Kho?n m?c b? thi?u t? m?t m?c tin thư thoại trong h?p thư Exchange Server trong Office 365 dành riêng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2796794 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

B?n phát hi?n ra r?ng m?t hay nhi?u m?c hơn là m?t tích t? m?t m?c tin thư thoại trong h?p thư Microsoft Exchange Server trong Microsoft Office 365 dành riêng.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra cho m?t ho?c nhi?u trong nh?ng l? do sau đây:
 • Kho?n m?c b? xoá không chính xác ho?c vô ?.
 • M?t khách hàng c?u h?nh ho?c m?t bên th? ba công c? xoá b? kho?n m?c b?t ng?.

Gi?i pháp

N?u m?t ngư?i s? d?ng báo cáo m?t m?c đ? b? xóa ho?c b? thi?u, h?y th? đ? xác đ?nh cho dù m?t trong các t?nh hu?ng sau đây áp d?ng:
 • Ngư?i dùng mu?n khôi ph?c m?c.
 • Đây là m?t v?n đ? đang di?n ra mà ngư?i s? d?ng đang tr?i qua, và nguyên nhân c?a vi?c xoá nên đư?c đi?u tra.
Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Ki?m tra m?c tin thư thoại đ? xóa và xóa m?c tin thư thoại trong Microsoft Outlook. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? làm đi?u này, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  2786067 Làm th? nào đ? tra c?u các kho?n m?c đ? xóa trong h?p thư Exchange
 2. N?u m?c không th? đư?c t?m th?y, ho?c xoá là m?t tri?u ch?ng c?a m?t v?n đ? đ?nh k?, có đư?c t?t c? các chi ti?t đ? ph?m vi chính xác các trư?ng h?p. Thông tin này s? giúp đ?m b?o r?ng b?n th?c hi?n các bư?c chính xác đ? đi?u tra các v?n đ? và r?ng ngư?i dùng đ? theo đu?i các bư?c g? r?i t? bài vi?t cơ s? ki?n th?c 2786067. (Có ph?i là m?t ví d? thi?u m?c v? mà ngư?i dùng có th? cung c?p thông tin.) N?u b?n mu?n h? tr? t? Microsoft v? v?n đ? này sau khi b?n th?c hi?n các bư?c g? r?i sau đây, b?n ph?i cung c?p m?t hoàn thànhTrao đ?i - thi?u m?c leo thang m?u.

  Lưu ?N?u l?ch c?a ngư?i dùng đư?c qu?n l? b?i m?t ngư?i đ?i di?n, và ví d? m?c đ? đư?c thay đ?i b?i các đ?i bi?u, b?n có th? xem Nh?t k? ki?m tra h?p thư đ? có đư?c thêm thông tin chi ti?t v? kho?n m?c. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? làm đi?u này, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:

  2792663 Làm th? nào đ? đi?u tra thi?u ho?c c?p nh?t b?t ng? m?c h?p thư b?ng cách s? d?ng ki?m tra h?p thư đăng trong Office 365 dành riêng
 3. D?a trên các chi ti?t mà b?n thu th?p trong bư?c 2, tra c?u các v?n đ? đ? bi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com
  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các th?c ti?n t?t nh?t cho yêu c?u Outlook g?p m?t, h?y vào web site Microsoft sau đây:
  Th?c ti?n t?t nh?t khi s? d?ng Outlook l?ch
 4. Ch?y Microsoft Outlook c?u h?nh phân tích công c? (OCAT) trên máy tính c?a ngư?i dùng. Công c? này t?o ra m?t báo cáo chi ti?t v? h? sơ Outlook và làm n?i b?t nh?ng v?n đ? đư?c bi?t đ?n c?u h?nh. N?u các báo cáo đư?c t?o ra không ph?i bao g?m các bư?c đ? gi?i quy?t v?n đ?, và n?u b?n leo thang v?n đ? này cho Microsoft, b?n nên cung c?p báo cáo đ?u ra XML.

  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? OCAT, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  2659007 Thông tin c?u h?nh phân tích công c? Outlook
 5. Leo thang v?n đ? này cho Microsoft b?ng cách s? d?ng các Trao đ?i - thi?u m?c m?u.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2796794 - L?n xem xét sau cùng: 24 Tháng Năm 2013 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Business Productivity Online Dedicated
 • Microsoft Business Productivity Online Suite Federal
T? khóa: 
vkbportal226 kbmt KB2796794 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2796794

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com