H? tr? cho Mac và Linux/UNIX khách hàng trong h? th?ng qu?n lí c?u h?nh Trung tâm 2012 và h? th?ng Trung tâm 2012 Endpoint Protection

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2798547
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

H? tr? khách hàng cho h? th?ng Trung tâm 2012 c?u h?nh qu?n l? Service Pack 1 (SP1) và h? th?ng Trung tâm 2012 Endpoint Protection Service Pack 1 (SP1) khách hàng khác nhau trong các hệ điều hành khác nhau Macintosh và Linux/UNIX. Bài vi?t này mô t? này h? tr? đ? giúp khách hàng c?a chúng tôi đư?c nh?n th?c c?a s? khác bi?t và c?ng có th? c?a chúng tôi n? l?c đ? tiêu chu?n hóa h? tr? cho c? hai khách hàng.

Thông tin thêm

Phiên b?n h? tr? s?n ph?m

Các thông tin sau mô t? các phiên b?n đư?c h? tr? c?a h? th?ng Trung tâm 2012 c?u h?nh qu?n l? SP1 và h? th?ng Trung tâm 2012 Endpoint Protection SP1 ch?y trên khác nhau Macintosh và Linux/UNIX hệ điều hành.

H? th?ng Trung tâm 2012 c?u h?nh qu?n l? SP1

Cho khách hàng d?a trên Mac
Lưu ? Các khách hàng cho các hệ điều hành Macintosh đư?c h? tr? ch? trên máy tính Mac s? d?ng m?t chipset Intel 64-bit.

hệ điều hành sau đư?c h? tr? cho các khách hàng qu?n l? c?u h?nh cho máy tính Mac:
 • Mac OS X 10.7 (sư t?)
 • Mac OS X 10.6 (Snow Leopard)
Cho khách hàng d?a trên Linux/UNIX
hệ điều hành sau đư?c h? tr? cho các khách hàng qu?n l? c?u h?nh cho máy tính Linux/UNIX d?a trên:
 • Red Hat Enterprise Linux (RHEL)
  • Phiên b?n 6 (x 86 và x 64)
  • Phiên b?n 5 (x 86 và x 64)
  • Phiên b?n 4 (x 86 và x 64)
 • Solaris
  • Phiên b?n 10 (x 86 và SPARC)
  • Phiên b?n 9 (SPARC)
 • SUSE Linux Enterprise Server (SLES)
  • Phiên b?n 11 (x 64 và x 86)
  • Phiên b?n 10 SP1 (x 64 và x 86)
  • Phiên b?n 9 (x 86)
Đ? bi?t thêm chi ti?t, h?y vào các ch? đ? sau đây c?a Microsoft TechNet:
H? tr? c?u h?nh cho c?u h?nh qu?n l?

H? th?ng Trung tâm 2012 Endpoint Protection SP1

Cho khách hàng d?a trên Mac
Lưu ? Các khách hàng cho các hệ điều hành Macintosh đư?c h? tr? ch? trên máy tính Mac s? d?ng m?t chipset Intel 64-bit.

hệ điều hành sau đư?c h? tr? cho h? th?ng Trung tâm 2012 Endpoint Protection SP1 khách hàng cho máy tính Mac:
 • Mac OS X 10.8 (sư t? núi)
 • Mac OS X 10.7 (sư t?)
 • Mac OS X 10.6 (Snow Leopard)
Cho khách hàng d?a trên Linux/UNIX
hệ điều hành sau đư?c h? tr? cho h? th?ng Trung tâm 2012 Endpoint Protection SP1 khách hàng cho Linux/UNIX d?a trên máy tính:
 • RedHat Enterprise Linux (RHEL): Phiên b?n 4 (x 64 và x 86), 5 và 6
 • Máy ch? doanh nghi?p SuSE Linux (SLES): Phiên b?n 11, 10, và 9 (x 64 và x 86)
 • CentOS: Phiên b?n 5 và 6
 • Debian: Phiên b?n 5 và 6
 • Ubuntu: Phiên b?n 12.04 và 10.04
 • Oracle Linux: Phiên b?n 5 và 6

Thu?c tính

ID c?a bài: 2798547 - L?n xem xét sau cùng: 10 Tháng Giêng 2013 - Xem xét l?i: 1.0
T? khóa: 
kbsurveynew kbmt KB2798547 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2798547

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com