S?ng cu?c h?p h?i ngh? truy?n h?nh Add-in cho Outlook không xu?t hi?n trong phiên b?n 32-bit c?a Outlook 2013 trên m?t máy tính đang ch?y phiên b?n 64-bit c?a Windows 8

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2793819 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

B?n cài đ?t chuyên bi?t m?t phiên b?n 32-bit c?a Microsoft Outlook 2013 trên m?t máy tính đang ch?y phiên b?n 64-bit c?a Windows 8. Khi b?n cài đ?t chuyên bi?t các Live h?p h?i ngh? truy?n h?nh Add-in cho Outlook, các add-in xu?t hi?n trong Outlook 2013.

Lưu ?B?n có th? b?m vào các Add-in th? tab trong các Tu? ch?n Outlook hộp thoại đ? ki?m tra t?t c? các add-ins vào Outlook năm 2013.

Gi?i pháp

Đ? gi?i quy?t s? c?, cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t tích l?y sau:
2770463 Mô t? c?a cumulative update for Live h?p h?i ngh? truy?n h?nh Add-in cho Outlook: Tháng mư?i hai 2012


Thu?c tính

ID c?a bài: 2793819 - L?n xem xét sau cùng: 19 Tháng Mười Hai 2012 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
  • Conferencing Add-in for Microsoft Office Outlook 2007
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2793819 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2793819

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com