Làm th? nào đ? s? d?ng công c? SPCheck đ? xác đ?nh c?p gói d?ch v? c?a các thành ph?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 279631 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách s? d?ng các công c? SPCheck đ? xác đ?nh c?p gói d?ch v? c?a các thành ph?n đ? đư?c cài đ?t trên m?t t?p tin-c?a-file cơ s?.

THÔNG TIN THÊM

Mô tả

B?n có th? s? d?ng công c? SPCheck đ? xác đ?nh m?c đ? d?ch v? gói c?a cài đ?t các thành ph?n trên máy tính đang ch?y Windows NT Server 4.0, Windows 2000 Server, WIndows XP, ho?c Windows Server 2003. Công c? SPCheck t?o ra m?t báo cáo li?t kê các ngu?n g?c c?a m?i t?p tin cho m?i thành ph?n đ? đư?c cài đ?t.

SPCheck báo cáo v? d?ch v? gói m?c đ? hi?n t?i c?a các thành ph?n sau đây.

Windows NT 4.0 d?a trên máy tính

 • Tr?nh ph?c v? DHCP
 • DNS
 • D?ch v? truy c?p t? xa (RAS)
 • D?ch v? đ?nh tuy?n và truy nh?p t? xa
 • Simple Network Management Protocol (SNMP)
 • TH?NG
 • Giao th?c Internet (TCP/IP)
 • NWLink (IPX/SPX)
 • Exchange Server 5,5

Máy tính d?a trên Windows 2000

 • Tr?nh ph?c v? DHCP
 • DNS
 • Simple Network Management Protocol (SNMP)
 • TH?NG
 • Giao th?c Internet (TCP/IP)
 • NWLink (IPX/SPX)
 • Exchange Server 5,5
 • B?o m?t Internet và máy ch? gia t?c (ISA)
SPCheck ki?m tra m?i t?p tin m?t trong nh?ng thành ph?n t?i m?t th?i đi?m. V? Đi?u này, SPCheck ph?i ch?y dư?i m?t b?i c?nh an ninh là tương đương v?i các đ?a phương trương m?c ngư?i qu?n tr?. N?u SPCheck không đư?c ch?y trong b?i c?nh an ninh này, t?p có th? đư?c báo cáo là m?t tích, m?c dù h? đ? đư?c cài đ?t trên máy tính. SPCheck t?m ki?m cho các t?p tin b?ng cách s? d?ng các bi?n môi trư?ng "Con đư?ng". N?u t?p tin đư?c báo cáo là m?t tích (m?c dù h? có th? đư?c t?m th?y trên máy tính m?c tiêu), đ?m b?o r?ng các thư m?c ho?c thư m?c thành ph?n đư?c cài đ?t trong bao g?m trong bi?n môi trư?ng c?a con đư?ng.

Làm th? nào đ? có đư?c các công c? SPCheck

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Trung tâm:


Windows Server 2003
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? W2K3.exe bây gi?

Windows XP:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? Xpspchk.exe bây gi?

Windows 2000:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? W2kspchk.exe bây gi?

Windows NT:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? Nt4spchk.exe bây gi?

Exchange Server 5,5:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? Exchange55.exe bây gi?

B?o m?t Internet và gia t?c Server 2000:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? Isaspchk.exe bây gi?

Làm th? nào đ? cài đ?t công c? SPCheck

Đ? cài đ?t SPCheck, xem m?t trong nh?ng ph?n sau, tùy thu?c vào h? th?ng đi?u hành c?a b?n.

Windows Server 2003

Gi?i nén các t?p tin W2K3.exe vào m?t thư m?c trên đ?a c?ng c?a b?n, và sau đó làm theo các hư?ng d?n cài đ?t đư?c li?t kê trong t?p tin Readme.txt.

Windows XP

Gi?i nén các t?p tin Xpspchk.exe vào m?t thư m?c trên đ?a c?ng c?a b?n, và sau đó làm theo các hư?ng d?n cài đ?t đư?c li?t kê trong Readme.txt t?p tin.

Windows 2000

Gi?i nén các n?i dung c?a các t?p tin W2kspchk.exe vào m?t thư m?c trên c?a b?n đ?a c?ng, và sau đó ch?y Spcheck.exe.

Windows NT

Gi?i nén các n?i dung c?a các t?p tin Nt4spchk.exe vào m?t thư m?c trên c?a b?n đ?a c?ng, và sau đó ch?y Spcheck.exe.

Exchange Server 5,5

Gi?i nén các n?i dung c?a các t?p tin Exchange55.exe vào m?t thư m?c trên đ?a c?ng c?a b?n, và sau đó ch?y Spcheck.exe.

B?o m?t Internet và máy ch? gia t?c (ISA)

Có nh?ng ch? d?n c? th? v? cách cài đ?t và ch?y SPCheck trên ISA Server. Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào các s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
312552 Làm th? nào đ? s? d?ng công c? SPCheck đ? xác minh ISA Server Files

Làm th? nào đ? s? d?ng công c? SPCheck

SPCheck yêu ba t?p tin sau đây làm vi?c chính xác:
 • Spcheck.exe
 • DBGHELP.dll
 • Spcheck.ini
Sao chép nh?ng t?p tin này ba vào b?t k? thư m?c trên máy ch? m?c tiêu. B?i m?c đ?nh, t?p tin Dbghelp.dll là bao g?m trong Windows 2000, do đó b?n không c?n đ? sao chép các t?p tin vào máy tính m?c tiêu.

B?n có th? s? d?ng sau đây thi?t b? chuy?n m?ch v?i SPCheck:
 • S? d?ng các / i chuy?n đ?i đ? ch? tên c?a t?p tin rules.ini đư?c s? d?ng. Nếu chuy?n đ?i không đư?c ch? đ?nh, Spcheck.ini là t?p tin rules.ini m?c đ?nh là đư?c s? d?ng.
 • S? d?ng các /r chuy?n đ?i đ? ch? tên c?a t?p tin báo cáo đư?c t?o ra khi công c? đư?c đi?u hành. N?u chuy?n đ?i này không đư?c ch? đ?nh, m?c đ?nh báo cáo tên "Spcheck.rpt" đư?c s? d?ng.
Theo m?c đ?nh, các báo cáo đư?c t?o ra trong cùng m?t thư m?c đó SPCheck đ? đư?c ch?y t?, và báo cáo có đ?nh d?ng sau, nơi M?t tích ch? ra r?ng t?p không t?m th?y trên máy tính m?c tiêu, và Chưa bi?t ch? ra r?ng các t?p tin đư?c t?m th?y trên máy tính m?c tiêu, nhưng đ? làm phù h?p v?i b?t k? c?a các t?p tin mà đư?c ghi trong t?p tin rules.ini:
[TH?NG]
C:\WINNT\System32\Jet500.dll SP0-3
C:\WINNT\System32\Jet.dll SP0-6a
C:\WINNT\System32\Wins.exe M?t tích
C:\WINNT\System32\Winsadmin.exe Chưa bi?t
C:\WINNT\System3232\Winsctrl.dll SP5
M?t s? t?p tin đư?c gi?ng h?t nhau trong nhi?u hơn m?t gói d?ch v?. Ví d?, "SP0-3" ch? ra r?ng các t?p tin đư?c không thay đ?i trong b?t k? d?ch v? ba đ?u tiên gói. Mi?n là gói d?ch v? nên đư?c cài đ?t trên máy tính bao g?m trong ph?m vi mà đư?c báo cáo cho m?t t?p tin, các t?p tin có th? đư?c xem xét phù h?p v?i gói d?ch v? c? th? đó. H?y xem xét ví d? sau báo cáo:
[RAS]
C:\WINNT\System32\Rascfg.dll SP0-6a
C:\WINNT\System32\Rasfil32.dll Q189594
C:\WINNT\System32\Rasadmin.exe SP0-6a
C:\WINNT\System32\Rassapi.dll SP0-1
C:\WINNT\System32\Rasphone.exe SP0-2
N?u máy tính m?c tiêu đ? yêu c?u ph?i có Service Pack 1 (SP1) cài đ?t trên nó, báo cáo này cho th?y r?ng SP1 là trong ph?m vi đ? ch? đ?nh cho m?i file. V? máy tính m?c tiêu ch?a Liên quan đ?n RAS t?p đó phù h?p v?i gói d?ch v? đư?c cài đ?t. SPCheck c?ng có th? báo cáo m?t q bài vi?t s? thay v? m?t s? gói d?ch v?. Đi?u này ch? ra r?ng m?t s?a ch?a nóng đ? đư?c cài đ?t. Truy v?n q s? bài vi?t trong TechNet đ? bi?t chi ti?t v? vi?c s?a ch?a nóng c? th? đ? đư?c cài đ?t. Löu yù raèng SPCheck ch? phát hi?n m?t s? b?n s?a l?i nóng r?t nh?. Do nóng c? đ?nh các t?p tin có th? đư?c báo cáo là không r? các t?p tin.

Công c? SPVerify có th? đư?c s? d?ng đ? mô ph?ng cài đ?t c?a m?t gói d?ch v? Windows ho?c m?t hotfix Windows, và đ? có đư?c các thông tin khác v? m?t gói d?ch v? Windows ho?c m?t hotfix Windows. Đ? có thêm thông tin v? các công c? SPVerify, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
819035T?ng quan v? các công c? SPVerify

Thu?c tính

ID c?a bài: 279631 - L?n xem xét sau cùng: 22 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 5.5 Standard Edition
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
T? khóa: 
kbhotfixserver kbqfe kbdownload kbenv kbhowto kbmt KB279631 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:279631

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com