Thi?t b? lưu tr? USB không đư?c công nh?n ho?c g?n trên m?t máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2799926 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n kích ho?t m? hóa ổ đĩa BitLocker trên m?t thi?t b? lưu tr? USB đư?c k?t n?i v?i m?t d?a trên Windows 7 ho?c m?t máy tính d?a trên Windows Server 2008 R2.
 • Khi b?n ch?y BitLocker To Go trên thi?t b? lưu tr? USB, m?t trong các t?nh hu?ng sau x?y ra và d?n đ?n m?t t?t máy b?t ng? NTFS (c?n đư?c g?i là m?t shutdown b?n):
  • B?n ng?t k?t n?i thi?t b? USB mà không c?n tháo ra nó.
  • Máy tính g?p m?t khó kh?i đ?ng l?i hay t?t máy, ho?c g?p m?t m?t đi?n.
Trong trư?ng h?p này, thi?t b? lưu tr? USB không đư?c công nh?n ho?c g?n trên máy tính. Ngoài ra, khi b?n ch?y l?nh qu?n l?-bde.exe trên thi?t b? lưu tr? di đ?ng, thông báo l?i sau nh?n đư?c:
L?I: L?i (m? 0x80070020):
Quá tr?nh này không th? truy c?p các t?p tin v? nó đang đư?c s? d?ng b?i m?t ti?n tr?nh khác.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra b?i v? kh?i HĐH kh?i đ?ng trên lưu tr? đư?c t?o ra t?i v? trí ng?u nhiên. Do đó, kh?i kh?i đ?ng HĐH ghi đè b?i các t?p tin không chính xác.

Gi?i pháp

C?p nh?t thông tin

Làm th? nào đ? có đư?c các b?n c?p nh?t này

Microsoft Update
B?n c?p nh?t này là có s?n t? các C?p nh?t Windowsweb site.
Trung tâm t?i xu?ng Microsoft
Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
hệ điều hànhC?p Nh?t
T?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i xu?ng gói c?p nh?t bây gi?.
T?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i xu?ng gói c?p nh?t bây gi?.
T?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i xu?ng gói c?p nh?t bây gi?.
T?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i xu?ng gói c?p nh?t bây gi?.
Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét tranh virus. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t hệ điều hành sau:
 • Windows 7
 • Windows 7 gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? gói b?n ghi d?ch v? 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

ki?m nh?p thông tin

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian có th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng B?n s?a l?i Windows 7 và Windows Server 2008 R2 Hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.1.760 0,16xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMĐÔNG Đ?C
  6.1.760 0,21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1,18xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1ĐÔNG Đ?C
  6.1.760 1,22xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Chi nhánh b?n ghi d?ch v? GDR ch?a ch? là nh?ng b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i đ?n đ?a ch? các v?n đ? ph? bi?n r?ng r?i, r?t quan tr?ng. Chi nhánh b?n ghi d?ch v? LDR ch?a hotfix ngoài s?a ch?a phát hành r?ng r?i.
 • Các t?p tin (b?n kê.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2". MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), r?t quan tr?ng đ? duy tr? bang ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Dumpfve.sys6.1.7600.1638555,58414 Tháng b?y, 200901:17x 86
Fvevol.sys6.1.7600.17221195,81624-Jan-201304:51x 86
Dumpfve.sys6.1.7600.1638555,58414 Tháng b?y, 200901:17x 86
Fvevol.sys6.1.7600.21432196,32824-Jan-201304:53x 86
Dumpfve.sys6.1.7600.1638555,58414 Tháng b?y, 200901:17x 86
Fvevol.sys6.1.7601.18062196,32824-Jan-201304:47x 86
Dumpfve.sys6.1.7600.1638555,58414 Tháng b?y, 200901:17x 86
Fvevol.sys6.1.7601.22230196,32824-Jan-201304:28x 86
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Dumpfve.sys6.1.7600.1638555,12814 Tháng b?y, 200901:43x 64
Fvevol.sys6.1.7600.17221223,75224-Jan-201305:41x 64
Dumpfve.sys6.1.7600.1638555,12814 Tháng b?y, 200901:43x 64
Fvevol.sys6.1.7600.21432223,75224-Jan-201305:41x 64
Dumpfve.sys6.1.7600.1638555,12814 Tháng b?y, 200901:43x 64
Fvevol.sys6.1.7601.18062223,75224-Jan-201306:01x 64
Dumpfve.sys6.1.7600.1638555,12814 Tháng b?y, 200901:43x 64
Fvevol.sys6.1.7601.22230223,76824-Jan-201305:28x 64
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Dumpfve.sys6.1.7600.1638582,24814 Tháng b?y, 200901:52IA-64
Fvevol.sys6.1.7600.17221483,55224-Jan-201304:52IA-64
Dumpfve.sys6.1.7600.1638582,24814 Tháng b?y, 200901:52IA-64
Fvevol.sys6.1.7600.21432484,06424-Jan-201304:50IA-64
Dumpfve.sys6.1.7600.1638582,24814 Tháng b?y, 200901:52IA-64
Fvevol.sys6.1.7601.18062484,08024-Jan-201304:41IA-64
Dumpfve.sys6.1.7600.1638582,24814 Tháng b?y, 200901:52IA-64
Fvevol.sys6.1.7601.22230484,06424-Jan-201304:32IA-64
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin t?p b? sung

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinX86_0e6ef9db05314fefc2dbcdfe668474b1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22230_none_b1a4970369362aa3.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin714
Ngày (UTC)24-Jan-2013
Th?i gian (UTC)22:49
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_2a6b39c5403a13d59b4c33d7de1cce8d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17221_none_75e1799c0df7b7f0.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin714
Ngày (UTC)24-Jan-2013
Th?i gian (UTC)22:49
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_640ee2fe98bc32065df3331a6b5e87e1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18062_none_61369a388def277c.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin714
Ngày (UTC)24-Jan-2013
Th?i gian (UTC)22:49
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_66d258cacdab0bf86057f077ddb0ed8a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21432_none_a94ff2d3d4f02282.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin714
Ngày (UTC)24-Jan-2013
Th?i gian (UTC)22:49
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-s...tartup-filterdriver_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17221_none_2e97935141145286.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin35,383
Ngày (UTC)24-Jan-2013
Th?i gian (UTC)22:52
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-s...tartup-filterdriver_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21432_none_2f1762605a3924bf.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin35,383
Ngày (UTC)24-Jan-2013
Th?i gian (UTC)22:52
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-s...tartup-filterdriver_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18062_none_3053b0f13e5a478d.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin35,383
Ngày (UTC)24-Jan-2013
Th?i gian (UTC)22:52
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-s...tartup-filterdriver_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22230_none_30fbbed257615dfd.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin35,383
Ngày (UTC)24-Jan-2013
Th?i gian (UTC)22:52
N?n t?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_08ae60542d6498c835fcb14b98629223_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21432_none_bd57445a838be289.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin718
Ngày (UTC)24-Jan-2013
Th?i gian (UTC)22:49
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_1b1a122ae4155daceb8549a97531a576_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18062_none_87494051e6d620d0.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin718
Ngày (UTC)24-Jan-2013
Th?i gian (UTC)22:49
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_b0eb20980b94ea6ded98b03dfbc9e855_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17221_none_4dfa9242cf8f803b.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin718
Ngày (UTC)24-Jan-2013
Th?i gian (UTC)22:49
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_cdec8e4c241d347be214eea8a628418b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22230_none_c288eaaba7849758.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin718
Ngày (UTC)24-Jan-2013
Th?i gian (UTC)22:49
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-s...tartup-filterdriver_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17221_none_8ab62ed4f971c3bc.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin35,387
Ngày (UTC)24-Jan-2013
Th?i gian (UTC)22:55
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-s...tartup-filterdriver_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21432_none_8b35fde4129695f5.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin35,387
Ngày (UTC)24-Jan-2013
Th?i gian (UTC)22:55
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-s...tartup-filterdriver_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18062_none_8c724c74f6b7b8c3.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin35,387
Ngày (UTC)24-Jan-2013
Th?i gian (UTC)22:55
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-s...tartup-filterdriver_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22230_none_8d1a5a560fbecf33.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin35,387
Ngày (UTC)24-Jan-2013
Th?i gian (UTC)22:55
N?n t?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinIa64_368d1d57e928529bd03338f2c26c5558_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18062_none_1428a98c48a5ba4d.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin716
Ngày (UTC)24-Jan-2013
Th?i gian (UTC)22:49
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_a945d780d0c1bd63ab09aa1bfa0b0251_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22230_none_7ef15710eafb9bb6.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin716
Ngày (UTC)24-Jan-2013
Th?i gian (UTC)22:49
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_ca33786ff57340bdeede57f0732ffb65_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17221_none_c15f360034003294.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin716
Ngày (UTC)24-Jan-2013
Th?i gian (UTC)22:49
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_f582916cd4648777de25d7788d71ad45_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21432_none_1993a278fe505c7c.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin716
Ngày (UTC)24-Jan-2013
Th?i gian (UTC)22:49
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-s...tartup-filterdriver_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17221_none_2e99374741125b82.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin35,385
Ngày (UTC)24-Jan-2013
Th?i gian (UTC)22:49
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-s...tartup-filterdriver_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21432_none_2f1906565a372dbb.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin35,385
Ngày (UTC)24-Jan-2013
Th?i gian (UTC)22:49
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-s...tartup-filterdriver_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18062_none_305554e73e585089.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin35,385
Ngày (UTC)24-Jan-2013
Th?i gian (UTC)22:49
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-s...tartup-filterdriver_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22230_none_30fd62c8575f66f9.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin35,385
Ngày (UTC)24-Jan-2013
Th?i gian (UTC)22:49
N?n t?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thu?c tính

ID c?a bài: 2799926 - L?n xem xét sau cùng: 09 Tháng Tư 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
T? khóa: 
kbfix atdownload kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2799926 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2799926

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com