Làm th? nào đ? gi?i quy?t v?n đ? space đ?a đư?c gây ra b?i m?t m?c tin thư thoại Windows l?n c?a hàng (WinSxS) thành ph?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2795190 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

Khi b?n ki?m tra kích thư?c c?a m?c tin thư thoại C:\Windows, b?n có th? nh?n th?y r?ng các m?c tin thư thoại C:\Windows\winsxs dư?ng như s? d?ng r?t nhi?u không gian đ?a.

Nguyên nhân

Thành ph?n Windows m?c tin thư thoại lưu tr? (C:\Windows\winsxs) đư?c s? d?ng trong th?i gian ph?c v? ho?t đ?ng trong cài đ?t chuyên bi?t Windows. Ph?c v? ho?t đ?ng bao g?m, nhưng không gi?i h?n, Windows Update, gói b?n ghi d?ch v? và cài đ?t chuyên bi?t hotfix.

Các c?a hàng thành ph?n có ch?a t?t c? các t?p tin đư?c yêu c?u đ? cài đ?t chuyên bi?t Windows. Và b?t k? c?p nh?t các t?p tin c?ng đư?c t? ch?c trong các c?a hàng thành ph?n như các b?n C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t. Đi?u này gây ra các c?a hàng thành ph?n phát tri?n theo th?i gian như thêm thông tin C?p Nh?t, tính năng, ho?c vai tr? đư?c b? sung vào ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t. Lưu tr? thành ph?n s? d?ng các liên k?t c?ng NTFS gi?a chính nó, và các m?c tin thư thoại Windows khác đ? tăng m?nh m? c?a n?n t?ng Windows.

Các c?a hàng thành ph?n s? hi?n th? m?t kích thư?c m?c tin thư thoại l?n b?i v? làm th? nào Window Explorer shell chi?m liên k?t c?ng. Windows shell s? đ?m m?i tham chi?u đ?n m?t liên k?t c?ng như m?t trư?ng h?p duy nh?t c?a các t?p tin cho m?i m?c tin thư thoại trong đó các t?p tin n?m. Ví d?, n?u m?t t?p tin đư?c đ?t tên advapi32.dll là 700 KB và n?m trong thành ph?n c?a hàng và trong m?c tin thư thoại \Windows\system32, Window Explorer nào không chính xác báo r?ng các t?p tin tiêu th? 1.400 KB không gian đ?a c?ng.

Gi?i pháp

Các c?a hàng thành ph?n không th? cư trú trên m?t ổ đĩa khác hơn so v?i âm lư?ng h? th?ng v? các liên k?t c?ng NTFS. N?u b?n c? g?ng di chuy?n c?a hàng thành ph?n, đi?u này s? d?n đ?n không có kh? năng m?t cách chính xác cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t Windows, gói b?n ghi d?ch v?, vai tr?, ho?c tính năng. Ngoài ra, chúng tôi không khuyên r?ng b?n b?ng tay g? b? ho?c xóa các t?p tin t? các c?a hàng thành ph?n.

Đ? gi?m kích thư?c c?a m?c tin thư thoại lưu tr? thành ph?n trên m?t cài đ?t chuyên bi?t Windows, b?n có th? quy?t đ?nh đ? th?c hi?n cài đ?t chuyên bi?t gói b?n ghi d?ch v? thư?ng xuyên và thu h?i các không gian đư?c s? d?ng t? các t?p tin gói b?n ghi d?ch v?. Tuy nhiên, n?u b?n th?c hi?n cài đ?t chuyên bi?t gói b?n ghi d?ch v? thư?ng trú, các gói b?n ghi d?ch v? là không lưu đ?ng.

Đ? lo?i b? các t?p tin gói b?n ghi d?ch v? t? m?t cài đ?t chuyên bi?t Windows, s? d?ng các ti?n ích trong h?p sau:
 • Windows Vista Service Pack 1 cài đ?t: VSP1CLN.EXE
 • Windows Vista Service Pack 2 ho?c Windows Server 2008 Service Pack 2 cài đ?t: Compcln.exe
 • Windows 7 Service Pack 1 ho?c Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 cài đ?t: DISM / tr?c tuy?n /Cleanup-Image /SpSuperseded ho?c thu?t s? d?n đ?a (cleanmgr.exe)

Nh?t rác có th? c?ng đư?c th?c hi?n ch? đ?ng cài đ?t chuyên bi?t Windows Vista và Windows Server 2008 b?ng cách bu?c m?t s? ki?n lo?i b? trên h? th?ng. Nh?t rác s? c? g?ng đ? lo?i b? b?t k? t?p nh? phân h? th?ng không mong mu?n t? cài đ?t chuyên bi?t và kích ho?t các c?a s? đ? đ?i l?i không gian đ?a. Đ? phát hành m?t s? ki?n g? cài đ?t chuyên bi?t vào tr?nh cài đ?t chuyên bi?t Windows, thêm và lo?i b? b?t k? thành ph?n c?a h? th?ng không mong mu?n nào đó không ph?i đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t, và sau đó kh?i đ?ng l?i ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t Windows. Nh?t rác s? đư?c th?c hi?n trong th?i gian kh?i đ?ng l?i sau đây c?a hệ điều hành.

Lưu ?: Nh?t rác đư?c th?c hi?n t? đ?ng cài đ?t chuyên bi?t Windows 7 và Windows Server 2008 R2.

Thông tin thêm

Đ? đ?i l?i không gian đ?a b? sung trên h? th?ng c?a b?n, h?y làm theo các bư?c sau:

 1. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó trong h?p tra c?u chương tr?nh và các t?p tin văn b?n, nh?p D?n đ?a.
 2. Nh?p vào bi?u tư?ng D?n đ?a , b?t lên và ch?y công c? d?n đ?a đ? xác đ?nh nh?ng t?p tin mà b?n có th? xóa, d?a trên c?u h?nh c?a b?n.
Thêm cách đ? ti?t ki?m không gian trên kh?i lư?ng h? th?ng bao g?m:

 • Di chuy?n tệp trang cho m?t kh?i lư?ng trên h? th?ng.
 • Vô hi?u ng? đông trên h? th?ng.
 • S? d?ng tùy ch?n chuyên d?ng b?i ch?a t?p tin đ? n?m b?t các t?p k?t xu?t b? nh? trên m?t ổ đĩa trên h? th?ng.
 • Offload thư ngư?i dùng h? sơ và chương tr?nh t?p tin m?c đ? kh?i lư?ng khác trên h? th?ng.
 • Vô hi?u hoá h? th?ng đi?m khôi ph?c cài đ?t chuyên bi?t khách hàng.
 • S?ch s? ra t?t c? các m?c tin thư thoại t?m th?i và các m?c tin thư thoại b?ng cách s? d?ng thu?t s? d?n đ?a (cleanmgr.exe).
 • G? cài đ?t chuyên bi?t không s? d?ng ?ng d?ng ho?c ti?n ích t? cài đ?t chuyên bi?t.


Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các m?c tin thư thoại WinSxS, đi đ?n các web site sau đây:Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các yêu c?u h? th?ng cho đ?a, h?y vào web site sau đây:


Lưu ý
 • Khi m?t s?n ph?m đư?c cài đ?t chuyên bi?t b?ng cách s? d?ng tr?nh cài đ?t chuyên bi?t Windows, m?t phiên b?n ph? hơn c?a các t?p tin d? li?u .msi ban đ?u đư?c lưu tr? trong m?c tin thư thoại Windows cài đ?t chuyên bi?t b? nh? Cache (% windir%\Installer). Theo th?i gian, m?c tin thư thoại này có th? phát tri?n l?n hơn. M?i cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t b? sung cho các s?n ph?m đư?c cài đ?t chuyên bi?t như hotfixes, tích l?y C?p Nh?t ho?c b?n ghi d?ch v? gói thi?t l?p c?ng lưu tr? c?a h? t?p tin .msp ho?c .msi có liên quan trong b? nh? cache c?a tr?nh cài đ?t chuyên bi?t Windows. Theo th?i gian, m?c tin thư thoại này có th? phát tri?n l?n hơn. Chúng tôi không h? tr? và không khuyên b?n nên b?n xóa b?t k? t?p trong c?p này ho?c thay th? chúng v?i các t?p tin t? máy tính khác. B?t k? C?p Nh?t cho các ?ng d?ng d?a trên thông tin có s?n trong các t?p tin đư?c lưu tr? trong m?c tin thư thoại này. Không có thông tin này, các b?n C?p Nh?t không th? th?c hi?n cài đ?t chuyên bi?t c?a h? m?t cách chính xác.
 • m?c tin thư thoại %windir%\softwaredistribution\downloads đư?c s? d?ng b?i Windows Update đ? lưu tr? thông tin C?p Nh?t t?i v?. Thông thư?ng, b?n không có đ? qu?n l? m?c tin thư thoại này b?i v? nó đư?c qu?n l? b?i Windows. Kích thư?c đi?n h?nh c?a c?p này đư?c xác đ?nh b?i m?t s? y?u t? ch?ng h?n như các phiên b?n hệ điều hành, nh?ng thông tin C?p Nh?t có s?n t?i th?i gian, và như v?y. V? v?y, nó là khó khăn đ? cung c?p m?t k? v?ng đi?n h?nh kích thư?c. N?u c?p này s? d?ng r?t nhi?u không gian đ?a, trư?c tiên cài đ?t chuyên bi?t t?t c? các b?n C?p Nh?t có s?n cho h? th?ng, và sau đó kh?i đ?ng l?i máy tính. Đ? kh?c ph?c v?n đ? này n?u kích thư?c v?n c?n l?n, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. M?t d?u ki?m nh?c l?nh cao, h?y ch?y l?nh sau:
   Net Stop WUAUSERV
  2. Xóa n?i dung c?a m?c tin thư thoại %windir%\softwaredistribution\downloads.
  3. M?t d?u ki?m nh?c l?nh cao, h?y ch?y l?nh sau:
   Net B?t đ?u WUAUSERV

Thu?c tính

ID c?a bài: 2795190 - L?n xem xét sau cùng: 09 Tháng Hai 2014 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Service Pack 1
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
T? khóa: 
kbmt KB2795190 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2795190

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com