Mô t? Visual Studio 2012 Update 2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2797912 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

Microsoft phát hành Visual Studio 2012 Update 2 (Visual Studio 2012.2) vào ngày 4 tháng 8 năm 2013. B?n c?p nh?t này gi?i thi?u c?i ti?n công ngh? m?i trong k? ho?ch nhanh nh?n, ch?t lư?ng enablement, Windows và Web phát tri?n, d?ng kinh doanh phát tri?n và kinh nghi?m phát tri?n. Ngoài ra, b?n c?p nh?t này c?ng c? đ?nh v?n đ? khác nhau.

Làm th? nào đ? có đư?c h?nh ?nh Studio 2012 Update 2

Visual Studio 2012 b?n C?p Nh?t là phát hành tích l?y bao g?m các tính năng m?i và s?a ch?a đư?c giao hàng vào trư?c b?n C?p Nh?t 2012 Visual Studio. Liên k?t t?i v? sau luôn luôn đi?m cho b?n đ? c?p nh?t m?i nh?t:

T?i xu?ng gói c?p nh?t m?i nh?t c?a Visual Studio 2012 bây gi?

Yêu c?u b?i thư?ng virus mi?n phí

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Microsoft đ? quét t?p tin này đ? ki?m tra vi-rút. Microsoft đ? s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n vào ngày mà t?p tin đư?c đăng. T?p tin này đư?c lưu tr? trên máy ch? đư?c tăng cư?ng b?o m?t giúp ngăn ch?n mọi thay đ?i không đư?c phép đ?i v?i t?p tin.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t Visual Studio 2012 Update 2

Đ? đư?c hư?ng d?n cài đ?t chuyên bi?t, xem Làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t Visual Studio 2012 Update 2 gián tuy?n.

Xin vui l?ng lưu ?: b?n c?p nh?t này áp d?ng cho Visual Studio và Team Foundation Server (TFS). Cơ h?c cài đ?t chuyên bi?t Visual Studio và TFS là khác nhau. C?p Nh?t Visual Studio là m?t b?n C?p Nh?t cài đ?t chuyên bi?t trên đ?u trang c?a b?t c? đi?u g? đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính. C?p Nh?t TFS là m?t b? trí đ?y đ? mà thay th? b?t c? đi?u g? đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính. Trư?c khi b?n c? g?ng áp d?ng C?p Nh?t TFS, ch?c ch?n r?ng b?n có m?t sao lưu đ?y đ? c?a b? máy cơ s? d? li?u hi?n t?i c?a b?n. N?u chi?c C?p Nh?t cài đ?t chuyên bi?t th?t b?i, b?n s? không th? kh?i đ?ng l?i b?n C?p Nh?t ho?c quay ngư?c l?i v? phiên b?n trư?c đó c?a TFS mà không th?c hi?n m?t khôi ph?c l?i.

C?i ti?n công ngh? m?i và các v?n đ? c? đ?nh trong Visual Studio 2012 Update 2

Công ngh? c?i ti?n

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start expanded
Nh?ng công ngh? c?i ti?n đ? đư?c th?c hi?n trong Visual Studio 2012 Update 2.

L?p k? ho?ch nhanh nh?n
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed


Các tính năng này giúp cung c?p d? dàng và linh ho?t nhanh nh?n l?p k? ho?ch cho đ?i bóng nào.
  Team Foundation Server
  • Công vi?c m?c th? m?i đư?c thêm vào đ? cung c?p nh? siêu d? li?u cho các h?ng m?c công vi?c.
  • M?t hộp thoại k?t n?i s? đư?c thêm vào đ?i Explorer đ? xác đ?nh v? trí khác nhau nhóm d? án k?t n?i và các d? án.
  • Bây gi?, b?n có th? g?i m?t m?c làm vi?c như m?t thư email trong TFS Web Access.
  • Thu?t s? c?u h?nh TFS và khách hàng liên t?c cài đ?t chuyên bi?t trong nâng c?p đư?c c?i thi?n.
  • b?n ghi d?ch v? bây gi? có s?n trong môi trư?ng cao s?n có SQL.
  • B?n có th? bây gi? hơn m?t cách nhanh chóng và d? dàng tùy ch?nh c?t tr?c ti?p thông qua vi?c t?n đ?ng Kanban ban.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Ch?t lư?ng enablement
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed


Các tính năng này giúp cung c?p qu?n l? tr?ng lư?ng nh? tr?nh duy?t d?a trên th? nghi?m và th?c hi?n đ? gi?m th?i gian đó là c?n thi?t đ? ti?p t?c kích ho?t ch?t lư?ng trong d? án ph?n m?m.
  Đơn v? th? nghi?m
  • Cửa hàng Windows ?ng d?ng đơn v? th? nghi?m bây gi? h? tr? các tương tác v?i các ch? đ? giao di?n ngư?i dùng.
  • Cửa hàng Windows ?ng d?ng đơn v? th? nghi?m bây gi? h? tr? vi?c s? d?ng c?a m?t lambda async bên trong Assert.ThrowsException.
  • Đơn v? m?i ki?m tra danh sách nh?c kích ho?t b? đi?u khi?n và th?c hi?n m?t t?p h?p con c?a xét nghi?m đơn v?.
  • H? tr? bây gi? đư?c cung c?p cho nhóm đơn v? xét nghi?m b?i l?p.

  Giao di?n ngư?i dùng th? nghi?m
  • H? tr? bây gi? là cung c?p cho m? r?ng cross-tr?nh duy?t s? d?ng.
  • H? tr? bây gi? cung c?p cho giao di?n ngư?i dùng th? nghi?m cho Internet Explorer 10 trên Windows 7.

  Microsoft th? nghi?m qu?n l?
  • Bây gi? b?n có th? tùy ch?nh đ? phân gi?i k? và th?t b?i k? cho th? nghi?m phân tích.

  Qu?n l? trư?ng h?p th? nghi?m (Web Access)
  • Bây gi?, b?n có th? xem và ch?nh s?a trư?ng h?p th? nghi?m trong m?t k? ho?ch th? nghi?m t? TFS Web truy c?p.
  • B?n bây gi? có th? ch?y trư?ng h?p ki?m tra hư?ng d?n s? d?ng, và t?p tin l?i t? TFS Web truy c?p.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Windows phát tri?n
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed


Các tính năng phát tri?n Windows sau đây đư?c cung c?p:
 • M?t h? sơ tr?c quan HTML đ? ch?n đoán v?n đ? giao di?n ngư?i dùng đ? đáp ?ng và đ? tr? trong b?n c?p nh?t tr?c quan
 • phiên b?n m?i nh?t c?a các C?a s? ?ng d?ng ch?ng nh?n Kit
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Phát tri?n web
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed


B?n phát hành này c?ng bao g?m ASP.NET và Web công c? 2012.2. B?n có th? t?m th?y các chi ti?t đ?y đ? v? nh?ng g? đư?c bao g?m trong ASP.NET và Web công c? 2012.2 Ghi chú c?a đ?c b?n. Sau đây bao g?m m?t s? ví d?:
 • D?ng c? C?p Nh?t kéo dài th?i gian ch?y Microsoft ASP.NET s?n có
 • C?i ti?n cho xu?t b?n Web
 • Ch?c năng Web API m?i
 • M?u m?i cho Facebook ?ng d?ng và kí nh?p trang ?ng d?ng
 • Các giao ti?p th?i gian th?c thông qua ASP.NET SignalR
 • Bi?u m?u extensionless Web thông qua các URL thân thi?n ASP.NET
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
D?ng kinh doanh phát tri?n
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed


Các tính năng này giúp cung c?p kh? năng b? sung đ? hi?n đ?i hóa đư?ng dây c?a doanh nghi?p (LOB) ?ng d?ng hi?n t?i và đ? t?o ra các ?ng d?ng Nghi?p v? m?i trên thi?t b? k?t n?i đư?c h? tr? b?i b?n ghi d?ch v? liên t?c.
  LightSwitch
  • Bây gi?, b?n có th? xây d?ng ?ng d?ng cross-tr?nh duy?t, HTML d?a trên điện thoại di động web có th? ch?y trên b?t k? thi?t b? hi?n đ?i.
  • Bây gi? b?n có th? xu?t b?n doanh nghi?p ?ng d?ng vào m?t c?a hàng ?ng d?ng SharePoint 2013 ngoài Microsoft Azure và Internet Information Services (IIS).
  • Lưu ?: Đ? t?m hi?u thêm v? tính năng m?i và v? làm th? nào đ? nâng c?p d? án t? xem trư?c 2, h?y xem bài Visual Studio LightSwitch Team Blog.

  SharePoint
  • H? tr? bây gi? là cung c?p cho web site và t?i th? nghi?m cho các ?ng d?ng SharePoint.
  • H? tr? bây gi? là cung c?p cho các b?n ghi và phát l?i thông qua m? hóa giao di?n ngư?i dùng th?c hi?n UI validations trên các ?ng d?ng SharePoint 2013.
  • H? tr? IntelliTrace là gi?ng như đư?c cung c?p trong SharePoint 2010.

  Coâng cuï ñieän thoaïi
  • Chương tr?nh cho phép đơn v? th? nghi?m cho Windows Phone.
  • Chương tr?nh cho phép b?n xây d?ng và tri?n khai các quy tr?nh công vi?c c?a Windows Phone d? án t? dòng lệnh.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Kinh nghi?m phát tri?n
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed


Các tính năng này cung c?p các c?i ti?n trong IDE đ? giúp t?o ra m?t kinh nghi?m t?t hơn và nhi?u hơn s?n xu?t phát tri?n.
  S? pha tr?n cho Visual Studio 2012
  • H? tr? Sketchflow, WPF và Silverlight

  IDE
  • M?t ch? đ? màu xanh trong Visual Studio 2012 IDE

  B?n đ? m?
  • C?i ti?n trong m? b?n đ? tr?nh g? l?i tích h?p và đáp ?ng

  Nhà thi?t k? quy tr?nh làm vi?c
  • G? l?i c?i ti?n kinh nghi?m có liên quan đ?n lo?i d? li?u khác nhau như th? nào đư?c hi?n th? trong ngư?i dân đ?a phương và xem windows

  IntelliTrace
  • C?i ti?n bi?u tư?ng t?i trong IntelliTrace và h? sơ
  • Xem giá tr? tham s? l?ng nhau trong m?t t?p nh?t k? IntelliTrace đư?c thu th?p t? Trung tâm h? th?ng

  Hi?u su?t và đ? tin c?y
  • C?i ti?n hi?u su?t trong thi?t k? XAML t?i cho các t?nh hu?ng sau:
   • ?ng d?ng Windows Presentation Foundation (WPF) l?n
   • Làm vi?c v?i các bên th? ba đi?u khi?n chuyên bi?t

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end

C? đ?nh v?n đ?

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start expanded
Lưu ?: Tr? khi quy đ?nh khác, các m?t hàng liên k?t s? đưa b?n đ?n các web site Microsoft Connect.

Tr?nh g? l?i
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
ASP.NET Editor
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Visual Studio IDE
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
 • 759433: kí t? đ?i di?n không ph?i ASCII đư?c hi?n th? trong tiêu đ? c?a hộp thoại ren ch? đ?i.
 • 773717: đ?i s? $(ItemPath), $(ItemDir), vv gi?i quy?t không đúng giá tr? khi b?n ch?y m?t công c? bên ngoài trong Visual Studio 2012 n?u kho?n m?c đ? ch?n là bên ngoài các gi?i pháp.
 • Ren ch? đ?i hộp thoại thanh tiêu đề không hi?n th? màu s?c chính xác khi b?n s? d?ng ch? đ? màu xanh trong m?t ch? đ? tùy ch?nh màu s?c Visual Studio 2010.
 • Khi b?n g? l?i m?t ?ng d?ng Windows c?a hàng b?ng cách s? d?ng HTML s? d?ng m?t khung n?i tuy?n sandboxed trong Visual Studio 2012, ?ng d?ng ra kh?i b?t ng?.
 • C? đ?nh m?t r? b? nh? có th? x?y ra khi m?t gi?i pháp Visual C++ đư?c n?p.
 • S? ?n đ?nh c?a Visual Studio 2012 đư?c c?i thi?n khi nó đang t?i gi?i pháp.
 • Visual Studio 2012 có th? s?p đ? v?i ngo?i l? System.ArgumentException khi b?n chuy?n đ?i gi?a các c?a s? (đi?u này bao g?m tài li?u windows, windows t? đ?ng-?n, tab công c? windows, và như v?y).
 • Visual Studio 2012 có th? s?p đ? trong th?i gian t?t n?u m?t Visual Studio Add-in gói đư?c cài đ?t chuyên bi?t.
 • B?n g?p ph?i v?n đ? hi?u su?t l?n đ?u tiên b?n sao chép văn b?n t? các biên t?p viên n?u h?p công c? là vô h?nh trong Visual Studio 2012.
 • B?n không th? truy c?p vào n?i dung Tr? giúp đ?a phương sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Visual Studio 2012 Update 1 n?u b?n thay đ?i v? trí c?a n?i dung Tr? giúp c?a đ?a phương.
 • Xây d?ng các l?i khi b?n xây d?ng m?t d? án thư vi?n l?p di đ?ng n?u b?n ch?n Khuôn kh? .NET 4,5 và Windows Phone 8 làm khung đích.
 • M? s? nh?n xét ph?n ?ng đư?c t?o ra trong đư?ng d?n g?c lá thay v? đư?ng d?n khu v?c đư?c ch?n.
 • S?a ch?a đư?c th?c hi?n gi? hộp thoại prompting cho thi?u c?u ph?n web xu?t hi?n khi b?n m? m?t d? án web.
 • Bao g?m n?i dung c?a KB2781514: s? c?i thi?n s? ?n đ?nh c?a s?n ph?m, và m?t s?a ch?a cho m?t v?n đ? tương h?p v? sau x?y ra khi Microsoft Khuôn kh? .NET đư?c C?p Nh?t.
 • M?t ngo?i l? System.NullReferenceException có th? x?y ra trong m?t s? t?nh hu?ng sau khi m?t đ?i tho?i hành đ?ng đư?c m? ra t? m?t tr?nh đơn phím l?i tắt trong Visual Studio 2012. Đi?u này gây ra hộp thoại đ? đư?c đóng c?a ho?c đ? v? crash Visual Studio 2012. Ví d?, n?u b?n đ? cài đ?t chuyên bi?t Microsoft Azure công c?, b?n có th? g?p v?n đ? này khi b?n ch?nh s?a b?ng ho?c truy v?n theo Microsoft Azure lưu tr? trong máy ch? Explorer.
 • Visual Studio 2012 có th? s?p đ? khi b?n c? g?ng đ? đóng m?t d? án LightSwitch.
 • Visual Studio 2012 có th? s?p đ? khi b?n chuy?n t? m?t trong nh?ng xem trư?c tab khác.
 • Ch?m hi?u su?t khi b?n s? d?ng "openfile" ho?c "c?a" l?nh trong c?a s? l?nh.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
MS xây d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
 • 770242: xây d?ng l?i khi b?n xây d?ng m?t d? án thư vi?n Visual C# xách tay l?p tài li?u tham kh?o m?t Visual C# xách tay l?p thư vi?n.

  Lưu ?: C? hai d? án nh?m m?c tiêu các.NET Framework 4.5, Windows Phone 8 và .NET cho Cửa hàng Windows ?ng d?ng.
 • "Không th? t?m th?y các thành ph?n tham chi?u" xây d?ng c?nh báo khi b?n th?c hi?n m?t xây d?ng song song trên m?t Microsoft Khuôn kh? .NET 4 d?a trên gi?i pháp trong Visual Studio 2012.
 • Xây d?ng l?i khi b?n xây d?ng m?t d? án thư vi?n l?p Visual Basic di đ?ng m?c tiêu mà các ?ng d?ng Khuôn kh? .NET 4.5, Windows Phone 8 và .NET cho Cửa hàng Windows.
 • Xây d?ng l?i khi b?n xây d?ng m? đư?c t?o ra b?i thêm b?n ghi d?ch v? tham chi?u trong m?t thư vi?n l?p di đ?ng d? án đó m?c tiêu Windows Phone 8 và m?t trong hai ?ng d?ng Khuôn kh? .NET 4.5 ho?c net cho Cửa hàng Windows.
 • S? pha tr?n có th? s?p đ? khi b?n xây d?ng m?t ứng dụng web Silverlight là dư?i s? ki?m soát ngu?n.
 • Linker giúp chuy?n đ?i "/?" không danh sách Windows CE là m?t h? th?ng ph? h?p l?.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Công c? phát tri?n c?a Windows
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
 • Các tính năng h? tr? nhi?u quy mô h?nh ?nh đ? đư?c bao g?m trong Visual Studio 2012 Update 1 không chính xác đ?i h?i m?t quy mô 140 huy hi?u bi?u tư?ng h?nh ?nh kích thư?c 34 x 34 pixel. Kích thư?c nên là 33 x 33 đi?m ?nh.
 • Program bao g?m phiên b?n m?i nh?t c?a Phòng trưng bày Windows cho JavaScript.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
H?nh th?c Windows
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
C ++
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
 • 752266: ?ng d?ng visual C++ đư?c biên so?n b?ng cách s? d?ng cl /O2 /arch:AVX /EHsc l?nh trong Visual Studio 2012 x 86 d?u ki?m nh?c l?nh công c? b?n đ?a không liên t?c thoát kh?i.
 • Gi? s? b?n đ?t c?u h?nh các m?c tiêu n?n t?ng đ? x 64 cho m?t ?ng d?ng Visual c + +. B?n biên d?ch ?ng d?ng b?ng cách s? d?ng tùy ch?n t?i ưu hóa /O2 ho?c /Ox . Trong trư?ng h?p này, m? không chính xác đư?c t?o ra khi tr?nh biên d?ch chuy?n đ?i int64 lo?i đ? int32 lo?i bên trong m?t v?ng l?p. Ví d?, b?n có th? biên d?ch m? sau đây:
  int A[8];for (__int64 i=0; i<8; i++) { A[i] = i + 1;}
 • Khi b?n biên d?ch ?ng d?ng Microsoft Visual C++ ch?a m? sau đây cùng v?i các tùy ch?n / phân tích trên m?t n?n t?ng cánh tay, m?t tr?nh biên d?ch n?i b? l?i x?y ra:
  class Base {};

  template <typename T>
  class Derived : public Base {};

  template <typename P3>
  Derived<P3> Make( P3 p3 );

  void foo()
  {
  Base& b = Make(sizeof(long));
  }

 • IntelliSense tr? nên không ph?n h?i khi b?n g? m?t s? m? vào tr?nh biên t?p, đ?c bi?t khi b?n thêm ch?c năng quá t?i vào các l?p h?c m?t ph?n. Ví d?, b?n s? d?ng m? gi?ng như sau:
  Namespace N { partial ref struct S { }; ref struct S { void test(); void test(int); void test(int, int); }; }
 • IntelliSense không ho?t đ?ng trong m?t t?p tin ngu?n có ch?a các bi?u th?c lambda có nhi?u hơn m?t giá tr? tr? l?i. Ví d?:
  [] () { bool b; std::wstring k; if(b) return k; else return k; };
 • Khi b?n s? d?ng Intel m?i TSX (Ti?n ích m? r?ng đ?ng b? hóa giao d?ch) thông qua intrinsics đư?c cung c?p b?i Visual Studio 2012 trên Intel Haswell ph?n c?ng, tr?nh biên d?ch C++ t?o ra m? không chính xác. Đi?u này gây ra các ho?t đ?ng giao d?ch là không đ?c quy?n.
 • Tr?nh biên d?ch C++ t?o ra g?i ? không đúng ch?c năng trong b?n ghi fixup trong các t?p tin PDB.
 • Khi b?n t?o m?t d? án tr?ng Visual c + +, SDL ki?m tra tùy ch?n xóa ngay c? hộp kiểm ki?m tra SDL đư?c ch?n trong thu?t s? ?ng d?ng .
 • X 64 d?a trên Visual C ++ công c? thi?t l?p không ch?a t?t c? các b?n s?a l?i tích l?y cho x 86 d?a trên Visual C ++ c? thi?t l?p trong Visual Studio 2012 b?n C?p Nh?t.
 • C? đ?nh m?t v? tai n?n biên d?ch khi m?t s? m? l?ng nhau v?ng l?p đư?c biên so?n.
 • M?t tr?nh biên d?ch n?i b? l?i x?y ra khi b?n buiuld m?t LLVM d?a trên d? án b?ng cách s? d?ng m?t tr?nh biên d?ch d?a vào x 64.
 • M? máy không chính xác đư?c t?o ra cho m?t ?ng d?ng Visual c + +. M?t v?ng l?p có th? đư?c b? qua vô đi?u ki?n.
 • ?ng d?ng không liên t?c đ? v? trên Windows Phone khi b?n t?o m?t chi?n d?ch không đ?ng b? v?i thư vi?n m?u song song (PPL).
 • L?i n?i b? biên d?ch có th? x?y ra khi b?n s? d?ng x 64 b?n x? C++ compiler biên d?ch m? ngu?n c?a C có các mô h?nh sau đây c?a m? bên trong m?t v?ng l?p:
  A = (B< c="" b="" :="">
 • Khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?t phiên b?n RTM c?a gói ngôn ng? trên Visual Studio 2012 có Visual Studio 2012 b?n C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t. Sau khi b?n c?u h?nh các 2012 ph?ng thu tr?c quan đ? s? d?ng ngôn ng? m?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t, b?n g?p các tri?u ch?ng sau đây:
  • B?n không th? t?o các ?ng d?ng m?i c?a Win32 ho?c MFC trong thu?t s?.
  • B?n không th? nâng c?p d? án t? phiên b?n trư?c đó.
  • Hi?n th? các ngôn ng? không ph?i là ngôn ng? ngư?i dùng c?u h?nh.
 • Gi? s? r?ng b?n có m?t d? án MFC và b?n đang s? d?ng tin thư thoại tab trong l?p Wizard đ? th?c hi?n m?t x? l? tin thư thoại cho WM_CREATE tin thư thoại. Sau khi b?n b?m vào Thêm x? l?, b?n không th? xây d?ng d? án v? m? đư?c t?o ra là không chính xác.
 • Khi b?n xây d?ng nh?ng chương tr?nh cho x 64 ho?c cánh tay n?n t?ng trong ch? đ? g? l?i và v?i gia tăng tùy ch?n liên k?t cho phép, pdata corrupts đôi khi. Đi?u này gây ra các v?n đ? sau:
  • Ngo?i l? x? l? m? không làm vi?c.
  • Windows API RtlLookupFunctionEntry() không làm vi?c.
 • Gi? s? r?ng b?n có m?t d? án C++ Windows c?a hàng ho?c m?t d? án th? nghi?m đơn v? c?a hàng C ++ Windows tham chi?u đ?n m?t c?a hàng Windows exe d? án, có là không có IntelliSense cho th?y cho các c?a hàng Windows exe d? án d? án c?a b?n.
 • Hư?ng d?n b?t h?p pháp đư?c t?o ra như là "mov eax, bh".
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Đ? h?a và đ? h?a ch?n đoán
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
 • Gi? s? r?ng b?n có m?t Windows Phone ho?c m?t d? án c?a s? lưu tr? tài li?u tham kh?o m?t d? án riêng bi?t có ch?a tài s?n đư?c t?o ra b?ng cách s? d?ng Visual Studio đ? h?a công c?. Khi b?n c? g?ng đ? xây d?ng các d? án chính, tài s?n không đư?c b? trí cùng v?i các d? án chính. Đi?u này gây ra l?i xây d?ng trong ?ng d?ng Windows c?a hàng ho?c ch?y th?i gian l?i trong ?ng d?ng Windows Phone.
 • M?t s? s? ?n đ?nh và hi?u su?t c?i ti?n cho đ? h?a ch?n đoán.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Thi?t l?p
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
 • Khi b?n c? g?ng cài đ?t chuyên bi?t m?t gói Visual Studio 2012 Update 1 không ch?a khuôn kh? th?c th? công c?, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  Thi?t k? khuôn kh? th?c th? cho Visual Studio 2012 - enu gói th?t b?i
 • Khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t Visual Studio 2012, t? ch?c khuôn kh? công c? s? đư?c cài đ?t chuyên bi?t b?ng ti?ng Anh b?t k? mi?n đ?a phương c?a Visual Studio 2012 mà b?n đ? cài đ?t chuyên bi?t.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Th? nghi?m Visual Studio
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed

Microsoft th? nghi?m qu?n l?
 • Gi? s? r?ng b?n ch?y m?t th? nghi?m đ? không có k?t qu? mong đ?i, và qu? v? n?p m?t l?i trong bài ki?m tra. Trong t?nh hu?ng này, th? tr?n này có bài ki?m tra đư?c t? đ?ng tính toán đ? vư?t qua.
 • M?t bư?c th? nghi?m đư?c chia s? có th? b? xóa b?t ng? khi b?n xoá m?t bư?c đ? ch?n th? nghi?m.
 • L?i sau x?y ra khi b?n c? g?ng t?o ra m?t môi trư?ng m?i trong www.LUCNAM.INFOBY ph?ng thí nghi?m trung tâm:
  L?i trong truy v?n máy ?o đang ch?y.
  Đ?nh l? l? là ra kh?i ph?m vi c?a các giá tr? h?p l?.
Đơn v? th? nghi?m
 • Phương pháp th? nghi?m v?i TestInitialize thu?c tính có th? đư?c g?i là theo m?t th? t? không đúng.
T?i th? nghi?m
 • Không th? ch?y m?t th? nghi?m nh?m m?c tiêu x 86 DLL t? www.LUCNAM.INFOBY ch?ng l?i m?t đi?u khi?n ki?m tra đang ch?y trên m?t 64 x hệ điều hành.
Th? nghi?m và qu?n l? ph?ng thí nghi?m
 • Gi? s? r?ng b?n đ? áp d?ng Visual Studio 2012 Update 1 trên m?t máy tính có TFS năm 2012 và cài đ?t chuyên bi?t Visual Studio 2012. B?n c? g?ng đ? ch?y m?t xây d?ng có ch?a bài ki?m tra trên máy tính. Trong t?nh hu?ng này, xây d?ng không cùng v?i m?t ngo?i l? MethodNotFoundException .
 • Sáp nh?p m? b?o hi?m t?p tin hi?n th? d? li?u không chính xác b?o hi?m.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Nhà thi?t k? XAML
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Coâng cuï ñieän thoaïi
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
 • Tr?nh biên d?ch C++ b?n s?a l?i trong Visual Studio 2012 Update 1 không đư?c áp d?ng cho windows đi?n tho?i phát tri?n công c?.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
F #
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
  D? án th? giác F # di đ?ng thư vi?n các v?n đ?
  • Truy v?n làm vi?c như b?nh thư?ng trong F # tương tác và trên máy tính đ? bàn khuôn kh? s? không thành công t?i ch?y th?i gian v?i System.NotSupportedException khi chúng đư?c s? d?ng trong m?t F # thư vi?n di đ?ng cho m?t ?ng d?ng Silverlight ho?c Cửa hàng Windows.
  • M?t System.ArgumentNullException s? đư?c ném vào th?i gian ch?y n?u các phương pháp Async.AwaitEve nt ho?c Async.CreateDelegate đư?c g?i là m?t F # thư vi?n di đ?ng.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Th?c th? khung công c?
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
 • Th?c th? khung công c? C?p Nh?t có th? đư?c cài đ?t chuyên bi?t thông qua Visual Studio 2012 Update 2.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
ClickOnce tri?n khai
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
LightSwitch
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
 • Đ?m tai n?n khi b?n xu?t b?n m?t d? án LightSwitch HTML khách hàng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Team Foundation Server
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
 • B?n c?p nh?t này s?a ch?a m?t s? v?n đ? đ?i v?i Team Foundation Server.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Đ?a phương hoá
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
 • B?n d?ch cho m?t vài nhanh nh?n đi?u kho?n đư?c C?p Nh?t.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end

Thông tin thêm

Làm th? nào đ? t?i Microsoft h? tr? t?p tin

C?p Nh?t cho các s?n ph?m khác trong gia đ?nh Visual Studio có th? đư?c t?m th?y trên các Microsoft t?i v? web site cho Visual Studio.

Đ? cài đ?t chuyên bi?t các hư?ng d?n cho các s?n ph?m Visual Studio, h?y xem:

Làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t Visual Studio
Làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t Team Foundation Server và Visual Studio ALM

Yêu c?u

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed

Lưu ?: Ph?n này áp d?ng ch? cho các khách hàng Visual Studio. TFS có yêu c?u h? th?ng khác nhau (ki?m tra các Visual Studio Team Foundation Server 2012 v?i C?p Nh?t 2Visual Studio Team Foundation Server nh?n 2012 v?i C?p Nh?t 2 t?i v? trang cho bi?t thêm thông tin), và có th? yêu c?u kh?i đ?ng l?i lên đ?n hai, tùy thu?c vào nhà nư?c c?a máy tính khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t.

Yêu c?u kh?i đ?ng l?i

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t gói này.

H? tr? ngôn ng?

Visual Studio 2012 Update 2 cung c?p các b?n C?p Nh?t cho các phiên b?n sau đây:
 • Ti?ng Trung (Gi?n th?)
 • Ti?ng Trung (Ph?n th?)
 • Ti?ng Séc
 • Ti?ng Anh
 • Ti?ng Pháp
 • Tiếng Đ?c
 • Tiếng ?
 • Tiếng Nh?t
 • Ti?ng Cộng hòa Hàn Quốc
 • Tiếng Nga
 • Ti?ng Ba Lan
 • Ti?ng B? Đào Nha (Brazil)
 • Ti?ng Tây Ban Nha
 • Ti?ng Th? Nh? K?

hệ điều hành đư?c h? tr?

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? hệ điều hành đư?c h? tr?, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
Kh? năng tương h?p v? sau n?n t?ng, yêu c?u h? th?ng cho Visual Studio 2012

Ki?n trúc đư?c h? tr?

 • 32-bit (x 86)
 • 64-bit (x 64) (WOW)

Yêu c?u ph?n c?ng

 • 1.6 gigahertz (GHz) ho?c x? l? nhanh hơn
 • 1 gigabyte (GB) b? nh? RAM (1.5 GB n?u b?n đang ch?y trong m?t máy ?o)
 • 1 GB dung lư?ng đ?a c?ng s?n dùng
 • 5.400 v?ng/phút ổ đĩa c?ng
 • DirectX 9 có kh? năng video card đang ch?y t?i 1024 × 768 ho?c đ? phân gi?i cao

Yêu c?u ph?n m?m

B?n ph?i có m?t chương tr?nh đư?c h? tr? trong Visual Studio 2012 đư?c li?t kê trong ph?n "Applies đ?" cài đ?t chuyên bi?t đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này.

H? tr? cho Visual Studio 2012 Update 2

H? tr? c?ng đ?ng không bi?u m?u chính cho Visual Studio 2012 Update 2 là có s?n thông qua các Di?n đàn Microsoft Developer Network (MSDN).
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thu?c tính

ID c?a bài: 2797912 - L?n xem xét sau cùng: 25 Tháng Sáu 2014 - Xem xét l?i: 39.0
Áp d?ng
 • Microsoft Visual Studio Ultimate 2012
 • Microsoft Visual Studio Professional 2012
 • Microsoft Visual Studio Premium 2012
 • Microsoft Visual Studio Team Foundation Server 2012
 • Microsoft Visual Studio Express 2012 for Web
 • Microsoft Visual Studio Express 2012 for Windows 8
 • Microsoft Visual Studio Express 2012 for Windows Desktop
 • Microsoft Visual Studio Express 2012 for Windows Phone
T? khóa: 
kbqfe atdownload kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2797912 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2797912

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com