Mô t? c?a Office 2010 hotfix gói (b?ng ch?ng-en-us.msp): ngày 11 tháng 8 năm 2013

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2794683 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang nàyLưu ?B?n phát hành này là không có s?n t?i th?i đi?m này. Chúng tôi đang đi?u tra m?t v?n đ? v?i b?n phát hành này.

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? các v?n đ? đư?c c? đ?nh trong gói hotfix Microsoft Office 2010 ngày 11 tháng 6 năm 2013.

GI?I THI?U

V?n đ? gói hotfix này s?a ch?a

Xem xét k?ch b?n sau đây:
  • B?n cho phép các gói ngôn ng? Cộng hòa Hàn Quốc trong vi?c thi?t l?p Office 2010.
  • B?n t?o ra m?t t? đi?n tùy ch?nh và b?n đ?t nó trên m?t đư?ng d?n m?ng trong ?ng d?ng Office 2010.
  • B?n ch?y l?i chính t? và ng? pháp ki?m tra.
Trong trư?ng h?p này, các ?ng d?ng Office 2010 đ? v? crash.


Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này nh?m kh?c ph?c ch? là nh?ng v?n đ? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" Hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng gói hotfix này, b?n ph?i có Office 2010 ho?c Office 2010 Service Pack 1 (SP1) đư?c cài đ?t chuyên bi?t. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2510690 Danh sách t?t c? các gói Office 2010 SP1

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t phát hành trư?c đó hotfix.

ki?m nh?p thông tin

S? d?ng các hotfix này gói ph?n m?m, b?n không c?n ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

Chi tieát taäp tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Hotfix này có th? ch?a t?t c? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. Hotfix này ch?a ch? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? gi?i quy?t các v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

Các Các phiên b?n toàn c?u c?a gói hotfix này s? d?ng m?t Microsoft Windows Installer gói đ? cài đ?t chuyên bi?t gói b?n vá nóng. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC) trong b?ng sau. Khi b?n Xem chi tieát taäp tin, ngày đư?c chuy?n đ?i gi? c?c b?. Đ? t?m các s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các múi thời gian tab trong ngaøy giôø m?c trong Panel điều khiển.


x 86

T?i thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Proofloc2010-kb2794683-fullfile-x 86-glb.exe14.0.7102.500056,286,2963-Tháng sáu-133:04

Microsoft Windows Installer .msp file thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
B?ng ch?ng-ar-sa.mspkhông áp d?ng6,402,04829-Tháng 5-1313:28
B?ng ch?ng-ca-es.mspkhông áp d?ng1,431,55229-Tháng 5-1313:28
B?ng ch?ng-cs-cz.mspkhông áp d?ng1,432,06429-Tháng 5-1313:28
B?ng ch?ng-da-dk.mspkhông áp d?ng1,431,55229-Tháng 5-1313:28
B?ng ch?ng-de-de.mspkhông áp d?ng2,083,84029-Tháng 5-1313:28
B?ng ch?ng-en-us.mspkhông áp d?ng2,716,67229-Tháng 5-1313:28
B?ng ch?ng-es-es.mspkhông áp d?ng7,303,68029-Tháng 5-1313:28
B?ng ch?ng-fr-fr.mspkhông áp d?ng1,566,72029-Tháng 5-1313:28
B?ng ch?ng-gu-in.mspkhông áp d?ng1,213,44029-Tháng 5-1313:29
B?ng ch?ng-ông-il.mspkhông áp d?ng1,358,33629-Tháng 5-1313:29
B?ng ch?ng-chào-in.mspkhông áp d?ng1,213,95229-Tháng 5-1313:28
B?ng ch?ng-CNTT-it.mspkhông áp d?ng1,431,55229-Tháng 5-1313:29
B?ng ch?ng-ja-jp.mspkhông áp d?ng1,144,32029-Tháng 5-1313:28
B?ng ch?ng-kn-in.mspkhông áp d?ng1,208,83229-Tháng 5-1313:28
B?ng ch?ng-ko-kr.mspkhông áp d?ng260,60829-Tháng 5-1313:29
B?ng ch?ng-lt-lt.mspkhông áp d?ng92,67229-Tháng 5-1313:28
B?ng ch?ng-mr-in.mspkhông áp d?ng1,212,92829-Tháng 5-1313:28
B?ng ch?ng-nb-no.mspkhông áp d?ng1,431,55229-Tháng 5-1313:28
B?ng ch?ng-nl-nl.mspkhông áp d?ng1,427,45629-Tháng 5-1313:27
B?ng ch?ng-nn-no.mspkhông áp d?ng1,288,19229-Tháng 5-1313:27
B?ng ch?ng-pa-in.mspkhông áp d?ng1,213,44029-Tháng 5-1313:29
B?ng ch?ng-pl-pl.mspkhông áp d?ng1,431,55229-Tháng 5-1313:28
B?ng ch?ng-pt-br.mspkhông áp d?ng1,431,55229-Tháng 5-1313:29
B?ng ch?ng-pt-pt.mspkhông áp d?ng233,47229-Tháng 5-1313:27
B?ng ch?ng-ro-ro.mspkhông áp d?ng132,60829-Tháng 5-1313:28
B?ng ch?ng-ru-ru.mspkhông áp d?ng1,432,06429-Tháng 5-1313:29
B?ng ch?ng-sv-se.mspkhông áp d?ng3,229,69629-Tháng 5-1313:28
B?ng ch?ng-ta-in.mspkhông áp d?ng1,212,92829-Tháng 5-1313:28
B?ng ch?ng-te-in.mspkhông áp d?ng1,212,92829-Tháng 5-1313:28
B?ng ch?ng-en-tr.mspkhông áp d?ng1,964,03229-Tháng 5-1313:27
B?ng ch?ng-ur-pk.mspkhông áp d?ng1,212,92829-Tháng 5-1313:28
B?ng ch?ng-zh-cn.mspkhông áp d?ng1,248,25629-Tháng 5-1313:28
B?ng ch?ng-zh-tw.mspkhông áp d?ng1,248,25629-Tháng 5-1313:28

B?ng ch?ng-en-us.msp

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Mscss7en.dll14.0.7005.1000307,3364-Tháng tư-1320:49
Msgr3en.dll3.1.0.175193,214,05611 Tháng chín 1222:42
Mshy7en.dll14.0.7005.1000182,8884-Tháng tư-1320:49
Mshy7en.Lex14.0.7001.1000475,1364-Tháng tư-1320:49
Mssp7en.dll14.0.7005.10001,588,8564-Tháng tư-1320:49
Mssp7en.Dubkhông áp d?ng3104-Tháng tư-1320:49
Msth7en.dll14.0.7005.1000342,6484-Tháng tư-1320:50

x 64

T?i thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Proofloc2010-kb2794683-fullfile-x 64-glb.exe14.0.7102.500057,540,67230-Ngày-136:17

Microsoft Windows Installer .msp file thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
B?ng ch?ng-ar-sa.mspkhông áp d?ng6,526,46429-Tháng 5-1313:21
B?ng ch?ng-ca-es.mspkhông áp d?ng1,555,45629-Tháng 5-1313:21
B?ng ch?ng-cs-cz.mspkhông áp d?ng1,554,43229-Tháng 5-1313:21
B?ng ch?ng-da-dk.mspkhông áp d?ng1,554,43229-Tháng 5-1313:22
B?ng ch?ng-de-de.mspkhông áp d?ng1,735,16829-Tháng 5-1313:21
B?ng ch?ng-en-us.mspkhông áp d?ng1,997,31229-Tháng 5-1313:21
B?ng ch?ng-es-es.mspkhông áp d?ng7,045,12029-Tháng 5-1313:22
B?ng ch?ng-fr-fr.mspkhông áp d?ng1,735,68029-Tháng 5-1313:22
B?ng ch?ng-gu-in.mspkhông áp d?ng1,305,08829-Tháng 5-1313:21
B?ng ch?ng-ông-il.mspkhông áp d?ng1,476,60829-Tháng 5-1313:22
B?ng ch?ng-chào-in.mspkhông áp d?ng1,306,11229-Tháng 5-1313:22
B?ng ch?ng-CNTT-it.mspkhông áp d?ng1,554,43229-Tháng 5-1313:21
B?ng ch?ng-ja-jp.mspkhông áp d?ng1,165,82429-Tháng 5-1313:21
B?ng ch?ng-kn-in.mspkhông áp d?ng1,304,57629-Tháng 5-1313:21
B?ng ch?ng-ko-kr.mspkhông áp d?ng303,10429-Tháng 5-1313:21
B?ng ch?ng-mr-in.mspkhông áp d?ng1,304,57629-Tháng 5-1313:21
B?ng ch?ng-nb-no.mspkhông áp d?ng1,554,94429-Tháng 5-1313:21
B?ng ch?ng-nl-nl.mspkhông áp d?ng1,554,94429-Tháng 5-1313:21
B?ng ch?ng-nn-no.mspkhông áp d?ng1,385,47229-Tháng 5-1313:21
B?ng ch?ng-pa-in.mspkhông áp d?ng1,304,57629-Tháng 5-1313:21
B?ng ch?ng-pl-pl.mspkhông áp d?ng1,554,94429-Tháng 5-1313:22
B?ng ch?ng-pt-br.mspkhông áp d?ng1,554,43229-Tháng 5-1313:21
B?ng ch?ng-pt-pt.mspkhông áp d?ng265,21629-Tháng 5-1313:20
B?ng ch?ng-ro-ro.mspkhông áp d?ng137,72829-Tháng 5-1313:21
B?ng ch?ng-ru-ru.mspkhông áp d?ng1,554,94429-Tháng 5-1313:21
B?ng ch?ng-sv-se.mspkhông áp d?ng3,351,55229-Tháng 5-1313:21
B?ng ch?ng-ta-in.mspkhông áp d?ng1,304,57629-Tháng 5-1313:21
B?ng ch?ng-te-in.mspkhông áp d?ng1,304,57629-Tháng 5-1313:21
B?ng ch?ng-en-tr.mspkhông áp d?ng2,134,52829-Tháng 5-1313:20
B?ng ch?ng-ur-pk.mspkhông áp d?ng1,300,48029-Tháng 5-1313:21
B?ng ch?ng-zh-cn.mspkhông áp d?ng1,264,12829-Tháng 5-1313:20
B?ng ch?ng-zh-tw.mspkhông áp d?ng1,264,12829-Tháng 5-1313:21

Pmái nhà-en-us.msp

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Mscss7en.dll14.0.7005.1000480,9044-Tháng tư-1320:48
Mshy7en.dll14.0.7005.1000224,3764-Tháng tư-1320:48
Mshy7en.Lex14.0.7001.1000475,6484-Tháng tư-1320:48
Mssp7en.dll14.0.7005.10002,025,0804-Tháng tư-1320:48
Mssp7en.Dubkhông áp d?ng3104-Tháng tư-1320:48
Msth7en.dll14.0.7005.1000455,2884-Tháng tư-1320:48

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm thông tin v? ph?n m?m C?p Nh?t thu?t ng?, b?m vào bài vi?t sau đây s? đ? xem các Bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2794683 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Sáu 2013 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
  • Microsoft Office Home and Business 2010
  • Microsoft Office Home and Student 2010
  • Microsoft Office Professional 2010
  • Microsoft Office Professional Plus 2010
  • Microsoft Office Standard 2010
  • Microsoft Office Starter 2010
T? khóa: 
kbqfe kbexpertiseinter kbsurveynew kbhotfixserver kbhotfixrollup kbhotfixallversions kbmt KB2794683 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2794683

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com