Không th? chèn m?t s? đi?u khi?n ActiveX k?ch b?n vào tài li?u văn ph?ng 2013

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2793374 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?
Quan tr?ng Bài vi?t này ch?a thông tin đó cho th?y làm th? nào đ? làm gi?m các thi?t đ?t b?o m?t ho?c t?t các tính năng b?o m?t trên m?t máy tính. B?n có th? th?c hi?n nh?ng thay đ?i đ? kh?c ph?c v?n đ? c? th?. Trư?c khi b?n th?c hi?n nh?ng thay đ?i này, chúng tôi khuyên b?n nên đánh giá nh?ng r?i ro liên quan đ?n vi?c th?c hi?n các s?a l?i t?m này trong môi trư?ng c?a b?n. N?u b?n áp d?ng cách này, h?y bư?c b? sung thích h?p đ? giúp b?o v? máy tính.

Tri?u ch?ng

Khi b?n c? g?ng đ? chèn m?t đi?u khi?n trình duyệt Web vào m?t tài li?u Microsoft Word, b?ng tính Microsoft Excel ho?c m?t b?n tr?nh bày Microsoft PowerPoint, b?n nh?n đư?c m?t trong các thông báo l?i sau đây:
  • Vào năm 2013 Excel: "Không th? chèn đ?i tư?ng"
  • Vào năm 2013 t?: "Đ?i tư?ng này không th? đư?c chèn vào do cài đ?t chuyên bi?t chính sách c?a b?n. L?i này có th? x?y ra n?u đi?u khi?n ActiveX ho?c các đ?i tư?ng nhúng trong t?p này đang b? ch?n b?i cài đ?t chuyên bi?t chính sách. Bi?t thêm chi ti?t v? thông báo l?i này tr?c tuy?n"
  • Vào năm 2013 PowerPoint: "Đi?u khi?n ActiveX không th? đư?c chèn"

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra b?i v? m?t s? đi?u khi?n k?ch b?n đư?c th?c hi?n quá c? vào năm 2013 văn ph?ng v? l? do an ninh. Đi?u này là do thi?t k?, và các l?i đư?c d? ki?n. Nh?ng đi?u khi?n này k?ch b?n b? vô hi?u hoá b?ng cách s? d?ng m?t phiên b?n c? th?-chút gi?t ch? áp d?ng cho các đi?u khi?n, và đi?u này ch? x?y ra khi h? đư?c s? d?ng trong m?t tài li?u. Chúng tôi khuyên r?ng b?n không c? g?ng nhúng các k?ch b?n đi?u khi?n tr?c ti?p vào tài li?u, b?i v? hành vi này có th? làm gi?m an ninh h? th?ng.

Cách gi?i quy?t khác

C?nh báoCách này có th? làm cho m?t máy tính ho?c m?ng d? b? t?n công b?i ngư?i s? d?ng đ?c h?i ho?c các ph?n m?m gây h?i như vi-rút. Chúng tôi không khuyên b?n nên s?a l?i t?m này nhưng đang cung c?p thông tin này đ? t? đó b?n có th? áp d?ng cách này theo cách riêng c?a b?n. S? d?ng cách này nguy cơ c?a riêng b?n. N?u b?n áp d?ng cách này, nó là m?nh m? đ? ngh? b?n làm đi?u này ch? cho các đi?u khi?n mà b?n ph?i s? d?ng.

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, vô hi?u hóa 32-bit gi?t-bit b?ng cách duy?t t?i v? trí trong s? ki?m nh?p sau, và sau đó thay đ?i giá tr? DWORD ClassID áp d?ng t? t? 1024 đ?n 0.

Cho b?m vào đ? ch?y cài đ?t chuyên bi?t văn ph?ng 2013, xác đ?nh v? trí registry subkey sau đây:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\15.0\ClickToRun\REGISTRY\MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Office\15.0\Common\COM Compatibility\<ClassID> </ClassID>

Đ? cài đ?t chuyên bi?t MSI văn ph?ng 2013, xác đ?nh v? trí registry subkey sau đây:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\15.0\Common\COM Compatibility\<ClassID> </ClassID>
Lưu ?Đ? xác đ?nh phiên b?n cài đ?t chuyên bi?t c?a văn ph?ng 2013, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. B?t đ?u m?t ?ng d?ng văn ph?ng 2013, ch?ng h?n như t? 2013.
  2. Trên các T?p tin tr?nh đơn, nh?p vào Tài kho?n.
  3. N?u văn ph?ng 2013 đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t b?ng cách s? d?ng Click đ? ch?y, m?t m?c "C?p nh?t tùy ch?n" đư?c hi?n th?. Đ?i v?i ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t MSI, m?c "C?p nh?t tùy ch?n" không hi?n th?.
Sau ClassIDs b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Mô t?ClassID
Đi?u khi?n trình duyệt Web{8856F961-340A-11D0-A96B-00C04FD705A2}
Microsoft Scriptlet thành ph?n{AE24FDAE-03C6-11D1-8B76-0080C744F389}
HTML ch?nh s?a đi?u khi?n{25336920-03F9-11CF-8FD0-00AA00686F13}
{25336921-03F9-11CF-8FD0-00AA00686F13}
Ki?m soát ch?nh s?a MHTML{3050F3D9-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B}

{3050F5C8-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B}

{3050F67D-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B}
Ki?m soát ch?nh s?a DHTML{2D360200-FFF5-11d1-8d03-00a0c959bc0a}
DHTML ch?nh s?a đi?u khi?n (an toàn đ? k?ch b?n){2D360201-FFF5-11d1-8D03-00A0C959BC0A}
Lưu ? Wow6432Node s? đư?c b? qua t? khóa registry cho văn ph?ng cho các trư?ng h?p trong đó m?t phiên b?n 32-bit c?a văn ph?ng đang ch?y trên phiên b?n 32-bit c?a Windows, ho?c m?t phiên b?n 64-bit c?a văn ph?ng đang ch?y trên phiên b?n 64-bit c?a Windows. Tuy nhiên, Wow6432Node nên đư?c bao g?m khi m?t phiên b?n 32-bit c?a văn ph?ng đang ch?y trên phiên b?n 64-bit c?a Windows.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2793374 - L?n xem xét sau cùng: 14 Tháng Mười Hai 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft SharePoint Server 2013
T? khóa: 
kbsurveynew kbtshoot kbexpertiseinter kbmt KB2793374 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2793374

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com