Office 365 pirmsjaunin??anas lietot?ji nesa?em "Akcept?ts" zi?ojumu programm? Outlook no telpas uz telpu pastkastes pat tad, ja sapulces piepras?jums ir pie?emts

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2793399 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.

Nav p?rliecin?ts, ka k?da Office 365 atbr?vot j?s izmantojat? Dodieties uz ??diem Microsoft vietnes:
Es lietoju Office 365 p?c jaunin??anas pakalpojums
Izv?rst visu | Sak?aut visu

PROBL?MA

Apsveriet ??du situ?ciju:
 • Jums ir hibr?ds izvieto?ana Microsoft Exchange Online Microsoft Office 365 pre-upgrade un lok?lajiem Microsoft Exchange serveris vid?.
 • Office 365 pirmsjaunin??anas lietot?js nos?ta sapulces piepras?jums programm? Microsoft Outlook, kas ietver par telpas konferen?u z?l?.
 • Sapulces piepras?jums ir pie?emts, un istaba ir rezerv?ts.

?aj? scen?rij? lietot?js nesa?em "Akcept?ts" e-pasta zi?u no istabas pastkasti.

?? probl?ma rodas, ja zi?ojumi, kas nos?t?ti no Office 365 pirmsjaunin??anas lietot?jiem lok?lajiem lietot?jiem netiek apstr?d?ti k? iek??jo zi?ojumi.

???DUMS

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, izveidot sa?em?anas savienot?js Exchange server? hibr?da zi?ojumiem, kas sa?emti no Office 365 pre-upgrade caur tie?saistes aizsardz?bas priek?pl?n? apmai?as (FOPE). Lai to paveiktu, izpildiet t?l?k min?t?s darb?bas.
 1. Izveidot jaunu sa?emt savienot?js lok?los hibr?da server?. To var izdar?t, izmantojot Exchange p?rvald?bas ?aula vai programmu Windows PowerShell.
  • Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? to izdar?t, izmantojot Exchange p?rvald?bas ?aula, dodieties uz ??diem Microsoft TechNet vietn?:
   Izveidot SMTP sa?emt Connector
  • Lai to paveiktu, izmantojot programmu Windows PowerShell, palaidiet ??du Windows PowerShell komandu:
   New-ReceiveConnector -Name "From Cloud" -Usage Internet -RemoteIPRanges<FOPE Outbound IP Addresses> -Bindings 0.0.0.0:25 -FQDNmail.contoso.com -TlsDomainCapabilities outlook.com:acceptoorgprotocol
 2. Restart?jiet pakalpojumu Microsoft Exchange transports. Lai to paveiktu, izpildiet t?l?k min?t?s darb?bas.
  1. Izv?ln? S?kt noklik??iniet uz Palaist, ierakstiet Services. mscun p?c tam noklik??iniet uz Labi.
  2. Pakalpojumu sarakst? noklik??iniet ar peles labo pogu Microsoft Exchange transportsun p?c tam noklik??iniet uz Restart?jiet.

PAPILDINFORM?CIJA

Pla??ku inform?ciju par pasta mar?rut??anas hibr?da ievie?anas skatiet Microsoft resursos:

V?l arvien ir nepiecie?ama pal?dz?ba? Dodieties uz Office 365 Kopiena t?mek?a vietni.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2793399 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2013. gada 19. j?nijs - P?rskat??ana: 7.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Office 365 for enterprises (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for education  (pre-upgrade)
 • Exchange Online via Office 365 E Plans (pre-upgrade)
 • Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise
 • Microsoft Exchange Server 2010 Standard
 • Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 2
 • Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 1
Atsl?gv?rdi: 
o365062011 pre-upgrade o365 o365e o365a hybrid o365m kbmt KB2793399 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2793399

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com