Kh?c ph?c: Quá tr?nh cài đ?t chuyên bi?t ph?n đóng băng sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2012 SP1

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2800050 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Xem xét k?ch b?n sau đây:
  • B?n có m?t máy tính có Microsoft SQL Server 2012 phân tích (SSAS 2012) đư?c cài đ?t chuyên bi?t.
  • B?n cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2012 Service Pack 1 (SP1) trên máy tính.
  • B?n c? g?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t các thành ph?n khác m?t s? SQL Server 2012 trên máy tính, ch?ng h?n như SQL Server d? li?u công c? (SSDT).
Trong trư?ng h?p này, ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t đóng băng và không bao gi? k?t thúc.

Lưu ?C? th?, tr?nh cài đ?t chuyên bi?t Windows (Msiexec.exe) đóng băng và tiêu th? quá nhi?u CPU tài nguyên sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2012 SP1.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra b?i v? h?i microsoft.analysisservices.wizard.v1.dll trong SQL Server 2012 và trong SQL Server 2012 SP1 nh?m m?c tiêu các phiên b?n khác nhau c?a Microsoft Khuôn kh? .NET. V? v?y, vi?c cài đ?t chuyên bi?t c?a SQL Server 2012 SP1 lá cài đ?t chuyên bi?t Windows trong m?t nhà nư?c không phù h?p. Windows Installer c? g?ng s?a ch?a cài đ?t chuyên bi?t và sau đó kh?i ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t ti?p theo.

Gi?i pháp

Cumulative update C?p nh?t thông tin

Cumulative Update 2 cho SQL Server 2012 SP1

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 2. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c đi?u này gói cumulative update cho SQL Server 2012 SP1, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2790947 Cumulative update C?p Nh?t gói 2 cho SQL Server 2012 Service Pack 1
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2012 SP1 s?a ch?a phát hành. Chúng tôi khuyên b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2772858 SQL Server 2012 xây d?ng mà đ? đư?c phát hành sau khi SQL Server 2012 Service Pack 1 đ? đư?c phát hành

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, g?i m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix Download Available" Hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i có SQL Server 2012 SP1 đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó b? chuy?n thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các múi thời gian th? tab trong các Ngày và th?i gian m?c trong Panel điều khiển.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a SQL Server 2012 SP1
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Microsoft.AnalysisServices.Wizard.v1.dll11.0.3335.0613,88804-Jan-201304:56x 86
Microsoft.AnalysisServices.Wizard.v1.dll11.0.3335.0601,08804-Jan-201304:50x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a SQL Server 2012 SP1
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Microsoft.AnalysisServices.Wizard.v1.dll11.0.3335.0613,88804-Jan-201304:56x 86
Microsoft.AnalysisServices.Wizard.v1.dll11.0.3335.0601,08804-Jan-201304:50x 86
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Cách gi?i quy?t khác

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2012 SP1.

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thu?c tính

ID c?a bài: 2800050 - L?n xem xét sau cùng: 06 Tháng Hai 2013 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
  • Microsoft SQL Server 2012 Service Pack 1
  • Microsoft SQL Server 2012 Analysis Services
  • Microsoft SQL Server 2012 Enterprise
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2800050 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2800050

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com