Kh?c ph?c: "System_health" phiên ch?n đoán b? sưu t?p công vi?c đóng băng Microsoft SQL Server 2012

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2800256 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Microsoft phân ph?i Microsoft SQL Server 2012 b?n s?a l?i như là m?t t?i v? t?p. B?i v? các b?n s?a l?i tích l?y, m?i b?n phát hành m?i ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2012 s?a ch?a phát hành.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Trong Microsoft SQL Server 2012, các System_health phiên làm vi?c ch?n đoán b? sưu t?p công vi?c có th? đóng băng. Đ? xác đ?nh cho dù v?n đ? này đ? x?y ra, ch?y truy v?n sau đây, và sau đó theo d?i giá tr? c?a các c?t wait_time . Khi v?n đ? này x?y ra, giá tr? c?a các c?t wait_time nên ti?p t?c tăng.
select wait_time, wait_type,* from sys.dm_exec_requests 
where command='SYSTEM_HEALTH_MONITOR'

Lưu ?Các System_health phiên làm vi?c ch?n đoán b? sưu t?p công vi?c thu th?p thông tin v? các k?t qu? thành ph?n h? th?ng tr? l?i b?ng cách ch?y th? t?c sp_server_diagnostics lưu tr?. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? th? t?c sp_server_diagnostics lưu tr?, h?y vào web site MSDN sau đây:
Thông tin chung v? th? t?c sp_server_diagnostics lưu tr?

Gi?i pháp

Cumulative update C?p Nh?t gói 1 cho SQL Server 2012

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 1 cho SQL Server 2012. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c đi?u này gói cumulative update cho SQL Server, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2679368 Cumulative update 1 cho SQL Server 2012
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server s?a ch?a phát hành. Chúng tôi khuyên b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2692828 SQL Server 2012 xây d?ng mà đ? đư?c phát hành sau khi SQL Server 2012 đư?c phát hành

T?nh tr?ng

Đây là m?t v?n đ? đư?c bi?t đ?n trong SQL Server 2012.

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm thông tin v? mô h?nh b?n ghi d?ch v? gia tăng cho SQL Server, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
935897 M?t mô h?nh b?n ghi d?ch v? gia tăng là có s?n t? đ?i SQL Server đ? cung c?p hotfixes cho báo cáo v?n đ?
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? lư?c đ? đ?t tên cho SQL Server C?p Nh?t, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
822499 Các lư?c đ? đ?t tên cho gói c?p nh?t ph?n m?m Microsoft SQL Server
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin thêm

B?ng dư?i đây cung c?p thêm thông tin v? s?n ph?m ho?c các công c? t? đ?ng ki?m tra t?nh tr?ng này c?a b?n th? hi?n c?a SQL Server và các phiên b?n c?a s?n ph?m máy ch? SQL ch?ng l?i các quy t?c đư?c đánh giá:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Ph?n m?m quy t?cTiêu đ? quy t?cMô t? quy t?cPhiên b?n s?n ph?m ch?ng l?i các quy t?c đư?c đánh giá
H? th?ng Trung tâm c? v?nB? sưu t?p vi?c ch?n đoán y t? SQL Server H? th?ng treo vô th?i h?n.H? th?ng Trung tâm c? v?n s? ki?m tra n?u trư?ng h?p này c?a SQL Server có kh?c ph?c đư?c th?o lu?n trong bài vi?t này. N?u s?a ch?a không ph?i là hi?n nay, H? th?ng Trung tâm c? v?n t?o ra m?t tin thư thoại. Xem l?i các chi ti?t trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c, và có hành đ?ng c?n thi?t.SQL Server 2012

Thu?c tính

ID c?a bài: 2800256 - L?n xem xét sau cùng: 08 Tháng Hai 2013 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
  • Microsoft SQL Server 2012 Developer
  • Microsoft SQL Server 2012 Enterprise
  • Microsoft SQL Server 2012 Express
  • Microsoft SQL Server 2012 Standard
  • Microsoft SQL Server 2012 Web
  • SQL Server 2012 Enterprise Core
T? khóa: 
kbfix kbqfe kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2800256 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2800256

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com