K? blo??t zi?ojums tiek nos?t?ts vai sa?emts, pamatojoties uz Office 365 pielikuma faila nosaukuma papla?in?jums

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2795329 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

IEVADS

?aj? rakst? ir aprakst?ts, k? blo??t zi?ojuma tiek nos?t?ts vai sa?emts Microsoft Office 365 atkar?b? no faila nosaukuma papla?in?jums ir pielikums.

PROCED?RA

Var blo??t zi?ojumu tiek nos?t?t vai sa?emt, ja zi?ojumam tiek pievienots failu papla?in?jumu Office 365 Pa?reiz nav blo??jis. Lai to izdar?tu, izveidojiet k?rtulu transporta, izmantojot k?du no ??m metod?m atbilsto?i situ?cijai.

Piez?me.K?rtula neattiecas uz gad?jumos, kad lietot?jiem main?t faila nosaukuma papla?in?jums, pirms t?s nos?t?t zi?ojumu.

Lai izveidotu k?rtulu transporta bloku zi?ojumiem atkar?b? no faila nosaukuma papla?in?jums ir Office 365 pielikumu, r?kojieties ??di:
 1. Pierakst?ties pakalpojum? Office 365 port?ls (https://Portal.Office.com).
 2. Noklik??iniet uz administratorsun p?c tam noklik??iniet uz Exchange.
 3. Kreisaj? navig?cijas r?t? noklik??iniet uzpasta pl?smaun p?c tam noklik??iniet uzk?rtulas.
 4. Noklik??iniet uz jaun? (
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  ekr?nuz??mums no jauna ikona
  ), un p?c tam noklik??iniet uz izveidot jaunu k?rtulu.
 5. K?rtula log? noklik??iniet uz papildu opcijas.
 6. adreses lodzi?? v?rds un uzv?rds nor?diet jaun?s k?rtulas nosaukumu.
 7. Noklik??iniet uz * lietot ?o k?rtulu, ja nolai?amaj? sarakst?, nor?diet uz jebkuru pielikumu, un p?c tam noklik??iniet uz faila papla?in?jums ir ?os v?rdus.
 8. Log? Nor?diet v?rdus vai fr?zes ierakstiet faila nosaukuma papla?in?jums, kuru v?laties blo??t pielikumus un p?c tam noklik??iniet uz plus simbols (
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  ekr?nuz??mums plus simbols
  ) Lai sarakstam pievienotu faila nosaukuma papla?in?jums. Ja sarakst? ir pabeigta, noklik??iniet uz Labi.
 9. Noklik??iniet uz * r?kojieties ??di nolai?amaj? sarakst? nor?diet blo??t zi?ojumu, un p?c tam noklik??in?t noraid?t zi?ojumu un ietver skaidrojumu vai noklik??iniet uz Dz?st nepazi?ojot ikviens.

  Ja tas ir nepiecie?ams, pievienojiet pazi?ojumu inform? lietot?jus, kas sa?ems atskaite par neizdevu?os pieg?di (NDR) iemesls pasta pieg?des neizdev?s, un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 10. Nor?diet k?rtulas audit??ana un k?rtulu aktiviz??ana vai deaktiviz??ana laika papildu opcijas un p?c tam noklik??iniet uz saglab?t.

V?l arvien ir nepiecie?ama pal?dz?ba? Dodieties uz Office 365 Kopiena t?mek?a vietne.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2795329 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2014. gada 13. augusts - P?rskat??ana: 14.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Exchange Online
Atsl?gv?rdi: 
o365 o365a o365p o365e o365022013 o365m kbgraphic kbmt KB2795329 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2795329

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com