las??anas apliecin?jums no Office 365 adres?ts r?da nepareizu laika joslu inform?ciju

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2800633 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

PROBL?MA

Kad Office 365 lietot?js nos?ta e-pasta zi?ojums citam Office 365 lietot?jam, izmantojot Microsoft Outlook vai Microsoft Outlook t?mek?a lietojumprogramma, zi?u piepras?jumus las??anas apliecin?jumu. P?c tam, kad sa??m?js izlasa zi?ojumu, apliecin?jumu, ka s?t?t?js sa?em par?da citu laika joslu no s?t?t?ja faktisk? laika zonas iestat?jumu. Piem?ram, las??anas apliecin?jums r?da laika zona(UTC) Monrovija, Reikjavika.

IEMESLS

Biroja 365 doesn't ir piek?uve klienta datora laika joslu. Laika joslas, ko izmanto, lai izveidotu las??anas apliecin?jumu ir ?emta no Exchange Online serveri nevis no klienta dator?. T?p?c las??anas apliecin?jums nor?d?ts datums un laiks, pamatojoties uz laika zonas iestat?jumu mai?a Online Server.

PAPILDINFORM?CIJA

?? probl?ma rodas, ja s?t?t?js, gan sa??m?js ir Office 365 lietot?ji. Tas nenotiek, ja s?t?t?js, gan sa??m?js atrodas lok?l? Exchange Server zi?ojumapmai?as vidi. Ja gan s?t?t?js, gan sa??m?js ir lok?l?, las??anas apliecin?jums redzams s?t?t?ja laika joslu.

Office 365, datumu un administrat?vais laiks las??anas apliecin?jumu balst?s uz tie?saistes Exchange serveris laika zonas iestat?jumu. Jo Office 365 ir m?konis pakalpojumus, un lietot?ji var b?t k?d? no 24 da??d?s laika josl?s, laikspiedols izmanto univers?l? koordin?t? laika (UTC).

Piem?ram, ja j?s nos?t?t zi?as s?t?t?jam un laika grup??anas iestat?jums ir iestat?ts uz(UTC-06:00) Centr?lais laiks (ASV un Kan?da), jums ir j?at?em 6 stundas no UTC administrat?vais laiks, kas ir par las??anas apliecin?jumu, lai atspogu?otu laika joslas administrat?vais laiks.

UTC ir prim?r?s laika standarts, kas pasaul? regul? pulkste?i un administrat?vais laiks. UTC ir viens no vair?kiem cie?i saist?tu ties?bu p?r??m?jiem Grini?as laika (GMT).

V?l arvien ir nepiecie?ama pal?dz?ba? Dodieties uz Office 365 Kopiena t?mek?a vietni.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2800633 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2014. gada 11. j?lijs - P?rskat??ana: 8.0
Attiecas uz:
  • Microsoft Exchange Online
Atsl?gv?rdi: 
o365 o365e o365p o365a o365m o365022013 kbmt KB2800633 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2800633

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com