"B?n c th? ? ? k nh?p vo Outlook Web App" l?i khi b?n c? g?ng m? Outlook Web App trong Office 365

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2798988 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.

B?n khng ch?c ch?n m?nh ang s? d?ng phin b?n Office 365 no? H?y truy c?p web site sau c?a Microsoft:
C ph?i ti s? s? d?ng Office 365 sau khi nng c?p b?n ghi d?ch v? khng?
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

V?N ?

Khi b?n c? g?ng m? Outlook Web App trong Microsoft Office 365, b?n nh?n ?c thng bo l?i sau:
? c m?t v?n ? m? h?p th c?a b?n. B?n c th? ? ? k nh?p vo Outlook Web App trn m?t tab tr?nh duy?t khc. N?u v?y, ng tab ny v tr? l?i tab khc. N?u i?u khng lm vi?c, b?n c th? th?:

-ng c?a s? tr?nh duy?t c?a b?n v k nh?p l?i.

-Xa cookie t? tr?nh duy?t c?a b?n v k nh?p l?i.

NGUYN NHN

V?n ? ny x?y ra khi cc i?u ki?n sau l ng:
 • B?n c? g?ng ? m? m?t phin Office 365 Outlook Web App v m?t bu?i Outlook.com d?a trn Outlook Web App cng m?t lc.
 • Cc phin h?p Office 365 Outlook Web App v Outlook.com d?a trn ng dung web Outlook phin chia s? i?m cu?i cng m?t my ch? Outlook Web App.
i?m cu?i cng m?t my ch? Outlook Web App khng th? ?c truy c?p thng qua m?t phin tr?nh duy?t duy nh?t.

WORKAROUND

S? d?ng m?t trong nh?ng phng php sau y, nh l thch h?p cho t?nh h?nh c?a b?n.
 • Thi?t l?p b?n ghi CNAME trong H? th?ng Tn Mi?n (DNS) server bn ngoi, v thi?t l?p ty ch?nh Outlook Web App URL. ? bi?t thm chi ti?t v? lm th? no ? lm i?u ny, s? xem theo trang 19 c?a cc ti li?u sau y:
  Office 365 Beta dnh cho doanh nghi?p b?n ghi d?ch v? m t?
 • Truy c?p vo ph?n th? hai c?a Outlook Web App b?ng cch s? d?ng m?t phin InPrivate Browsing trong tr?nh duy?t. ? bi?t thm chi ti?t v? InPrivate Browsing, i ?n web site c?a Microsoft sau y:
  InPrivate Browsing

THM THNG TIN

V?n c?n tr? gip? Chuy?n ?n cc Vn ph?ng 365 c?ng ?ng .

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2798988 - L?n xem xt sau cng: 11 Thang Chin 2013 - Xem xt l?i: 9.0
p d?ng
 • Microsoft Office 365 for education (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for enterprises (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for small businesses (pre-upgrade)
 • Microsoft Exchange Online
T? kha:
o365062011 pre-upgrade o365e o365a o365 o365p o365022013 after upgrade o365m kbmt KB2798988 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bai vit nay c d?ch b?ng phn mm dich thu?t cua Microsoft va co th c Cng ng Microsoft chinh sa l?i thng qua cng ngh CTF thay vi mt bin dich vin chuyn nghip. Microsoft cung c?p cc bi vi?t ?c c? bin d?ch vin v ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n v c?ng ?ng ch?nh s?a l?i ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng nhi?u ngn ng? Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch hoc thm chi cng ng chinh sa sau khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Cc bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny: 2798988

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com