310:09không áp d?ng
Ext_rgsclients.fi_fi.resxkhông áp d?ng6,32818-Feb-1310:09không áp d?ng
Ext_rgsclients.fr_FR.resxkhông áp d?ng6,32818-Feb-1310:09không áp d?ng
Ext_rgsclients.he_il.resxkhông áp d?ng6,32818-Feb-1310:09không áp d?ng
Ext_rgsclients.hi_in.resxkhông áp d?ng6,32818-Feb-1310:09không áp d?ng
Ext_rgsclients.hr_hr.resxkhông áp d?ng6,32818-Feb-1310:09không áp d?ng
Ext_rgsclients.hu_hu.resxkhông áp d?ng6,32818-Feb-1310:09không áp d?ng
Ext_rgsclients.it_IT.resxkhông áp d?ng6,32818-Feb-1310:09không áp d?ng
Ext_rgsclients.ja_jp.resxkhông áp d?ng6,32818-Feb-1310:09không áp d?ng
Ext_rgsclients.kk_kz.resxkhông áp d?ng6,32818-Feb-1310:09không áp d?ng
Ext_rgsclients.ko_kr.resxkhông áp d?ng6,32818-Feb-1310:09không áp d?ng
Ext_rgsclients.lt_lt.resxkhông áp d?ng6,32818-Feb-1310:09không áp d?ng
Ext_rgsclients.lv_lv.resxkhông áp d?ng6,32818-Feb-1310:09không áp d?ng
Ext_rgsclients.nb_no.resxkhông áp d?ng6,32818-Feb-1310:09không áp d?ng
Ext_rgsclients.nl_nl.resxkhông áp d?ng6,32818-Feb-1310:09không áp d?ng
Ext_rgsclients.pl_pl.resxkhông áp d?ng6,32818-Feb-1310:09không áp d?ng
Ext_rgsclients.pt_br.resxkhông áp d?ng6,32818-Feb-1310:09không áp d?ng
Ext_rgsclients.pt_pt.resxkhông áp d?ng6,32818-Feb-1310:09không áp d?ng
Ext_rgsclients.ro_ro.resxkhông áp d?ng6,32818-Feb-1310:09không áp d?ng
Ext_rgsclients.ru_ru.resxkhông áp d?ng6,32818-Feb-1310:09không áp d?ng
Ext_rgsclients.sk_sk.resxkhông áp d?ng6,32818-Feb-1310:09không áp d?ng
Ext_rgsclients.sl_si.resxkhông áp d?ng6,32818-Feb-1310:09không áp d?ng
Ext_rgsclients.sr_latn_cs.resxkhông áp d?ng6,32818-Feb-1310:09không áp d?ng
Ext_rgsclients.sv_se.resxkhông áp d?ng6,32818-Feb-1310:09không áp d?ng
Ext_rgsclients.th_th.resxkhông áp d?ng6,32818-Feb-1310:09không áp d?ng
Ext_rgsclients.tr_tr.resxkhông áp d?ng6,32818-Feb-1310:09không áp d?ng
Ext_rgsclients.uk_ua.resxkhông áp d?ng6,32818-Feb-1310:09không áp d?ng
Ext_rgsclients.zh_CN.resxkhông áp d?ng6,32818-Feb-1310:09không áp d?ng
Ext_rgsclients.zh_tw.resxkhông áp d?ng6,32818-Feb-1310:09không áp d?ng
Ext_tab.aspx.ar_sa.resxkhông áp d?ng8,30918-Feb-1310:09không áp d?ng
Ext_tab.aspx.bg_bg.resxkhông áp d?ng8,60218-Feb-1310:09không áp d?ng
Ext_tab.aspx.ca_es.resxkhông áp d?ng8,10318-Feb-1310:09không áp d?ng
Ext_tab.aspx.cs_cz.resxkhông áp d?ng7,88618-Feb-1310:09không áp d?ng
Ext_tab.aspx.da_dk.resxkhông áp d?ng7,89218-Feb-1310:09không áp d?ng
Ext_tab.aspx.de_de.resxkhông áp d?ng8,06018-Feb-1310:09không áp d?ng
Ext_tab.aspx.el_gr.resxkhông áp d?ng8,81018-Feb-1310:09không áp d?ng
Ext_tab.aspx.es_es.resxkhông áp d?ng8,14918-Feb-1310:09không áp d?ng
Ext_tab.aspx.et_ee.resxkhông áp d?ng7.95318-Feb-1310:09không áp d?ng
Ext_tab.aspx.fi_fi.resxkhông áp d?ng7,99018-Feb-1310:09không áp d?ng
Ext_tab.aspx.fr_FR.resxkhông áp d?ng8,10318-Feb-1310:09không áp d?ng
Ext_tab.aspx.he_il.resxkhông áp d?ng8,17318-Feb-1310:09không áp d?ng
Ext_tab.aspx.hi_in.resxkhông áp d?ng9,17718-Feb-1310:09không áp d?ng
Ext_tab.aspx.hr_hr.resxkhông áp d?ng7,87818-Feb-1310:09không áp d?ng
Ext_tab.aspx.hu_hu.resxkhông áp d?ng8,01718-Feb-1310:09không áp d?ng
Ext_tab.aspx.it_IT.resxkhông áp d?ng7,94618-Feb-1310:09không áp d?ng
Ext_tab.aspx.ja_jp.resxkhông áp d?ng8,45418-Feb-1310:09không áp d?ng
Ext_tab.aspx.kk_kz.resxkhông áp d?ng8,63418-Feb-1310:09không áp d?ng
Ext_tab.aspx.ko_kr.resxkhông áp d?ng8,12018-Feb-1310:09không áp d?ng
Ext_tab.aspx.lt_lt.resxkhông áp d?ng7,91618-Feb-1310:09không áp d?ng
Ext_tab.aspx.lv_lv.resxkhông áp d?ng8.044 ngư?i18-Feb-1310:09không áp d?ng
Ext_tab.aspx.nb_no.resxkhông áp d?ng7,88118-Feb-1310:09không áp d?ng
Ext_tab.aspx.nl_nl.resxkhông áp d?ng7,97118-Feb-1310:09không áp d?ng
Ext_tab.aspx.pl_pl.resxkhông áp d?ng8,10818-Feb-1310:09không áp d?ng
Ext_tab.aspx.pt_br.resxkhông áp d?ng8,00618-Feb-1310:09không áp d?ng
Ext_tab.aspx.pt_pt.resxkhông áp d?ng8,10818-Feb-1310:09không áp d?ng
Ext_tab.aspx.ro_ro.resxkhông áp d?ng8,04218-Feb-1310:09không áp d?ng
Ext_tab.aspx.ru_ru.resxkhông áp d?ng8,62018-Feb-1310:09không áp d?ng
Ext_tab.aspx.sk_sk.resxkhông áp d?ng7,94518-Feb-1310:09không áp d?ng
Ext_tab.aspx.sl_si.resxkhông áp d?ng7,88018-Feb-1310:09không áp d?ng
Ext_tab.aspx.sr_latn_cs.resxkhông áp d?ng7,82818-Feb-1310:09không áp d?ng
Ext_tab.aspx.sv_se.resxkhông áp d?ng7,96018-Feb-1310:09không áp d?ng
Ext_tab.aspx.th_th.resxkhông áp d?ng9,51218-Feb-1310:09không áp d?ng
Ext_tab.aspx.tr_tr.resxkhông áp d?ng7,94118-Feb-1310:09không áp d?ng
Ext_tab.aspx.uk_ua.resxkhông áp d?ng8,64518-Feb-1310:09không áp d?ng
Ext_tab.aspx.zh_CN.resxkhông áp d?ng7,81318-Feb-1310:09không áp d?ng
Ext_tab.aspx.zh_tw.resxkhông áp d?ng7,83118-Feb-1310:09không áp d?ng
File_bigfin_rtcmgmt_presenter_xapkhông áp d?ng1,207,49415-Tháng 11-1120:14không áp d?ng
File_bigfin_rtcmgmt_ui_xapkhông áp d?ng381,71015-Tháng 11-1120:16không áp d?ng
File_certprov_ext_bin_certprov.dll4.0.7577.1971,239,67227-Mar-1214:41x 86
File_certprov_int_bin_certprov.dll4.0.7577.1971,239,67227-Mar-1214:41x 86
File_ext_communicatorlogotype.pngkhông áp d?ng5,06815-Tháng 11-1115:14không áp d?ng
File_ext_default.aspxkhông áp d?ng20,32318-Feb-136:52không áp d?ng
File_ext_defaultmobile.aspxkhông áp d?ng15,46618-Feb-136:52không áp d?ng
File_ext_defaultresource.aspx.ar_sa.Resourceskhông áp d?ng4,40818-Feb-1310:08không áp d?ng
File_ext_defaultresource.aspx.bg_bg.Resourceskhông áp d?ng5,02718-Feb-1310:08không áp d?ng
File_ext_defaultresource.aspx.ca_es.Resourceskhông áp d?ng3,67418-Feb-1310:08không áp d?ng
File_ext_defaultresource.aspx.cs_cz.Resourceskhông áp d?ng3,70418-Feb-1310:08không áp d?ng
File_ext_defaultresource.aspx.da_dk.Resourceskhông áp d?ng3.469 ngư?i18-Feb-1310:08không áp d?ng
File_ext_defaultresource.aspx.de_de.Resourceskhông áp d?ng3,88118-Feb-1310:08không áp d?ng
File_ext_defaultresource.aspx.el_gr.Resourceskhông áp d?ng5,62118-Feb-1310:08không áp d?ng
File_ext_defaultresource.aspx.en_US.Resourceskhông áp d?ng3,34418-Feb-1216:21không áp d?ng
File_ext_defaultresource.aspx.es_es.Resourceskhông áp d?ng3.615 ngư?i18-Feb-1310:08không áp d?ng
File_ext_defaultresource.aspx.et_ee.Resourceskhông áp d?ng3,44318-Feb-1310:08không áp d?ng
File_ext_defaultresource.aspx.fi_fi.Resourceskhông áp d?ng3,48818-Feb-1310:08không áp d?ng
File_ext_defaultresource.aspx.fr_FR.Resourceskhông áp d?ng3,79218-Feb-1310:08không áp d?ng
File_ext_defaultresource.aspx.he_il.Resourceskhông áp d?ng4,01918-Feb-1310:08không áp d?ng
File_ext_defaultresource.aspx.hi_in.Resourceskhông áp d?ng5.978 ngư?i18-Feb-1310:08không áp d?ng
File_ext_defaultresource.aspx.hr_hr.Resourceskhông áp d?ng3,67518-Feb-1310:08không áp d?ng
File_ext_defaultresource.aspx.hu_hu.Resourceskhông áp d?ng3,80518-Feb-1310:08không áp d?ng
File_ext_defaultresource.aspx.it_IT.Resourceskhông áp d?ng3,73318-Feb-1310:08không áp d?ng
File_ext_defaultresource.aspx.ja_jp.Resourceskhông áp d?ng4,11818-Feb-1310:08không áp d?ng
File_ext_defaultresource.aspx.kk_kz.Resourceskhông áp d?ng4,83018-Feb-1310:08không áp d?ng
File_ext_defaultresource.aspx.ko_kr.Resourceskhông áp d?ng3,86418-Feb-1310:08không áp d?ng
File_ext_defaultresource.aspx.lt_lt.Resourceskhông áp d?ng3,72818-Feb-1310:08không áp d?ng
File_ext_defaultresource.aspx.lv_lv.Resourceskhông áp d?ng3,86618-Feb-1310:08không áp d?ng
File_ext_defaultresource.aspx.nb_no.Resourceskhông áp d?ng3.452 ngư?i18-Feb-1310:08không áp d?ng
File_ext_defaultresource.aspx.nl_nl.Resourceskhông áp d?ng3,69318-Feb-1310:08không áp d?ng
File_ext_defaultresource.aspx.pl_pl.Resourceskhông áp d?ng3,80418-Feb-1310:08không áp d?ng
File_ext_defaultresource.aspx.pt_br.Resourceskhông áp d?ng3,67018-Feb-1310:08không áp d?ng
File_ext_defaultresource.aspx.pt_pt.Resourceskhông áp d?ng3,65118-Feb-1310:08không áp d?ng
File_ext_defaultresource.aspx.ro_ro.Resourceskhông áp d?ng3,72018-Feb-1310:08không áp d?ng
File_ext_defaultresource.aspx.ru_ru.Resourceskhông áp d?ng4,74518-Feb-1310:08không áp d?ng
File_ext_defaultresource.aspx.sk_sk.Resourceskhông áp d?ng3,77118-Feb-1310:08không áp d?ng
File_ext_defaultresource.aspx.sl_si.Resourceskhông áp d?ng3,62618-Feb-1310:08không áp d?ng
File_ext_defaultresource.aspx.sr_latn_cs.Resourceskhông áp d?ng3,57618-Feb-1310:08không áp d?ng
File_ext_defaultresource.aspx.sv_se.Resourceskhông áp d?ng3.49918-Feb-1310:08không áp d?ng
File_ext_defaultresource.aspx.th_th.Resourceskhông áp d?ng5.85018-Feb-1310:08không áp d?ng
File_ext_defaultresource.aspx.tr_tr.Resourceskhông áp d?ng3,69318-Feb-1310:08không áp d?ng
File_ext_defaultresource.aspx.uk_ua.Resourceskhông áp d?ng5,11318-Feb-1310:08không áp d?ng
File_ext_defaultresource.aspx.zh_CN.Resourceskhông áp d?ng3,25318-Feb-1310:08không áp d?ng
File_ext_defaultresource.aspx.zh_tw.Resourceskhông áp d?ng3.32218-Feb-1310:08không áp d?ng
File_ext_dialinform.jskhông áp d?ng91,71315-Tháng 11-1115:14không áp d?ng
File_ext_dialinhandler.dll4.0.7577.190281,42418-Feb-1220:21x 86
File_ext_dialin_resource.ar_sa.Resourceskhông áp d?ng15.488 ngư?i18-Feb-1310:08không áp d?ng
File_ext_dialin_resource.bg_bg.Resourceskhông áp d?ng17,77018-Feb-1310:08không áp d?ng
File_ext_dialin_resource.ca_es.Resourceskhông áp d?ng13,08418-Feb-1310:08không áp d?ng
File_ext_dialin_resource.cs_cz.Resourceskhông áp d?ng12,61418-Feb-1310:08không áp d?ng
File_ext_dialin_resource.da_dk.Resourceskhông áp d?ng12.049 ngư?i18-Feb-1310:08không áp d?ng
File_ext_dialin_resource.de_de.Resourceskhông áp d?ng13.078 ngư?i18-Feb-1310:08không áp d?ng
File_ext_dialin_resource.el_gr.Resourceskhông áp d?ng19,64418-Feb-1310:08không áp d?ng
File_ext_dialin_resource.es_es.Resourceskhông áp d?ng12,94518-Feb-1310:08không áp d?ng
File_ext_dialin_resource.et_ee.Resourceskhông áp d?ng12,21818-Feb-1310:08không áp d?ng
File_ext_dialin_resource.fi_fi.Resourceskhông áp d?ng12,71518-Feb-1310:08không áp d?ng
File_ext_dialin_resource.fr_FR.Resourceskhông áp d?ng13,98518-Feb-1310:08không áp d?ng
File_ext_dialin_resource.he_il.Resourceskhông áp d?ng15,13918-Feb-1310:08không áp d?ng
File_ext_dialin_resource.hi_in.Resourceskhông áp d?ng21,13818-Feb-1310:08không áp d?ng
File_ext_dialin_resource.hr_hr.Resourceskhông áp d?ng12,33418-Feb-1310:08không áp d?ng
File_ext_dialin_resource.hu_hu.Resourceskhông áp d?ng13,36518-Feb-1310:08không áp d?ng
File_ext_dialin_resource.it_IT.Resourceskhông áp d?ng12,35718-Feb-1310:08không áp d?ng
File_ext_dialin_resource.ja_jp.Resourceskhông áp d?ng13,98918-Feb-1310:08không áp d?ng
File_ext_dialin_resource.kk_kz.Resourceskhông áp d?ng17.202 ngư?i18-Feb-1310:08không áp d?ng
File_ext_dialin_resource.ko_kr.Resourceskhông áp d?ng12,93218-Feb-1310:08không áp d?ng
File_ext_dialin_resource.lt_lt.Resourceskhông áp d?ng12,62718-Feb-1310:08không áp d?ng
File_ext_dialin_resource.lv_lv.Resourceskhông áp d?ng12,84318-Feb-1310:08không áp d?ng
File_ext_dialin_resource.nb_no.Resourceskhông áp d?ng12,21318-Feb-1310:08không áp d?ng
File_ext_dialin_resource.nl_nl.Resourceskhông áp d?ng12,46818-Feb-1310:08không áp d?ng
File_ext_dialin_resource.pl_pl.Resourceskhông áp d?ng13,06118-Feb-1310:08không áp d?ng
File_ext_dialin_resource.pt_br.Resourceskhông áp d?ng12,50818-Feb-1310:08không áp d?ng
File_ext_dialin_resource.pt_pt.Resourceskhông áp d?ng12,96818-Feb-1310:08không áp d?ng
File_ext_dialin_resource.ro_ro.Resourceskhông áp d?ng13,08818-Feb-1310:08không áp d?ng
File_ext_dialin_resource.ru_ru.Resourceskhông áp d?ng17.100 ngư?i18-Feb-1310:08không áp d?ng
File_ext_dialin_resource.sk_sk.Resourceskhông áp d?ng12,98218-Feb-1310:08không áp d?ng
File_ext_dialin_resource.sl_si.Resourceskhông áp d?ng11,99818-Feb-1310:08không áp d?ng
File_ext_dialin_resource.sr_latn_cs.Resourceskhông áp d?ng12.454 ngư?i18-Feb-1310:08không áp d?ng
File_ext_dialin_resource.sv_se.Resourceskhông áp d?ng12,35818-Feb-1310:08không áp d?ng
File_ext_dialin_resource.th_th.Resourceskhông áp d?ng21,09018-Feb-1310:08không áp d?ng
File_ext_dialin_resource.tr_tr.Resourceskhông áp d?ng12,84018-Feb-1310:08không áp d?ng
File_ext_dialin_resource.uk_ua.Resourceskhông áp d?ng16,78018-Feb-1310:08không áp d?ng
File_ext_dialin_resource.zh_CN.Resourceskhông áp d?ng10,92118-Feb-1310:08không áp d?ng
File_ext_dialin_resource.zh_tw.Resourceskhông áp d?ng11.230 ngư?i18-Feb-1310:08không áp d?ng
File_ext_joinlauncher_antixsslibrary.dll3.1.3524.16873761,75215-Tháng 11-1115:14x 86
File_ext_launch.jskhông áp d?ng29.97715-Tháng hai-1316:01không áp d?ng
File_ext_launchv1425.jskhông áp d?ng17,93711 Tháng sáu 228:23không áp d?ng
File_ext_launchv143.jskhông áp d?ng21,28619-Tháng 7-1114:34không áp d?ng
File_ext_lynclogo.pngkhông áp d?ng3.30715-Tháng 11-1115:14không áp d?ng
File_ext_microsoft.RTC.Internal.Collaboration.appsharing.dll4.0.7577.2161,591,94418-Feb-1310:07x 86
File_ext_microsoft.RTC.Internal.joinlauncher.dll4.0.7577.216273,00818-Feb-1310:07x 86
File_ext_microsoft.RTC.Internal.webrelay.dll4.0.7577.199461,44025 Tháng 127:29x 86
File_ext_myutilities.jskhông áp d?ng12,23615-Tháng hai-1316:01không áp d?ng
File_ext_officelogo2011.pngkhông áp d?ng4,74515-Tháng 11-1115:14không áp d?ng
File_ext_pluginloader.jskhông áp d?ng7.068 ngư?i15-Tháng 11-1115:14không áp d?ng
File_ext_reachclient.CSSkhông áp d?ng4,37515-Tháng 11-1115:14không áp d?ng
File_ext_reachweb_client_bin_microsoft_rtc_internal_reachjoin_dll4.0.7577.216232,05618-Feb-1310:07x 86
File_ext_reachweb_client_bin_resources_da_dk4.0.7577.21614,97618-Feb-1310:09không áp d?ng
File_ext_reachweb_client_bin_resources_de_de4.0.7577.21615.488 ngư?i18-Feb-1310:09không áp d?ng
File_ext_reachweb_client_bin_resources_en_us4.0.7577.21615.488 ngư?i18-Feb-1310:07không áp d?ng
File_ext_reachweb_client_bin_resources_es_es4.0.7577.21614,97618-Feb-1310:09không áp d?ng
File_ext_reachweb_client_bin_resources_fi_fi4.0.7577.21614,97618-Feb-1310:09không áp d?ng
File_ext_reachweb_client_bin_resources_fr_fr4.0.7577.21615.488 ngư?i18-Feb-1310:09không áp d?ng
File_ext_reachweb_client_bin_resources_it_it4.0.7577.21614,97618-Feb-1310:09không áp d?ng
File_ext_reachweb_client_bin_resources_ja_jp4.0.7577.21615,50418-Feb-1310:09không áp d?ng
File_ext_reachweb_client_bin_resources_ko_kr4.0.7577.21615.488 ngư?i18-Feb-1310:09không áp d?ng
File_ext_reachweb_client_bin_resources_nb_no4.0.7577.21614,97618-Feb-1310:09không áp d?ng
File_ext_reachweb_client_bin_resources_nl_nl4.0.7577.21614,99218-Feb-1310:09không áp d?ng
File_ext_reachweb_client_bin_resources_pt_br4.0.7577.21614,99218-Feb-1310:08không áp d?ng
File_ext_reachweb_client_bin_resources_ru_ru4.0.7577.21616,51218-Feb-1310:08không áp d?ng
File_ext_reachweb_client_bin_resources_sv_se4.0.7577.21614,97618-Feb-1310:08không áp d?ng
File_ext_reachweb_client_bin_resources_zh_cn4.0.7577.21614,97618-Feb-1310:08không áp d?ng
File_ext_reachweb_client_bin_resources_zh_tw4.0.7577.21614,97618-Feb-1310:09không áp d?ng
File_ext_reachweb_client_clientbin_microsoft_ocg_rc_extcmp_xapkhông áp d?ng3,635,92515-Tháng 11-1120:16không áp d?ng
File_ext_reachweb_client_clientbin_microsoft_ocg_rc_extres_xapkhông áp d?ng708,88714-Jan-118:33không áp d?ng
File_ext_reachweb_client_clientbin_microsoft_ocg_reachclient_xapkhông áp d?ng1,528,23018-Feb-1310:11không áp d?ng
File_ext_reachweb_client_plugins_324.0.7577.2164,987,97618-Feb-139:50không áp d?ng
File_ext_reachweb_client_plugins_644.0.7577.2165,012,56818-Feb-1310:15không áp d?ng
File_ext_reachweb_client_resources_communicatorlogotype_pngkhông áp d?ng5,06815-Tháng 11-1115:14không áp d?ng
File_ext_reachweb_client_resources_reachclient_csskhông áp d?ng4,37515-Tháng 11-1115:14không áp d?ng
File_ext_reachweb_client_scripts_rc_globals_jskhông áp d?ng3.41215-Tháng 11-1115:14không áp d?ng
File_ext_reachweb_client_scripts_utilities_jskhông áp d?ng12,23615-Tháng hai-1316:01không áp d?ng
File_ext_reachweb_client_webpages_reachjoin_aspxkhông áp d?ng39,19415-Tháng hai-1316:01không áp d?ng
File_ext_reachweb_web.configkhông áp d?ng4,82615-Tháng 11-1117:37không áp d?ng
File_ext_supportmatrix_da_dkkhông áp d?ng30,4713-Tháng 11-1010:33không áp d?ng
File_ext_supportmatrix_de_dekhông áp d?ng30,4713-Tháng 11-1010:33không áp d?ng
File_ext_supportmatrix_es_eskhông áp d?ng30,4713-Tháng 11-1010:33không áp d?ng
File_ext_supportmatrix_fi_fikhông áp d?ng30,4713-Tháng 11-1010:33không áp d?ng
File_ext_supportmatrix_fr_frkhông áp d?ng30,4713-Tháng 11-1010:33không áp d?ng
File_ext_supportmatrix_it_itkhông áp d?ng30,4713-Tháng 11-1010:33không áp d?ng
File_ext_supportmatrix_ja_jpkhông áp d?ng30,4713-Tháng 11-1010:33không áp d?ng
File_ext_supportmatrix_ko_krkhông áp d?ng30,4713-Tháng 11-1010:33không áp d?ng
File_ext_supportmatrix_nb_nokhông áp d?ng30,4713-Tháng 11-1010:33không áp d?ng
File_ext_supportmatrix_nl_nlkhông áp d?ng30,4713-Tháng 11-1010:33không áp d?ng
File_ext_supportmatrix_pt_brkhông áp d?ng30,4713-Tháng 11-1010:33không áp d?ng
File_ext_supportmatrix_ru_rukhông áp d?ng30,4713-Tháng 11-1010:33không áp d?ng
File_ext_supportmatrix_sv_sekhông áp d?ng30,4713-Tháng 11-1010:33không áp d?ng
File_ext_supportmatrix_zh_cnkhông áp d?ng30,4713-Tháng 11-1010:33không áp d?ng
File_ext_supportmatrix_zh_twkhông áp d?ng30,4713-Tháng 11-1010:33không áp d?ng
File_ext_utilities.jskhông áp d?ng12,23615-Tháng hai-1316:01không áp d?ng
File_ext_web.configkhông áp d?ng1,82315-Tháng 11-1117:37không áp d?ng
File_ext_webticketmanager.jskhông áp d?ng61,39315-Tháng 11-1115:14không áp d?ng
File_gac_microsoft.RTC.Server.mcuinfrastructure.dll4.0.7577.1832,288,46415-Tháng 11-1120:12x 86
File_gac_microsoft.RTC.Server.webinfrastructure.dll4.0.7577.2052,327,71221-Tháng chín-1218:52không áp d?ng
File_int_communicatorlogotype.pngkhông áp d?ng5,06815-Tháng 11-1115:14không áp d?ng
File_int_default.aspxkhông áp d?ng20,32318-Feb-136:52không áp d?ng
File_int_defaultmobile.aspxkhông áp d?ng15,46618-Feb-136:52không áp d?ng
File_int_defaultresource.aspx.ar_sa.Resourceskhông áp d?ng4,40818-Feb-1310:08không áp d?ng
File_int_defaultresource.aspx.bg_bg.Resourceskhông áp d?ng5,02718-Feb-1310:08không áp d?ng
File_int_defaultresource.aspx.ca_es.Resourceskhông áp d?ng3,67418-Feb-1310:08không áp d?ng
File_int_defaultresource.aspx.cs_cz.Resourceskhông áp d?ng3,70418-Feb-1310:08không áp d?ng
File_int_defaultresource.aspx.da_dk.Resourceskhông áp d?ng3.469 ngư?i18-Feb-1310:08không áp d?ng
File_int_defaultresource.aspx.de_de.Resourceskhông áp d?ng3,88118-Feb-1310:08không áp d?ng
File_int_defaultresource.aspx.el_gr.Resourceskhông áp d?ng5,62118-Feb-1310:08không áp d?ng
File_int_defaultresource.aspx.en_US.Resourceskhông áp d?ng3,34418-Feb-1216:21không áp d?ng
File_int_defaultresource.aspx.es_es.Resourceskhông áp d?ng3.615 ngư?i18-Feb-1310:08không áp d?ng
File_int_defaultresource.aspx.et_ee.Resourceskhông áp d?ng3,44318-Feb-1310:08không áp d?ng
File_int_defaultresource.aspx.fi_fi.Resourceskhông áp d?ng3,48818-Feb-1310:08không áp d?ng
File_int_defaultresource.aspx.fr_FR.Resourceskhông áp d?ng3,79218-Feb-1310:08không áp d?ng
File_int_defaultresource.aspx.he_il.Resourceskhông áp d?ng4,01918-Feb-1310:08không áp d?ng
File_int_defaultresource.aspx.hi_in.Resourceskhông áp d?ng5.978 ngư?i18-Feb-1310:08không áp d?ng
File_int_defaultresource.aspx.hr_hr.Resourceskhông áp d?ng3,67518-Feb-1310:08không áp d?ng
File_int_defaultresource.aspx.hu_hu.Resourceskhông áp d?ng3,80518-Feb-1310:08không áp d?ng
File_int_defaultresource.aspx.it_IT.Resourceskhông áp d?ng3,73318-Feb-1310:08không áp d?ng
File_int_defaultresource.aspx.ja_jp.Resourceskhông áp d?ng4,11818-Feb-1310:08không áp d?ng
File_int_defaultresource.aspx.kk_kz.Resourceskhông áp d?ng4,83018-Feb-1310:08không áp d?ng
File_int_defaultresource.aspx.ko_kr.Resourceskhông áp d?ng3,86418-Feb-1310:08không áp d?ng
File_int_defaultresource.aspx.lt_lt.Resourceskhông áp d?ng3,72818-Feb-1310:08không áp d?ng
File_int_defaultresource.aspx.lv_lv.Resourceskhông áp d?ng3,86618-Feb-1310:08không áp d?ng
File_int_defaultresource.aspx.nb_no.Resourceskhông áp d?ng3.452 ngư?i18-Feb-1310:08không áp d?ng
File_int_defaultresource.aspx.nl_nl.Resourceskhông áp d?ng3,69318-Feb-1310:08không áp d?ng
File_int_defaultresource.aspx.pl_pl.Resourceskhông áp d?ng3,80418-Feb-1310:08không áp d?ng
File_int_defaultresource.aspx.pt_br.Resourceskhông áp d?ng3,67018-Feb-1310:08không áp d?ng
File_int_defaultresource.aspx.pt_pt.Resourceskhông áp d?ng3,65118-Feb-1310:08không áp d?ng
File_int_defaultresource.aspx.ro_ro.Resourceskhông áp d?ng3,72018-Feb-1310:08không áp d?ng
File_int_defaultresource.aspx.ru_ru.Resourceskhông áp d?ng4,74518-Feb-1310:08không áp d?ng
File_int_defaultresource.aspx.sk_sk.Resourceskhông áp d?ng3,77118-Feb-1310:08không áp d?ng
File_int_defaultresource.aspx.sl_si.Resourceskhông áp d?ng3,62618-Feb-1310:08không áp d?ng
File_int_defaultresource.aspx.sr_latn_cs.Resourceskhông áp d?ng3,57618-Feb-1310:08không áp d?ng
File_int_defaultresource.aspx.sv_se.Resourceskhông áp d?ng3.49918-Feb-1310:08không áp d?ng
File_int_defaultresource.aspx.th_th.Resourceskhông áp d?ng5.85018-Feb-1310:08không áp d?ng
File_int_defaultresource.aspx.tr_tr.Resourceskhông áp d?ng3,69318-Feb-1310:08không áp d?ng
File_int_defaultresource.aspx.uk_ua.Resourceskhông áp d?ng5,11318-Feb-1310:08không áp d?ng
File_int_defaultresource.aspx.zh_CN.Resourceskhông áp d?ng3,25318-Feb-1310:08không áp d?ng
File_int_defaultresource.aspx.zh_tw.Resourceskhông áp d?ng3.32218-Feb-1310:08không áp d?ng
File_int_dialinform.jskhông áp d?ng91,71315-Tháng 11-1115:14không áp d?ng
File_int_dialinhandler.dll4.0.7577.190281,42418-Feb-1220:21x 86
File_int_dialin_resource.ar_sa.Resourceskhông áp d?ng15.488 ngư?i18-Feb-1310:08không áp d?ng
File_int_dialin_resource.bg_bg.Resourceskhông áp d?ng17,77018-Feb-1310:08không áp d?ng
File_int_dialin_resource.ca_es.Resourceskhông áp d?ng13,08418-Feb-1310:08không áp d?ng
File_int_dialin_resource.cs_cz.Resourceskhông áp d?ng12,61418-Feb-1310:08không áp d?ng
File_int_dialin_resource.da_dk.Resourceskhông áp d?ng12.049 ngư?i18-Feb-1310:08không áp d?ng
File_int_dialin_resource.de_de.Resourceskhông áp d?ng13.078 ngư?i18-Feb-1310:08không áp d?ng
File_int_dialin_resource.el_gr.Resourceskhông áp d?ng19,64418-Feb-1310:08không áp d?ng
File_int_dialin_resource.es_es.Resourceskhông áp d?ng12,94518-Feb-1310:08không áp d?ng
File_int_dialin_resource.et_ee.Resourceskhông áp d?ng12,21818-Feb-1310:08không áp d?ng
File_int_dialin_resource.fi_fi.Resourceskhông áp d?ng12,71518-Feb-1310:08không áp d?ng
File_int_dialin_resource.fr_FR.Resourceskhông áp d?ng13,98518-Feb-1310:08không áp d?ng
File_int_dialin_resource.he_il.Resourceskhông áp d?ng15,13918-Feb-1310:08không áp d?ng
File_int_dialin_resource.hi_in.Resourceskhông áp d?ng21,13818-Feb-1310:08không áp d?ng
File_int_dialin_resource.hr_hr.Resourceskhông áp d?ng12,33418-Feb-1310:08không áp d?ng
File_int_dialin_resource.hu_hu.Resourceskhông áp d?ng13,36518-Feb-1310:08không áp d?ng
File_int_dialin_resource.it_IT.Resourceskhông áp d?ng12,35718-Feb-1310:08không áp d?ng
File_int_dialin_resource.ja_jp.Resourceskhông áp d?ng13,98918-Feb-1310:08không áp d?ng
File_int_dialin_resource.kk_kz.Resourceskhông áp d?ng17.202 ngư?i18-Feb-1310:08không áp d?ng
File_int_dialin_resource.ko_kr.Resourceskhông áp d?ng12,93218-Feb-1310:08không áp d?ng
File_int_dialin_resource.lt_lt.Resourceskhông áp d?ng12,62718-Feb-1310:08không áp d?ng
File_int_dialin_resource.lv_lv.Resourceskhông áp d?ng12,84318-Feb-1310:08không áp d?ng
File_int_dialin_resource.nb_no.Resourceskhông áp d?ng12,21318-Feb-1310:08không áp d?ng
File_int_dialin_resource.nl_nl.Resourceskhông áp d?ng12,46818-Feb-1310:08không áp d?ng
File_int_dialin_resource.pl_pl.Resourceskhông áp d?ng13,06118-Feb-1310:08không áp d?ng
File_int_dialin_resource.pt_br.Resourceskhông áp d?ng12,50818-Feb-1310:08không áp d?ng
File_int_dialin_resource.pt_pt.Resourceskhông áp d?ng12,96818-Feb-1310:08không áp d?ng
File_int_dialin_resource.ro_ro.Resourceskhông áp d?ng13,08818-Feb-1310:08không áp d?ng
File_int_dialin_resource.ru_ru.Resourceskhông áp d?ng17.100 ngư?i18-Feb-1310:08không áp d?ng
File_int_dialin_resource.sk_sk.Resourceskhông áp d?ng12,98218-Feb-1310:08không áp d?ng
File_int_dialin_resource.sl_si.Resourceskhông áp d?ng11,99818-Feb-1310:08không áp d?ng
File_int_dialin_resource.sr_latn_cs.Resourceskhông áp d?ng12.454 ngư?i18-Feb-1310:08không áp d?ng
File_int_dialin_resource.sv_se.Resourceskhông áp d?ng12,35818-Feb-1310:08không áp d?ng
File_int_dialin_resource.th_th.Resourceskhông áp d?ng21,09018-Feb-1310:08không áp d?ng
File_int_dialin_resource.tr_tr.Resourceskhông áp d?ng12,84018-Feb-1310:08không áp d?ng
File_int_dialin_resource.uk_ua.Resourceskhông áp d?ng16,78018-Feb-1310:08không áp d?ng
File_int_dialin_resource.zh_CN.Resourceskhông áp d?ng10,92118-Feb-1310:08không áp d?ng
File_int_dialin_resource.zh_tw.Resourceskhông áp d?ng11.230 ngư?i18-Feb-1310:08không áp d?ng
File_int_joinlauncher_antixsslibrary.dll3.1.3524.16873761,75215-Tháng 11-1115:14x 86
File_int_launch.jskhông áp d?ng29.97715-Tháng hai-1316:01không áp d?ng
File_int_launchv1425.jskhông áp d?ng17,93711 Tháng sáu 228:23không áp d?ng
File_int_launchv143.jskhông áp d?ng21,28619-Tháng 7-1114:34không áp d?ng
File_int_lynclogo.pngkhông áp d?ng3.30715-Tháng 11-1115:14không áp d?ng
File_int_microsoft.RTC.Internal.Collaboration.appsharing.dll4.0.7577.2161,591,94418-Feb-1310:07x 86
File_int_microsoft.RTC.Internal.joinlauncher.dll4.0.7577.216273,00818-Feb-1310:07x 86
File_int_microsoft.RTC.Internal.webrelay.dll4.0.7577.199461,44025 Tháng 127:29x 86
File_int_myutilities.jskhông áp d?ng12,23615-Tháng hai-1316:01không áp d?ng
File_int_officelogo2011.pngkhông áp d?ng4,74515-Tháng 11-1115:14không áp d?ng
File_int_pluginloader.jskhông áp d?ng7.068 ngư?i15-Tháng 11-1115:14không áp d?ng
File_int_reachclient.CSSkhông áp d?ng4,37515-Tháng 11-1115:14không áp d?ng
File_int_reachweb_client_bin_microsoft_rtc_internal_reachjoin_dll4.0.7577.216232,05618-Feb-1310:07x 86
File_int_reachweb_client_bin_resources_da_dk4.0.7577.21614,97618-Feb-1310:09không áp d?ng
File_int_reachweb_client_bin_resources_de_de4.0.7577.21615.488 ngư?i18-Feb-1310:09không áp d?ng
File_int_reachweb_client_bin_resources_en_us4.0.7577.21615.488 ngư?i18-Feb-1310:07không áp d?ng
File_int_reachweb_client_bin_resources_es_es4.0.7577.21614,97618-Feb-1310:09không áp d?ng
File_int_reachweb_client_bin_resources_fi_fi4.0.7577.21614,97618-Feb-1310:09không áp d?ng
File_int_reachweb_client_bin_resources_fr_fr4.0.7577.21615.488 ngư?i18-Feb-1310:09không áp d?ng
File_int_reachweb_client_bin_resources_it_it4.0.7577.21614,97618-Feb-1310:09không áp d?ng
File_int_reachweb_client_bin_resources_ja_jp4.0.7577.21615,50418-Feb-1310:09không áp d?ng
File_int_reachweb_client_bin_resources_ko_kr4.0.7577.21615.488 ngư?i18-Feb-1310:09không áp d?ng
File_int_reachweb_client_bin_resources_nb_no4.0.7577.21614,97618-Feb-1310:09không áp d?ng
File_int_reachweb_client_bin_resources_nl_nl4.0.7577.21614,99218-Feb-1310:09không áp d?ng
File_int_reachweb_client_bin_resources_pt_br4.0.7577.21614,99218-Feb-1310:08không áp d?ng
File_int_reachweb_client_bin_resources_ru_ru4.0.7577.21616,51218-Feb-1310:08không áp d?ng
File_int_reachweb_client_bin_resources_sv_se4.0.7577.21614,97618-Feb-1310:08không áp d?ng
File_int_reachweb_client_bin_resources_zh_cn4.0.7577.21614,97618-Feb-1310:08không áp d?ng
File_int_reachweb_client_bin_resources_zh_tw4.0.7577.21614,97618-Feb-1310:09không áp d?ng
File_int_reachweb_client_clientbin_microsoft_ocg_rc_extcmp_xapkhông áp d?ng3,635,92515-Tháng 11-1120:16không áp d?ng
File_int_reachweb_client_clientbin_microsoft_ocg_rc_extres_xapkhông áp d?ng708,88714-Jan-118:33không áp d?ng
File_int_reachweb_client_clientbin_microsoft_ocg_reachclient_xapkhông áp d?ng1,528,23018-Feb-1310:11không áp d?ng
File_int_reachweb_client_plugins_324.0.7577.2164,987,97618-Feb-139:50không áp d?ng
File_int_reachweb_client_plugins_644.0.7577.2165,012,56818-Feb-1310:15không áp d?ng
File_int_reachweb_client_resources_communicatorlogotype_pngkhông áp d?ng5,06815-Tháng 11-1115:14không áp d?ng
File_int_reachweb_client_resources_reachclient_csskhông áp d?ng4,37515-Tháng 11-1115:14không áp d?ng
File_int_reachweb_client_scripts_rc_globals_jskhông áp d?ng3.41215-Tháng 11-1115:14không áp d?ng
File_int_reachweb_client_scripts_utilities_jskhông áp d?ng12,23615-Tháng hai-1316:01không áp d?ng
File_int_reachweb_client_webpages_reachjoin_aspxkhông áp d?ng39,19415-Tháng hai-1316:01không áp d?ng
File_int_reachweb_web.configkhông áp d?ng4,99915-Tháng 11-1117:37không áp d?ng
File_int_supportmatrix_da_dkkhông áp d?ng30,4713-Tháng 11-1010:33không áp d?ng
File_int_supportmatrix_de_dekhông áp d?ng30,4713-Tháng 11-1010:33không áp d?ng
File_int_supportmatrix_es_eskhông áp d?ng30,4713-Tháng 11-1010:33không áp d?ng
File_int_supportmatrix_fi_fikhông áp d?ng30,4713-Tháng 11-1010:33không áp d?ng
File_int_supportmatrix_fr_frkhông áp d?ng30,4713-Tháng 11-1010:33không áp d?ng
File_int_supportmatrix_it_itkhông áp d?ng30,4713-Tháng 11-1010:33không áp d?ng
File_int_supportmatrix_ja_jpkhông áp d?ng30,4713-Tháng 11-1010:33không áp d?ng
File_int_supportmatrix_ko_krkhông áp d?ng30,4713-Tháng 11-1010:33không áp d?ng
File_int_supportmatrix_nb_nokhông áp d?ng30,4713-Tháng 11-1010:33không áp d?ng
File_int_supportmatrix_nl_nlkhông áp d?ng30,4713-Tháng 11-1010:33không áp d?ng
File_int_supportmatrix_pt_brkhông áp d?ng30,4713-Tháng 11-1010:33không áp d?ng
File_int_supportmatrix_ru_rukhông áp d?ng30,4713-Tháng 11-1010:33không áp d?ng
File_int_supportmatrix_sv_sekhông áp d?ng30,4713-Tháng 11-1010:33không áp d?ng
File_int_supportmatrix_zh_cnkhông áp d?ng30,4713-Tháng 11-1010:33không áp d?ng
File_int_supportmatrix_zh_twkhông áp d?ng30,4713-Tháng 11-1010:33không áp d?ng
File_int_utilities.jskhông áp d?ng12,23615-Tháng hai-1316:01không áp d?ng
File_int_web.configkhông áp d?ng1,82315-Tháng 11-1117:37không áp d?ng
File_int_webticketmanager.jskhông áp d?ng61,39315-Tháng 11-1115:14không áp d?ng
File_webcompperf.dll4.0.7577.18342,26415-Tháng 11-1120:12x 64
File_webticket_web_ext.configkhông áp d?ng7,30715-Tháng 11-1117:37không áp d?ng
File_webticket_web_int.configkhông áp d?ng7,53715-Tháng 11-1117:37không áp d?ng
Int_error.aspx.ar_sa.resxkhông áp d?ng6,60518-Feb-1310:09không áp d?ng
Int_error.aspx.bg_bg.resxkhông áp d?ng6,75518-Feb-1310:09không áp d?ng
Int_error.aspx.ca_es.resxkhông áp d?ng6,61818-Feb-1310:09không áp d?ng
Int_error.aspx.cs_cz.resxkhông áp d?ng6.55018-Feb-1310:09không áp d?ng
Int_error.aspx.da_dk.resxkhông áp d?ng6,51418-Feb-1310:09không áp d?ng
Int_error.aspx.de_de.resxkhông áp d?ng6,64218-Feb-1310:09không áp d?ng
Int_error.aspx.el_gr.resxkhông áp d?ng6,81318-Feb-1310:09không áp d?ng
Int_error.aspx.es_es.resxkhông áp d?ng6,63718-Feb-1310:09không áp d?ng
Int_error.aspx.et_ee.resxkhông áp d?ng6,59818-Feb-1310:09không áp d?ng
Int_error.aspx.fi_fi.resxkhông áp d?ng6,53418-Feb-1310:09không áp d?ng
Int_error.aspx.fr_FR.resxkhông áp d?ng6,60818-Feb-1310:09không áp d?ng
Int_error.aspx.he_il.resxkhông áp d?ng6,60318-Feb-1310:09không áp d?ng
Int_error.aspx.hi_in.resxkhông áp d?ng6,93418-Feb-1310:09không áp d?ng
Int_error.aspx.hr_hr.resxkhông áp d?ng6,56518-Feb-1310:09không áp d?ng
Int_error.aspx.hu_hu.resxkhông áp d?ng6,59118-Feb-1310:09không áp d?ng
Int_error.aspx.it_IT.resxkhông áp d?ng6,53618-Feb-1310:09không áp d?ng
Int_error.aspx.ja_jp.resxkhông áp d?ng6,62318-Feb-1310:09không áp d?ng
Int_error.aspx.kk_kz.resxkhông áp d?ng6,75418-Feb-1310:09không áp d?ng
Int_error.aspx.ko_kr.resxkhông áp d?ng6,56318-Feb-1310:09không áp d?ng
Int_error.aspx.lt_lt.resxkhông áp d?ng6,58418-Feb-1310:09không áp d?ng
Int_error.aspx.lv_lv.resxkhông áp d?ng6.572 ngư?i18-Feb-1310:09không áp d?ng
Int_error.aspx.nb_no.resxkhông áp d?ng6,52718-Feb-1310:09không áp d?ng
Int_error.aspx.nl_nl.resxkhông áp d?ng6.56218-Feb-1310:09không áp d?ng
Int_error.aspx.pl_pl.resxkhông áp d?ng6,61218-Feb-1310:09không áp d?ng
Int_error.aspx.pt_br.resxkhông áp d?ng6,58718-Feb-1310:09không áp d?ng
Int_error.aspx.pt_pt.resxkhông áp d?ng6,57018-Feb-1310:09không áp d?ng
Int_error.aspx.ro_ro.resxkhông áp d?ng6,57718-Feb-1310:09không áp d?ng
Int_error.aspx.ru_ru.resxkhông áp d?ng6,76918-Feb-1310:09không áp d?ng
Int_error.aspx.sk_sk.resxkhông áp d?ng6,56618-Feb-1310:09không áp d?ng
Int_error.aspx.sl_si.resxkhông áp d?ng6,57718-Feb-1310:09không áp d?ng
Int_error.aspx.sr_latn_cs.resxkhông áp d?ng6,54418-Feb-1310:09không áp d?ng
Int_error.aspx.sv_se.resxkhông áp d?ng6,54118-Feb-1310:09không áp d?ng
Int_error.aspx.th_th.resxkhông áp d?ng6,95718-Feb-1310:09không áp d?ng
Int_error.aspx.tr_tr.resxkhông áp d?ng6,53518-Feb-1310:09không áp d?ng
Int_error.aspx.uk_ua.resxkhông áp d?ng6,80518-Feb-1310:09không áp d?ng
Int_error.aspx.zh_CN.resxkhông áp d?ng6,50118-Feb-1310:09không áp d?ng
Int_error.aspx.zh_tw.resxkhông áp d?ng6,49218-Feb-1310:09không áp d?ng
Int_rgsclients.ar_sa.resxkhông áp d?ng6,32818-Feb-1310:09không áp d?ng
Int_rgsclients.bg_bg.resxkhông áp d?ng6,32818-Feb-1310:09không áp d?ng
Int_rgsclients.ca_es.resxkhông áp d?ng6,32818-Feb-1310:09không áp d?ng
Int_rgsclients.cs_cz.resxkhông áp d?ng6,32818-Feb-1310:09không áp d?ng
Int_rgsclients.da_dk.resxkhông áp d?ng6,32818-Feb-1310:09không áp d?ng
Int_rgsclients.de_de.resxkhông áp d?ng6,32818-Feb-1310:09không áp d?ng
Int_rgsclients.el_gr.resxkhông áp d?ng6,32818-Feb-1310:09không áp d?ng
Int_rgsclients.es_es.resxkhông áp d?ng6,32818-Feb-1310:09không áp d?ng
Int_rgsclients.et_ee.resxkhông áp d?ng6,32818-Feb-1310:09không áp d?ng
Int_rgsclients.fi_fi.resxkhông áp d?ng6,32818-Feb-1310:09không áp d?ng
Int_rgsclients.fr_FR.resxkhông áp d?ng6,32818-Feb-1310:09không áp d?ng
Int_rgsclients.he_il.resxkhông áp d?ng6,32818-Feb-1310:09không áp d?ng
Int_rgsclients.hi_in.resxkhông áp d?ng6,32818-Feb-1310:09không áp d?ng
Int_rgsclients.hr_hr.resxkhông áp d?ng6,32818-Feb-1310:09không áp d?ng
Int_rgsclients.hu_hu.resxkhông áp d?ng6,32818-Feb-1310:09không áp d?ng
Int_rgsclients.it_IT.resxkhông áp d?ng6,32818-Feb-1310:09không áp d?ng
Int_rgsclients.ja_jp.resxkhông áp d?ng6,32818-Feb-1310:09không áp d?ng
Int_rgsclients.kk_kz.resxkhông áp d?ng6,32818-Feb-1310:09không áp d?ng
Int_rgsclients.ko_kr.resxkhông áp d?ng6,32818-Feb-1310:09không áp d?ng
Int_rgsclients.lt_lt.resxkhông áp d?ng6,32818-Feb-1310:09không áp d?ng
Int_rgsclients.lv_lv.resxkhông áp d?ng6,32818-Feb-1310:09không áp d?ng
Int_rgsclients.nb_no.resxkhông áp d?ng6,32818-Feb-1310:09không áp d?ng
Int_rgsclients.nl_nl.resxkhông áp d?ng6,32818-Feb-1310:09không áp d?ng
Int_rgsclients.pl_pl.resxkhông áp d?ng6,32818-Feb-1310:09không áp d?ng
Int_rgsclients.pt_br.resxkhông áp d?ng6,32818-Feb-1310:09không áp d?ng
Int_rgsclients.pt_pt.resxkhông áp d?ng6,32818-Feb-1310:09không áp d?ng
Int_rgsclients.ro_ro.resxkhông áp d?ng6,32818-Feb-1310:09không áp d?ng
Int_rgsclients.ru_ru.resxkhông áp d?ng6,32818-Feb-1310:09không áp d?ng
Int_rgsclients.sk_sk.resxkhông áp d?ng6,32818-Feb-1310:09không áp d?ng
Int_rgsclients.sl_si.resxkhông áp d?ng6,32818-Feb-1310:09không áp d?ng
Int_rgsclients.sr_latn_cs.resxkhông áp d?ng6,32818-Feb-1310:09không áp d?ng
Int_rgsclients.sv_se.resxkhông áp d?ng6,32818-Feb-1310:09không áp d?ng
Int_rgsclients.th_th.resxkhông áp d?ng6,32818-Feb-1310:09không áp d?ng
Int_rgsclients.tr_tr.resxkhông áp d?ng6,32818-Feb-1310:09không áp d?ng
Int_rgsclients.uk_ua.resxkhông áp d?ng6,32818-Feb-1310:09không áp d?ng
Int_rgsclients.zh_CN.resxkhông áp d?ng6,32818-Feb-1310:09không áp d?ng
Int_rgsclients.zh_tw.resxkhông áp d?ng6,32818-Feb-1310:09không áp d?ng
Int_tab.aspx.ar_sa.resxkhông áp d?ng8,30918-Feb-1310:09không áp d?ng
Int_tab.aspx.bg_bg.resxkhông áp d?ng8,60218-Feb-1310:09không áp d?ng
Int_tab.aspx.ca_es.resxkhông áp d?ng8,10318-Feb-1310:09không áp d?ng
Int_tab.aspx.cs_cz.resxkhông áp d?ng7,88618-Feb-1310:09không áp d?ng
Int_tab.aspx.da_dk.resxkhông áp d?ng7,89218-Feb-1310:09không áp d?ng
Int_tab.aspx.de_de.resxkhông áp d?ng8,06018-Feb-1310:09không áp d?ng
Int_tab.aspx.el_gr.resxkhông áp d?ng8,81018-Feb-1310:09không áp d?ng
Int_tab.aspx.es_es.resxkhông áp d?ng8,14918-Feb-1310:09không áp d?ng
Int_tab.aspx.et_ee.resxkhông áp d?ng7.95318-Feb-1310:09không áp d?ng
Int_tab.aspx.fi_fi.resxkhông áp d?ng7,99018-Feb-1310:09không áp d?ng
Int_tab.aspx.fr_FR.resxkhông áp d?ng8,10318-Feb-1310:09không áp d?ng
Int_tab.aspx.he_il.resxkhông áp d?ng8,17318-Feb-1310:09không áp d?ng
Int_tab.aspx.hi_in.resxkhông áp d?ng9,17718-Feb-1310:09không áp d?ng
Int_tab.aspx.hr_hr.resxkhông áp d?ng7,87818-Feb-1310:09không áp d?ng
Int_tab.aspx.hu_hu.resxkhông áp d?ng8,01718-Feb-1310:09không áp d?ng
Int_tab.aspx.it_IT.resxkhông áp d?ng7,94618-Feb-1310:09không áp d?ng
Int_tab.aspx.ja_jp.resxkhông áp d?ng8,45418-Feb-1310:09không áp d?ng
Int_tab.aspx.kk_kz.resxkhông áp d?ng8,63418-Feb-1310:09không áp d?ng
Int_tab.aspx.ko_kr.resxkhông áp d?ng8,12018-Feb-1310:09không áp d?ng
Int_tab.aspx.lt_lt.resxkhông áp d?ng7,91618-Feb-1310:09không áp d?ng
Int_tab.aspx.lv_lv.resxkhông áp d?ng8.044 ngư?i18-Feb-1310:09không áp d?ng
Int_tab.aspx.nb_no.resxkhông áp d?ng7,88118-Feb-1310:09không áp d?ng
Int_tab.aspx.nl_nl.resxkhông áp d?ng7,97118-Feb-1310:09không áp d?ng
Int_tab.aspx.pl_pl.resxkhông áp d?ng8,10818-Feb-1310:09không áp d?ng
Int_tab.aspx.pt_br.resxkhông áp d?ng8,00618-Feb-1310:09không áp d?ng
Int_tab.aspx.pt_pt.resxkhông áp d?ng8,10818-Feb-1310:09không áp d?ng
Int_tab.aspx.ro_ro.resxkhông áp d?ng8,04218-Feb-1310:09không áp d?ng
Int_tab.aspx.ru_ru.resxkhông áp d?ng8,62018-Feb-1310:09không áp d?ng
Int_tab.aspx.sk_sk.resxkhông áp d?ng7,94518-Feb-1310:09không áp d?ng
Int_tab.aspx.sl_si.resxkhông áp d?ng7,88018-Feb-1310:09không áp d?ng
Int_tab.aspx.sr_latn_cs.resxkhông áp d?ng7,82818-Feb-1310:09không áp d?ng
Int_tab.aspx.sv_se.resxkhông áp d?ng7,96018-Feb-1310:09không áp d?ng
Int_tab.aspx.th_th.resxkhông áp d?ng9,51218-Feb-1310:09không áp d?ng
Int_tab.aspx.tr_tr.resxkhông áp d?ng7,94118-Feb-1310:09không áp d?ng
Int_tab.aspx.uk_ua.resxkhông áp d?ng8,64518-Feb-1310:09không áp d?ng
Int_tab.aspx.zh_CN.resxkhông áp d?ng7,81318-Feb-1310:09không áp d?ng
Int_tab.aspx.zh_tw.resxkhông áp d?ng7,83118-Feb-1310:09không áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các b?n c?p nh?t m?i nh?t cho Lync Server 2010, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2493736 C?p Nh?t cho Lync Server 2010

Thu?c tính

ID c?a bài: 2793338 - L?n xem xét sau cùng: 14 Tháng Ba 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Lync Server 2010 Enterprise Edition
 • Microsoft Lync Server 2010 Standard Edition
T? khóa: 
kbfix atdownload kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2793338 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2793338

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com