Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2010, thành ph?n c?t l?i: Tháng ba năm 2013

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2793350 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? Microsoft Lync Server 2010, USB Core Components v?n đ? đư?c c? đ?nh trong b?n C?p Nh?t tích l?y, và là ngày tháng ba năm 2013.
Bài vi?t này bao g?m các thông tin sau v? cumulative update:
 • Các v?n đ? c?p nh?t tích l?y s?a ch?a.
 • Đi?u ki?n tiên quy?t cho vi?c áp d?ng b?n C?p Nh?t tích l?y
 • Cho dù b?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng tích l?y C?p Nh?t
 • Cho dù b?n C?p Nh?t tích l?y đư?c thay th? b?i b?t k? C?p Nh?t tích l?y khác
 • Cho dù b?n ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i vào s? ki?m nh?p
 • Các t?p tin C?p Nh?t tích lu? có ch?a

Gi?i thi?u

V?n đ? này C?p Nh?t tích l?y s?a ch?a

Này C?p Nh?t tích l?y s?a ch?a các v?n đ? sau:
 • 2796740 Thông báo l?i khi b?n nh?p vào m?t đư?ng xu hư?ng trong m?t g?i chân truy?n thông ch?t lư?ng báo xu hư?ng cáo trong Lync Server 2010
 • 2796739 Không có n?i dung đư?c hi?n th? trong các g?i chân truy?n thông ch?t lư?ng báo khi b?n khoan xu?ng đ?n chân m?t c? th? trong Lync Server 2010
B?n C?p Nh?t tích l?y này c?ng s?a ch?a các v?n đ? đư?c mô t? trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft (KB) sau đây:
 • 2740403 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2010, thành ph?n c?t l?i: tháng 10 năm 2012
 • 2701663 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2010, thành ph?n c?t l?i: tháng 6 năm 2012
 • 2670334 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2010, thành ph?n c?t l?i: tháng 2 2012
 • 2514981 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2010, thành ph?n c?t l?i: tháng 11 năm 2011
 • 2571545 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2010, thành ph?n c?t l?i: tháng 7 năm 2011
 • 2500444 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2010, thành ph?n c?t l?i: tháng 4 năm 2011
 • 2467775 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2010, thành ph?n c?t l?i: tháng 1 năm 2011

Thông tin thêm

Microsoft t?i v? Trung tâm

T?p sau có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i xu?ng gói c?p nh?t bây gi?.
Ngày phát hành: Tháng ba năm 2013

Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét tranh virus. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Không có không có đi?u ki?n tiên quy?t cho vi?c áp d?ng b?n c?p nh?t này tích l?y.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này tích l?y.

Thông tin thay th? b?n C?p Nh?t

B?n C?p Nh?t tích l?y này thay th? C?p Nh?t tích l?y sau đây:
2740403 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2010, thành ph?n c?t l?i: tháng 10 năm 2012

Đăng k? thông tin

Đ? s? d?ng m?t trong nh?ng gói C?p Nh?t trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i vào s? đăng k?.

C?p nh?t thông tin cài đ?t gói

Đ? áp d?ng b?n C?p Nh?t tích l?y này, cài đ?t các gói OcsCore.msp trên các máy tính đang ch?y vai tr? máy ch? sau đây:
 • Lync Server 2010-Standard Edition Server
 • Máy ch? Lync Server 2010-phiên b?n doanh nghi?p-phía trư?c-End
 • Lync Server 2010-đ?c l?p âm thanh h?i ngh? truy?n h?nh máy ch?
 • Lync Server 2010-giám đ?c
 • Lync Server 2010-Edge Server
 • Lync Server 2010-đ?c l?p h?a gi?i Server
 • Lync Server 2010-giám sát Server
 • Lync Server 2010-lưu tr? máy ch?
 • Lync Server 2010-công c? qu?n tr?
 • Lync Server 2010-chi nhánh FMC Server
 • Lync Server 2010-đáng tin c?y máy ch? ?ng d?ng
Ghi chú
 • B?n có th? c?p nh?t các h? bơi ph?c v? theo th? t? b?t k?.
 • Chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n nâng c?p t?t c? máy ch? H? bơi lên cùng m?t phiên b?n C?p Nh?t tích l?y.
Trên m?t máy ch? phiên b?n tiêu chu?n và m?t phiên b?n doanh nghi?p-máy ch? k?t thúc, b?n ph?i ch?y l?nh sau đây sau khi b?n đ? cài đ?t gói c?p nh?t này:
Cài đ?t-CsDatabase-C?p Nh?t - ConfiguredDatabases - SqlServerFqdn <EEBE.Fqdn>-UseDefaultSqlPaths</EEBE.Fqdn>
Ghi chú
 • Nâng c?p t?t c? các máy ch? k?t thúc trong h? bơi máy ch? trư?c khi b?n ch?y l?nh ghép ng?n.
 • Trong m?t môi trư?ng Lync Server 2010 phiên b?n tiêu chu?n, h?y ch?y l?nh t? các máy ch? phiên b?n tiêu chu?n.
 • Trong m?t môi trư?ng Lync Server 2010 Enterprise Edition, trong đó d?ch v? lưu tr?/giám sát đư?c collocated v?i m?t back-end Phiên b?n doanh nghi?p máy ch?, ch?y l?nh ghép ng?n này t? máy ch? tr? l?i-k?t thúc phiên b?n doanh nghi?p.
 • Trong m?t môi trư?ng Lync Server 2010 Enterprise Edition, trong đó d?ch v? lưu tr?/giám sát đư?c không collocated v?i m?t back-end Phiên b?n doanh nghi?p máy ch?, ch?y l?nh ghép ng?n này t? máy ch? k?t thúc phiên b?n doanh nghi?p.
N?u cơ s? d? li?u RTCDyn đư?c g? b? sau khi b?n ch?y l?nh ghép ng?n mà không có tham s? UseDefaultSqlPaths , h?y ch?y l?nh sau đây đ? khôi ph?c l?i cơ s? d? li?u RTCDyn:
Cài đ?t-CsDatabase-C?p Nh?t - ConfiguredDatabases - SqlServerFqdn <EEBE.Fqdn>-DatabasePaths</EEBE.Fqdn>RtcDyn đăng nh?p đư?ng d?n>,RtcDyn d? li?u đư?ng d?n>
Lưu ? Đăng nh?p RtcDyn n?m xa hơn d?c theo con đư?ng c?a các t?p tin Rcdyn.ldf. D? li?u RtcDyn n?m xa hơn d?c theo con đư?ng c?a các t?p tin Rtcdyn.mdf.

Lo?i b? thông tin

Đ? lo?i b? b?n C?p Nh?t tích l?y này, s? d?ng m?c Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh trong Control Panel.

Đôi khi, khi b?n c? g?ng lo?i b? b?n C?p Nh?t tích l?y này, b?n đư?c nh?c nh? cho ngu?n CD. N?u hành vi này x?y ra, đưa đ?a CD ngu?n, ho?c cung c?p đư?ng d?n nơi t?p ngu?n có th? đư?c t?m th?y.

Chi tieát taäp tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Gói này có th? ch?a t?t c? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. Gói c?p nh?t này ch?a ch? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? s?a ch?a các v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

Sau khi C?p Nh?t đư?c cài đ?t, các phiên b?n toàn c?u c?a b?n c?p nh?t này có thu?c tính t?p, ho?c phiên b?n m?i hơn c?a các thu?c tính t?p, đư?c li?t kê trong b?ng sau:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Aggregatorsprocdef.SQLKhông áp d?ng471,43421-Tháng chín-1214:26Không áp d?ng
Dbcommon.SQLKhông áp d?ng20,51921-Tháng 7-111:32Không áp d?ng
Dbrtc.SQLKhông áp d?ng1,283,34418-Feb-1216:21Không áp d?ng
Dbrtccdr.SQLKhông áp d?ng502,57325 Tháng 123:14Không áp d?ng
Dbsetup.wsfKhông áp d?ng108,75418-Feb-1216:21Không áp d?ng
File_bootstrapper.exe4.0.7577.10856,08014-Jan-118:31x 64
File_default.TMXKhông áp d?ng19,503,49218-Feb-138:41Không áp d?ng
File_deploy.exe4.0.7577.183867,08815-Tháng 11-1120:15x 86
File_deployreports.ps1Không áp d?ng24,96125 Tháng 127:30Không áp d?ng
File_gac_interop.certcli.dll4.0.7577.20517,03221-Tháng chín-1218:53x 64
File_gac_interop.certenroll.dll4.0.7577.205162,44021-Tháng chín-1218:53x 64
File_gac_interop.netfwtypelib.dll4.0.7577.20543,64821-Tháng chín-1218:54x 64
File_gac_microsoft.RTC.client.psom.applicationcore.dll4.0.7577.183281,43215-Tháng 11-1120:14x 86
File_gac_microsoft.RTC.Internal.Setup.xamluilib.dll4.0.7577.108318,79214-Jan-118:31x 86
File_gac_microsoft.RTC.Internal.sipepsnet.dll4.0.7577.1902,825,03218-Feb-1220:22x 86
File_gac_microsoft.RTC.Management.adconnect.dll4.0.7577.183547,65615-Tháng 11-1120:15x 86
File_gac_microsoft.RTC.Management.Deployment.dll4.0.7577.2051,981,08021-Tháng chín-1218:51x 86
File_gac_microsoft.RTC.Management.dll4.0.7577.2054,086,40821-Tháng chín-1218:51x 86
File_gac_microsoft.RTC.RGS.Data.dll4.0.7577.190301,87218-Feb-1220:22x 86
File_gac_microsoft.RTC.RGS.Management.dll4.0.7577.190449,34418-Feb-1220:23x 86
File_gac_microsoft.RTC.synthetictransactions.dll4.0.7577.205559,79221-Tháng chín-1218:53x 86
File_gac_microsoft.RTC.synthetictransactions.mcxresources.dll4.0.0.021.86415-Tháng 11-1120:15x 86
File_gac_microsoft.RTC.synthetictransactions.mcxresources.dll.de_de4.0.0.015.008 ngư?i18-Feb-1310:12Không áp d?ng
File_gac_microsoft.RTC.synthetictransactions.mcxresources.dll.es_es4.0.0.015.02418-Feb-1310:12Không áp d?ng
File_gac_microsoft.RTC.synthetictransactions.mcxresources.dll.fr_FR4.0.0.015.02418-Feb-1310:12Không áp d?ng
File_gac_microsoft.RTC.synthetictransactions.mcxresources.dll.it_IT4.0.0.015.008 ngư?i18-Feb-1310:12Không áp d?ng
File_gac_microsoft.RTC.synthetictransactions.mcxresources.dll.ja_jp4.0.0.015,53618-Feb-1310:12Không áp d?ng
File_gac_microsoft.RTC.synthetictransactions.mcxresources.dll.ko_kr4.0.0.015.02418-Feb-1310:12Không áp d?ng
File_gac_microsoft.RTC.synthetictransactions.mcxresources.dll.pt_br4.0.0.015.02418-Feb-1310:12Không áp d?ng
File_gac_microsoft.RTC.synthetictransactions.mcxresources.dll.zh_CN4.0.0.014,51218-Feb-1310:12Không áp d?ng
File_gac_microsoft.RTC.synthetictransactions.mcxresources.dll.zh_tw4.0.0.014,49618-Feb-1310:12Không áp d?ng
File_localocscmdlets.format.ps1xmlKhông áp d?ng213,63915-Tháng 11-1120:15Không áp d?ng
File_microsoft.RTC.Management.Core.dll4.0.7577.2161,317,47218-Feb-1310:10x 86
File_microsoft.RTC.Management.dllhelp.xmlKhông áp d?ng7,640,67925 Tháng 122:33Không áp d?ng
File_microsoft.RTC.Management.dllhelp.xml.de_deKhông áp d?ng8,365,55415-Tháng hai-1315:42Không áp d?ng
File_microsoft.RTC.Management.dllhelp.xml.es_esKhông áp d?ng8,249,78515-Tháng hai-1315:42Không áp d?ng
File_microsoft.RTC.Management.dllhelp.xml.fr_FRKhông áp d?ng8,373,49915-Tháng hai-1315:42Không áp d?ng
File_microsoft.RTC.Management.dllhelp.xml.it_ITKhông áp d?ng8,293,74915-Tháng hai-1315:42Không áp d?ng
File_microsoft.RTC.Management.dllhelp.xml.ja_jpKhông áp d?ng8,796,74015-Tháng hai-1315:42Không áp d?ng
File_microsoft.RTC.Management.dllhelp.xml.ko_krKhông áp d?ng8,175,44415-Tháng hai-1315:42Không áp d?ng
File_microsoft.RTC.Management.dllhelp.xml.pt_brKhông áp d?ng6,928,38215-Tháng hai-1315:42Không áp d?ng
File_microsoft.RTC.Management.dllhelp.xml.zh_CNKhông áp d?ng7,514,65915-Tháng hai-1315:42Không áp d?ng
File_microsoft.RTC.Management.dllhelp.xml.zh_twKhông áp d?ng7,546,87715-Tháng hai-1315:42Không áp d?ng
File_microsoft.RTC.Management.writableconfig.dll4.0.7577.2051,256,09621-Tháng chín-1218:52x 86
File_microsoft.RTC.RGS.Management.dllhelp.xmlKhông áp d?ng409,09915-Tháng 11-1115:11Không áp d?ng
File_microsoft.RTC.RGS.Management.dllhelp.xml.de_deKhông áp d?ng445,70515-Tháng hai-1315:42Không áp d?ng
File_microsoft.RTC.RGS.Management.dllhelp.xml.es_esKhông áp d?ng438,03915-Tháng hai-1315:42Không áp d?ng
File_microsoft.RTC.RGS.Management.dllhelp.xml.fr_FRKhông áp d?ng444,20415-Tháng hai-1315:42Không áp d?ng
File_microsoft.RTC.RGS.Management.dllhelp.xml.it_ITKhông áp d?ng446,57815-Tháng hai-1315:42Không áp d?ng
File_microsoft.RTC.RGS.Management.dllhelp.xml.ja_jpKhông áp d?ng483,87615-Tháng hai-1315:42Không áp d?ng
File_microsoft.RTC.RGS.Management.dllhelp.xml.ko_krKhông áp d?ng438,97115-Tháng hai-1315:42Không áp d?ng
File_microsoft.RTC.RGS.Management.dllhelp.xml.pt_brKhông áp d?ng364,44615-Tháng hai-1315:42Không áp d?ng
File_microsoft.RTC.RGS.Management.dllhelp.xml.zh_CNKhông áp d?ng397,98415-Tháng hai-1315:42Không áp d?ng
File_microsoft.RTC.RGS.Management.dllhelp.xml.zh_twKhông áp d?ng399,63715-Tháng hai-1315:42Không áp d?ng
File_ocslogger.exe4.0.7577.216612,92018-Feb-1310:10x 86
File_ocstrace.dll4.0.7577.166576,26421-Tháng 7-113:52x 64
File_ocstypes.ps1xmlKhông áp d?ng475,87621-Tháng 7-113:52Không áp d?ng
File_remoteocscmdlets.format.ps1xmlKhông áp d?ng216,43015-Tháng 11-1120:15Không áp d?ng
File_reportdata.xmlKhông áp d?ng6,899,31818-Feb-136:54Không áp d?ng
File_reportdata1_de_de.xmlKhông áp d?ng6,916,97515-Tháng hai-1315:42Không áp d?ng
File_reportdata1_en_us.xmlKhông áp d?ng6,899,31818-Feb-136:54Không áp d?ng
File_reportdata1_es_es.xmlKhông áp d?ng6,916,78315-Tháng hai-1315:42Không áp d?ng
File_reportdata1_fr_fr.xmlKhông áp d?ng6,927,91815-Tháng hai-1315:42Không áp d?ng
File_reportdata1_it_it.xmlKhông áp d?ng6,913,34515-Tháng hai-1315:42Không áp d?ng
File_reportdata1_ja_jp.xmlKhông áp d?ng6,931,38415-Tháng hai-1315:42Không áp d?ng
File_reportdata1_ko_kr.xmlKhông áp d?ng6,906,33215-Tháng hai-1315:42Không áp d?ng
File_reportdata1_pt_br.xmlKhông áp d?ng6,913,09615-Tháng hai-1315:42Không áp d?ng
File_reportdata1_zh_cn.xmlKhông áp d?ng6,874,80415-Tháng hai-1315:42Không áp d?ng
File_reportdata1_zh_tw.xmlKhông áp d?ng6,876,78615-Tháng hai-1315:42Không áp d?ng
File_reportsetup.exe4.0.7577.205430,69621-Tháng chín-1218:53x 86
File_rgsconfigdbsetup.wsfKhông áp d?ng100,14518-Feb-1216:57Không áp d?ng
File_rgsconfig_schema.SQLKhông áp d?ng17,69618-Feb-1218:23Không áp d?ng
File_rgsdyn.SQLKhông áp d?ng19,30118-Feb-1216:57Không áp d?ng
File_rgsdyndbsetup.wsfKhông áp d?ng99,89918-Feb-1216:57Không áp d?ng
File_user.format.ps1xmlKhông áp d?ng31,93815-Tháng 11-1120:14Không áp d?ng
Msdiagmetadata.SQLKhông áp d?ng454,91315-Tháng 11-1117:34Không áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các b?n c?p nh?t m?i nh?t cho Lync Server 2010, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2493736 C?p Nh?t cho Lync Server 2010

Thu?c tính

ID c?a bài: 2793350 - L?n xem xét sau cùng: 03 Tháng Chín 2013 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Lync Server 2010 Enterprise Edition
 • Microsoft Lync Server 2010 Standard Edition
T? khóa: 
kbfix atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2793350 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2793350

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com