"Jums var b?t jau pierakst?jies Outlook Web App" k??du, m??inot atv?rt Outlook t?mek?a lietojumprogramma Office 365

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2798988 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

PROBL?MA

M??inot atv?rt Outlook t?mek?a lietojumprogramma Microsoft Office 365, tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
Rad?s probl?ma atv?rt j?su pastkasti. Jums var b?t jau pierakst?jies Outlook t?mek?a lietojumprogramma ciln? citas p?rl?kprogrammas. T?d? gad?jum? izsl?gt ?o cilni un cilnes citas atgriezties. Ja tas nedarbojas, varat m??in?t:

-J?su p?rl?kprogrammas loga aizv?r?anas un pierakst?ties v?lreiz.

-Izdz?siet saglab?tos s?kfailus j?su p?rl?kprogramm? un pierakst?ties v?lreiz.

IEMESLS

?? probl?ma rodas, ja izpild?s ??di nosac?jumi:
  • M??inot atv?rt Office 365 Outlook t?mek?a lietojumprogramma sesiju un Outlook.com balst?tas lietojumprogrammas Outlook t?mek?a lietojumprogramma sesijas, taj? pa?? laik?.
  • Office 365 Outlook t?mek?a lietojumprogramma sesiju un Outlook.com balst?tas lietojumprogrammas Outlook t?mek?a lietojumprogramma sesijas da?a pa?u Outlook t?mek?a lietojumprogramma server galapunktu.
Pa?? Outlook t?mek?a lietojumprogramma servera beigu punkts nevar piek??t, izmantojot vien? p?rl?kprogrammas sesijas.

PROFILAKSE

Atbilsto?i situ?cijai izmantojiet k?du no t?l?k min?taj?m metod?m.
  • CNAME A ieraksts ?r?j? dom?nu v?rdu sist?mas (DNS) servera uzst?d?t un iestat?t piel?gotas Outlook t?mek?a lietojumprogramma URL. Pla??ku inform?ciju par to, k? to paveikt, skatiet lappus? 19 ??du dokumentu:
    Biroja 365 uz??muma pakalpojumu apraksti
  • Piek??t Outlook t?mek?a lietojumprogramma otraj? instanc?, izmantojot InPrivate p?rl?ko?anas sesijas p?rl?ku. Papildinform?ciju par InPrivate p?rl?ko?anu, dodieties uz ??diem Microsoft vietnes:
    InPrivate p?rl?ko?ana

PAPILDINFORM?CIJA

V?l arvien ir nepiecie?ama pal?dz?ba? Dodieties uz Office 365 Kopiena t?mek?a vietni.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2798988 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2014. gada 11. j?lijs - P?rskat??ana: 10.0
Attiecas uz:
  • Microsoft Exchange Online
Atsl?gv?rdi: 
o365e o365a o365 o365p o365022013 o365m kbmt KB2798988 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2798988

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com