Làm th? nào đ?: Yêu c?u m?t trang Web thông qua m?t Telnet Client

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 279466 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chúng tôi đ? ngh? t?t c? ngư?i dùng nâng c?p đ? Microsoft Internet Information Services (IIS) Phiên b?n 7.0 ch?y trên Microsoft Windows Server 2008. IIS 7.0 làm tăng đáng k? Web an ninh cơ s? h? t?ng. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các ch? đ? liên quan đ?n an ninh IIS, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/technet/Security/prodtech/IIS.mspx
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? IIS 7.0, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.iis.net/default.aspx?tabid=1
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Đôi khi, m?t tr?nh duy?t Web là không có s?n đ? ki?m tra k?t n?i t?i m?t máy ch? Web. Bài vi?t t?ng bư?c này mô t? m?t quá tr?nh mà b?n có th? s? d?ng đ? k?t n?i t?i m?t máy ch? Web và hi?n th? các n?i dung HTML c?a trang Web b?ng cách s? d?ng m?t giao di?n đi?u khi?n ho?c ?ng d?ng d?ng l?nh d?a telnet.

Yêu c?u m?t trang Web thông qua m?t Telnet Client

Theo đi?u RFC 2616, đ?c t? cho giao th?c HTTP, m?t đ?nh d?ng đúng cách NH?N ĐƯ?C yêu c?u t? m?t khách hàng HTTP b?t đ?u v?i các NH?N ĐƯ?C đ?ng t? (lưu ? r?ng đ?ng t? s? d?ng t?t c? các ch? cái v?n) và k?t thúc v?i ASCII nhân v?t v?n chuy?n tr? l?i (CR) theo sau là đư?ng dây ngu?n c?p d? li?u (LF). Đi?u này s? xu?t hi?n như là các nhân v?t th?p l?c OD OA trong hai byte cu?i c?a các NH?N ĐƯ?C yêu c?u trong m?t d?u v?t Network Monitor.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, h?y truy c?p RFC Web site sau:
RFC 2616
http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616.html
Yêu c?u tài li?u đó đư?c đ?t t?i http://ServerName/VirtualDirectory/WebPage.asp t? m?t khách hàng telnet, g? l?nh sau t?i giao di?n đi?u khi?n ho?c d?u nh?c l?nh (nh?n ENTER ho?c quay tr? l?i sau khi m?i d?ng):
Telnet ServerName 80
Nh?n đư?c /VirtualDirectory/WebPage.asp
Sau khi b?n g? l?nh th? hai, các d? li?u HTML trong WebPage.asp v? telnet khách hàng t? các máy ch? Web.

LƯU ?: Ví d? này gi? đ?nh r?ng các máy ch? Web đư?c c?u h?nh đ? s? d?ng c?ng m?c đ?nh HTTP (TCP 80). N?u các máy ch? Web l?ng nghe trên m?t c?ng khác, thay th? s? hi?u c?ng đó trong d?ng đ?u tiên c?a các ví d?. Ngoài ra, ví d? này không ho?t đ?ng đúng trên m?t k?t n?i HTTPS/SSL (TCP 443, theo m?c đ?nh), b?i v? khách hàng telnet không th? thương lư?ng l?nh m? hóa c?n thi?t đ? thi?t l?p phiên SSL. M?c dù k?t n?i ban đ?u th? qua c?ng HTTPS/SSL, không có d? li?u đư?c tr? l?i khi b?n phát hành m?t NH?N ĐƯ?C yêu c?u.

Kích ho?t tính năng đ?a phương Echo

Theo m?c đ?nh, khách hàng telnet là bao g?m trong Microsoft Windows không có các Đ?a phương Echo tùy ch?n cho phép, do đó, l?nh th? hai không xu?t hi?n đ? đư?c nh?n b?i các máy ch?, m?c dù nó là. Đ? kích ho?t Đ?a phương Echo, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây sau khi l?nh đ?u tiên:

Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98, Microsoft Windows Millennium Edition (Me) ho?c Microsoft Windows NT 4.0

 1. Trên các Thi?t b? đ?u cu?i tr?nh đơn, nh?p vào S? thích.
 2. Nh?n vào đây đ? ch?n các Đ?a phương Echo h?p ki?m.

Microsoft Windows 2000 và Microsoft Windows XP

 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, và sau đó g? Telnet.exe ch?y chương tr?nh telnet.
 2. G? l?nh sau đây:Đ?i v?i Windows 2000:
  thi?t l?p local_echo
  Đối với Windows XP:
  thi?t l?p localecho
 3. Phím ENTER m?t l?n trên m?t d?ng tr?ng đ? thoát kh?i c?u h?nh và tr? v? phiên telnet.
M?t s? khách hàng telnet g?i nhân ch? v?n chuy?n tr? l?i (CR) v?t khi b?n nh?n ENTER ho?c quay tr? l?i. N?u b?n đang c? g?ng đ? k?t n?i t? m?t trong nh?ng khách hàng, b?n ph?i s? d?ng m?t s? k?t h?p đi?u khi?n-ch?a khóa đ? g?i các nhân v?t CRLF. Trong môi trư?ng Windows, gi? phím ALT, và sau đó g? chu?i phím tương ?ng v?i k? t? thích h?p trên vùng phím s?. Đ? xem các nhân v?t và các con s? tương ?ng, xem các trang Web m?ng nhà phát tri?n c?a Microsoft (MSDN) sau đây:K? t? đ?t 0-127
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/6hy0yb50 (VS.85) .aspx

K? t? đ?t 128-255
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/6c608ydz (VS.85) .aspxSau khi b?n g? s? cu?i, th? phím ALT. Trong trư?ng h?p c?a các NH?N ĐƯ?C yêu c?u r?ng bài vi?t này s? d?ng như là m?t ví d?, g? l?nh sau đây (lưu ? r?ng nh?ng con s? đang g? trên bàn phím):
Nh?n đư?c /VirtualDirectory/WebPage.asp <alt-key>0013<alt-key>0010</alt-key></alt-key>
N?u b?n đang s? d?ng m?t khách hàng telnet không g?i CRLF khi b?n nh?n ENTER ho?c quay tr? l?i, xem tài li?u hư?ng d?n cho r?ng h? th?ng máy tính cho thông tin v? làm th? nào đ? g?i k? t? m? r?ng.

THAM KH?O

Đ? có thêm thông tin v? làm th? nào đ? xem các gói tin m?ng, b?m vào nh?ng con s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
148942 Làm th? nào đ? n?m b?t lưu lư?ng truy c?p m?ng v?i giám sát m?ng
294818 Câu h?i thư?ng g?p v? giám sát m?ng
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? giao th?c TELNET, b?m vào nh?ng con s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
231866 Giao th?c TELNET
253918 Mô t? c?a Telnet Client trong Windows 2000

Thu?c tính

ID c?a bài: 279466 - L?n xem xét sau cùng: 22 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Internet Information Server 1.0
 • Microsoft Internet Information Server 2.0
 • Microsoft Internet Information Server 3.0
 • Microsoft Internet Information Services 6.0
 • Microsoft Internet Information Services 7.0
T? khóa: 
kbhowtomaster kbmt KB279466 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:279466

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com