Apraksts par sader?bas pakotni Outlook Business Contact Manager

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2793723 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

Kopsavilkums

Microsoft Outlook darba kontaktpersona p?rvaldnieks ir sader?bas pakotne, kas ?auj Outlook Business Contact Manager 2007 un Outlook Business Contact Manager 2010 darboties Microsoft Outlook 2010 un Microsoft Outlook 2013. Business Contact Manager, Outlook (BCM) atbalsta ar? side-by-side uzst?d??ana, izmantojot Outlook 2010 un Outlook 2013.

??s sader?bas pakotne ir pieejama vis?m valod?m, kas tiek nodro?in?ti ar Business Contact Manager for Microsoft Outlook 2010.

Sader?bas pakotnes ietver atjaunin?jumus tr?s galvenaj?s kategorij?s:
  • Outlook 2013 pievienot?s atbalsts.
  • Atjaunin?t eso?u datu b?zi darbam ar Business Contact Manager, Outlook 2013. gad?.
  • Visp?r?jo produktu labojumus, tostarp stabilit?tes un veiktsp?jas uzlabojumi.

Papildindorm?cija

?is atjaunin?jums ?auj izmantot BCM gan Office versij?s. Tom?r datu b?z?m, kas izveidotas, izmantojot programmu Outlook 2010 var piek??t no programmas Outlook 2010. T?pat datu b?z?m, kas izveidotas, izmantojot Outlook 2013 var piek??t tikai no Outlook 2013. Gan datu b?zes ir atdal?tas un nevar sinhroniz?t.

P?c sader?bas pakotnes instal??anas palaidiet Outlook 2013 piln?ga start??ana un migr?t j?su datu b?zi. Tas b?s kopija j?su eso?o datu b?zi un datu jaun? Outlook 2013 sader?gu BCM datu b?z?. J?su datu b?zi paliks neskarti.

Priek?nosac?jumi

Ir nepiecie?ams instal?t Microsoft Outlook darba kontaktpersona p?rvaldnieks.

K? ieg?t un instal?t sader?bas pakotni

Lejupiel?d?t pakotni no Microsoft Download Center. Microsoft lejupiel?des centr? lejupiel?dei ir pieejami t?l?k nor?d?tie faili.
Atjaunin?jums Outlook 2010 lietot?jiem
Ja pa?laik lietojat Business Contact Manager, Outlook 2010, lejupiel?d?t un instal?t ??du atjaunin?jumu no Microsoft Download Center:
 
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t Business Contact Manager atjaunin?jumu pakotni t?l?t.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par Microsoft atbalsta failu lejupiel?di, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:

119591 Microsoft atbalsta failu ieg??ana no tie?saistes pakalpojumiem

Korpor?cija Microsoft ir sken?jusi ?o failu, lai p?rbaud?tu, vai taj? nav v?rusu. Korpor?cija Microsoft izmantoja visjaun?ko v?rusu noteik?anas programmat?ru, k?da bija pieejama faila izlik?anas datum?. Fails tiek glab?ts serveros ar paaugstin?tu dro??bu, t?d?j?di nodro?inot aizsardz?bu pret neautoriz?tu faila izmai?u veik?anu.

Lejupiel?d?t pilnu attiec?b? uz Outlook 2007 un jaunajiem lietot?jiem
Ja lietojat Outlook 2010 vai t? jaun?ku versiju, j?s varat lejupiel?d?t iepriek? jaunin?jums vai pilna pakete zem?k. Ja pa?laik lietojat Business Contact Manager, Outlook 2010, BCM j?atinstal? pirms palai?anas full installer.

Svar?gi! Ja j?s izmantojat Outlook Business Contact Manager 2007, jums ir lejupiel?d?t pilnu instal?ciju no zem?k eso?aj?m sait?m. Nav ne V3 Business Contact Manager datu b?ze, lai V4c Business Contact Manager datu b?zes jaunin??anas ce?u.

Lejupiel?d?t un instal?t piln?gu paketi no Microsoft Download Center:

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t pilnu paketi Business Contact Manager tagad.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par Microsoft atbalsta failu lejupiel?di, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:

119591 Microsoft atbalsta failu ieg??ana no tie?saistes pakalpojumiem

Korpor?cija Microsoft ir sken?jusi ?o failu, lai p?rbaud?tu, vai taj? nav v?rusu. Korpor?cija Microsoft izmantoja visjaun?ko v?rusu noteik?anas programmat?ru, k?da bija pieejama faila izlik?anas datum?. Fails tiek glab?ts serveros ar paaugstin?tu dro??bu, t?d?j?di nodro?inot aizsardz?bu pret neautoriz?tu faila izmai?u veik?anu.

Inform?cija par failu

Business Contact Manager for Microsoft Outlook, 32 bitu izdevums

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila v?rds un uzv?rdsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
Bcmcommon.dll4.0.12006.0512,00006 Decembris 20128: 06
BCMRes.resources.dll4.0.12006.01,441,79206 Decembris 20128: 06
BcmSqlStartupSvc.exe4.0.12006.0? 32,76806 Decembris 20128: 06
BcmHistoryAddin.dll4.0.12006.0286,72006 Decembris 20128: 06
BcmHistoryAddin.Resources.dll4.0.12006.073,72806 Decembris 20128: 06
Bcmres.dll4.0.12006.02,301,95206 Decembris 20128: 06
Businesslayer.dll4.0.12006.01,597,44006 Decembris 20128: 06
BusinessLayer.resources.dll4.0.12006.086,01606 Decembris 20128: 06
Iris.Mapi.MessageStore.dll4.0.12006.0188,41606 Decembris 20128: 06
Microsoft.BusinessSolutions.eCRM.OutlookAddIn.CSUtils.dll4.0.12006.05,062,65606 Decembris 20128: 06
Microsoft.BusinessSolutions.eCRM.OutlookAddIn.dll4.0.12006.0327,68006 Decembris 20128: 06
Microsoft.BusinessSolutions.eCRM.Reports2.dll4.0.12006.02,609,15206 Decembris 20128: 06
Microsoft.BusinessSolutions.eCRM.ISVDeployment.MAPIProperties.dll4.0.12006.06553606 Decembris 20128: 06
Microsoft.Interop.Mapi.Impl.dll4.0.12006.0630,78406 Decembris 20128: 06
OutlookUtil.dll4.0.12006.0167,93606 Decembris 20128: 06
WinFormsRegions.dll4.0.12006.0315,39206 Decembris 20128: 06
Microsoft.BusinessSolutions.eCRM.OutlookAddIn.CSUtils.resources.dll4.0.12006.02,740,22406 Decembris 20128: 06
Microsoft.BusinessSolutions.eCRM.OutlookAddIn.resources.dll4.0.12006.081,92006 Decembris 20128: 06
Microsoft.BusinessSolutions.eCRM.Reports2.resources.dll4.0.12006.02,043,90406 Decembris 20128: 06


Business Contact Manager for Microsoft Outlook, 64 bitu izdevums

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila v?rds un uzv?rdsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
BCMCommon.dll4.0.12006.0524,28806 Decembris 20127: 33
BCMRes.dll4.0.12006.02,273,28006 Decembris 20127: 33
BusinessLayer.dll4.0.12006.01,454,08006 Decembris 20127: 33
Iris.Mapi.MessageStore.dll4.0.12006.0163,84006 Decembris 20127: 33
Microsoft.BusinessSolutions.eCRM.OutlookAddIn.CSUtils.dll4.0.12006.04,947,96806 Decembris 20127: 35
Microsoft.BusinessSolutions.eCRM.OutlookAddIn.dll4.0.12006.0311,29606 Decembris 20127: 35
Microsoft.BusinessSolutions.eCRM.Reports2.dll4.0.12006.02,609,15206 Decembris 20127: 35
Microsoft.BusinessSolutions.eCRM.ISVDeployment.MAPIProperties.dll4.0.12006.073,72806 Decembris 20127: 34
Microsoft.Interop.Mapi.Impl.dll4.0.12006.0880,64006 Decembris 20127: 35
OutlookUtil.dll4.0.12006.0208,89606 Decembris 20127: 35
BcmSqlStartupSvc.exe4.0.12006.036,86406 Decembris 20127: 35
BcmHistoryAddin.dll4.0.12006.0442,36806 Decembris 20127: 35
WinFormsRegions.dll4.0.12006.0225,28006 Decembris 20127: 35
BCMRes.resources.dll4.0.12006.01,441,79206 Decembris 20127: 33
BusinessLayer.resources.dll4.0.12006.086,01606 Decembris 20127: 33
Microsoft.BusinessSolutions.eCRM.OutlookAddIn.CSUtils.resources.dll4.0.12006.02,740,22406 Decembris 20127: 35
Microsoft.BusinessSolutions.eCRM.OutlookAddIn.resources.dll4.0.12006.081,92006 Decembris 20127: 35
BcmHistoryAddin.Resources.dll4.0.12006.073,72806 Decembris 20127: 35
Microsoft.BusinessSolutions.eCRM.Reports2.resources.dll4.0.12006.02,043,90406 Decembris 20127: 35

Zin?mas probl?mas un uzved?bas izmai?as

Datu b?z?s nav autom?tiski sinhroniz?tu versijas
?is atjaunin?jums ?auj izmantot BCM gan Office 2010 Office 2013. Tom?r b?zes izveidots, izmantojot Outlook 2010 var piek??t no programmas Outlook 2010. T?pat datu b?zi, kas izveidots, izmantojot Outlook 2013 var piek??t tikai no Outlook 2013. Gan datu b?zes ir atdal?tas un netiek sinhroniz?tas.

Ja izmantojat koplietojamu datu b?zi, kura, ?emiet v?r? ??dus apst?k?us:
  • Visiem lietot?jiem j?izveido savienojums ar koplietojam? datu b?ze, izmantojot vienu un to pa?u BCM un vienu un to pa?u versiju Outlook.
  • Ja tiek izmantotas da??das programmas Outlook versijas (2010. un 2013. g.), katrai versijai piesl?dzas vien? datu b?zes versiju. Divas versijas datub?zes netiek sinhroniz?tas.

Att?l?s datu b?zes administr?cijas
Izveidot Business Contact Manager datu b?ze server?, jums vajadz?s izmantot r?ku Business Contact Manager datu b?ze. P?c atjaunin?jumu izlai?anas Microsoft laid?s jaunu ?? r?ka versijai.

No programmas Outlook 2007 vai Outlook 2010 jaunin??anu uz Outlook 2013.
Ja izmantojat vec?kas versijas Business Contact Manager programm? Outlook 2007 vai Outlook 2010 un jaunin??anu uz Outlook 2013, var tikt par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:

Mapju kopu nevar atv?rt. Rad?s neparedz?ta k??da. MAPI nevar?ja iel?d?t inform?cijas pakalpojumu BCMMS.DLL. P?rliecinieties, vai pakalpojums ir pareizi instal?ts un konfigur?ts.

Lai labotu k??du, izmantojiet k?du no ??m metod?m:
  • Outlook 2010 izmantojot BCM, instal?jiet sader?bas atjaunin?jumu aprakst?ts ?aj? rakst?.
  • Ja izmantojat Outlook 2007 BCM, instal?t pilno versiju BCM sader?bas pakotne, kas aprakst?ts ?aj? rakst?.

Follow-up karogo?anas nedarbojas
Ja atlas?t Follow-up no kontakta ieraksta veidlapu, karoga netiks iestat?ta Sekojums l?dzi. Lai apietu ?o probl?mu, karodzi?u sekojumam, ieraksta Kontaktpersonu p?rvald?ba skatu.

Uzzi?as

Lai ieg?tu papildinform?ciju par p?rvald?tais pakalpojuma konts, apmekl?jiet ??du Microsoft TechNet vietn?:
http://technet.Microsoft.com/Library/dd560633 (v=WS.10). aspx

Rekviz?ti

Raksta ID: 2793723 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2013. gada 31. janv?ris - P?rskat??ana: 1.0
Attiecas uz:
  • Microsoft Outlook 2010 with Business Contact Manager
  • Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager
Atsl?gv?rdi: 
kbmt KB2793723 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2793723

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com