Works: כיצד לפתור בעיות של התקנה תלויה והודעות שגיאה

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 279625 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מאפייני הבעיה

במהלך התקנת מוצר מתוך רשימת המוצרים המפורטת בתחילת מאמר זה, ייתכן שתופיע אחת מהודעות השגיאה הבאות:
 • Setup.exe אינו חוקי ביישום Win32
 • ההתקנה גרמה לחריגה ב-c0000006h במודול שם קובץ.
 • <תוכנית> גרמה לחריגה ב-c0000006h במודול <שם קובץ>.
 • %?1 אינו חוקי ביישום Win32
 • לא ידוע גרם לחריגה בלא ידוע.
 • ההתקנה גרמה לתקלת דף לא חוקי במודול לא ידוע.
כאשר לוחצים על סגור, המחשב עלול להפסיק להגיב (מצב תלוי).

כאשר מתקינים אחד מהמוצרים שמוזכרים בתחילת מאמר זה, המחשב עשוי להפסיק להגיב (מצב תלוי).

סיבה

אופן פעולה זה עלול להתרחש אם מתקיים תנאי אחד או יותר מהבאים:
 • תקליטור ההתקנה מלוכלך או פגום.
 • תוכנית שפועלת ברקע מפריעה לתהליך ההתקנה.
 • Microsoft Access Data Components? (MDAC) לא מותקן כהלכה.
 • Microsoft Internet Explorer פגום או שאינו מותקן כהלכה.

שגיאות אלה עשויות להתרחש גם עקב בעיה בקריאה מהתקליטור.

פתרון הבעיה

כדי לפתור בעיה זו, היעזר באחת מהשיטות הבאות, לפי סדר הופעתן.

בדיקה וניקוי של התקליטור

נקה את התקליטור של התוכנית. לשם כך, השתמש בערכה לניקוי תקליטורים או נגב בעדינות את הצד המוכסף של התקליטור בעזרת מטלית כותנה רכה ללא מוך. אל תשתמש בנייר ניגוב שעלול לשרוט את הפלסטיק ולהשאיר סימנים. בעת ניקוי התקליטור, נגב ממרכז הדיסק כלפי חוץ. אל תשתמש בתנועה סיבובית.

אם הבעיה ממשיכה, נקה את התקליטור בעזרת מטלית לחה או באמצעות מוצר מסחרי לניקוי תקליטורים. נגב היטב את התקליטור לפני הכנסתו לכונן התקליטורים.

אם הבעיה ממשיכה, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
218617 כיצד לפתור בעיות של שגיאה בקריאה מהתקליטור (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
אם הבעיה ממשיכה, בדוק אם יש שריטות או פגמים אחרים על התקליטור. אם התקליטור שרוט או פגום, פנה לקמעונאי ממנו רכשת את התוכנה ובקש להחליפו, או התקשר לשם כך למספר 1-800-360-7561.

אם הבעיה ממשיכה, המשך לשיטה הבאה.

בדיקת התקליטור בכונן אחר

אם המחשב שלך מצויד במספר כונני תקליטורים, כגון CD-ROM,? CD-R,? CD/RW או DVD, בדוק את תקינות התקליטור בכונן אחר. אם אתה בודק תקליטור DVD, ודא שבחלק הקדמי של הכונן מופיע לוגו של DVD. אם התקליטור פועל בכונן אחר, ייתכן שהבעיה היא בכונן הראשון. לקבלת עזרה, פנה ליצרן המחשב או ליצרן כונן התקליטורים.

אם התקליטור נקי ובכל זאת לא עובד בכונן אחר, ככל הנראה הוא פגום ויש להחליפו.

ניקוי הכונן

ניתן לנקות את כונן התקליטורים בעזרת תקליטור ניקוי לכונני CD-ROM או DVD. ניתן להשיג אותם במרבית חנויות המחשבים או האלקטרוניקה. לפני שתרכוש תקליטור לניקוי כוננים, נסה לפתור את הבעיה בעזרת השלבים הנותרים שמפרט מאמר זה.

בדיקת הקריאה מהתקליטור בעזרת Copy או Xcopy

Xcopy ו-Copy הם כלי שירות המופעלים משורת הפקודה, שבדרך כלל חושפים בעיות בקריאת התקליטור. אם Copy ו-Xcopy מסתיימים בהצלחה, סביר להניח שהבעיה אינה בקריאת התקליטור. כשל בביצוע העתקה עשוי להצביע על כך שיש בעיות בכונן או במערכת המצריכות פתרונות נוספים.

על מנת לבדוק את יכולת הקריאה מהתקליטור בעזרת Copy או Xcopy, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על הפעלה.
 2. בתיבת הדו-שיח פתח את, הקלד cmd והקש על ENTER.
 3. בשורת הפקודה, הקלד אחת מהפקודות הבאות: כדי להעתיק תיקייה מסוימת: copy discdrive:\foldernamedrive:\psstest /V

  כדי להעתיק דיסק שלם: xcopy discdrive:\*.* drive:\psstest /V /E

  הערה: המילה discdrive מייצגת את אות הכונן של כונן ה-CD-ROM או ה-DVD, המילה foldername מייצגת את שם התיקייה שמכילה את הקבצים אליהם ניסית לגשת בדיסק, והמילה drive מייצגת את האות של הדיסק הקשיח במערכת שלך.
 4. הקש על ENTER.
 5. אם תופיע השאלה 'Does psstest specify a file name or directory name???' (האם psstest מציין שם קובץ או שם ספרייה?), הקש F.
 6. אם תופיע השאלה Overwrite ... (Yes/No/All)??? (להחליף את... [כן/לא/כולם]?), הקש A.

  הערה: השימוש בפרמטר ?/V לפקודה Copy או Xcopy מאמת את הקבצים המועתקים ונמשך הרבה יותר זמן, אבל מבטיח שהקבצים יועתקו כהלכה.

אתחול נקי של המחשב

תוכניות שפועלות ברקע עלולות להפריע לתהליך ההתקנה. על מנת לוודא שלא פועלות תוכניות לא נחוצות, בצע אתחול נקי של המחשב לפני התקנת אחת מהתוכניות המוזכרות בתחילת המאמר. לשם כך, השתמש בשיטה המתאימה לגירסת Microsoft Windows שברשותך.

Microsoft Windows XP

 1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על הפעלה.
 2. בתיבה פתח את, הקלד msconfig ולאחר מכן לחץ על אישור.
 3. לחץ על הכרטיסייה כללי, לחץ על אתחול סלקטיבי ולאחר מכן לחץ כדי לנקות את תיבות הסימון הבאות:
  • עבד את הקובץ System.ini
  • עבד את הקובץ Win.ini
  • טען פריטי אתחול
 4. לחץ על הכרטיסייה שירותים, סמן את תיבת הסימון הסתר את כל שירותי Microsoft, ולאחר מכן לחץ על בטל הכל.
 5. לחץ על אישור ולאחר מכן לחץ על הפעל מחדש כדי להפעיל מחדש את המחשב.
אחרי שביצעת אתחול נקי של Windows XP, בצע את הפעולות הבאות כדי לסגור את כל התוכניות שנותרו:
 1. צא מכל התוכניות הפתוחות.
 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על כל אחד מהסמלים באזור ההודעות ולאחר מכן לחץ על 'יציאה'.

  הערה: אזור ההודעות ממוקם בקצה השמאלי של שורת המשימות, סמוך לשעון. לחלק מהתוכניות שמופיעות באזור ההודעות לא תופיע האפשרות 'יציאה' בתפריט הקיצור וייתכן שיהיה עליך ללחוץ על צא, סגור או הפוך ללא זמין, בהתאם לאפשרויות הבחירה הזמינות עבור כל אחת מהן.
 3. בתפריט האבטחה של Windows, הקש CTRL+ALT+DEL ולאחר מכן לחץ על מנהל משימות.
 4. במנהל המשימות של Windows, לחץ על יישומים.
 5. לא מופיעים יישומים כלשהם תחת רשימת המשימות. אם מופיע יישום כלשהו, לחץ כדי לסמן אותו ולאחר מכן לחץ על סיים משימה.
 6. חזור על שלב 5 עד אשר רשימת המשימות תתרוקן.
 7. צא ממנהל המשימות של Windows.

  הערה: כדי להחזיר את הגדרת המחשב לשימוש בהפעלה רגילה, פתח את הכרטיסייה 'כללי' בכלי השירות לקביעת תצורת המערכת, לחץ על אתחול רגיל - טען את כל מנהלי ההתקנים והשירותים, לחץ על אישור ולאחר מכן לחץ על הפעל מחדש כדי להפעיל מחדש את המחשב.
לקבלת מידע נוסף לחץ על מספר המאמר שלהלן, הדן באופן הביצוע של אתחול נקי ב-Windows XP, כדי להציג את המאמר בנושא זה מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
310353 כיצד לבצע אתחול נקי במערכת Windows XP

Microsoft Windows Millennium Edition (Me)?

 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד msconfig בתיבה פתח את:, ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. בכרטיסייה כללי, לחץ על אתחול סלקטיבי.
 3. לחץ כדי לנקות את כל תיבות הסימון תחת אתחול סלקטיבי.
 4. בכרטיסייה הפעלה, לחץ כדי לסמן את תיבת הסימון ?*StateMgr.
 5. לחץ על אישור. כאשר תתבקש להפעיל את המחשב מחדש, לחץ על כן . לאחר שהמחשב הופעל מחדש, לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד msconfig בתיבה פתח את: ולאחר מכן לחץ על אישור.

  חשוב: בדוק בכרטיסייה כללי שתיבות הסימון שניקית אכן אינן מסומנות. אם אף אחת מהתיבות אינה מסומנת, המשך לשלב 6. אם אחת מתיבות הסימון אינה זמינה או אפורה, פירוש הדבר שהמחשב לא עבר "אתחול נקי" כהלכה, וייתכן שתזדקק לסיוע מיצרן התוכנה שגורמת לסימון מחדש של התיבה ב-Msconfig.
 6. לאחר שווידאת בשלב 5 שהמחשב עבר אתחול נקי, תוכל לנסות לבודד את הבעיה. אם הבעיה המקורית לא מתרחשת שוב לאחר האתחול הנקי, בחר בפריט אחד בכל פעם מתוך אתחול סלקטיבי ולאחר מכן הפעל מחדש את המחשב כדי לבדוק אם הערך הנוסף גורם לשחזור הבעיה המקורית.

Microsoft Windows 98

 1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על הפעלה.
 2. בתיבה פתח את, הקלד msconfig ולאחר מכן לחץ על אישור.
 3. בכרטיסייה כללי, לחץ על אתחול סלקטיבי ולאחר מכן נקה את תיבות הסימון האלה:
  • עבד את קובץ Config.sys
  • עבד את קובץ Autoexec.bat
  • עבד את קובץ Winstart.bat (אם אפשרות זו זמינה)
  • טען את פריטי קבוצת ההפעלה
 4. לחץ על הכרטיסייה Win.ini.
 5. לחץ על סימן הפלוס (+) לצד [windows] כדי להרחיב את הענף.
 6. תחת הענף [windows], לחץ כדי לנקות את תיבות הסימון הבאות:
  • Load=?
  • Run=?
 7. לחץ על אישור.

  עם הופעת ההנחיה לכך, הפעל מחדש את המחשב.
לקבלת מידע נוסף על אופן ביצועו של אתחול נקי ב-Windows 98, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
192926 כיצד לבצע אתחול נקי ב-Windows 98 לשם פתרון בעיות
הערה: כדי לשחזר את אפשרויות האתחול המקוריות, לחץ על אתחול רגיל בכרטיסייה כללי שבכלי השירות לקביעת תצורת המערכת.

אם הבעיה ממשיכה, המשך לשיטה "תיקון Microsoft Internet Explorer".

Microsoft Windows 95

 1. הפעל מחדש את המחשב. כאשר תראה את ההודעה "Starting Windows 95", הקש על מקש F8 ולאחר מכן סמן את Command Prompt Only (שורת הפקודה בלבד) מתפריט ההפעלה.
 2. בשורת הפקודה, הקלד win ולאחר מכן הקש ENTER.

  הקש על מקש SHIFT והחזק אותו לחוץ עד שיסתיים תהליך ההפעלה של Windows.
 3. השבת כל תוכנית אנטי-וירוס או כלי דיסק המותקנים במחשב.

  לקבלת מידע על אופן השבתת תוכניות אלה עיין בתיעוד המודפס או המקוון שלהן.
 4. הקש על הצירוף CTRL+ALT+DELETE.
 5. בתיבת הדו-שיח סגירת תוכנית, לחץ על כל תוכנית למעט Explorer או Systray (שהן רכיבים של Microsoft Windows) ולאחר מכן לחץ על סיים משימה.

  אם תתקבל הודעה המציינת שהתוכנית תפוסה או לא מגיבה, לחץ שוב על סיים משימה.
 6. חזור על שלבים 4 ו-5 כדי לצאת מכל התוכניות למעט Explorer ו-Systray.
לקבלת מידע נוסף על אופן ביצועו של אתחול נקי ב-Windows 95, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
177604 מולטימדיה: פתרון בעיות באמצעות אתחול נקי של Windows 95 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
הערה: על מנת לשחזר את אפשרויות האתחול המקוריות, הפעל את המחשב מחדש באופן רגיל ולאחר מכן הפוך לזמינות את כל תוכניות האנטי-וירוס או כלי הדיסק המותקנים במחשב.

לקבלת מידע על אופן הפיכתן של תוכניות אלה לזמינות, עיין בתיעוד המודפס או המקוון שלהן.

אם הבעיה ממשיכה, המשך לשיטה הבאה.

התקנת DCOM for Windows 95 ?(Windows 95 בלבד)

אם ברצונך להתקין אחת מהתוכניות שמוזכרות בתחילת מאמר זה במחשב Windows 95, התקן את הגירסה העדכנית של DCOM for Windows 95 ?(Dcom95.exe) מהתקליטור של Works או מהתקליטור של Works Suite Disc 4.

אם ברצונך להתקין אחת מהתוכניות המוזכרות בתחילת מאמר זה על מחשב Windows NT 4.0,? Windows 98,? Windows Me או Windows 2000, המשך לשיטה 'התקנת MDAC במצב בטוח'.

על מנת להתקין את הגירסה העדכנית של DCOM for Windows 95 ?(Dcom95.exe) מתקליטור של Works או מתקליטור של Works Suite Disc 4:
 1. הכנס את התקליטור של Works או את התקליטור של Works Suite Disc 4 לכונן התקליטורים. במהלך הכנסת התקליטור, הקש על מקש SHIFT והחזק אותו לחוץ על מנת למנוע הפעלה אוטומטית של תוכנית ההתקנה של Works.
 2. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על הפעלה.
 3. בתיבה פתח את, הקלד את השורה המתאימה עבור גירסת Works שברשותך ולאחר מכן לחץ על אישור:

  Works:

  cd-rom:\redist\ie5\dcom95.exe

  Works Suite:

  cd-rom:\mhp\redist\ie5\dcom95.exe

  כאשר המילה cd-rom מייצגת את האות של כונן התקליטורים.
 4. פעל בהתאם להוראות שעל המסך כדי להתקין את העדכון של DCOM95 for Windows 95.

התקנת MDAC

על מנת להתקין את MDAC במצב בטוח, השתמש בשיטה המתאימה לגירסת Microsoft Windows שברשותך.

Windows NT 4.0

אם ברצונך להתקין אחת מהתוכניות המוזכרות בתחילת מאמר זה במחשב עם Windows NT 4.0, הורד והתקן את הגירסה האחרונה של עדכון MDAC מאתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://msdn.microsoft.com/dataaccess
לקבלת מידע נוסף על הורדת קבצי תמיכה של Microsoft, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
119591 כיצד לקבל קבצי תמיכה של Microsoft מהשירותים המקוונים (Online Services) (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
Microsoft סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים. Microsoft השתמשה בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר שהייתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים מאובטחים שמסייעים למנוע שינויים בלתי מורשים בו.

Windows 95,? Windows 98,? Windows Me או Windows 2000

על מנת להתקין את MDAC במצב בטוח:
 1. הכנס את התקליטור של Works או את התקליטור של Works Suite Disc 1 לכונן התקליטורים. במהלך הכנסת התקליטור, הקש על מקש SHIFT והחזק אותו לחוץ על מנת למנוע הפעלה אוטומטית של תוכנית ההתקנה של Works.
 2. לחץ על התחל, הצבע על חיפוש ולאחר מכן לחץ על קבצים או תיקיות.
 3. בתיבה בשם, הקלד mdac_typ.exe.
 4. בתיבה חפש ב:, לחץ על כונן התקליטור ולאחר מכן לחץ על חפש כעת.
 5. ברשימת הקבצים שנמצאו, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הקובץ Mdac_typ.exe ולאחר מכן לחץ על העתק.
 6. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שטח ריק בשולחן העבודה של Windows ולאחר מכן לחץ על הדבק.
 7. סגור את החלון חפש: קבצים בשם mdac_typ.exe.
 8. הפעל מחדש את המחשב במצב בטוח. לשם כך, השתמש בשיטה המתאימה לגירסת Microsoft Windows שברשותך.

  Microsoft Windows 98:

  הפעל מחדש את המחשב, החזק את מקש CTRL לחוץ לאחר השלמת הבדיקה העצמית באתחול (POST) ולאחר מכן בחר במצב בטוח מתפריט ההפעלה.

  Microsoft Windows 95:

  הפעל מחדש את המחשב. כאשר תראה את ההודעה "Starting Windows 95", הקש על מקש F8 ולאחר מכן בחר את Command Prompt Only (שורת הפקודה בלבד) מתפריט ההפעלה.
 9. כאשר Windows יתחיל לפעול במצב בטוח, לחץ על אישור.
 10. בשולחן העבודה של Windows, לחץ פעמיים על הקובץ Mdac_typ.exe ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות שעל המסך כדי להתקין את העדכון של MDAC.
 11. הפעל מחדש את המחשב במצב רגיל.
הערה: אם אינך מצליח להתקין את MDAC במצב בטוח, הורד והתקן את הגירסה האחרונה של עדכון MDAC מאתר האינטרנט של Microsoft. לשם כך, עיין בשיטה 'Windows NT 4.0'.

תיקון Microsoft Internet Explorer

על מנת לתקן את התקנת Internet Explorer במחשב:

 1. לחץ על התחל, הצבע על הגדרות ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה.
 2. לחץ פעמיים על הוספה/הסרה של תוכניות.
 3. לחץ פעמיים על Microsoft Internet Explorer גירסה
 4. לחץ על תקן את ההתקנה הנוכחית של Internet Explorer ולאחר מכן לחץ על אישור.
הערה: Internet Explorer 6 מסופק יחד עם Windows XP. על מנת להוסיף או להסיר את Internet Explorer 6, לחץ על התחל, לחץ על לוח בקרה, לחץ על הוספה/הסרה ולאחר מכן סמן את הוספה/הסרה של רכיבי Windows. אם גירסת Internet Explorer שברשותך סופקה עם מערכת ההפעלה, התקן מחדש או תקן את מערכת ההפעלה.

לקבלת מידע נוסף על אופן ההתקנה מחדש או התיקון של Internet Explorer ושל Outlook Express ב-Windows XP, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציג מאמר בנושא מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
318378 כיצד להתקין מחדש או לתקן את Internet Explorer ואת Outlook Express במערכת ההפעלה Windows XP?
לקבלת מידע נוסף על אופן ביצוע שדרוג במקום (התקנה מחדש) של Windows XP, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציג מאמר בנושא מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
315341 כיצד לבצע שדרוג במקום (התקנה מחדש) של Windows XP


אם הבעיה ממשיכה, המשך לשיטה הבאה.

הסרת ההתקנה של Internet Explorer והתקנתו מחדש

אם אינך מצליח לתקן את התקנת Internet Explorer במחשב שלך, הסר את התקנת Internet Explorer והתקן אותו מחדש. לשם כך, השתמש באחת מהשיטות הבאות, לפי סדר הופעתן.

הסרת ההתקנה של Internet Explorer

הערה כדי להתקין או להסיר את Internet Explorer במערכות ההפעלה Windows NT ו-Windows 2000, נדרשות לך הרשאות ניהול. בין השאר, עליך להיות בעל הרשאת ניהול בפעם הראשונה שאתה מפעיל את המחשב לאחר ההתקנה או הסרת ההתקנה של Internet Explorer 5.5.

כדי להסיר את ההתקנה של Internet Explorer:
 1. לחץ על התחל, הצבע על הגדרות ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה.
 2. לחץ פעמיים על הוספה/הסרה של תוכניות.
 3. בכרטיסייה התקנה/הסרה, לחץ ברשימת התוכניות המותקנות על Microsoft Internet Explorer 6 and Internet Tools, ולאחר מכן לחץ על הוספה/הסרה.

  הערה: אם Microsoft Internet Explorer and Internet Tools אינו מופיע ברשימת התוכניות המותקנות, הפעל את Setup.exe מהתיקייה Internet Explorer\Setup. אם מערכת ההפעלה הפועלת במחשב שלך היא Windows 2000, הפעל את הפקודה ?w2kexcp.exe /u? מתוך התיקייה Internet Explorer\IE Uninstall.
 4. לחץ על שחזר את תצורת Windows הקודמת ולאחר מכן לחץ על אישור.
 5. בתיבת הדו-שיח התקנת Internet Explorer ו- Internet Tools, לחץ על אישור כדי לשחזר את הגירסה הקודמת של Internet Explorer.
 6. כשתתבקש לאשר שברצונך לשחזר את הגירסה הקודמת, לחץ על כן.
 7. עם הופעת ההנחיה לכך, הפעל מחדש את המחשב.
לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
243266 הסרת ההתקנה של Internet Explorer 5.01 גורמת להסרת Outlook Express (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

התקנה מחדש של Internet Explorer 5.5

כדי להתקין מחדש את Internet Explorer 5.5:
 1. הכנס את התקליטור של Works או את התקליטור של Works Suite Disc 1 לכונן התקליטורים. במהלך הכנסת התקליטור, הקש על מקש SHIFT והחזק אותו לחוץ על מנת למנוע הפעלה אוטומטית של התוכנה שבו.
 2. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על הפעלה.
 3. בתיבה פתח את, הקלד את השורה המתאימה עבור גירסת Works שברשותך ולאחר מכן לחץ על אישור:

  Works:

  cd-rom:\redist\ie\ie5setup.exe

  Works Suite:

  cd-rom:\msword\ie5\en\ie5setup.exe

  כאשר המילה cd-rom מייצגת את האות של כונן התקליטורים.
 4. פעל בהתאם להוראות שעל המסך כדי להתקין את Internet Explorer.
אם הבעיה ממשיכה, המשך לשיטה הבאה.

התקנת Works או Works Suite

התקן את Works או Works Suite.

אם הבעיה ממשיכה, בצע אתחול נקי של המחשב ולאחר מכן התקן את Works או Works Suite. לקבלת מידע על ביצוע אתחול נקי של המחשב, עיין בשיטה 'התקנת MDAC'.

מידע נוסף

לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספרי המאמרים שלהלן כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
270592 אין באפשרות תוכנית ההתקנה לרשום משימות או שקובץ Work Services לא נמצא (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
247532 הודעת שגיאה של Works: ??פעולת תוכנת ההתקנה הופסקה טרם השלמתה (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
248263 Works Suite: שגיאה 1305 בעת ההתקנה (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
218617 כיצד לפתור בעיות של שגיאות בקריאה מהתקליטור (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
242323 הודעת השגיאה "שגיאה פנימית..." כשמפעילים את תוכנית ההתקנה (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
242913 Works/HP 2000: שגיאה 1324 בעת ההתקנה (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

מאפיינים

Article ID: 279625 - Last Review: יום שלישי 07 פברואר 2006 - Revision: 6.1
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Works Suite 2005
 • Microsoft Works Suite 2004 Standard Edition
 • Microsoft Works Suite 2003 Standard Edition
 • Microsoft Works Suite 2002 Standard Edition
 • Microsoft Works Suite 2001 Standard Edition
 • Microsoft Works 8.0
 • Microsoft Works 7.0 Standard Edition
 • Microsoft Works 6.0 Standard Edition
 • Microsoft Works Suite 2006
מילות מפתח 
kberrmsg kbimu kbprb kbsetup KB279625

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com