Mô t? c?a h?nh ?nh Studio 2012 Update 1

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2797915 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

Microsoft phát hành Microsoft Visual Studio 2012 Update 1 (Visual Studio 2012.1) vào ngày 26 tháng 12 năm 2011. Bài này li?t kê các tính năng m?i và các v?n đ? c? đ?nh trong Visual Studio 2012 Update 1.

Thông tin thêm

Làm th? nào đ? có đư?c h?nh ?nh Studio 2012 Update 1

B?n có th? t?i v? và cài đ?t chuyên bi?t phiên b?n này c?a Visual Studio C?p Nh?t t? Microsoft Download Center. Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:
T?i v? các gói h?nh ?nh Studio C?p Nh?t m?i nh?t bây gi?.
Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét tranh virus. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Đ? có đư?c C?p Nh?t Visual Studio 2012 khác, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2707250 T?ng quan v? h?nh ?nh Studio 2012 C?p Nh?t

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t gói này.

V? b?n c?p nh?t này

H? tr? ngôn ng?

Visual Studio 2012 Update 1 cung c?p các C?p Nh?t cho các phiên b?n sau đây:
 • Ti?ng Trung (gi?n th?)
 • Trung Qu?c (Ph?n th?)
 • Séc
 • Ti?ng Anh
 • Ti?ng Pháp
 • Đ?c
 • ?
 • Nh?t b?n
 • Cộng hòa Hàn Quốc
 • Nga
 • Ba Lan
 • Ti?ng B? Đào Nha (Brazil)
 • Ti?ng Tây Ban Nha
 • Th? Nh? K?

hệ điều hành đư?c h? tr?

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các hệ điều hành đư?c h? tr?, h?y vào web site c?a Microsoft sau đây:

Ki?n trúc đư?c h? tr?

 • 32-bit (x 86)
 • 64-bit (x 64) (WOW64)

Yêu c?u ph?n c?ng

 • 1.6 gigahertz (GHz) ho?c x? l? nhanh hơn
 • GB 1 GB RAM (1.5 GB n?u ch?y trong m?t máy ?o)
 • 1 GB có s?n đ?a c?ng không gian
 • 5.400 V?ng/phút ổ đĩa c?ng
 • DirectX 9 có kh? năng video card đang ch?y t?i 1024 × 768 ho?c đ? phân gi?i cao

Ph?n m?m yêu c?u

B?n ph?i có m?t chương tr?nh đư?c h? tr? trong Visual Studio 2012 đư?c li?t kê trong ph?n "Applies đ?" cài đ?t chuyên bi?t đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này.

H? tr? cho Visual Studio 2012 Update 1

bi?u m?u chính h? tr? trong Visual Studio 2012 Update 1 có s?n thông qua các Microsoft Support web site.

H? tr? c?ng đ?ng không bi?u m?u chính cho Visual Studio 2012 Update 1 có s?n thông qua các Di?n đàn Microsoft Developer Network (MSDN).

Tính năng m?i và các v?n đ? c? đ?nh trong Visual Studio 2012 Update 1

Tính năng m?i

Phát tri?n Microsoft SharePoint
Đ? c?i thi?n ch?t lư?ng, kh? năng m? r?ng và s? nhanh nh?n, Bộ quản lí tín liệu (ALM) v?ng đ?i ?ng d?ng b? sung đư?c thêm vào đ? phát tri?n SharePoint, ch?ng h?n như t?i th? nghi?m và m? hóa giao di?n ngư?i dùng th? nghi?m h? tr?.
 • IntelliTrace b? sưu t?p cho các ?ng d?ng SharePoint
  Tính năng này có th? thay đ?i và truy c?p d? li?u, và cung c?p m?t kinh nghi?m phong phú phân tích cho các ?ng d?ng SharePoint.
 • Kh? năng t?o ra m? hóa giao di?n ngư?i dùng th? nghi?m cho các ?ng d?ng SharePoint 2010
  Các bài ki?m tra mô ph?ng tương tác ngư?i dùng và xác nh?n các ch?c năng và hành vi c?a m?t ?ng d?ng giao di?n ngư?i dùng.
 • web site hi?u su?t th? nghi?m
  Hi?u su?t web th? nghi?m gi?i pháp SharePoint có th? ki?m tra hi?u su?t. Các bài ki?m tra có th? đư?c ghi l?i, và sau đó ch?y và phân tích đ?i v?i các gi?i pháp SharePoint.
 • T?i th? nghi?m h? tr? cho các ?ng d?ng SharePoint
  Tính năng này cho phép căng th?ng th? nghi?m c?a m?t ?ng d?ng SharePoint. Nó có th? mô ph?ng cao ngư?i dùng t?i, topo m?ng khác nhau, và m?t s? đi?u ki?n khác.
 • SharePoint emulators cung c?p các hành vi cơ b?n c?a máy ch? SharePoint 2010 mô h?nh đ?i tư?ng
  SharePoint emulators cung c?p m?t khuôn kh? Microsoft Fakes. Khuôn kh? cho phép nhà phát tri?n đ? vi?t bài ki?m tra đơn v? có ng?u nhiên-out yêu c?u ph? thu?c SharePoint.
Windows phát tri?n
 • S? Windows XP nh?m m?c tiêu cho xây d?ng ?ng d?ng Visual C ++
  B?n có th? nh?m m?c tiêu Windows XP b?ng cách s? d?ng tính năng nh?m m?c tiêu đa Visual Studio C++. Tính năng này cho phép b?n s? d?ng tr?nh biên d?ch Microsoft Visual Studio 2010 trong Visual Studio 12 năm 2011.
 • JavaScript b? nh? công c? phân tích
  Các công c? phân tích b? nh? dung JavaScript giúp b?n hi?u cách S? d?ng B? nh? và t?m th?y r? b? nh? trong ?ng d?ng Windows c?a hàng c?a b?n đư?c xây d?ng cho Windows b?ng cách s? d?ng JavaScript.
 • B? nh? h? sơ cho các ?ng d?ng JavaScript
  H? sơ có th? giúp b?n t?m th?y t?c ngh?n hi?u su?t trong các ch?c năng JavaScript c?a b?n và các thu?t toán.
 • Windows lưu tr? C++ đơn v? th? nghi?m c?i ti?n
  B?n có th? thêm tài li?u tham kh?o đ? th?c thi C++ Windows lưu tr? và đi?u khi?n m? r?ng ?ng d?ng đánh d?u ki?m ngôn ng? (XAML) tùy ch?nh trong đơn v? C++ Cửa hàng Windows c?a b?n ki?m tra thư vi?n.
 • H? tr? cho g? l?i t?p k?t xu?t b?n x? d?a trên ARM
  B?n có th? g? l?i t?p k?t xu?t b?n x? C++ Apps t? máy tính d?a trên cánh tay và các thi?t b? v?i ch?c năng cùng m?t b?i ch?a g? l?i b?n đang quen v?i trên d?a trên x 86 hay x 64 d?a trên các máy tính.
 • H? tr? cho g? l?i h?n h?p qu?n l? và b?n đ?a ?ng d?ng Windows c?a hàng
Nhanh nh?n đ?i
B?n có th? s? d?ng Web Access cho k? ho?ch nhanh nh?n c?a b?n m?t cách d? dàng, và m?i Kanban h? tr? có s?n cùng v?i hi?n t?i Scrum h? tr?.
Tính năng th? nghi?m m?i trong Microsoft ki?m tra qu?n l? (www.LUCNAM.INFOBY)
Các tính năng m?i trong Team Foundation Server
C?i ti?n khác

Danh sách các v?n đ? đư?c c? đ?nh

T? ch?c khuôn kh? công c?
 • T? ch?c khuôn kh? thi?t k? có th? ghi đè lên các khía c?nh c?a không gian C tài s?n d?a trên các khía c?nh c?a tài s?n-S-không gian.
 • Xây d?ng gi?i pháp th?t b?i sau khi b?n thêm m?t mô h?nh d? li?u ADO.NET th?c th? có s?n ph?m nào.
 • Các t?p tin .tt ng?ng t?o ra sau khi b?n làm t? m?t t?p tin .edmx dư?i m?c tin thư thoại d? án.
ASP.NET Editor
 • Th? HTML không đư?c đóng c?a khi b?n g? m?t B?t đ?u<script></script>
 • IntelliSense cho m?t c?nh báo khi b?n tr?n ngư?i dùng đi?u khi?n và ki?m soát trong m?t nút ch?n m?t tagPrefix tương t?.
 • Ví d? v? m? CSS không th? làm vi?c trong các t?p tin .less.
 • Visual Studio 2012 không th? chèn m?t th? đóng trong các t?p tin HTML t? đ?ng.
Công c? web
 • N?n t?ng web và công c? (WPT) gói b? ?nh hư?ng b?i m?t con tem th?i gian đăng v?n đ?.
 • B?n c? s? hi?n th? sau khi b?n lưu m?t t?p tin trong Visual Studio thi?t k?.
 • Quá nhi?u b? nh? đư?c s? d?ng sau khi b?n thêm m?t mô h?nh th?c th? m?i đư?c t?o ra t? m?t b? máy cơ s? d? li?u.
 • M?t trư?ng h?p Internet Information Services (IIS) Express đ?a phương đư?c hi?n th? khi b?n duy?t t? m?t web site đó là trong m?t d? án b?n ghi d?ch v? đám mây.
 • "?ng d?ng/JavaScript" n?i dung c?a t?p tin JavaScript không đư?c ki?m nh?p đ?n Visual Studio năm 2012.
 • Ph?i-sang-trái không h? tr? JavaScript Cửa hàng Windows ?ng d?ng m?u.
 • Visual Studio 2012 không h? tr? Kit phát tri?n ph?n m?m WinJS (SDK).
 • Visual Studio 2012 đ? v? khi b?n ti?t ki?m m?t bi?u hi?n ch?-đ?c và sau đó ch?n H?y b? đ? b? qua hộp thoại.
Web xu?t b?n
 • B?n không th? cài đ?t chuyên bi?t các thành ph?n Web tri?n khai khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Visual Studio 12 năm 2011.
 • Web công c? ti?n ích m? r?ng (WTE) web site xu?t b?n ho?t đ?ng nào m?t precompilation không c?n thi?t.
Xây d?ng t? đ?ng hóa trong TFS
 • M?t xây d?ng l?ch tr?nh công vi?c l?i hai l?n trong TFS.
 • "TF50620: l?nh v?c nh?n d?ng nhóm n?n t?ng A5BD927E-17AE-41F9-B8F3-34BE44653408 không t?n t?i" l?i, và b?n không th? nâng c?p lên Visual Studio 2012.1.
 • cài đ?t chuyên bi?t hàng đ?i tin thư thoại b? m?t.
 • B?n không th? di chuy?n trong trình duyệt Web cho các quan đi?m tóm t?t và kí nh?p t?p tin xây d?ng trong nhóm h? th?ng web site truy c?p (TSWA).
Đám mây thông minh và Admin trong TFS
 • H?nh ?nh SourceSafe (VSS) cài đ?t chuyên bi?t v?n đ? tuân th?.
 • Visual Studio 2012.1 s? ki?n quan tr?ng thông tin trong ReleaseManifest.xml.
 • "Đ?i tư?ng không h? tr? tài s?n ho?c phương pháp" l?i khi b?n truy c?p vào trang h? sơ Team.
S? h?p tác trong TFS
 • PowerPoint Storyboarding ng?ng làm vi?c khi b?n g? cài đ?t chuyên bi?t Visual Studio 2012.1.
b?n ghi d?ch v? khuôn kh? trong TFS
 • "L?i x?y ra trong khi th?c hi?n k?ch b?n sau đây: upd_IdentitySnapshotToDev11M36.sql. Không th? B?t đ?u hàng lo?t trên d?ng 242. Tuyên b? d?ng: 2. "l?i khi b?n g?n m?t b? sưu t?p đ? ph?c v? Visual Studio 2012.1.
 • B?n không th? nâng c?p lên Visual Studio 2012 n?u tên đ?i chi?u b? máy cơ s? d? li?u có ch?a "90" và trư?ng h?p này đư?c lưu tr? trên Microsoft SQL Server 2012.
 • Rebranded URL (ví d? như tfs.visualstudio.com) không đư?c h? tr? trong Visual Studio 2012 khách hàng.
 • "Ngo?i l? lo?i 'Microsoft.TeamFoundation.Framework.Server.HostShutdownException' đ? đư?c ném" l?i khi b?n c? g?ng đ? xóa m?t d? án c?a m?t b? sưu t?p di?n đàn.
 • LocalScopeId giá tr? không đư?c thay đ?i trong tbl_GroupScope Khi b?n thay đ?i máy ch? ID.
 • B?n không th? tách và reattach m?t trư?ng h?p b? máy cơ s? d? li?u b? sưu t?p nhân b?n, và nó không thành công v?i m?t s? vi ph?m m?c ch? d?n.
 • Gi?m hi?u su?t khi b?n s? d?ng danh tính ph?c t?p ho?c nhóm thành viên đ?a h?nh.
Phiên b?n ki?m soát trong TFS
 • K? ho?ch truy v?n các prc_CheckIn quá tr?nh gây ra b? nh? l?n ư?c tính.
 • "Không th? chèn NULL giá tr? (QU1)" ngo?i l? trong b?n ghi d?ch v? TFS năm 2012, và VC ++ UpdateLocalVersion l?nh không.
Net Runtime
 • "M? phân tích l?i cùng lo?i - CA2149 minh b?ch m? không ph?i tài li?u tham kh?o b?o m?t quan tr?ng ghi" l?i khi b?n t?o m?t ?ng d?ng m?i b?ng cách s? d?ng m?c đ?nh "Windows Phone XAML và Direct3D" d? án m?u.
F #
 • Thu?t toán s?p x?p c?a các FSharp.Core.dll H?i đ?ng có th? t?o ra k?t qu? không chính xác, và b?n không th? tri?n khai các ?ng d?ng có F # m? đ? Cửa hàng Windows.
ClickOnce
 • "Không m?t h?p l? Win32 đơn" l?i khi b?n c? g?ng s? d?ng ClickOnce đ? tri?n khai m?t ?ng d?ng Windows Presentation Foundation (WPF) cho Windows XP.
C ++ Compiler
 • M? không chính xác đư?c t?o ra cho trao đ?i l?nh v?c chút trên tr?nh biên d?ch cánh tay.
 • G? l?i giao di?n truy c?p (DIA) cánh tay ch?ng unwinder Hi?n th? x?p ch?ng r?ng khi CPU có m?t đ?a ch? không h?p l?.
 • WinCE m?c đ?nh nh?p c?nh đi?m là _stdcall Thay v? _cdecl.
 • Tên h?nh ?nh bi?u tư?ng cơ s? c?a WinCE ImageBase Thay v? CeImageBase.
 • T?p tin duy nh?t VC ++ m?t m?t th?i gian dài đ? biên d?ch.
 • Không có d?u ki?m hi?u m?c tiêu đư?c g?i là cho các vcredist_x86, vcredist_x64, ho?c vcredist_arm t?p tin.
cài đ?t chuyên bi?t
 • "Microsoft XP h? tr? Visual Studio" l?i khi b?n cài đ?t chuyên bi?t XP nh?m m?c tiêu theo gói.
Biên t?p viên C++
 • B?n có th? m?t các thay đ?i b?ng b?t đ?ng s?n trong tài s?n đư?c qu?n l?.
 • "Ngo?i l? 0xC0000005; SQLCEOLEDB40.DLL! b? n?p "l?i khi b?n ch?y VC ++ ?ng d?ng trong Visual Studio năm 2012.
 • "Ngo?i l? 0xC0000005;MICROSOFT.VISUALSTUDIO.CPPSVC.N?I B?.DLL!"l?i khi b?n ch?y VC ++ ?ng d?ng trong Visual Studio năm 2012.
 • B?n g?p ph?i m?t b? t?c gi?a các Devenv.exeVCPkgSrv.exe t?p tin.
 • VC ++ d? án h? th?ng không h? tr? các đóng c?a tương lai c?a SDKs.
Thư vi?n chu?n C++
 • Ti?m năng xây d?ng thương hi?u v?n đ? trong khi cài đ?t chuyên bi?t.
 • ?ng d?ng liên t?c đ? v? khi b?n t?o ra m?t ho?t đ?ng async song song mô h?nh thư vi?n (PPL).
C Runtime (CRT)
 • Thay th? mempcy ch?c năng cho ARM CPU v?i m?t phiên b?n nhanh hơn t? Windows.
Nguyên t?c cơ b?n Visual Studio
 • NetFx d? li?u không ph?i là phiên b?n re-signed trong TFS và đ?i bóng đ?i l?.
 • Ki?m tra chuyên nghi?p và thông tin ph?n h?i khách hàng c? ph?n Gi? đơn v? (m? hàng) không đư?c bao g?m trong danh sách các gói Visual Studio 2012.1.
 • Tin thư thoại trên Visual Studio 2012.1 "g? b? cài đ?t chuyên bi?t hoàn thành" trang s? d?ng các thông tin bi?u tư?ng thay v? bi?u tư?ng c?nh báo.
 • ProjectReference và SKURef không đư?c C?p Nh?t cho Visual Studio 2012.1 MSP v?i WDExpress l?i MSI t?p tin.
 • Visual Studio 2012 không ch?a các gói ph?n m?m TFS_ServerCore.msi.
 • Ren ch? đ?i hộp thoại thanh tiêu đề màu s?c không làm vi?c t?t v?i m?t ch? đ? màu tùy ch?nh Microsoft Visual Studio 2010.
Visual Studio IDE
 • Tai n?n x?y ra khi b?n c? g?ng đ? đóng Visual Studio 12 năm 2011.
 • "Ngo?i l? 0xC0000005; DEVENV.EXE!CDevEnvAppId::Run"l?i khi b?n thay đ?i cài đ?t chuyên bi?t m?c đ?nh đư?ng d?n trong Visual Studio năm 2012.
 • Chrome không t? đ?ng xu?t hi?n trong danh sách các Duy?t v?i hộp thoại trong Visual Studio 12 năm 2011.
 • B?n không th? B?t đ?u.Thi?t l?p VSIX sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t tháng b?y 2012 C?p Nh?t trong Visual Studio 2012 RC.
Đ?a phương hoá
 • M?t s? văn b?n IntelliSense không đư?c d?ch.
ASP.NET d? li?u
 • C?a s? ngu?n d? li?u vô hi?u hoá sau khi b?n xây d?ng m?t d? án. Ngoài ra, m?t "d? li?u ngu?n không đư?c h? tr? b?i d? án hi?n t?i" c?nh báo s? đư?c hi?n th?.
Phân tích m?
 • "MSBuild không th? đ?nh v? các công c? phân tích m?" l?i khi b?n ch?y phân tích m? trong mư?i hai Visual Studio Express 2011 cho Windows máy tính đ? bàn.
Nhanh nh?n
 • Không có ph?n h?i khi b?n không th? t?o ra sơ khai ho?c shims cho m?t h?i đ?ng b?ng cách s? d?ng các Fakes ch?c năng.
Công vi?c c?a tôi
 • B?n g?p tai n?n và v?n đ? m?t d? li?u trong m? xem l?i quy tr?nh làm vi?c.
 • Các công vi?c đang con đư?ng khu v?c đư?c ch?n không hi?n th? trong ph?n "S?n sàng làm vi?c t?m" c?a MyWork.
 • Tính năng enablement infobar không bi?n m?t khi b?n nâng c?p TFS năm 2010 đ?n TFS năm 2012.
Tr?nh g? l?i
 • 764861: Visual Studio 2012 đ? v? khi b?n c? g?ng đ? g? l?i m?t ?ng d?ng d?a trên x 32 g?c.
 • 760468: Đi?m cu?i t? xa không th? truy c?p, và b?n không th? B?t đ?u ho?c đính kèm tr?nh g? l?i trong Visual Studio năm 2012.
 • "Ngo?i l? 0xC0000005;VSDEBUGENG.MANIMPL.DLL!"l?i khi b?n g? l?i m?t ?ng d?ng trong Visual Studio 12 năm 2011.
 • Các ?ng d?ng có th? s?p đ? ho?c d? li?u tham nh?ng x?y ra khi b?n g? l?i t?i ưu hóa ngu?n g?c d?a trên ARM nh? phân.
 • Tên thương hi?u là không chính xác trong c?a s? hộp thoại cài đ?t chuyên bi?t tr?nh g? l?i t? xa.
 • "Ngo?i l? rxoejih3rskjez4xxwpxudkcppwjodng; VSDEBUGPRESENTATIONPACKAGE.NI.DLL!"l?i khi b?n g? l?i m?t ?ng d?ng trong Visual Studio 12 năm 2011.
 • B?n không th? g? l?i d?a trên ARM VC ++ ?ng d?ng cu?i phá v? c?a s? thay đ?i ph?n c?ng.
 • B?n không th? bư?c vào m?t t?p tin k?ch b?n SQL năng đ?ng b?ng cách s? d?ng tr?nh g? l?i trong Visual Studio năm 2012.
 • B?n không th? g? cài đ?t chuyên bi?t các gói ph?n m?m ?ng d?ng sau khi b?n g? l?i m?t gói ph?n m?m đ? cài đ?t chuyên bi?t ?ng d?ng.
 • H?p đi?u khi?n ch? đ?i không ph?i là h?u ích khi bên th? ba m?ng ph?n m?m kh?i đ?a phương l?i 64-bit.
IntelliTrace
 • "'Microsoft.VisualStudio.TraceLogPackage.TraceLogPackage, Microsoft.IntelliTrace.Package.11.0.0, phiên b?n = 11.0.0.0, văn hóa = trung l?p, PublicKeyToken = b03f5f7f11d50a3a' gói đ? t?i m?t cách chính xác" l?i khi b?n g? l?i m?t d? án m?i trong Visual Studio năm 2012.
B?n đ? m?
 • Lá c? bi?u tư?ng trên B?n đ? m? không đư?c C?p Nh?t.
T4
 • B?n không th? g? l?i T4 m?u b?ng cách s? d?ng các m?u th?c th? khung.
Giám đ?c ph?ng thí nghi?m
 • B?n không th? t?o ra môi trư?ng b? cô l?p m?ng trên máy ch? Microsoft Windows 2008 R2 Service Pack 1 (SP1).
 • B?n không th? t?o t?p TestEnvironment.xml b?ng cách s? d?ng k?ch b?n xây d?ng xác nh?n th? nghi?m (BVT).
 • LoadTestScenario trư?ng h?p th?t b?i trong BVT cán xây d?ng.
 • Ngo?i "di?n viên đư?c ch? đ?nh là không h?p l?" tr? khi b?n c? g?ng đ? ng?ng ghi âm cho m?t k?ch b?n nhi?m v? ch?nh s?a.
 • B?n không th? l?y VC ++ runtime t? Visual Studio 2012 lưu tr? t? xa.
 • Ki?m tra kí nh?p th?i gian là quá dài trong Visual Studio năm 2012.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2797915 - L?n xem xét sau cùng: 05 Tháng Tư 2013 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Visual Studio Premium 2012
 • Microsoft Visual Studio Professional 2012
 • Microsoft Visual Studio Express 2012 for Web
 • Microsoft Visual Studio Express 2012 for Windows 8
 • Microsoft Visual Studio Express 2012 for Windows Desktop
 • Microsoft Visual Studio Ultimate 2012
 • Microsoft Visual Studio Team Foundation Server 2012
 • Microsoft Visual Studio Express 2012 for Windows Phone
T? khóa: 
kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbqfe atdownload kbmt KB2797915 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2797915

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com