tham "0x00000034" stop l?i và t?p tin nh?ng khi b?n ghi đ?a đ?nh d?ng h? th?ng t?p tr?c ti?p trên m?t máy tính d?a trên Windows

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2800422 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:

 • B?n có m?t máy tính đang ch?y Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows 8 ho?c Windows Server 2012.
 • B?n có m?t s? phương ti?n truy?n thông quang h?c, ch?ng h?n như đ?a đ?a compact ghi đư?c (CD-R) ho?c m?t đ?a Blu-ray (BD-R) ghi đ?a.
 • B?n đ?nh d?ng phương ti?n truy?n thông quang h?c ? đ?nh d?ng h? th?ng t?p tr?c ti?p.
 • Sau đó, b?n đ?t cháy d? li?u đ? các phương ti?n truy?n thông quang h?c.
Trong trư?ng h?p này, d? li?u đư?c ghi vào đ?a b? h?ng và có không có l?i nh?n đư?c. Ho?c b?n nh?n đư?c m?t l?i d?ng tương t? v?i nh?ng đi?u sau đây:
Ngăn ch?n 0x00000034)Parameter1, Parameter2, Parameter3, Parameter4)

Ghi chú
 • Các tham s? trong thông báo l?i d?ng này khác nhau, tùy thu?c vào c?u h?nh c?a máy tính.
 • Không ph?i t?t c? "Stop 0x00000034" l?i x?y ra do v?n đ? này.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra b?i v? tr?nh đi?u khi?n Udfs.sys không x? l? m?t s? trư?ng h?p c?nh m?t cách chính xác.

Gi?i pháp

C?p nh?t thông tin cho Windows 8 và Windows Server 2012

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này trong Windows 8 ho?c Windows Server 2012, cài đ?t b?n C?p Nh?t rollup 2862768. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c gói C?p Nh?t rollup này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2862768 Windows RT, Windows 8 và Windows Server 2012 C?p Nh?t rollup: ngày năm 2013

Thông tin hotfix cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này trong Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, cài đ?t hotfix đư?c mô t? trong bài vi?t này.

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix Download Available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t h? đi?u hành sau:
 • Windows 7
 • Windows 7 gói d?ch v? 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 gói d?ch v? 1 (SP1)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932 Thông tin v? gói d?ch v? 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Đăng k? thông tin

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? đăng k?.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng B?n s?a l?i Windows 7 và Windows Server 2008 R2 Hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai h? đi?u hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai h? đi?u hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh h? đi?u hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngChi nhánh d?ch v?
  6.1.760 0,17xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMĐÔNG Đ?C
  6.1.760 0,21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1,18xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1ĐÔNG Đ?C
  6.1.760 1,22xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Chi nhánh d?ch v? GDR ch?a ch? là nh?ng b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i đ? đ?a ch? các v?n đ? quan tr?ng, ph? bi?n r?ng r?i. Chi nhánh d?ch v? LDR ch?a hotfix ngoài s?a ch?a phát hành r?ng r?i.
 • Các t?p tin (b?n kê.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2". MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), r?t quan tr?ng đ? duy tr? tr?ng thái c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
UDFs.sys6.1.7600.17211246,78410-Jan-201302:48x 86
UDFs.sys6.1.7600.21421247,29610-Jan-201302:40x 86
UDFs.sys6.1.7601.18048246,78410-Jan-201302:45x 86
UDFs.sys6.1.7601.22214247,29610-Jan-201302:48x 86
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
UDFs.sys6.1.7600.17211328,19210-Jan-201303:04x 64
UDFs.sys6.1.7600.21421328,19210-Jan-201303:09x 64
UDFs.sys6.1.7601.18048328,19210-Jan-201303:06x 64
UDFs.sys6.1.7601.22214328,19210-Jan-201303:02x 64
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
UDFs.sys6.1.7600.17211822,27210-Jan-201302:23IA-64
UDFs.sys6.1.7600.21421822,27210-Jan-201302:31IA-64
UDFs.sys6.1.7601.18048822,27210-Jan-201302:21IA-64
UDFs.sys6.1.7601.22214822,27210-Jan-201302:21IA-64
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin t?p b? sung

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinX86_microsoft-windows-udfs_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17211_none_a69784047e0239dc.manifest
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,467
Ngày (UTC)10-Jan-2013
Th?i gian (UTC)05:36
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinX86_microsoft-windows-udfs_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21421_none_a71652c99727f2be.manifest
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,467
Ngày (UTC)10-Jan-2013
Th?i gian (UTC)05:34
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinX86_microsoft-windows-udfs_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18048_none_a864734c7b3aaafc.manifest
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,467
Ngày (UTC)10-Jan-2013
Th?i gian (UTC)05:34
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinX86_microsoft-windows-udfs_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22214_none_a90a809994438ebe.manifest
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,467
Ngày (UTC)10-Jan-2013
Th?i gian (UTC)05:37
N?n t?ngKhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinAmd64_microsoft-windows-udfs_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17211_none_02b61f88365fab12.manifest
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4.471 ngư?i
Ngày (UTC)10-Jan-2013
Th?i gian (UTC)06:18
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinAmd64_microsoft-windows-udfs_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21421_none_0334ee4d4f8563f4.manifest
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4.471 ngư?i
Ngày (UTC)10-Jan-2013
Th?i gian (UTC)06:17
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinAmd64_microsoft-windows-udfs_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18048_none_04830ed033981c32.manifest
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4.471 ngư?i
Ngày (UTC)10-Jan-2013
Th?i gian (UTC)06:29
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinAmd64_microsoft-windows-udfs_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22214_none_05291c1d4ca0fff4.manifest
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4.471 ngư?i
Ngày (UTC)10-Jan-2013
Th?i gian (UTC)06:20
N?n t?ngKhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinIa64_microsoft-windows-udfs_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17211_none_a69927fa7e0042d8.manifest
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,469
Ngày (UTC)10-Jan-2013
Th?i gian (UTC)06:21
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinIa64_microsoft-windows-udfs_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21421_none_a717f6bf9725fbba.manifest
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,469
Ngày (UTC)10-Jan-2013
Th?i gian (UTC)06:10
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinIa64_microsoft-windows-udfs_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18048_none_a86617427b38b3f8.manifest
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,469
Ngày (UTC)10-Jan-2013
Th?i gian (UTC)06:08
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinIa64_microsoft-windows-udfs_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22214_none_a90c248f944197ba.manifest
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,469
Ngày (UTC)10-Jan-2013
Th?i gian (UTC)06:14
N?n t?ngKhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thu?c tính

ID c?a bài: 2800422 - L?n xem xét sau cùng: 13 Tháng Tám 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Windows 7 Service Pack 1
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows Server 2012 Standard
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2800422 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2800422

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com