Kako da re?ite probleme prostora na disku koji su izazvani velikom fasciklom Windows skladi?te komponenti (WinSxS)

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 2795190 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Simptomi

Kada pogledate veli?inu fascikle C:\Windows, mo?e da se dogodi da primetite da fascikla C:\Windows\winsxs zauzima mnogo prostora na disku.

Uzrok

Direktorijum Windows skladi?te komponenti (C:\Windows\winsxs) se koristi prilikom operacija servisiranja unutar Windows instalacija. Operacije servisiranja uklju?uju, ali se nisu ograni?ene na, Windows Update, servisni paket, i instalacije hitnih ispravki.

Skladi?te komponenti sadr?i sve datoteke koje su neophodne za Windows instalaciju. Sve ispravke tih datoteka se tako?e ?uvaju u skladi?tu komponenti kada se ispravke instaliraju. Ovo uzrokuje da skladi?te komponenti raste tokom vremena zato ?to se ispravke, funkcije, ili uloge dodaju tokom instalacije. Skladi?te komponenti koristi NTFS ?vrste veze izme?u sebe i drugih Windows direktorijuma da bi se pove?ala snaga Windows platforme.

Skladi?te komponenti ?e da prika?e veliku veli?inu fascikle zbog na?ina na koji Windows Explorer interfejs odgovara za ?vrste veze. Windows interfejs ?e da broji svaku referencu ka ?vrstoj vezi kao pojedina?nu instancu datoteke za svaki direktorijum u kom se datoteka nalazi. Na primer, ukoliko datoteka pod nazivom advapi32.dll ima 700 KB i nalazi se u skladi?tu komponenti i unutar \Windows\system32 direktorijuma, Windows Explorer bi nepravilno prijavio da datoteka zauzima 1400 KB prostora na ?vrstom disku.

Re?enje

Skladi?te komponenti ne mo?e da se nalazi na volumenu osim sistemskog volumena zbog NTFS ?vrstih veza. Ukoliko poku?ate da pomerite skladi?te komponenti, ovo ?e da rezultira nemogu?no??u da ispravno instalirate Windows ispravke, servisne pakete, uloge ili funkcije. Pored toga, ne preporu?ujemo da ru?no uklanjate ili bri?ete datoteke iz skladi?ta komponenti.

Da biste smanjili veli?inu fascikle skladi?ta komponenti u Windows instalaciji, mo?ete da odaberete da u?inite instalaciju servisnog paketa trajnom i da preuzmete kori??eni prostor od datoteka servisnog paketa. Ipak, ukoliko u?inite instalaciju servisnog paketa trajnom, servisni paket nije mogu?e ukloniti.

Da biste uklonili datoteke servisnog paketa iz Windows instalacije, koristite slede?e pridru?ene uslu?ne aplikacije:
 • Windows Vista servisni paket 1 instaliran: VSP1CLN.EXE
 • Windows Vista servisni paket 2 ili Windows Server 2008 servisni paket 2 instaliran: Compcln.exe
 • Windows 7 servisni paket 1 ili Windows Server 2008 R2 servisni paket 1 instaliran: DISM /online /Cleanup-Image /SpSuperseded ili Disk Cleanup Wizard (cleanmgr.exe)

Uklanjanje starih datoteka tako?e mo?e da bude izvr?eno aktivno na Windows Vista i Windows Server 2008 instalacijama izazivanjem doga?aja uklanjanja na sistemu. Uklanjanje starih datoteka poku?ava da ukloni sve ne?eljene sistemske binarne vrednosti iz instalacije i da omogu?i da Windows povrati prostor na ?vrstom disku. Da biste izdali doga?aj uklanjanja na Windows instalaciju, dodajte ili uklonite bilo koju ne?eljenu sistemsku komponentu koja ve? nije instalirana, a zatim ponovo pokrenite Windows instalaciju. Uklanjanje starih datoteka bi?e odra?eno tokom slede?eg ponovnog pokretanja operativnog sistema.

Napomena Uklanjanje starih datoteka bi?e automatski odra?eno na instalacijama Windows 7 i Windows Server 2008 R2.

Dodatne informacije

Da biste povratili dodatni prostor na disku va?eg sistema, pratite slede?e korake:

 1. Kliknite na dugme Start i u okviru za tekst Pretra?i programe i datoteke otkucajte ?i??enje diska.
 2. Kliknite na ikonu ?i??enje diska i pokrenite alatku ??i??enje diska? da biste odredili koje datoteke ?elite da izbri?ete, na osnovu svoje konfiguracije.
Dodatni na?ini da sa?uvate prostor na sistemskom volumenu uklju?uju slede?e:

 • Prebacite datoteku strani?ne memorije na drugi volumen sistema.
 • Isklju?ite mogu?nost hibernacije sistema.
 • Koristite namensku datoteku stanja memorije da biste uhvatili datoteke stanja memorije na drugi volumen sistema.
 • Prebacite programske datoteke i datoteke korisni?kih profila na drugi volumen sistema.
 • Onemogu?ite ta?ke oporavka na instalacijama klijenta.
 • O?istite sve privremene direktorijume i fascikle kori??enjem ?arobnjaka ??i??enje diska? (cleanmgr.exe).
 • Deinstalirajte aplikacije i uslu?ne programe koji se ne koriste iz instalacije.


Za vi?e informacija o WinSxS fascikli, posetite slede?e Microsoft Veb lokacije:Za dodatne informacije o sistemskim zahtevima za ?vrste diskove, posetite slede?e Veb lokacije:


Napomene
 • Kada je proizvod instaliran putem aplikacije Windows Installer, manja verzija originalne .msi datoteke je sa?uvana u fascikli Windows Installer Cache (%windir%\installer). Tokom vremena, ova fascikla mo?e da naraste. Svaka dodatna instalacija ispravke za instalirane proizvode kao ?to su hitne ispravke, kumulativne ispravke ili instalacije servisnih paketa tako?e ?uvaju odgovaraju?u .msp ili .msi datoteku unutar Windows Installer ke?a. Tokom vremena, ova fascikla mo?e da naraste. Ne podr?avamo i ne preporu?ujemo brisanje bilo koje datoteke u ovoj fascikli ili zamenjivanje datotekama sa drugog ra?unara. Svaka ispravka aplikacije se oslanja na podatke koji su dostupni u datotekama koje se ?uvaju u ovoj fascikli. Bez ovih informacija, ispravke ne mogu da ispravno sprovedu svoje instalacije.
 • Fascikla %windir%\softwaredistribution\downloads se koristi od strane Windows Update da bi ?uvala preuzete ispravke. Obi?no ne morate da upravljate ovom fasciklom zato ?to njom upravlja Windows. Uobi?ajena veli?ina ove fascikle je odre?ena preko nekoliko faktora, kao ?to su verzija operativnog sistema, koje ispravke su dostupne u tom trenutku i tako dalje. Imaju?i to u vidu, te?ko je odrediti uobi?ajenu veli?inu koju treba da o?ekujete. Ukoliko ovaj fascikla koristi mnogo prostora na disku, prvo instalirate sve ispravke za sistem, a zatim ponovo pokrenite ra?unar. Da biste re?ili ovaj problem ukoliko je veli?ina zauzetog prostora i dalje velika, pratite slede?e korake:
  1. Na komandnoj liniji sa punim privilegijama, pokrenite slede?u komandu:
   Net Stop WUAUSERV
  2. Obri?ite sadr?aj fascikle %windir%\softwaredistribution\downloads.
  3. Na komandnoj liniji sa punim privilegijama, pokrenite slede?u komandu:
   Net Start WUAUSERV
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 2795190 - Poslednji pregled: 21. avgust 2013. - Revizija: 1.0
Odnosi se na:
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Service Pack 1
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
Klju?ne re?i: 
KB2795190

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com