MS13-008: Security update for Internet Explorer: 14 tháng 1/2013

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2799329 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Microsoft đ? phát hành b?n tin b?o m?t MS13-008. Đ? xem b?n tin an ninh đ?y đ?, h?y vào m?t trong các web site Microsoft sau đây:

Làm th? nào đ? có đư?c tr? giúp và h? tr? cho b?n C?p Nh?t b?o m?t này

Tr? giúp cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t:H? tr? cho Microsoft Update

Gi?i pháp b?o m?t cho các chuyên gia CNTT:TechNet kh?c ph?c s? c? b?o m?t và h? tr?

Giúp b?o v? máy tính c?a b?n đang ch?y Windows t? virus và ph?n m?m đ?c h?i:Virus gi?i pháp và Trung tâm b?o m?t

H? tr? đ?a phương theo qu?c gia c?a b?n:H? tr? qu?c t?

Đ? đư?c chúng tôi s?a ch?a v?n đ? này cho b?n, h?y vào các "S?a ch?a nó cho tôi"ph?n.

Thông tin thêm

câu h?i thư?ng g?p

Là b?n c?p nh?t này, MS13-008, m?t C?p Nh?t b?o m?t tích lu? cho Internet Explorer?
Cư?i to B?n C?p Nh?t b?o m?t này, MS13-008, ch? đ?a ch? các l? h?ng đư?c mô t? trong b?n tin này.

Tôi có ph?i cài đ?t chuyên bi?t C?p Nh?t b?o m?t tích lu? cho Internet Explorer, MS12-077?
Có. Trong m?i trư?ng h?p MS13-008 b?o v? khách hàng t? các l? h?ng đư?c th?o lu?n trong b?n tin này. Tuy nhiên, khách hàng đ? không cài đ?t chuyên bi?t m?i nh?t C?p Nh?t b?o m?t tích lu? cho Internet Explorer có th? g?p v?n đ? tương h?p v? sau sau khi cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t MS13-008.

Khách ph?i ch?c ch?n r?ng b?o m?t tích lu? đ?t C?p Nh?t cho Internet Explorer,MS12-077, đư?c cài đ?t chuyên bi?t đ? tránh v?n đ? tương h?p v? sau.

S?a ch?a nó cho tôi

Đi?u ki?n tiên quy?t cho vi?c này s?a ch?a nó gi?i pháp

Trư?c khi b?n cài đ?t chuyên bi?t s?a ch?a nó gi?i pháp, trư?c tiên b?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t các b?n c?p nh?t m?i nh?t cho Internet Explorer 6, Internet Explorer 7 ho?c Internet Explorer 8. Đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t m?i nh?t cho Internet Explorer, h?y vào web site c?a Microsoft sau đây:
http://Update.Microsoft.com/microsoftupdate
Đ? bi?t nhi?u k? thu?t chi ti?t v? các b?n C?p Nh?t b?o m?t tích lu? m?i nh?t cho Internet Explorer, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
http://technet.Microsoft.com/Security/Bulletin
Đ? bi?t thêm thông tin v? b?n C?p Nh?t b?o m?t m?i nh?t cho Internet Explorer t?i th?i đi?m văn b?n này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2761465MS12-077: C?p Nh?t b?o m?t tích lu? cho Internet Explorer: ngày 11 tháng 9 năm 2011


S?a ch?a nó gi?i pháp đư?c di?n t? trong ph?n này không đư?c d? đ?nh đ? thay th? cho b?t k? C?p Nh?t b?o m?t. Chúng tôi khuyên b?n luôn luôn cài đ?t chuyên bi?t các b?n C?p Nh?t b?o m?t m?i nh?t. Tuy nhiên, chúng tôi cung c?p này s?a ch?a nó gi?i pháp như là m?t l?a ch?n gi?i pháp cho m?t s? k?ch b?n.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách này, h?y vào web site Microsoft Security Bulletin sau đây:
http://technet.Microsoft.com/Security/Bulletin/MS13-008
Các b?n tin cung c?p thêm thông tin v? v?n đ? này, bao g?m nh?ng đi?u sau đây:
 • Các k?ch b?n trong đó b?n có th? áp d?ng ho?c vô hi?u hóa các workaround.
 • Làm th? nào đ? t? áp d?ng các workaround.
Đ? kích ho?t ho?c vô hi?u hóa đi?u này s?a ch?a nó gi?i pháp, b?m vào các S?a ch?a nó nút ch?n m?t ho?c liên k?t theo các Kích ho?t tính năng Nhóm ho?c dư?i các Vô hi?u hoá tiêu đ?. B?m chu?t Ch?y trong các T?i t?p xu?ng hộp thoại h?p, và sau đó làm theo các bư?c trong vi?c s?a ch?a nó thu?t s?.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
S? MSHTML shim workaroundVô hi?u hoá MSHTML shim workaround
Kh?c ph?c v?n đ? này
Microsoft Fix it 50971
Kh?c ph?c v?n đ? này
Microsoft Fix it 50972
Ghi chú
 • Các phù th?y có th? b?ng ti?ng Anh ch?. Tuy nhiên, t? đ?ng s?a ch?a c?ng làm vi?c cho các phiên b?n ngôn ng? khác c?a Windows.
 • N?u b?n không ph?i trên máy tính x?y ra s? c?, b?n có th? lưu kh?c ph?c s? c? t? đ?ng vào m?t ổ đĩa flash ho?c CD, và sau đó b?n có th? ch?y nó trên máy tính x?y ra s? c?.
 • N?u b?n mu?n ch?y m?t cài đ?t chuyên bi?t yên t?nh này s?a ch?a nó gi?i pháp, h?y th?c hi?n theo các bư?c sau:
  1. M? m?t c?a s? nh?c l?nh cao v?i thông tin kí nh?p ngư?i qu?n tr?.
  2. G? l?nh sau, và sau đó nh?n Enter:
   Msiexec/i MicrosoftFixit50971.msi /quiet

Xác minh r?ng đi?u này s?a ch?a nó gi?i pháp cài đ?t chuyên bi?t thành công

Đ? xác minh đi?u này s?a ch?a nó gi?i pháp cài đ?t chuyên bi?t thành công, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:
 • Phương pháp 1
  M? Registry Editor và xác minh r?ng t?n t?i các m?c sau đây:

  Các m?c sau đây ph?i t?n t?i trên h? th?ng 32-bit và 64-bit:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{a1447a51-d8b1-4e93-bb19-82bd20da6fd2}.sdb


  Các m?c sau đây ph?i t?n t?i trên h? th?ng 64-bit:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{6631f21e-4389-4c67-9b10-cf2b559b8d4a}.sdb
 • Phương pháp 2
  M? Registry Editor và xác minh r?ng các m?c sau đây REG_QWORD t?n t?i trong khoá iexplore.exe, đư?c t?m th?y ? đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE Microsoft NT\CurrentVersion\AppCompatFlags\Custom\iexplore.exe


  Các m?c sau đây ph?i t?n t?i trên h? th?ng 32-bit và 64-bit:
  {a1447a51-d8b1-4e93-bb19-82bd20da6fd2} .sdb


  Các m?c sau đây ph?i t?n t?i trên h? th?ng 64-bit:
  {6631f21e-4389-4c67-9b10-cf2b559b8d4a} .sdb

Tri?n khai b? máy cơ s? d? li?u kh? năng tương h?p v? sau ?ng d?ng trên nhi?u máy tính

Đ? tri?n khai m?t b? máy cơ s? d? li?u kh? năng tương h?p v? sau ?ng d?ng trên nhi?u máy tính, b?n có th? s? d?ng m?t gi?i pháp qu?n l? h? th?ng, ch?ng h?n như Microsoft h? th?ng Trung tâm qu?n l? c?u h?nh 2007, và sau đó s? d?ng công c? dòng lệnh SDBInst.exe cài đ?t chuyên bi?t b? máy cơ s? d? li?u. Thông tin chi ti?t v? làm th? nào đ? s? d?ng ?ng d?ng SDBInst, h?y vào web site TechNet sau đây:
Tri?n khai b? máy cơ s? d? li?u kh? năng tương h?p v? sau ?ng d?ng b?ng cách s? d?ng SDBInst
Đ? tri?n khai Microsoft Fix nó 50971 đ? nhi?u máy tính b?ng cách s? d?ng SDBInst, h?y làm theo các bư?c sau:

Lưu ?Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các tùy ch?n dòng lệnh cho cài đ?t chuyên bi?t s?a l?i này, h?y s? xem theo web site MSDN sau đây:
Tiêu chu?n cài đ?t chuyên bi?t tùy ch?n dòng lệnh

 1. Gi?i nén t?p CAB t? s?a ch?a nó đóng gói. Đ? làm đi?u này, g? l?nh sau t?i d?u ki?m nh?c l?nh:
  msidb.exe - x CabFile -d MicrosoftFixit50971.msi
  Lưu ? Msidb.exe là m?t ph?n c?a c?a s? cài đ?t chuyên bi?t công c? phát tri?n. Đ? bi?t thêm chi ti?t, h?y vào web site Microsoft sau đây:
  http://MSDN.Microso ft.com/en-us/library/windows/desktop/aa370083 (v=vs.85) .aspx
 2. Gi?i nén t?p tin SDB t? CabFile b?ng cách s? d?ng b?t k? ti?n ích khai thác CAB:
  Extract.exe đ CabFile
 3. S? d?ng SDBInst đ? áp d?ng các t?p tin đ? đư?c gi?i nén .sdb. Đ? làm đi?u này, g? l?nh sau t?i d?u ki?m nh?c l?nh:
  SDBInst -p Path_of_sdb_file\t?p đ? đ?t tên tin.sdb

  B?ng băm t?p tin

  B?ng sau li?t kê các thumbprints gi?y ch?ng nh?n đư?c s? d?ng đ? kí nh?p các t?p tin .sdb. Ki?m tra gi?y ch?ng nh?n Candy trong b?ng này ch?ng l?i Candy gi?y ch?ng nh?n đư?c ch? đ?nh trên .sdb r?ng b?n trích xu?t.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  t?p đ? đ?t tên tinBăm thông tin
  mshtml_shim32.sdb(SHA1 695750970F6595D247FA30775579BD22E034252B)
  mshtml_shim64.sdb(SHA1 29444332522F8F06A88953071B3BA13C14FBD70A)

CHI TIEÁT TAÄP TIN

Phiên b?n ti?ng Anh (M?) c?a b?n c?p nh?t ph?n m?m này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Lưu ? r?ng ngày và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n và v?i thiên v? ánh sáng ban ngày ti?t ki?m giai đo?n hi?n t?i c?a b?n. Ngày tháng và th?i gian c?ng có th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.

Windows XP và Windows Server 2003 t?p tin thông tin

 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s? ki?n quan tr?ng c? th? (SPn) và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (QFE, Đông Đ?c) đư?c ghi nh?n trong các "SP yêu c?u" và "D?ch v? chi nhánh" c?t.
 • Chi nhánh b?n ghi d?ch v? GDR ch?a ch? b?n s?a l?i đư?c phát hành r?ng r?i đ?n đ?a ch? các v?n đ? quan tr?ng, ph? bi?n r?ng r?i. QFE b?n ghi d?ch v? chi nhánh ch?a hotfix ngoài vi?c s?a ch?a phát hành r?ng r?i.
 • Ngoài các t?p tin đư?c li?t kê trong các b?ng, b?n c?p nh?t ph?n m?m này c?ng cài đ?t chuyên bi?t m?t t?p tin vào c?a hàng b?o m?t liên quan (KBs?.Cat) mà đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.

Internet Explorer 6

Internet Explorer 6 trên t?t c? các h? tr? 32-bit phiên b?n c?a Windows XP

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianBămN?n t?ngSP yêu c?uChi nhánh b?n ghi d?ch v?
MSHTML.dll6.0.2900.63253,089,40804-Jan-201319: 59MD5:D4F670221B085638BFB4FE8361CBB38B
SHA1: 7AB92909F2BCD0CA7EB1C7CFCF7824BA1395CEA2
x 86SP3SP3GDR
MSHTML.dll6.0.2900.63253,089,40804-Jan-201319: 58MD5: 57D55F355760D66F29E096220F88B686
SHA1:BCE65FF17864B802A0DEA69C3348955E8389C2D6
x 86SP3SP3QFE
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Internet Explorer 6 trên t?t c? các h? tr? 32-bit phiên b?n c?a Windows Server 2003

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianBămN?n t?ngSP yêu c?uChi nhánh b?n ghi d?ch v?
MSHTML.dll6.0.3790.50983,156,48005-Jan-201305: 27MD5: 436DB87D2FA7D01417095DF1FC556331
SHA1:B16C9D2BC9D036F3702ED3772F86803417B3108A
x 86SP2SP2GDR
MSHTML.dll6.0.3790.50983,159,04005-Jan-201305: 25MD5: 73EC2D53BD6D177FCAAD48E87547FD4A
SHA1: 3C04D0B3750AFF8E2AA5233548A51D449A81C2EE
x 86SP2SP2QFE
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Internet Explorer 6 trên t?t c? các h? tr? Itanium d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2003

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianBămN?n t?ngSP yêu c?uChi nhánh b?n ghi d?ch v?
MSHTML.dll6.0.3790.50989,447,93605-Jan-201319: 05MD5:B4B53B0C7D603E2A56B280AF900A238A
SHA1: 52FEE79F3C7A15D0A777E3C90046B401B458B149
IA-64SP2SP2GDR
Wmshtml.dll6.0.3790.50983,156,48005-Jan-201319: 05MD5: 436DB87D2FA7D01417095DF1FC556331
SHA1:B16C9D2BC9D036F3702ED3772F86803417B3108A
x 86SP2SP2GDR\WOW
MSHTML.dll6.0.3790.50989,455,10405-Jan-201319: 02MD5:E358550E985BA64F254D6FE231FA0CDC
SHA1: 6B7598ED64A23A1B19D4C9FD3D175233D7AE688F
IA-64SP2SP2QFE
Wmshtml.dll6.0.3790.50983,159,04005-Jan-201319: 02MD5: 73EC2D53BD6D177FCAAD48E87547FD4A
SHA1: 3C04D0B3750AFF8E2AA5233548A51D449A81C2EE
x 86SP2SP2QFE\WOW
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Internet Explorer 6 trên t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2003 và Windows XP Professional

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianBămN?n t?ngSP yêu c?uChi nhánh b?n ghi d?ch v?
MSHTML.dll6.0.3790.50986,050,81605-Jan-201319: 05MD5:EB1120D4FC8101D6F29CC1A6DB12C835
SHA1: 680B7B039AFA76AABABE51BF73EE06C0C1441C5E
x 64SP2SP2GDR
Wmshtml.dll6.0.3790.50983,156,48005-Jan-201319: 05MD5: 436DB87D2FA7D01417095DF1FC556331
SHA1:B16C9D2BC9D036F3702ED3772F86803417B3108A
x 86SP2SP2GDR\WOW
MSHTML.dll6.0.3790.50986,057,47205-Jan-201319: 03MD5: 57CA6054A55FC476028D8BE0293B11FC
SHA1:A3068934B885CADB37EF0E6BF6A2C5B0AE446FB3
x 64SP2SP2QFE
Wmshtml.dll6.0.3790.50983,159,04005-Jan-201319: 03MD5: 73EC2D53BD6D177FCAAD48E87547FD4A
SHA1: 3C04D0B3750AFF8E2AA5233548A51D449A81C2EE
x 86SP2SP2QFE\WOW
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Internet Explorer 7

Internet Explorer 7 trên t?t c? các h? tr? 32-bit phiên b?n c?a Windows XP

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianBămN?n t?ngSP yêu c?uChi nhánh b?n ghi d?ch v?
MSHTML.dll7.0.6000.171173,619,32811-Jan-201301: 27MD5: 830BB7F63412366F3AAD7BB723C29DE4
SHA1:A7BCF76BF709FDC04CCFC5C770AE95DD3E7771EF
x 86SP3SP3GDR
MSHTML.dll7.0.6000.213193,621,37611-Jan-201301: 26MD5: 728F5E630CDF204DF0707BEA5E0F3D28
SHA1:D3433E4553ACD52C7EC634D567F619E43B933A00
x 86SP3SP3QFE
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Internet Explorer 7 trên t?t c? các h? tr? 32-bit phiên b?n c?a Windows Server 2003

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianBămN?n t?ngSP yêu c?uChi nhánh b?n ghi d?ch v?
MSHTML.dll7.0.6000.171173,619,32811-Jan-201301: 37MD5:EB46DC0CD14BE2653FC66DB37BDB32B2
SHA1:BAE63F9726298D24273DBA43C27E3E13BAA8E65D
x 86SP2SP2GDR
MSHTML.dll7.0.6000.213193,621,37611-Jan-201301: 36MD5:DCA28ABC243D8422ACBC3C334F1564A7
SHA1: 2ED9729FEFDB76E7CD6DD5F85F69925D4031AADF
x 86SP2SP2QFE
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Internet Explorer 7 trên t?t c? các h? tr? Itanium d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2003

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianBămN?n t?ngSP yêu c?uChi nhánh b?n ghi d?ch v?
MSHTML.dll7.0.6000.1711710,130,43211-Jan-201315: 15MD5:C90F0669557365AD806EA0EB87AE6F6A
SHA1: 299C2BC6B8C491B26C1846092C6CC8CCFCF41C73
IA-64SP2SP2GDR
Wmshtml.dll7.0.6000.171173,619,32811-Jan-201315: 15MD5:EB46DC0CD14BE2653FC66DB37BDB32B2
SHA1:BAE63F9726298D24273DBA43C27E3E13BAA8E65D
x 86SP2SP2GDR\WOW
MSHTML.dll7.0.6000.2131910,136,57611-Jan-201315: 12MD5: 1FA97D77517FE46111C66B4E07E3600F
SHA1: 375F92920EAA3292B6E3C0D329C6F09C9B4818E3
IA-64SP2SP2QFE
Wmshtml.dll7.0.6000.213193,621,37611-Jan-201315: 12MD5:DCA28ABC243D8422ACBC3C334F1564A7
SHA1: 2ED9729FEFDB76E7CD6DD5F85F69925D4031AADF
x 86SP2SP2QFE\WOW
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Internet Explorer 7 trên t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2003 và Windows XP Professional

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianBămN?n t?ngSP yêu c?uChi nhánh b?n ghi d?ch v?
MSHTML.dll7.0.6000.171175,720,57611-Jan-201315: 15MD5: 3319F4D81C9661D4769B8D6E61D8921E
SHA1:DA7898F44763DECD0C7810B6D33D45939CBF5D53
x 64SP2SP2GDR
Wmshtml.dll7.0.6000.171173,619,32811-Jan-201315: 15MD5:EB46DC0CD14BE2653FC66DB37BDB32B2
SHA1:BAE63F9726298D24273DBA43C27E3E13BAA8E65D
x 86SP2SP2GDR\WOW
MSHTML.dll7.0.6000.213195,726,20811-Jan-201315: 12MD5: 8DB84F4E4CEA798F75C77ECACB23FD3F
SHA1: 4B00082F1953BC32FDD0648BFDDC07FD021DA683
x 64SP2SP2QFE
Wmshtml.dll7.0.6000.213193,621,37611-Jan-201315: 12MD5:DCA28ABC243D8422ACBC3C334F1564A7
SHA1: 2ED9729FEFDB76E7CD6DD5F85F69925D4031AADF
x 86SP2SP2QFE\WOW
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Internet Explorer 8

Internet Explorer 8 trên t?t c? các h? tr? 32-bit phiên b?n c?a Windows XP

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianBămN?n t?ngSP yêu c?uChi nhánh b?n ghi d?ch v?
MSHTML.dll8.0.6001.193946,009,85606-Jan-201305: 34MD5:BDF6CC938C0644FE3643BC0D6A678E26
SHA1:ABAE2BA2117F14530D1959FEF1994C987DAD58B6
x 86SP3SP3GDR
MSHTML.dll8.0.6001.234626,011,39206-Jan-201305: 33MD5: 14FD1CAEFB6D2749019AC2F54859568C
SHA1: 5249EE06612934F7DA0224DBDD16A556E00040BF
x 86SP3SP3QFE
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Internet Explorer 8 trên t?t c? các h? tr? 32-bit phiên b?n c?a Windows Server 2003

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianBămN?n t?ngSP yêu c?uChi nhánh b?n ghi d?ch v?
MSHTML.dll8.0.6001.193946,009,85606-Jan-201305: 36MD5:E425E608F1A1CA4D90CCAF7E3BD98812
SHA1: 365CCC7054E6484553A2F1BE5B30F14B2336D834
x 86SP2SP2GDR
MSHTML.dll8.0.6001.234626,011,39206-Jan-201305: 36MD5: 54992A090C6D7AE9B2ADE653FCA52E01
SHA1: 9037369E55896D2672ACF15F04F1A39F0AFBD94C
x 86SP2SP2QFE
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Internet Explorer 8 trên t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2003 và Windows XP Professional

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianBămN?n t?ngSP yêu c?uChi nhánh b?n ghi d?ch v?
MSHTML.dll8.0.6001.193949,330,17609-Jan-201313: 10MD5:C847911DEDABC9405FF1C8A8B0B5FC34
SHA1: 9E6F8ECF399CF2AE2EB5226EC44CE2388578162A
x 64SP2SP2GDR
Wmshtml.dll8.0.6001.193946,009,85609-Jan-201313: 11MD5:E425E608F1A1CA4D90CCAF7E3BD98812
SHA1: 365CCC7054E6484553A2F1BE5B30F14B2336D834
x 86SP2SP2GDR\WOW
MSHTML.dll8.0.6001.234629,333,76009-Jan-201313: 08MD5: 112E11962BAB76765266967F08A3FA27
SHA1: 8F7D2812B4D89477B5A53ADBED424B374A7BC4AA
x 64SP2SP2QFE
Wmshtml.dll8.0.6001.234626,011,39209-Jan-201313: 08MD5: 54992A090C6D7AE9B2ADE653FCA52E01
SHA1: 9037369E55896D2672ACF15F04F1A39F0AFBD94C
x 86SP2SP2QFE\WOW
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Windows Vista và Windows Server 2008 t?p tin thông tin

 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.0.6002. 18XXXWindows Vista SP2 và Windows Server 2008 SP2SP2ĐÔNG Đ?C
  6.0.6002. 22XXXWindows Vista SP2 và Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Chi nhánh b?n ghi d?ch v? GDR ch?a ch? là nh?ng b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i đ?n đ?a ch? các v?n đ? quan tr?ng, ph? bi?n r?ng r?i. Chi nhánh b?n ghi d?ch v? LDR ch?a hotfix ngoài vi?c s?a ch?a phát hành r?ng r?i.
Lưu ? Bi?u hi?n t?p tin (b?n kê.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t không đư?c li?t kê.

Internet Explorer 7

Internet Explorer 7 trên t?t c? các h? tr? 32-bit phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianBămN?n t?ng
MSHTML.dll7.0.6002.187473,620,86404-Jan-201313: 03MD5: 7A43FE10EF4467B326907E4351A222F3
SHA1: 2642E4EA2C1B7DFBA7A63C19147418B991CA077E
x 86
MSHTML.TLB7.0.6002.187271,383,42410 Tháng 12 năm 201101: 48không áp d?ngkhông áp d?ng
MSHTML.dll7.0.6002.229953,621,88804-Jan-201313: 47MD5:EC9FCBB660CBCD29070841DE407B4CC4
SHA1: 4B864D75AC25BF7AF8D0550BE85F22F8433B685B
x 86
MSHTML.TLB7.0.6002.229951,383,42404-Jan-201312: 18không áp d?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Internet Explorer 7 trên t?t c? các h? tr? Itanium d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianBămN?n t?ng
MSHTML.dll7.0.6002.1874710,139,13604-Jan-201314: 57MD5:AEAF887E6A194F15E74889AC62178ECA
SHA1:E8602077A6741E02832166FE51965816A42FE5FD
IA-64
MSHTML.TLB7.0.6002.187271,383,42410 Tháng 12 năm 201101: 46không áp d?ngkhông áp d?ng
MSHTML.dll7.0.6002.2299510,141,18404-Jan-201312: 42MD5:BC42E854B7611F73C103E5ABCEBA856E
SHA1:DA7E920958092D97EC0CA5E020482166B04C6E83
IA-64
MSHTML.TLB7.0.6002.229951,383,42404-Jan-201311: 46không áp d?ngkhông áp d?ng
MSHTML.dll7.0.6002.187473,620,86404-Jan-201313: 03MD5: 7A43FE10EF4467B326907E4351A222F3
SHA1: 2642E4EA2C1B7DFBA7A63C19147418B991CA077E
x 86
MSHTML.TLB7.0.6002.187271,383,42410 Tháng 12 năm 201101: 48không áp d?ngkhông áp d?ng
MSHTML.dll7.0.6002.229953,621,88804-Jan-201313: 47MD5:EC9FCBB660CBCD29070841DE407B4CC4
SHA1: 4B864D75AC25BF7AF8D0550BE85F22F8433B685B
x 86
MSHTML.TLB7.0.6002.229951,383,42404-Jan-201312: 18không áp d?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Internet Explorer 7 trên t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianBămN?n t?ng
MSHTML.dll7.0.6002.187475,724,16004-Jan-201313: 23MD5:FEADA3CE6B10506AC413F62435D267AD
SHA1: 62E6D55132C1262C232170CC28E3C437431213F4
x 64
MSHTML.TLB7.0.6002.187271,383,42410 Tháng 12 năm 201102: 08không áp d?ngkhông áp d?ng
MSHTML.dll7.0.6002.229955,726,72004-Jan-201313: 06MD5: 1B3562C69D654D1973B46A83B43FB4D7
SHA1:AB9A380766D35854FF5D4A900A1196D78745C9E2
x 64
MSHTML.TLB7.0.6002.229951,383,42404-Jan-201312: 04không áp d?ngkhông áp d?ng
MSHTML.dll7.0.6002.187473,620,86404-Jan-201313: 03MD5: 7A43FE10EF4467B326907E4351A222F3
SHA1: 2642E4EA2C1B7DFBA7A63C19147418B991CA077E
x 86
MSHTML.TLB7.0.6002.187271,383,42410 Tháng 12 năm 201101: 48không áp d?ngkhông áp d?ng
MSHTML.dll7.0.6002.229953,621,88804-Jan-201313: 47MD5:EC9FCBB660CBCD29070841DE407B4CC4
SHA1: 4B864D75AC25BF7AF8D0550BE85F22F8433B685B
x 86
MSHTML.TLB7.0.6002.229951,383,42404-Jan-201312: 18không áp d?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Internet Explorer 8

Internet Explorer 8 trên t?t c? các h? tr? 32-bit phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianBămN?n t?ng
MSHTML.dll8.0.6001.193946,009,85604-Jan-201300: 54MD5:E5E53D8532FAD7837B9A7C15A68C0498
SHA1: 381495336FC91D61D48AD64BA2E6234B2515DE88
x 86
MSHTML.TLB8.0.6001.193941,638,91203-Jan-201318: 34không áp d?ngkhông áp d?ng
MSHTML.dll8.0.6001.234626,011,39204-Jan-201300: 58MD5: 8C98ADBFCAB768AEAD26E49B6B61AAE0
SHA1: 7EAB389E819D45C44F2BCEB2A501B67BCDC08D17
x 86
MSHTML.TLB8.0.6001.234621,638,91203-Jan-201318: 49không áp d?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Internet Explorer 8 trên t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianBămN?n t?ng
MSHTML.dll8.0.6001.193949,330,17604-Jan-201301: 01MD5: 2143A2C06D6654EA91FB38CC3FCA3EEA
SHA1: 6A57C6F716C28FE27963DF47C8E2ABA11476CD7C
x 64
MSHTML.TLB8.0.6001.193941,638,91203-Jan-201318: 53không áp d?ngkhông áp d?ng
MSHTML.dll8.0.6001.234629,333,76004-Jan-201301: 00MD5: 47FB7148B45010EAA073EF118668420E
SHA1: 45781559E9E52B2B2652A9D6AD829E0297FBC0B6
x 64
MSHTML.TLB8.0.6001.234621,638,91203-Jan-201319: 08không áp d?ngkhông áp d?ng
MSHTML.dll8.0.6001.193946,009,85604-Jan-201300: 54MD5:E5E53D8532FAD7837B9A7C15A68C0498
SHA1: 381495336FC91D61D48AD64BA2E6234B2515DE88
x 86
MSHTML.TLB8.0.6001.193941,638,91203-Jan-201318: 34không áp d?ngkhông áp d?ng
MSHTML.dll8.0.6001.234626,011,39204-Jan-201300: 58MD5: 8C98ADBFCAB768AEAD26E49B6B61AAE0
SHA1: 7EAB389E819D45C44F2BCEB2A501B67BCDC08D17
x 86
MSHTML.TLB8.0.6001.234621,638,91203-Jan-201318: 49không áp d?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin

 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.1.7600. 16xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMĐÔNG Đ?C
  6.1.7600. 20xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.7601. 17xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1ĐÔNG Đ?C
  6.1.7601. 21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Chi nhánh b?n ghi d?ch v? GDR ch?a ch? là nh?ng b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i đ?n đ?a ch? các v?n đ? quan tr?ng, ph? bi?n r?ng r?i. Chi nhánh b?n ghi d?ch v? LDR ch?a hotfix ngoài vi?c s?a ch?a phát hành r?ng r?i.
Lưu ? Bi?u hi?n t?p tin (b?n kê.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t không đư?c li?t kê.

Internet Explorer 8

Tr?nh duy?t Internet Explorer 8 trên t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianBămN?n t?ng
Microsoft-windows-t?c là-htmlrendering.ptxmlkhông áp d?ng1,14130 Tháng sáu, 201000: 35không áp d?ngkhông áp d?ng
MSHTML.dll8.0.7600.171856,029,82404-Jan-201318: 11MD5:B61C48277ABB5EA3840E8416369ED10B
SHA1:E32627C863CCF7A984DC6D9217001BE3F0A26781
x 86
MSHTML.TLB8.0.7600.167001,638,91204 Tháng mư?i m?t năm 201004: 08không áp d?ngkhông áp d?ng
Microsoft-windows-t?c là-htmlrendering.ptxmlkhông áp d?ng1,14113 Tháng b?y năm 200920: 45không áp d?ngkhông áp d?ng
MSHTML.dll8.0.7600.213936,032,38404-Jan-201319: 37MD5:A000F3F12437641F05A840BC6E197C82
SHA1:AF96E41AC53A9BCE11EE6762EE7A03EDC4F0F639
x 86
MSHTML.TLB8.0.7600.163851,638,91213 Tháng b?y năm 200923: 42không áp d?ngkhông áp d?ng
Microsoft-windows-t?c là-htmlrendering.ptxmlkhông áp d?ng1,14130 Tháng chín năm 201123: 14không áp d?ngkhông áp d?ng
MSHTML.dll8.0.7601.180216,029,82404-Jan-201315: 32MD5: 2F83E05045CE9FCDE2F0986C4F5DC171
SHA1:CF216194CEADAE3C0841B8FCE33E57F986A28D78
x 86
MSHTML.TLB8.0.7601.179981,638,91212 Tháng 12 năm 201111: 52không áp d?ngkhông áp d?ng
Microsoft-windows-t?c là-htmlrendering.ptxmlkhông áp d?ng1,14113 Tháng b?y năm 200920: 45không áp d?ngkhông áp d?ng
MSHTML.dll8.0.7601.221856,030,33604-Jan-201317: 34MD5: 0ECEDD5CC58B3C88DB418A2C0DFA7BC5
SHA1: 563B147904A60FF95E36AEE02761A33DAFF5B69C
x 86
MSHTML.TLB8.0.7600.163851,638,91213 Tháng b?y năm 200923: 42không áp d?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Internet Explorer 8 trên t?t c? các h? tr? Itanium d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianBămN?n t?ng
Microsoft-windows-t?c là-htmlrendering.ptxmlkhông áp d?ng1,14130 Tháng sáu, 201000: 23không áp d?ngkhông áp d?ng
MSHTML.dll8.0.7600.1718517,433,08804-Jan-201316: 37MD5: 4FECCB6AABA099537C730AA587D093D6
SHA1:B0FEF02BD8A6D8B27D30961736A8B8A0F56585A3
IA-64
MSHTML.TLB8.0.7600.167001,638,91204 Tháng mư?i m?t năm 201004: 09không áp d?ngkhông áp d?ng
Microsoft-windows-t?c là-htmlrendering.ptxmlkhông áp d?ng1,14113 Tháng b?y năm 200920: 36không áp d?ngkhông áp d?ng
MSHTML.dll8.0.7600.2139317,437,18404-Jan-201316: 14MD5:D34FF48F0AA27C5FDA31818D4C458180
SHA1:DE7A1B7B72E64B37C87FBCD7C16F1174747616EA
IA-64
MSHTML.TLB8.0.7600.163851,638,91214 Tháng b?y, 200900: 12không áp d?ngkhông áp d?ng
Microsoft-windows-t?c là-htmlrendering.ptxmlkhông áp d?ng1,14130 Tháng chín năm 201122: 59không áp d?ngkhông áp d?ng
MSHTML.dll8.0.7601.1802117,435,64804-Jan-201314: 29MD5: 3CC15C70FB763B5F497C5C669F010D46
SHA1:C17D6A556C4F887CA98843E402E5226EFEEEC145
IA-64
MSHTML.TLB8.0.7601.179981,638,91212 Tháng 12 năm 201111: 41không áp d?ngkhông áp d?ng
Microsoft-windows-t?c là-htmlrendering.ptxmlkhông áp d?ng1,14113 Tháng b?y năm 200920: 36không áp d?ngkhông áp d?ng
MSHTML.dll8.0.7601.2218517,437,18404-Jan-201314: 25MD5: 6079359CA718039BBE225F5951D98208
SHA1: 227E7CEBA82D034FCECFBAF9E01CE711898E172F
IA-64
MSHTML.TLB8.0.7600.163851,638,91214 Tháng b?y, 200900: 12không áp d?ngkhông áp d?ng
MSHTML.dll8.0.7600.171856,029,82404-Jan-201318: 11MD5:B61C48277ABB5EA3840E8416369ED10B
SHA1:E32627C863CCF7A984DC6D9217001BE3F0A26781
x 86
MSHTML.TLB8.0.7600.167001,638,91204 Tháng mư?i m?t năm 201004: 08không áp d?ngkhông áp d?ng
Wow64_microsoft-windows-t?c là-htmlrendering.ptxmlkhông áp d?ng1,14130 Tháng sáu, 201000: 36không áp d?ngkhông áp d?ng
MSHTML.dll8.0.7600.213936,032,38404-Jan-201319: 37MD5:A000F3F12437641F05A840BC6E197C82
SHA1:AF96E41AC53A9BCE11EE6762EE7A03EDC4F0F639
x 86
MSHTML.TLB8.0.7600.163851,638,91213 Tháng b?y năm 200923: 42không áp d?ngkhông áp d?ng
Wow64_microsoft-windows-t?c là-htmlrendering.ptxmlkhông áp d?ng1,14113 Tháng b?y năm 200920: 45không áp d?ngkhông áp d?ng
MSHTML.dll8.0.7601.180216,029,82404-Jan-201315: 32MD5: 2F83E05045CE9FCDE2F0986C4F5DC171
SHA1:CF216194CEADAE3C0841B8FCE33E57F986A28D78
x 86
MSHTML.TLB8.0.7601.179981,638,91212 Tháng 12 năm 201111: 52không áp d?ngkhông áp d?ng
Wow64_microsoft-windows-t?c là-htmlrendering.ptxmlkhông áp d?ng1,14130 Tháng chín năm 201123: 14không áp d?ngkhông áp d?ng
MSHTML.dll8.0.7601.221856,030,33604-Jan-201317: 34MD5: 0ECEDD5CC58B3C88DB418A2C0DFA7BC5
SHA1: 563B147904A60FF95E36AEE02761A33DAFF5B69C
x 86
MSHTML.TLB8.0.7600.163851,638,91213 Tháng b?y năm 200923: 42không áp d?ngkhông áp d?ng
Wow64_microsoft-windows-t?c là-htmlrendering.ptxmlkhông áp d?ng1,14113 Tháng b?y năm 200920: 45không áp d?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Internet Explorer 8 trên t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianBămN?n t?ng
Microsoft-windows-t?c là-htmlrendering.ptxmlkhông áp d?ng1,14130 Tháng sáu, 201000: 28không áp d?ngkhông áp d?ng
MSHTML.dll8.0.7600.171859,376,25604-Jan-201318: 51MD5: 14470D396157D2C03209F47B71C2EEA7
SHA1: 5CFB16E2D95F96A84A0B9AC30191F57CEC1C362D
x 64
MSHTML.TLB8.0.7600.167001,638,91204 Tháng mư?i m?t năm 201004: 35không áp d?ngkhông áp d?ng
Microsoft-windows-t?c là-htmlrendering.ptxmlkhông áp d?ng1,14113 Tháng b?y năm 200920: 36không áp d?ngkhông áp d?ng
MSHTML.dll8.0.7600.213939,379,32804-Jan-201319: 09MD5: 98A9587AB8EF8783F604610B60259BC0
SHA1: 2BACAA77CFAC38CA3AD446D3E4A7DA9C831514F7
x 64
MSHTML.TLB8.0.7600.163851,638,91213 Tháng b?y năm 200923: 58không áp d?ngkhông áp d?ng
Microsoft-windows-t?c là-htmlrendering.ptxmlkhông áp d?ng1,14130 Tháng chín năm 201123: 11không áp d?ngkhông áp d?ng
MSHTML.dll8.0.7601.180219,060,86404-Jan-201315: 53MD5:D7A6EA0D6BD8B2357B51B436824DD0C5
SHA1: 0030220E5CAE1B83CF742F32D8FB419AFD11BFB7
x 64
MSHTML.TLB8.0.7601.179981,638,91212 Tháng 12 năm 201112: 28không áp d?ngkhông áp d?ng
Microsoft-windows-t?c là-htmlrendering.ptxmlkhông áp d?ng1,14113 Tháng b?y năm 200920: 36không áp d?ngkhông áp d?ng
MSHTML.dll8.0.7601.221859,060,35204-Jan-201318: 27MD5: 229C53E836D62E6F1A8D75378681DDD5
SHA1: 8293715446089ACDF45A2AE4BA11C72113038C7B
x 64
MSHTML.TLB8.0.7600.163851,638,91213 Tháng b?y năm 200923: 58không áp d?ngkhông áp d?ng
MSHTML.dll8.0.7600.171856,029,82404-Jan-201318: 11MD5:B61C48277ABB5EA3840E8416369ED10B
SHA1:E32627C863CCF7A984DC6D9217001BE3F0A26781
x 86
MSHTML.TLB8.0.7600.167001,638,91204 Tháng mư?i m?t năm 201004: 08không áp d?ngkhông áp d?ng
Wow64_microsoft-windows-t?c là-htmlrendering.ptxmlkhông áp d?ng1,14130 Tháng sáu, 201000: 36không áp d?ngkhông áp d?ng
MSHTML.dll8.0.7600.213936,032,38404-Jan-201319: 37MD5:A000F3F12437641F05A840BC6E197C82
SHA1:AF96E41AC53A9BCE11EE6762EE7A03EDC4F0F639
x 86
MSHTML.TLB8.0.7600.163851,638,91213 Tháng b?y năm 200923: 42không áp d?ngkhông áp d?ng
Wow64_microsoft-windows-t?c là-htmlrendering.ptxmlkhông áp d?ng1,14113 Tháng b?y năm 200920: 45không áp d?ngkhông áp d?ng
MSHTML.dll8.0.7601.180216,029,82404-Jan-201315: 32MD5: 2F83E05045CE9FCDE2F0986C4F5DC171
SHA1:CF216194CEADAE3C0841B8FCE33E57F986A28D78
x 86
MSHTML.TLB8.0.7601.179981,638,91212 Tháng 12 năm 201111: 52không áp d?ngkhông áp d?ng
Wow64_microsoft-windows-t?c là-htmlrendering.ptxmlkhông áp d?ng1,14130 Tháng chín năm 201123: 14không áp d?ngkhông áp d?ng
MSHTML.dll8.0.7601.221856,030,33604-Jan-201317: 34MD5: 0ECEDD5CC58B3C88DB418A2C0DFA7BC5
SHA1: 563B147904A60FF95E36AEE02761A33DAFF5B69C
x 86
MSHTML.TLB8.0.7600.163851,638,91213 Tháng b?y năm 200923: 42không áp d?ngkhông áp d?ng
Wow64_microsoft-windows-t?c là-htmlrendering.ptxmlkhông áp d?ng1,14113 Tháng b?y năm 200920: 45không áp d?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Làm th? nào đ? xác đ?nh cho dù b?n đang ch?y m?t 32-bit ho?c 64-bit phiên b?n c?a Windows

N?u b?n không ch?c ch?n Phiên b?n Windows b?n đang ch?y ho?c cho dù đó là m?t phiên b?n 32-bit ho?c phiên b?n 64-bit, m? thông tin hệ thống (Msinfo32.exe), và xem xét giá tr? đư?c li?t kê cho Lo?i h? th?ng. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?m chu?t B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Ch?y ho?c nh?p vào B?t đ?u tra c?u.
 2. Lo?i msinfo32.exe và sau đó nh?n ENTER.
 3. ? thông tin hệ thống, xem xét giá tr? cho Lo?i h? th?ng.
  • Đ?i v?i phiên b?n 32-bit c?a Windows, các Lo?i h? th?ng giá tr? là x 86-based PC.
  • Đ?i v?i phiên b?n 64-bit c?a Windows, các Lo?i h? th?ng giá tr? là x 64 d?a trên PC.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? xác đ?nh cho dù b?n đang ch?y m?t phiên b?n 32-bit ho?c 64-bit c?a Windows, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
827218Làm th? nào đ? xác đ?nh máy tính đang ch?y phiên b?n 32-bit ho?c phiên b?n 64-bit c?a hệ điều hành Windows

Thu?c tính

ID c?a bài: 2799329 - L?n xem xét sau cùng: 14 Tháng Giêng 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows Internet Explorer 8
 • Windows Internet Explorer 7
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
T? khóa: 
atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbmsifixme kbfixme kbmt KB2799329 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2799329

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com