"error_pagetitle" k??das zi?ojums, m??inot izveidot jaunu sarakstu vai vietnes apak?vietne SharePoint Online

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2797128 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.

Nav p?rliecin?ts, ka k?da Office 365 atbr?vot j?s izmantojat? Dodieties uz ??diem Microsoft vietnes:
Es lietoju Office 365 p?c jaunin??anas pakalpojums
Izv?rst visu | Sak?aut visu

PROBL?MA

M??inot izveidot jaunu sarakstu vai vietnes apak?vietne Microsoft SharePoint Online, tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
error_pagetitle
Rad?s k??da, ieg?stot vienumus:
[ArgumentNull_Generic]
Argumenti:
Atk??do?anas resursu virk?u nav pieejamas. Bie?i vien galvenais
un argumenti j?sniedz pietiekama inform?cija, lai diagnostic?tu
ROBL?MAS. Sk. http://go.microsoft.com/fwlink/?
linkid = 106663 & Version = 5.0.10411. 00&File=mscorlib.dll&Key
= ArgumentNull_Generic
Parametra nosaukums: s
Piem?ram, ?? probl?ma var rasties, kad j?s noklik??iniet uz Izveidot izv?ln? Visu vietnes saturu izv?lne.

PROFILAKSE

Lai apietu ?o probl?mu, izveidojiet at?auju l?menis un pie??irt lietot?jus, kuriem ir izveidot jaunus sarakstus un vietnes l?men?. Lai to paveiktu, izpildiet t?l?k min?t?s darb?bas.
 1. K? lietot?js, kuram ir administratora pilnvaras, p?rl?kojiet saknes viet?u kolekcija apak?vietn?, ja probl?ma past?v.
 2. Vietn?, noklik??iniet uz Vietnes darb?basun p?c tam noklik??iniet uz Vietnes iestat?jumus.
 3. Noklik??iniet uz Vietnes at?aujasun p?c tam noklik??iniet uz At?auju l?me?i uz lentes.
 4. Noklik??iniet uz Pievienotu at?auju l?menis.
 5. Sniedz unik?lu at?aujas l?me?a nosaukumu.
 6. Cick atz?m?jiet izv?les r?ti?a blakus Ir atv?rts, ?auj lietot?jiem, lai atv?rtu vietnes, saraksta vai mapes lai piek??tu vienumiem, ka tvertn?.
 7. Lapas apak?da?? noklik??iniet uz Izveidot.
 8. Lai izveidotu Jauna grupa, noklik??iniet uz Vietnes darb?basun p?c tam noklik??iniet uz Vietnes iestat?jumus.
 9. Noklik??iniet uz Vietnes at?aujasun p?c tam noklik??iniet uz Grupas izveide uz lentes.
 10. Lapas aug?pus? nodro?ina grupas nosaukumu.
 11. Programm? Pie??iriet grupai ties?bas uz ?o vietni sada?u, noklik??iniet, lai atlas?tu izv?les r?ti?a blakus jaunu at?auju l?menis, kas nor?d?ts 4. darb?b?.
 12. Lapas apak?da?? noklik??iniet uz Izveidot.
 13. Kad tiek izveidota jauna grupa, noklik??iniet uz Jaun?, noklik??iniet uz Pievienot lietot?jus, un p?c tam pievienot lietot?jus, kuriem ir radusies tie?i ?? probl?ma.

PAPILDINFORM?CIJA

Probl?ma rodas ??dos apst?k?os:
 • Lietot?jam ir ties?bas izveidot sarakstiem un vietn?m, bet nav vietas administratoru.
 • J?s sa??m?t jaun?kaj? SharePoint Online pakalpojumu.

V?l arvien ir nepiecie?ama pal?dz?ba? Dodieties uz Office 365 Kopiena t?mek?a vietni.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2797128 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2013. gada 20. maijs - P?rskat??ana: 6.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Office 365 for enterprises (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for small businesses  (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for education  (pre-upgrade)
 • Microsoft Office SharePoint Online
Atsl?gv?rdi: 
o365 o365062011 pre-upgrade o365e o365p o365a o365m kbmt KB2797128 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2797128

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com