Làm vi?c: Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? cài đ?t treo và l?i thông đi?p

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 279625 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n cài đ?t m?t trong nh?ng s?n ph?m đư?c li?t kê trong ph?n "Applies đ?", b?n có th? nh?n đư?c m?t trong các thông báo l?i sau đây:
 • Setup.exe không ph?i là m?t Win32 đơn h?p l?.
 • Thi?t l?p gây ra m?t ngo?i l? trong c0000006h trong phân h?tên t?p.
 • Chương tr?nh> gây ra m?t ngo?i l? trong c0000006h trong phân h?tên t?p>.
 • %1 không ph?i là m?t Win32 đơn h?p l?
 • Chưa bi?t đ? gây ra m?t ngo?i l? trong chưa bi?t.
 • Thi?t l?p gây ra m?t l?i trang không h?p l? trong mô-đun không r?.
Khi b?n nh?p vào Đóng, máy tính có th? ng?ng đáp ?ng (hàng).

Khi b?n cài đ?t m?t trong nh?ng s?n ph?m đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho", các máy tính có th? ng?ng đáp ?ng (hàng).

NGUYÊN NHÂN

Hành vi này có th? x?y ra n?u m?t ho?c nhi?u các đi?u ki?n sau đây là đúng:
 • Cài đ?t đ?a CD-ROM có th? dơ b?n ho?c b? hư h?i.
 • M?t chương tr?nh ch?y phía sau có th? can thi?p v?i các ti?n tr?nh cài đ?t.
 • Các thành ph?n d? li?u truy c?p Microsoft (MDAC) có th? không cài đ?t chính xác.
 • Microsoft Internet Explorer có th? b? h?ng không đư?c cài đ?t m?t cách chính xác.
Các l?i này c?ng có th? x?y ra v? các v?n đ? CD-ROM Read.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, s? d?ng các phương pháp sau đây trong các Th? t? mà trong đó h? đư?c tr?nh bày.

Ki?m tra và làm s?ch đ?a CD-ROM

Làm s?ch đ?a CD-ROM cho chương tr?nh. Đ? th?c hi?n vi?c này, s? d?ng đ?a CD-ROM làm s?ch kit, ho?c nh? nhàng lau ph? b?c c?a đ?a CD-ROM v?i m?t m?m, lint-mi?n phí bông v?i. Không s? d?ng gi?y v?i mà có th? cào nh?a và đ? l?i v?t. Khi b?n làm s?ch đ?a CD-ROM, lau t? trung tâm c?a đ?a ra nư?c ngoài. Không lau theo vòng tròn.

N?u v?n đ? v?n ti?p t?c x?y ra, làm s?ch đ?a CD-ROM v?i m?t mi?ng v?i ?m ho?c m?t đ?a CD thương m?i làm s?ch gi?i pháp. Khô đ?a CD-ROM k? lư?ng trư?c khi b?n đưa nó vào ? đ?a CD.

N?u v?n đ? v?n ti?p t?c x?y ra, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
218617 Làm th? nào đ? g? r?i các v?n đ? thư?ng x?y ra khi m?t máy tính d?a trên Windows 98 hay Windows Millennium Edition d?a trên không th? đ?c m?t đ?a CD ho?c DVD
N?u v?n đ? v?n ti?p t?c x?y ra, ki?m tra đ?a CD-ROM Đ?i v?i b?t k? v?t tr?y xư?c ho?c thi?t h?i khác. N?u đ?a CD-ROM đư?c tr?y xư?c ho?c hư h?ng, liên h? v?i các nhà bán l? t? ngư?i mà b?n mua chương tr?nh đ? s?p x?p m?t trao đ?i, ho?c g?i 1-800-360-7561 đ? yêu c?u m?t s? thay th? đ?a CD-ROM.

N?u v?n đ? ti?p t?c x?y ra, h?y vào các phương pháp ti?p theo.

Ki?m tra đ?a trong m?t ? đ?a khác nhau

N?u máy tính c?a b?n có nhi?u đ?a CD-ROM, CD-R, CD/RW ho?c ? đ?a DVD, ki?m tra đ?a trong ? đ?a khác. Cho DVD, h?y ch?c ch?n r?ng ? đ?a g?u m?t DVD bi?u tư?ng trên m?t tr?n. N?u ch?c năng đ?a trong ? đ?a khác, ? đ?a g?c có th? không chính xác đ?c đ?a. Đ? đư?c tr? giúp, liên h? v?i máy tính ho?c đ?a c?a b?n nhà s?n xu?t ? đ?a.

N?u đ?a đư?c s?ch s? và không làm vi?c ? khác ? đ?a, đ?a có th? b? hư h?ng và ph?i đư?c thay th?.

Làm s?ch ? đ?a

B?n có th? làm s?ch ? đ?a b?ng cách s? d?ng đ?a CD-ROM ho?c ? đ?a DVD làm s?ch đ?a. Có s?n trong h?u h?t máy tính hay nhà c?a hàng đi?n t?. Trư?c khi b?n mua m?t ? đ?a làm s?ch đ?a, h?y th? g? r?i các v?n đ? b?ng cách s? d?ng các c?n l?i bư?c trong bài vi?t này.

Ki?m tra đ?a đ?c v?i b?n sao ho?c Xcopy

B?n sao và Xcopy là d?ng l?nh ti?n ích mà thư?ng khám phá m?t đ?a đ?c v?n đ?. N?u b?n sao và Xcopy thành công, v?n đ? là dư?ng như không là m?t v?n đ? đ?c đ?a. M?t s? th?t b?i đ? sao chép có th? ch? ra ? đ?a ho?c các v?n đ? h? th?ng và cho th?y s? c?n thi?t ph?i b? sung gi?i đáp th?c m?c.

Đ? ki?m tra đ?a đ?c b?ng cách s? d?ng b?n sao và Xcopy, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i CMD trong các M? h?p tho?i, và sau đó nh?n NH?P.
 2. T?i d?u nh?c, g? m?t trong các l?nh sau đây:

  Đ? sao chép c?p, lo?i:
  b?n sao discdrive:\foldername? đ?a: \psstest/v
  Sao chép toàn b? đ?a, g?:
  xcopy discdrive:\*.* ? đ?a: \psstest/v /E
  Chú ý Trong ví d? này, discdrive là k? t? ? đ?a c?a các Đ?a CD-ROM ho?c ? đ?a DVD, foldername là tên c?a thư m?c ch?a các t?p b?n ph?i có đ? truy c?p vào đ?a và ? đ?a là k? t? c?a các h? th?ng đ?a c?ng.
 3. Nhấn ENTER.
 4. N?u b?n b? nh?c "không đ?nh psstest r? m?t tên t?p tin ho?c thư m?c tên? ", báo chí F.
 5. N?u b?n b? nh?c Ghi đè lên (Yes/No/t?t c?)?, báo chí A.

  Chú ý Khi b?n s? d?ng/v v?i b?n sao ho?c Xcopy, sao chép các t?p tin đư?c xác minh. Quá tr?nh này m?t lâu hơn n?a, nhưng đ?m b?o r?ng các t?p tin đư?c sao chép m?t cách chính xác.

S?ch kh?i đ?ng máy tính

Các chương tr?nh ch?y trong n?n có th? can thi?p v?i các ti?n tr?nh cài đ?t. Đ? đ?m b?o r?ng không có chương tr?nh không thi?t y?u đang ch?y, làm s?ch kh?i đ?ng máy tính trư?c khi cài đ?t m?t trong nh?ng chương tr?nh đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho". Đ? th?c hi?n vi?c này, s? d?ng các phương pháp thích h?p cho b?n Phiên b?n c?a Microsoft Windows.

Windows XP

 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i msconfig, trong các M? h?p, và sau đó b?m Ok.
 2. B?m vào các T?ng quát tab, b?m vào Ch?n l?c Startup, và sau đó nh?p vào Xoá h?p ki?m sau đây:
  • Quá tr?nh System.ini t?p
  • T?p Win.ini quá tr?nh
  • T?i kho?n m?c Startup
 3. B?m vào các D?ch v? tab, nh?n vào đây đ? ch?n các ?n t?t c? Microsoft D?ch v? ki?m tra h?p, và sau đó nh?p vào Vô hi?u hoá T?t c?.
 4. Nh?p vào Ok, và sau đó nh?p vào Kh?i đ?ng l?i kh?i đ?ng l?i máy tính.
Sau khi b?n đ? th?c hi?n m?t kh?i đ?ng s?ch c?a Windows XP, h?y làm theo các bư?c sau đ? đóng t?t c? chương tr?nh v?n c?n m?:
 1. Đóng t?t c? chương tr?nh.
 2. Nh?p chu?t ph?i vào m?i bi?u tư?ng trong vùng thông báo, và sau đó Nh?p vào L?i ra.

  Chú ý Vùng thông báo n?m ? phía bên ph?i c?a các trên thanh tác v?, g?n đ?ng h?. M?t s? chương tr?nh đư?c li?t kê trong vùng thông báo s? không đ? thoát đư?c li?t kê. B?n có th? ph?i b?m B? thu?c lá, Đóng, ho?c Vô hi?u hoá tùy thu?c vào s? l?a ch?n có s?n cho chương tr?nh đó.
 3. Trong tr?nh đơn b?o m?t c?a Windows, b?m CTRL + ALT + DEL, và sau đó Nh?p vào Qu?n l? tác v?.
 4. Trong Windows Task Manager, b?m Các ?ng d?ng.
 5. Không có các ?ng d?ng xu?t hi?n dư?i danh sách tác v?. N?u b?t k? ?ng d?ng xu?t hi?n, nh?n vào đây đ? ch?n các ?ng d?ng, và sau đó nh?p vào K?t thúc tác v?.
 6. L?p l?i bư?c 5 cho đ?n khi danh sách tác v? là có s?n ph?m nào.
 7. Đóng Windows Task Manager.

  Chú ý Đ? khôi ph?c máy tính dùng m?t kh?i đ?ng b?nh thư?ng, trên các T?ng quáttab trong h? th?ng c?u h?nh h?u ích, b?m Kh?i đ?ng b?nh thư?ng - t?i t?t c? các tr?nh đi?u khi?n thi?t b? và d?ch v?, b?m Ok, và sau đó nh?p vào Kh?i đ?ng l?i kh?i đ?ng l?i máy tính.
Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đây v? làm th? nào đ? th?c hi?n m?t s?ch kh?i đ?ng trong Windows XP đ? xem bài vi?t v? làm th? nào đ? th?c hi?n m?t s?ch kh?i đ?ng trong Windows XP trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
310353Làm th? nào đ? c?u h?nh Windows XP đ? b?t đ?u trong m?t nhà nư?c "kh?i đ?ng s?ch"

Microsoft Windows Millennium Edition

 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i msconfig trong các M? h?p, và sau đó b?m Ok.
 2. Trên các T?ng quát tab, b?m vào Kh?i đ?ng ch?n l?c.
 3. B?m đ? xóa t?t c? các h?p ki?m dư?iKh?i đ?ng ch?n l?c.
 4. Trên các Kh?i đ?ng tab, nh?n vào đây đ? ch?n các * StateMgr h?p ki?m.
 5. Nh?p vào Ok.
 6. Khi b?n đư?c nh?c nh? đ? kh?i đ?ng l?i máy tính, b?m Có.
 7. Sau khi máy tính kh?i đ?ng l?i, b?m B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i msconfig trong các M? h?p, và sau đó b?m Ok.

  QUAN TR?NG Nh?n ch?t ch? t?i các T?ng quát Tab đ? đ?m b?o r?ng các h?p ki?m tra b?n xóa v?n c?n xóa. Ti?p t?c đ?n bư?c 6 N?u không có h?p ki?m đ? đư?c ch?n. N?u b?n xem m?t ngư?i khuy?t t?t ho?c màu xám ki?m tra h?p, máy tính là không th?c s? "làm s?ch-kh?i." B?n có th? c?n s? h? tr? t? các nhà s?n xu?t c?a chương tr?nh đó đ?t m?t ki?m tra đánh d?u tr? l?i Msconfig.
 8. Sau khi xác minh r?ng máy tính là làm s?ch-kh?i đ?ng trong bư?c 5, b?n có th? cô l?p các v?n đ?. N?u v?n đ? ban đ?u không reoccur sau khi các làm s?ch kh?i đ?ng, ch?n m?t m?c t?i m?t th?i gian theo Kh?i đ?ng ch?n l?c, và sau đó kh?i đ?ng l?i máy tính đ? xem li?u các m?c nh?p b? sung tái t?o các v?n đ? ban đ?u.

Microsoft Windows 98

 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i msconfig trong các M? h?p, và sau đó b?m Ok.
 2. Trên các T?ng quát tab, b?m vào Ch?n l?c Startup, và sau đó nh?p vào Xoá h?p ki?m sau đây:
  • Quá tr?nh t?p Config.sys
  • Quá tr?nh t?p tin Autoexec.bat
  • Quá tr?nh Winstart.bat t?p tin (n?u có s?n)
  • T?i kh?i đ?ng nhóm m?c
 3. B?m vào các Win.ini tab.
 4. M? r?ng [windows].
 5. Dư?i [windows], nh?p vào Xoá h?p ki?m sau đây:
  • T?i =
  • Ch?y =
 6. Nh?p vào Ok.

  Khi b?n đư?c nh?c nh? đ? kh?i đ?ng l?i máy tính, làm như v?y.
Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? làm s?ch kh?i đ?ng Windows 98, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
192926Cách th?c hi?n kh?i đ?ng s?ch g? r?i cho Windows 98
Chú ý Đ? khôi ph?c l?i tùy ch?n kh?i đ?ng ban đ?u c?a b?n, nh?p vào Kh?i đ?ng b?nh thư?ng trên các T?ng quát tab trong ti?n ích c?u h?nh h? th?ng.

N?u v?n đ? ti?p t?c x?y ra, ti?p t?c đ? "S?a ch?a Microsoft Internet Explorer" phương pháp.

Microsoft Windows 95

 1. Khởi động lại máy tính. Khi b?n nh?n đư?c "b?t đ?u t? Windows 95 "tin nh?n, b?m phím F8, và sau đó ch?n D?u nh?c l?nh Ch? t? tr?nh đơn kh?i đ?ng.
 2. T?i d?u nh?c l?nh, g? giành chi?n th?ng, và sau đó nh?n ENTER.

  B?m và gi? phím SHIFT cho đ?n các Tr?nh t? kh?i đ?ng Windows đ? hoàn t?t.
 3. Vô hi?u hóa b?t k? ch?ng virus hay đ?a chương tr?nh công c? đư?c cài đ?t trên máy tính.

  Đ? bi?t thông tin v? làm th? nào đ? vô hi?u hóa các chương tr?nh này, xem các tài li?u in ho?c tr?c tuy?n cho chương tr?nh.
 4. Nh?n CTRL + ALT + DELETE.
 5. Trong các Đóng chương tr?nh h?p tho?i h?p, b?m vào b?t k? chương tr?nh nào tr? Explorer ho?c Systray (đó là nh?ng thành ph?n c?a Microsoft Windows), và sau đó nh?p vào K?t thúc tác v?.

  N?u b?n nh?n đư?c m?t tin nh?n mà các ti?u bang mà chương tr?nh b?n r?n ho?c không ?ng, nh?p chu?t K?t thúc tác v? m?t l?n n?a.
 6. L?p l?i các bư?c 4 và 5 đ? đóng t?t c? chương tr?nh ngo?i tr? Explorer và Systray.
Chú ý Đ? khôi ph?c l?i tùy ch?n kh?i đ?ng ban đ?u c?a b?n, kh?i đ?ng l?i máy tính như thư?ng l?, và sau đó cho phép b?t k? ch?ng virus hay đ?a chương công c? tr?nh đư?c cài đ?t trên máy tính.

Đ? bi?t thông tin v? làm th? nào đ? kích ho?t tính năng này các chương tr?nh, xem tài li?u in ho?c tr?c tuy?n cho chương tr?nh.

N?u v?n đ? v?n ti?p t?c x?y ra, đi đ?n các phương pháp ti?p theo.

Cài đ?t DCOM for Windows 95 (Windows 95 ch?)

N?u b?n mu?n cài đ?t m?t trong nh?ng chương tr?nh đư?c li?t kê trong ph?n "Applies đ?" trên m?t máy tính d?a trên Windows 95, cài đ?t phiên b?n m?i nh?t c?a DCOM cho Windows 95 (Dcom95.exe) t? đ?a CD-ROM tác ph?m ho?c Works Suite Đ?a 4 đ?a CD-ROM.

N?u b?n mu?n cài đ?t m?t trong nh?ng chương tr?nh đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho" trên m?t Windows NT 4.0-d?a, d?a vào Windows 98, Windows Millennium Edition d?a trên, ho?c Windows 2000 d?a trên máy tính, ti?p t?c t?i ph?n "Cài đ?t MDAC trong ch? đ? an toàn".

Đ? cài đ?t phiên b?n m?i nh?t c?a DCOM for Windows 95 (Dcom95.exe) t? đ?a CD-ROM tác ph?m hay các tác ph?m b? đ?a 4 đ?a CD-ROM:
 1. Chèn đ?a CD-ROM tác ph?m hay các tác ph?m b? đ?a 4 đ?a CD-ROM vào ? CD. B?m và gi? phím SHIFT khi b?n chèn các Đ?a CD-ROM đ? ngăn c?n tr?nh cài đ?t b?t đ?u t? đ?ng.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, g? d?ng thích h?p cho phiên b?n c?a b?n c?a tác ph?m trong các M? h?p, và sau đó b?m Ok.

  Tác ph?m:
  đ?a CD-ROM: \redist\ie5\dcom95.exe
  Tác ph?m Suite:
  đ?a CD-ROM: \mhp\redist\ie5\dcom95.exe
  Trong nh?ng ví d? này, đ?a CD-ROM là ? đ?a lá thư c?a ? đ?a CD.
 3. Theo các ch? d?n xu?t hi?n trên màn h?nh đ? cài đ?t DCOM95 đ? c?p nh?t Windows 95.

Cài đ?t MDAC trong ch? đ? an toàn

Đ? cài đ?t MDAC trong ch? đ? an toàn, s? d?ng các phương pháp thích h?p cho b?n Phiên b?n c?a Microsoft Windows.

Windows NT 4.0

N?u b?n mu?n cài đ?t m?t trong nh?ng chương tr?nh đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho" trên m?t máy tính Windows NT 4.0, t?i v? và cài đ?t Phiên b?n m?i nh?t c?a b?n C?p Nh?t MDAC. Đ? th?c hi?n vi?c này, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://MSDN.Microsoft.com/en-us/Data/aa937729.aspx
Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng các t?p h? tr? Microsoft, hãy b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
119591 Cách tải xuống các tệp hỗ trợ của Microsoft từ dịch vụ trực tuyến
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm dò tìm vi-rút mới nhất hiện có vào ngày tệp được đăng. Tệp này lưu trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Windows 95, Windows 98, Windows Millennium Edition, ho?c Windows 2000

Đ? cài đ?t MDAC trong ch? đ? an toàn, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Chèn đ?a CD-ROM tác ph?m hay các tác ph?m b? đ?a 1 đ?a CD-ROM vào CDdrive. B?m và gi? phím SHIFT khi b?n chèn các Đ?a CD-ROM đ? ngăn c?n tr?nh cài đ?t b?t đ?u t? đ?ng.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n T?m, và sau đó nh?p vào T?p ho?c c?p.
 3. Trong các Đ?t tên h?p, lo?i mdac_typ.exe.
 4. Trong các T?m trong h?p, b?m vào đ?a CD lái xe, và sau đó nh?p vào T?m th?y bây gi?.
 5. Trong danh sách t?p tin đư?c t?m th?y, b?m chu?t ph?i vào các Mdac_typ.exe t?p tin, và sau đó b?m Sao.
 6. Nh?p chu?t ph?i vào vùng tr?ng c?a máy tính Windows, và sau đó Nh?p vào Dán.
 7. Đóng các T?m: T?p tin có tên mdac_typ.exec?a s?.
 8. Kh?i đ?ng l?i máy tính trong ch? đ? an toàn. Đ? th?c hi?n vi?c này, s? d?ng các phương pháp thích h?p cho các phiên b?n c?a Microsoft Windows.

  Microsoft Windows 98:

  Kh?i đ?ng l?i máy tính, b?m và gi? phím CTRL phím sau khi các quy?n l?c trên t? (bài ki?m tra) là hoàn toàn, và sau đó ch?nCh? đ? an toàn trên tr?nh đơn kh?i đ?ng.

  Microsoft Windows 95:

  Khởi động lại máy tính. Khi b?n nh?n th?y "b?t đ?u Windows 95 "tin nh?n, b?m phím F8, và sau đó ch?n Ch? đ? an toàn t? tr?nh đơn kh?i đ?ng.
 9. Khi Windows kh?i đ?ng trong ch? đ? an toàn, h?y nh?p vào Ok.
 10. Trên máy tính Windows, b?m đúp vào các Mdac_typ.exe t?p tin, và sau đó làm theo các hư?ng d?n xu?t hi?n trên màn h?nh đ? cài đ?t C?p nh?t lúc MDAC.
 11. Kh?i đ?ng l?i máy tính như b?nh thư?ng.
Chú ý N?u b?n không th? cài đ?t MDAC trong ch? đ? an toàn, t?i v? và cài đ?t phiên b?n m?i nh?t c?a b?n C?p Nh?t MDAC t? các trang Web c?a Microsoft. Đ? làm đi?u này, h?y tham kh?o các phương pháp "windows nt 4.0".

S?a ch?a Microsoft Internet Explorer

 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, và sau đó nh?p vào B?ng đi?u khi?n.
 2. B?m đúp Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh.
 3. B?m đúp Microsoft Internet Explorer Phiên b?n.
 4. Nh?p vào S?a ch?a cài đ?t hi?n t?i c?a Internet Thám hi?m, và sau đó nh?p vào Ok.
Chú ý Internet Explorer 6 đ? đư?c bao g?m trong Windows XP. Đ? thêm ho?c lo?i b? Internet Explorer 6, b?m B?t đ?u, b?m B?ng đi?u khi?n, b?m Thêm/lo?i b?, và ch?n Thêm/lo?i b? c?u ph?n windows. N?u b?n đang s? d?ng phiên b?n c?a Internet Explorer là đi kèm v?i h? th?ng đi?u hành c?a b?n, cài đ?t l?i ho?c s?a ch?a c?a b?n ho?t đ?ng h? th?ng.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đây v? làm th? nào đ? cài đ?t l?i ho?c s?a ch?a Internet Explorer và Outlook Express trong Windows XP đ? xem bài vi?t v? làm th? nào đ? cài đ?t l?i ho?c s?a ch?a Internet Explorer và Outlook Express trong Windows XP trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
318378Làm th? nào đ? cài đ?t l?i ho?c s?a ch?a Internet Explorer trong Windows XP
Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đây v? làm th? nào đ? th?c hi?n m?t trong-ch? nâng c?p (cài đ?t l?i) c?a Windows XP đ? xem bài vi?t v? làm th? nào đ? th?c hi?n m?t trong-ch? nâng c?p (cài đ?t l?i) c?a Windows XP trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
315341Làm th? nào đ? th?c hi?n m?t trong-ch? nâng c?p (cài đ?t l?i) c?a Windows XP


N?u v?n đ? v?n ti?p t?c x?y ra, đi phương pháp ti?p theo.

G? b? và cài đ?t l?i Internet Explorer

N?u b?n không th? s?a ch?a cài đ?t c?a Internet Explorer, g? cài đ?t tr?nh duy?t Internet Explorer và sau đó cài đ?t l?i nó. Đ? th?c hi?n vi?c này, s? d?ng các phương pháp sau đây theo th? t? mà trong đó h? đư?c tr?nh bày.

G? cài đ?t Internet Explorer

Chú ý B?n ph?i có quy?n qu?n tr? đ? cài đ?t và g? b? cài đ?t Internet Explorer trong Windows NT và Windows 2000. Đi?u này bao g?m có hành chính quy?n l?n đ?u tiên b?n kh?i đ?ng máy tính sau khi b?n cài đ?t ho?c g? cài đ?t Internet Explorer 5.5.

Đ? g? cài đ?t Internet Explorer, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, và sau đó nh?p vào B?ng đi?u khi?n.
 2. B?m đúp Thêm/lo?i b? chương tr?nh.
 3. Trên các Cài đ?t/g? cài đ?t tab, b?m vào Microsoft Internet Explorer và Internet Công cụ trong danh sách c?a chương tr?nh cài đ?t, và sau đó b?m Thêm/lo?i b?.

  Chú ý N?u Microsoft Internet Explorer và Internet Công cụ là m?t tích t? danh sách các chương tr?nh cài đ?t, ch?y Setup.exe t? thư m?c Internet Explorer\Setup c?a b?n. N?u b?n đang ch?y Windows 2000, ch?y các w2kexcp.exe /u l?nh t? c?a b?n "Internet Explorer\IE D? cài đ?t"thư m?c.
 4. Nh?p vào Khôi ph?c các c?a s? trư?c đó cấu hình, và sau đó nh?p vào Ok.
 5. Trong các Internet Explorer và Internet công c? thi?t l?p h?p tho?i h?p, b?m vào Ok đ? khôi ph?c l?i phiên b?n trư?c đó c?a Internet Explorer.
 6. Khi b?n đư?c nh?c xác nh?n r?ng b?n mu?n khôi ph?c Phiên b?n trư?c đó, nh?p vào Có.
 7. Khi b?n đư?c nh?c nh? đ? kh?i đ?ng l?i máy tính, làm như v?y.
Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
243266OLEXP: G? cài đ?t Internet Explorer 5,01 lo?i b? Outlook Express

Cài đ?t l?i Internet Explorer 5.5

 1. Chèn đ?a CD-ROM tác ph?m hay các tác ph?m b? đ?a 1 đ?a CD-ROM vào ? CD. B?m và gi? phím SHIFT khi b?n chèn các Đ?a CD-ROM đ? ngăn ch?n đ?a CD-ROM t? b?t đ?u t? đ?ng.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, g? d?ng thích h?p cho phiên b?n c?a b?n c?a tác ph?m trong các M? h?p, và sau đó b?m Ok.

  Tác ph?m:
  đ?a CD-ROM: \redist\ie\ie5setup.exe
  Tác ph?m Suite:
  đ?a CD-ROM: \msword\ie5\en\ie5setup.exe
  Trong nh?ng ví d? này, đ?a CD-ROM là k? t? ? đ?a CD ? đ?a.
 3. Theo các ch? d?n xu?t hi?n trên màn h?nh đ? cài đ?t Internet Thám hi?m.
N?u v?n đ? v?n ti?p t?c x?y ra, đi đ?n các phương pháp ti?p theo.

Công tr?nh cài đ?t ho?c Works Suite

Công tr?nh cài đ?t ho?c Works Suite.

N?u v?n đ? v?n ti?p t?c x?y ra, s?ch kh?i đ?ng máy tính, và sau đó cài đ?t tác ph?m ho?c Works Suite. Cho thông tin v? làm th? nào đ? s?ch kh?i đ?ng máy tính, xem "Install MDAC trong ch? đ? an toàn" keá tieáp.

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
270592Thi?t l?p không th? đăng k? công vi?c ho?c không th? t?m th?y các d?ch v? công vi?c t?p tin
247532 Công tr?nh thông báo l?i: b? cài đ?t k?t thúc s?m
248263 Thông báo l?i "L?i đ?c t? t?p" khi b?n cài đ?t <product> trên Windows 95, Windows 98, ho?c Windows Millennium Edition (Me) </product>
218617 Làm th? nào đ? g? r?i các v?n đ? thư?ng x?y ra khi m?t máy tính d?a trên Windows 98 hay Windows Millennium Edition d?a trên không th? đ?c m?t đ?a CD ho?c DVD
242323 H?nh ?nh nó!: b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i "L?i n?i b?" khi b?n ch?y chương tr?nh cài đ?t

Thu?c tính

ID c?a bài: 279625 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Works Suite 2005
 • Microsoft Works Suite 2004
 • Microsoft Works Suite 2003
 • Microsoft Works Suite 2002
 • Microsoft Works Suite 2001
 • Microsoft Works 7.0
 • Microsoft Works 6.0
 • Microsoft Works Suite 2006
T? khóa: 
kberrmsg kbimu kbprb kbsetup kbmt KB279625 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:279625

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com