Mô t? c?a gói tương h?p v? sau qu?n lí liên h? cho Outlook

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2793723 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tóm t?t

qu?n lí liên h? cho Microsoft Outlook là m?t gói kh? năng tương h?p v? sau cho phép qu?n lí liên h? cho Outlook 2007 và qu?n lí liên h? cho Outlook 2010 đ? ch?y trong Microsoft Outlook 2010 và Microsoft Outlook 2013. qu?n lí liên h? cho Outlook (BCM) c?ng h? tr? b?ng cách s? d?ng Outlook 2010 và Outlook 2013 trong b?n cài đ?t chuyên bi?t c?nh nhau.

Gói tương h?p v? sau này là có s?n cho t?t c? các ngôn ng? đư?c h? tr? b?i doanh nghi?p Contact Manager cho Microsoft Outlook 2010.

Kh? năng tương h?p v? sau gói bao g?m ba lo?i chính c?a b?n C?p Nh?t:
  • H? tr? các Outlook 2013.
  • C?p Nh?t b? máy cơ s? d? li?u hi?n có đ? làm vi?c v?i BCM vào Outlook năm 2013.
  • S?a ch?a t?ng s?n ph?m, bao g?m c?i ti?n đ? ?n đ?nh và hi?u su?t.

Thông tin thêm

B?n c?p nh?t này cho phép b?n s? d?ng BCM trong c? hai phiên b?n c?a văn ph?ng. Tuy nhiên, b? máy cơ s? d? li?u đư?c t?o ra b?ng cách s? d?ng Outlook 2010 ch? có th? đư?c truy c?p t? Outlook 2010. Tương t?, b? máy cơ s? d? li?u đư?c t?o ra b?ng cách s? d?ng Outlook 2013 ch? có th? đư?c truy c?p t? Outlook 2013. C? hai b? máy cơ s? d? li?u là riêng bi?t và không đ?ng b? hóa.

Sau khi cài đ?t chuyên bi?t gói tương h?p v? sau, kh?i đ?ng Outlook 2013 đ? kh?i đ?ng đ?y đ? và di chuy?n b? máy cơ s? d? li?u hi?n có c?a b?n. Đi?u này s? sao chép c?a b?n b? máy cơ s? d? li?u s?n có và d? li?u vào m?t b? máy cơ s? d? li?u tương h?p v? sau v?i Outlook 2013 BCM m?i. b? máy cơ s? d? li?u hi?n có c?a b?n s? v?n không b? ?nh hư?ng.

Đi?u ki?n tiên quy?t

B?n ph?i qu?n lí liên h? cho Microsoft Outlook cài đ?t chuyên bi?t.

Làm th? nào đ? có đư?c và cài đ?t chuyên bi?t các gói tương h?p v? sau

T?i v? các gói ph?n m?m t? Microsoft Download Center. Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:
C?p Nh?t cho ngư?i dùng Outlook 2010
N?u b?n đang s? d?ng qu?n lí liên h? cho Outlook 2010, t?i v? và cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t sau t? Microsoft Download Center:

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i xu?ng gói C?p Nh?t Business Contact Manager bây gi?.

Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:

119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n

Microsoft quét tranh virus. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Các t?i v? đ?y đ? cho Outlook 2007 và ngư?i dùng m?i hơn
N?u b?n đang s? d?ng Outlook 2010 ho?c m?i hơn, b?n có th? t?i v? b?n C?p Nh?t trên ho?c gói đ?y đ? dư?i đây. N?u b?n đang s? d?ng qu?n lí liên h? cho Outlook 2010, b?n ph?i g? cài đ?t chuyên bi?t BCM trư?c khi ch?y tr?nh cài đ?t chuyên bi?t đ?y đ?.

Quan tr?ng N?u b?n đang s? d?ng qu?n lí liên h? cho Outlook 2007, b?n ph?i t?i v? cài đ?t chuyên bi?t đ?y đ? t? các liên k?t dư?i đây. Có là không có đư?ng d?n nâng c?p cho m?t b? máy cơ s? d? li?u qu?n lí liên h? V3 m?t b? máy cơ s? d? li?u qu?n lí liên h? V4c.

T?i v? và cài đ?t chuyên bi?t các gói ph?n m?m đ?y đ? t? Microsoft Download Center:

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói ph?n m?m qu?n lí liên h? đ?y đ? bây gi?.

Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:

119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n

Microsoft quét tranh virus. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Chi tieát taäp tin

qu?n lí liên h? cho Microsoft Outlook, phiên b?n 32-bit

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Bcmcommon.dll4.0.12006.0512,00006 Tháng 12 năm 20118:06
BCMRes.resources.dll4.0.12006.01,441,79206 Tháng 12 năm 20118:06
BcmSqlStartupSvc.exe4.0.12006.032,76806 Tháng 12 năm 20118:06
BcmHistoryAddin.dll4.0.12006.0286,72006 Tháng 12 năm 20118:06
BcmHistoryAddin.Resources.dll4.0.12006.073,72806 Tháng 12 năm 20118:06
Bcmres.dll4.0.12006.02,301,95206 Tháng 12 năm 20118:06
Businesslayer.dll4.0.12006.01,597,44006 Tháng 12 năm 20118:06
BusinessLayer.resources.dll4.0.12006.086,01606 Tháng 12 năm 20118:06
Iris.Mapi.MessageStore.dll4.0.12006.0188,41606 Tháng 12 năm 20118:06
Microsoft.BusinessSolutions.eCRM.OutlookAddIn.CSUtils.dll4.0.12006.05,062,65606 Tháng 12 năm 20118:06
Microsoft.BusinessSolutions.eCRM.OutlookAddIn.dll4.0.12006.0327,68006 Tháng 12 năm 20118:06
Microsoft.BusinessSolutions.eCRM.Reports2.dll4.0.12006.02,609,15206 Tháng 12 năm 20118:06
Microsoft.BusinessSolutions.eCRM.ISVDeployment.MAPIProperties.dll4.0.12006.065,53606 Tháng 12 năm 20118:06
Microsoft.Interop.Mapi.Impl.dll4.0.12006.0630,78406 Tháng 12 năm 20118:06
OutlookUtil.dll4.0.12006.0167,93606 Tháng 12 năm 20118:06
WinFormsRegions.dll4.0.12006.0315,39206 Tháng 12 năm 20118:06
Microsoft.BusinessSolutions.eCRM.OutlookAddIn.CSUtils.resources.dll4.0.12006.02,740,22406 Tháng 12 năm 20118:06
Microsoft.BusinessSolutions.eCRM.OutlookAddIn.resources.dll4.0.12006.081,92006 Tháng 12 năm 20118:06
Microsoft.BusinessSolutions.eCRM.Reports2.resources.dll4.0.12006.02,043,90406 Tháng 12 năm 20118:06


qu?n lí liên h? cho Microsoft Outlook, phiên b?n 64-bit

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
BCMCommon.dll4.0.12006.0524,28806 Tháng 12 năm 20117:33
BCMRes.dll4.0.12006.02,273,28006 Tháng 12 năm 20117:33
BusinessLayer.dll4.0.12006.01,454,08006 Tháng 12 năm 20117:33
Iris.Mapi.MessageStore.dll4.0.12006.0163,84006 Tháng 12 năm 20117:33
Microsoft.BusinessSolutions.eCRM.OutlookAddIn.CSUtils.dll4.0.12006.04,947,96806 Tháng 12 năm 20117:35
Microsoft.BusinessSolutions.eCRM.OutlookAddIn.dll4.0.12006.0311,29606 Tháng 12 năm 20117:35
Microsoft.BusinessSolutions.eCRM.Reports2.dll4.0.12006.02,609,15206 Tháng 12 năm 20117:35
Microsoft.BusinessSolutions.eCRM.ISVDeployment.MAPIProperties.dll4.0.12006.073,72806 Tháng 12 năm 20117:34
Microsoft.Interop.Mapi.Impl.dll4.0.12006.0880,64006 Tháng 12 năm 20117:35
OutlookUtil.dll4.0.12006.0208,89606 Tháng 12 năm 20117:35
BcmSqlStartupSvc.exe4.0.12006.036,86406 Tháng 12 năm 20117:35
BcmHistoryAddin.dll4.0.12006.0442,36806 Tháng 12 năm 20117:35
WinFormsRegions.dll4.0.12006.0225,28006 Tháng 12 năm 20117:35
BCMRes.resources.dll4.0.12006.01,441,79206 Tháng 12 năm 20117:33
BusinessLayer.resources.dll4.0.12006.086,01606 Tháng 12 năm 20117:33
Microsoft.BusinessSolutions.eCRM.OutlookAddIn.CSUtils.resources.dll4.0.12006.02,740,22406 Tháng 12 năm 20117:35
Microsoft.BusinessSolutions.eCRM.OutlookAddIn.resources.dll4.0.12006.081,92006 Tháng 12 năm 20117:35
BcmHistoryAddin.Resources.dll4.0.12006.073,72806 Tháng 12 năm 20117:35
Microsoft.BusinessSolutions.eCRM.Reports2.resources.dll4.0.12006.02,043,90406 Tháng 12 năm 20117:35

V?n đ? đ? bi?t và thay đ?i trong hành vi

b? máy cơ s? d? li?u không đư?c t? đ?ng đ?ng b? hóa trên các phiên b?n
B?n c?p nh?t này cho phép b?n s? d?ng BCM trong Office 2010 và Office 2013. Tuy nhiên, b? máy cơ s? d? li?u đư?c t?o ra b?ng cách s? d?ng Outlook 2010 ch? có th? đư?c truy c?p t? Outlook 2010. Tương t?, b? máy cơ s? d? li?u t?o ra b?ng cách s? d?ng Outlook 2013 ch? có th? đư?c truy c?p t? Outlook 2013. C? hai b? máy cơ s? d? li?u là riêng bi?t và không đ?ng b? hóa.

N?u b?n s? d?ng b? máy cơ s? d? li?u đư?c chia s?, h?y lưu ? nh?ng đi?u sau đây:
  • T?t c? ngư?i dùng ph?i k?t n?i v?i b? máy cơ s? d? li?u đư?c chia s? b?ng cách s? d?ng cùng m?t phiên b?n c?a BCM và cùng m?t phiên b?n c?a Outlook.
  • N?u phiên b?n Outlook khác nhau đang đư?c s? d?ng (năm 2010 đ?n năm 2013), m?i phiên b?n k?t n?i đ?n m?t phiên b?n c?a b? máy cơ s? d? li?u. Hai phiên b?n c?a các b? máy cơ s? d? li?u không đ?ng b? hóa.

Qu?n l? b? máy cơ s? d? li?u t? xa
Đ? thi?t l?p m?t b? máy cơ s? d? li?u qu?n lí liên h? trên m?t máy ch?, b?n c?n ph?i s? d?ng công c? b? máy cơ s? d? li?u qu?n lí liên h?. Sau khi phát hành b?n C?p Nh?t, Microsoft s? phát hành m?t phiên b?n m?i c?a công c? này.

Nâng c?p t? Outlook 2007 ho?c Outlook 2010 đ?n Outlook/2013
N?u b?n đang s? d?ng phiên b?n trư?c c?a BCM trong Outlook 2007 ho?c Outlook 2010 và nâng c?p lên Outlook 2013, b?n có th? th?y l?i sau:

B? các thư m?c không th? đư?c m? ra. L?i b?t ng? đ? x?y ra. MAPI đư?c không th? n?p thông tin d?ch v? BCMMS.DLL. H?y ch?c ch?n d?ch v? m?t cách chính xác cài đ?t và c?u h?nh.

S? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây đ? s?a l?i:
  • N?u b?n đang s? d?ng BCM trong Outlook 2010, cài đ?t b?n C?p Nh?t kh? năng tương thích đư?c mô t? trong bài vi?t này.
  • N?u b?n đang s? d?ng BCM trong Outlook 2007, cài đ?t các phiên b?n đ?y đ? c?a gói tương thích BCM đư?c mô t? trong bài vi?t này.

G?n c? theo d?i không ho?t đ?ng
N?u b?n ch?n tr? l?i t? m?t h? sơ liên h? h?nh th?c, lá c? s? không đư?c thi?t l?p đ? theo d?i. Đ? kh?c ph?c v?n đ? này, đánh d?u m?t k? l?c cho ti?p theo trong giao di?n Qu?n l? liên l?c .

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? qu?n l? tài kho?n D?ch v?, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft TechNet:
http://technet.Microsoft.com/Library/dd560633 (v=WS.10).aspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 2793723 - L?n xem xét sau cùng: 04 Tháng Chín 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Outlook 2010 with Business Contact Manager
  • Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager
T? khóa: 
kbmt KB2793723 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2793723

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com