Làm th? nào đ? c?p bàn tr? giúp nhân quy?n c? th? đ? m? khóa tài kho?n ngư?i dùng đ? b? khóa

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 279723 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách bàn tr? giúp ngư?i giám sát ho?c qu?n tr? viên tên mi?n có th? phân b? quy?n m? khóa tài kho?n ngư?i dùng đ? b? khóa.

THÔNG TIN THÊM

B?n có th? s? d?ng m?t trong hai phương pháp sau đây đ? th?c hi?n vi?c này ki?u phái đoàn:

Phương pháp 1

Công c? DSACLS (Dsacls.exe) có th? t?o thu?n l?i cho vi?c qu?n l? các danh sách đi?u khi?n truy c?p (ACLs) cho các d?ch v? thư m?c. DSACLS cho phép b?n truy v?n và thao tác các thu?c tính b?o m?t trên các đ?i tư?ng Active Directory. Công c? này là tương đương v?i trang b?o m?t vào các thư m?c ho?t đ?ng-theo công c? d?ng l?nh.

B?n có th? s? d?ng DSACLS đ? phân b? cho quy?n c? th? đ? m? m?t tài kho?n b? khóa trong ho?t đ?ng thư m?c ngư?i s? d?ng và máy vi tính-theo. Ví d?, đ? đ?i bi?u s? cho phép đ? m? khóa tài kho?n ngư?i dùng trong m?t đơn v? t? ch?c nh?t đ?nh đ? m?t nhóm b?o m?t, h?y s? d?ng l?nh sau đây:

dsacls "ou = ouname, dc = Tên mi?n, dc = com" / tôi: s /G "domain\group tên": rpwp; lockoutTime; ngư?i dùng

Cho m?t l?i gi?i thích nh?ng g? m?i m?t ph?n c?a b? tư l?nh trư?c có ngh?a là:

"ou = ouname, dc = Tên mi?n, dc = com": cú pháp này đ?i di?n cho các đơn v? t? ch?c mà b?n mu?n đ?i bi?u chính quy?n.

"/ i:s": cú pháp này có ngh?a r?ng s? cho phép đư?c th?a k? vào các đ?i tư?ng con.

"/g"domain\group tên": rpwp; lockouttime; ngư?i s? d?ng": cú pháp này có ngh?a là trao quy?n cho các An ninh toàn c?u nhóm "Tên nhóm", c?p cho đ?c quy?n và quy?n ghi, trao quy?n cho các lockoutTime thu?c tính, và c?p phép ch? cho các đ?i tư?ng lo?i ngư?i dùng.

M?t ví d? khác, đ? đ?i bi?u chính quy?n cho các thành viên c?a nhóm b?o m?t giúp bàn làm vi?c trên tài kho?n ngư?i dùng trong các đơn v? t? ch?c bán hàng trong tên mi?n "ad.company.com" (tên mi?n c?p xu?ng = qu?ng cáo), b?n có th? s? d?ng l?nh sau đây:

dsacls "ou = bán hàng, dc = qu?ng cáo, dc = công ty, dc = com" / tôi: s /G "ad\help bàn": rpwp; lockoutTime; ngư?i dùng

Phương pháp 2

Công c? ADSIEdit (Adsiedit.msc) là m?t tr?nh so?n th?o ? đ? cao th?p c?a Active Directory. Công c? này n?m trên đ?a CD-ROM 2000 Windows trong thư m?c công c? h? tr?. B?n ph?i ch?n "đi?n h?nh" cài đ?t, và sau đó xác đ?nh v? trí thư m?c công c? h? tr?.

S? d?ng công c? ADSIEdit:
 1. B?t đ?u công c? ADSIEdit (Adsiedit.msc) t? thư m?c công c? h? tr? Windows 2000.
 2. Nh?p chu?t ph?i vào thùng ho?c đ?i tư?ng mà b?n mu?n đ? c?p quy?n này đ?.
 3. B?m vào các Bảo mật tab.
 4. Nh?p vào Nâng cao.
 5. Nh?p vào Thêm, và sau đó ch? đ?nh ngư?i dùng ho?c nhóm mà b?n mu?n c?p quy?n này.
 6. B?m vào các Thu?c tính tab.
 7. Trong các Áp d?ng lên: danh sách th?-xu?ng, b?m vào Các đ?i tư?ng ngư?i dùng.
 8. Nh?n vào đây đ? ch?n các Cho phép ki?m tra h?p đó là bên c?nh Đ?c lockoutTimeVi?t lockoutTime.
 9. Nh?n vào đây đ? ch?n các Áp d?ng các c?p phép này cho các đ?i tư?ng và/ho?c kho ch?a n?m trong kho này h?p ki?m.
Chú ý Sau khi b?n s?a đ?i c?p phép cho ngư?i dùng nh?t đ?nh, s? cho phép s?a đ?i không đư?c ti?p xúc trong Ho?t đ?ng thư m?c ngư?i dùng và máy tính trong Windows 2000. Tuy nhiên, các quy?n đư?c ti?p xúc trong Windows Server 2003. Đ? l? nh?ng thu?c tính trên m?t h? th?ng Windows 2000, s?a đ?i DSSEC.DAT file. Đ?t đ?c khóa th?i gian và th?i gian vi?t Lockout = 0 trong ph?n [USER]. Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
296490Làm th? nào đ? s?a đ?i các thu?c tính l?c c?a m?t đ?i tư?ng
Đ? bi?t thêm thông tin v? các công c? DSACLS, xem tr? giúp tr?c tuy?n công c? h? tr? Windows 2000.Đ? có thêm thông tin v? làm th? nào đ? l? m?t l?a ch?n trong thu?t s? đoàn đ?i bi?u, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
294952Làm th? nào đ? phân b? quy?n tài kho?n m? khóa
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? đoàn đ?i bi?u c?a quy?n trong ho?t đ?ng thư m?c, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
817433?y quy?n không có s?n và th?a k? t? đ?ng vô hi?u hoá
306398 AdminSDHolder đ?i tư?ng Affects đoàn đ?i bi?u c?a ki?m soát cho các tài kho?n Administrator trong quá kh?
232199 Mô t? và c?p nh?t các ho?t đ?ng đ?i tư?ng AdminSDHolder thư m?c

Thu?c tính

ID c?a bài: 279723 - L?n xem xét sau cùng: 22 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
T? khóa: 
kbenv kbhowto kbmt KB279723 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:279723

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com